CGI Global 1000

2017 CGI Client Global Insights 

Asiakkaiden ja kansalaisten odotukset digitaalisille palveluille ohjaavat digitaalista muutosta

Toteutamme vuosittain keskustelujen sarjan, jossa tapaamme kasvokkain asiakkaidemme liiketoiminta- ja IT-johtoa sekä -päättäjiä keskustellaksemme heidän organisaatioihinsa vaikuttavista trendeistä sekä liiketoiminta- ja IT-prioriteeteista.

Vuonna 2017 tapasimme yli 1 300 päättäjää 10 eri toimialalta 17 eri maasta. Keskustelujen pohjalta kootut CGI Client Global Insights -näkemykset vahvistavat, että asiakkaiden ja kansalaisten odotukset digitaalisille palveluille ohjaavat yhä enenevissä määrin digitaalista muutosta.

Tutustu tuloksiin

Tutustu tarkemmin vuoden 2017 CGI Client Global Insights -koosteessa esiin nousseisiin havaintoihin. Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää ja tutustu myös toimialakohtaisiin havaintoihin.

Niin kuluttajat kuin kansalaisetkin odottavat räätälöityä ja saumatonta digitaalista käyttäjäkokemusta kanavasta riippumatta. Tämän vuoden globaalit top3 toimialatrendit ovat linjassa vuoden 2016 havaintojen kanssa ja kuvaavat organisaatioiden tarvetta digitaaliseen muutokseen:

 1. Digitalisoituminen vastaamaan asiakkaiden ja kansalaisten odotuksia
 2. Kasvavat kyberturvallisuusuhat
 3. Kasvava sääntely


Top4 ja top 5 trendien osalta on havaittavissa huomattava ero yksityisen ja julkisen sektorin välillä.

Trendit yksityisellä sektorilla

4. Kasvava digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen
5. Sisäinen yhteistyö ja hankinta ulkopuolisilta kumppaneilta

Trendit julkisella sektorilla

4. Kustannuspaineet, jotka hidastavat muutosta
5. Kasvava julkisen ja yksityisen pilven hyödyntäminen

Globaalit havainnot osoittavat, että liiketoiminta- ja IT-päättäjien näkemykset ovat linjassa, mitä tulee digitaalista muutosta edistävien toimenpiteiden priorisointiin vastatakseen asiakkaiden ja kansalaisten odotuksiin: 

Liiketoiminnan prioriteetit

 1. Digitalisoituminen vastaamaan asiakkaiden ja kansalaisten odotuksia 
 2. Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnan optimoimiseksi
 3. Kasvaviin kyberuhkiin vastaaminen
 4. Liiketoiminnan modernisointi
 5. Sisäinen yhteistyö ja hankinta ulkopuolisilta kumppaneilta

IT:n prioriteetit

 1. Digitalisoituminen vastaamaan asiakkaiden ja kansalaisten odotuksia
 2. Liiketoiminnan modernisointi
 3. Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnan  opitimoimiseksi
 4. Uudet toimitusmallit / agile
 5. Kasvaviin kyberuhkiin vastaaminen

Organisaatiolla on käytössään erilaisia organisaatiomalleja digitaalisen muutoksen toteuttamiseksi. Jotkut kehittävät digitaalisia toimintoja CXO-tasolla, kun taas toiset perustavat digitaalisia tiimejä joko liiketoimintayksikkötasolla tai CIO-organisaatiossa. 62 % päättäjistä näkee innovoinnin kuuluvan organisaation sisällä erilliselle ryhmälle, joka kehittää uusia tuotteita ja palveluita, kun 38 % päättäjistä uskoo ruohonjuuritason innovointiin.

Pääasialliset esteet

Edistääkseen digitaalista muutosta haastatellut päättäjät peräänkuuluttavat ketteryyttä — ei ainoastaan IT-projekteissa, vaan myös liiketoiminnassa. Seuraavat haasteet nähdään suurimpina esteinä digitalisaatiostrategian toteuttamisessa:

 1. Kulttuuriin, osaamiseen tai digitaaliseen työympäristöön liittyvät haasteet
 2. Teknologiaan tai ketteryyteen liittyvät haasteet
 3. Budjettihaasteet
 4. Kasvavat kyberturvallisuusuhat
 5. Analytiikan hyödyntämien liiketoiminnan optimoimiseksi 


Toimialanäkökulma

Eri toimialoilla muutokset etenevät eri tahtiin. Monilla toimialoilla digitaalinen kypsyys ja muutostahti on hurjassa kasvussa. Syvennymme toimialakohtaisiin eroavaisuuksiin toimialakohtaisissa raporteissa