Tapasimme vuonna 2020 yhteensä yhteensä 1 447 liiketoiminta- ja IT-johtajaa pankki, telecom ja media, valtio ja kunnat, sosiaali- ja terveyspalvelut, vakuutus, teollisuus, öljy ja kaasu, kauppa, liikenne ja logistiikka sekä energia ja vesi -toimialoilta. Vuoden 2020 CGI Client Global Insights ...

 

Liiketoiminta- ja IT-johdon painopisteet ja keskeiset trendit maailmanlaajuisesti

Vuoden 2020 CGI Client Global Insights -yhteenvedossa esitellään havainnot 1 447 haastattelusta, jotka on toteutettu kasvokkain eri toimialojen johtajien kanssa eri puolilla maailmaa. Haastattelut jakautuvat lähes 50-50 pandemian käynnistymistä edeltävään ja sen jälkeiseen aikaan. Näin ollen keskustelujen ajoitus antaa käsityksen siitä, kuinka liiketoiminnan ja IT-painopistealueet muuttuvat nopeasti markkinamuutoksia seuraten.
Tänä vuonna johtajat kertoivat jatkavansa keskittymistä asiakkaiden ja kansalaisten odotusten täyttämiseen ottaen samalla huomioon ketteryyden, automaation ja analytiikan kasvavan tarpeen.

TOIMIALATRENDIT
Vaikuttavuudeltaan keskeiset trendit
1. Digitalisoituminen asiakkaita/kansalaisia varten
2. IT-modernisaatio
3. Toimintojen optimointi
4. Kustannus-/budjettipaineet
5. Kyberturvallisuus

 
Asiakkaiden digiodotuksiin vastaaminen säilyy keskeisimpänä trendinä


Digitalisoituminen vastatakseen asiakkaiden ja kansalaisten odotuksiin on vuoden 2019 tapaan toimialojen keskeisin trendi myös vuonna 2020. Viime vuoteen verrattuna kustannusten hallinta / budjettipaineet sekä toimintojen optimointi ovat vaikuttavuudeltaan kasvaneet. Kyberturvallisuuden vaikutus on hieman laskenut. 

Pandemiavaikutukset: Pandemian julistamisen jälkeen pidetyissä haastatteluissa kyberturvallisuus on nähty kustannustenhallintaa merkittävämpänä trendinä.

 

 

LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEET
Tärkeimmät liiketoiminnan painopisteet
1. Asiakaskokemus
2. Digitalisoituminen asiakkaita/kansalaisia varten
3. Toimintojen optimointi
4. IT-modernisaatio
5. Ketterät toimitusketjut

 
Asiakaskokemus on liiketoiminnan keskeisin painopiste


Johtajat kokevat asiakaskokemuksen sekä toimitusketjun ketteryyden yhä keskeisempänä. Yrityspuolella liiketoiminnan ketteryys on kolmanneksi tärkein painopiste. Julkisella puolella johtajat eivät kuitenkaan mainitse sitä tärkeimpien joukossa. Suurin este painopisteiden saavuttamisessa on kulttuurin muutos ja muutosjohtaminen korvaten aiempina vuosina rajoitteena mainitut kustannus- / budjettipaineet.

Pandemiavaikutukset: Pandemian julistamisen jälkeen pidetyissä haastatteluissa ketterää toimitusketjua peräänkuuluttavien johtajien lukumäärä on huomattavasti suurempi verrattuna pandemiaa edeltäneisiin haastatteluihin.

 

 

IT:N PAINOPISTEET
Tärkeimmät IT:n painopisteet
1. Digitalistoituminen asiakkaita/kansalaisia varten
2. IT-modernisaatio
3. Kyberturvallisuus
4. Pilvitoimitusmallit
5. Sääntely

 
Digitalisoituminen on IT:n uusi keskeisin painopiste


Vuonna 2020 muuntautuminen digitaaliseksi organisaatioksi nousee IT-modernisaation edelle IT:n tärkeimmäksi painopisteeksi. Myös kyberturvallisuus ja pilvitoimitukset nousevat painopistealueiksi.

Pandemiavaikutukset: Pandemian julistuksen jälkeisissä haastatteluissa kyberturvallisuuden ja pilvipalvelumallien merkitys kasvaa edelleen.

 
 
 
 
 

 

DIGITALISAATIO JA KETTERYYS

Tänä vuonna 12 % johtajista näkee digitalisaatiostrategioidensa tuottaneen tulosta, kun vastaava luku vuonna 2019 oli 10 %.  Organisaatioilla, joiden digistrategiat tuottavat tulosta, on useita yhteisiä piirteitä.

% tuloksia digitaalisten strategioidensa avulla saavuttaneet

  16 %

Hyödyntävät hallinnoituja IT-palveluja

  27 %

Ovat ottaneet käyttöön edistynyttä automaatiota

  29 %

Ovat valjastaneet käyttöönsä erittäin ketterät liiketoimintamallit

 

Maailmanlaajuisesti 81 % johtajista kertoo, että heidän on kehitettävä liiketoimintamalliaan digitalisoituakseen. 4 % sanoo, että digitalisoitumiseen vaadittava liiketoimintamallien kehitys on tehty. Lisäksi 18 % johtajista ilmoittaa, että heidän liiketoimintamallinsa on digitalisoinnin toteuttamisessa erittäin ketterä (asteikolla 8–10, 10 ollessa korkein). Vastaava luku vuonna 2019 oli 14 %.

Analytikka on digitaalisaatio- ja innovaatiopanostuksista merkittävin 

Digitaalisten aloitteiden kärjessä eniten mainintoja saavat analytiikka (74 %), työntekijöiden tuottavuus (46 %) sekä automaatio / robotiikka (42 %). Kolmen vuoden tarkastelujaksolla analytiikka jatkaa myös eniten suunniteltuna innovaatioinvestointina (70 %). Perässä tulevat kyberturvallisuus (66 %) ja ketterä IT (45 %).

 

Person consulting a tablet - Analytics tops digital initiatives and innovation investments

 

HALLINNOIDUT IT-PALVELUT

Kiinnostus hallinnoituja IT-palveluja kohtaan on pandemian käynnistymisen jälkeen kasvussa

Tänä vuonna pyysimme johtajia avaamaan syitään hallinnoitujen palvelujen käyttöön. Yleisimmin mainittu syy on kustannusten säästäminen ja hallinnan ylläpitäminen. Pandemian käynnistymisen jälkeen suunnitelmat hallinnoitujen sovelluspalvelujen käytöstä osoittavat selvää kasvua.

% suunnittelee hyödyntävänsä hallinnoituja sovelluksia seuraavan kolmen vuoden aikana

2020 pandemian julistuksen jälkeen  (42 %)


2020 ennen pandemian julistusta (35 %)


2019 (34 %)


 

Benchmark

Benchmark your organization

Jo kolmatta vuotta peräkkäin haastateltuja liiketoiminta- ja IT-johtajia pyydettiin arvioimaan tyytyväisyytensä omiin IT-organisaatioihinsa kymmenen keskeisen maailmanluokan IT-organisaation ominaisuuden perusteella. Arvioiden perusteella voidaan vertailla liiketoiminnan ja IT:n tyytyväisyyttä toimialojen sisällä ja eri toimialojen välillä. Lue lisää, kuinka kehittyä kohti maailmanluokan IT-palveluja.

 

Respond. Rebound. Reinvent.

CGI Respond. Rebound. Reinvent.

CGI tarjoaa asiakkailleen palveluja ja näkemyksiä pandemiakriisin aiheuttamiin haasteisiin vastaamiseksi, niistä palautumiseksi ja uusien toimintatapojen löytämiseksi pandemian eri vaiheissa. Lue lisää.

 

Ota yhteyttä

CGI:n asiantuntija työssä

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää tutkimuksemme löydöksistä ja tärkeimmistä havainnoista. Varaa keskusteluaika!