Oikeushallinnon palvelut laajentuvat verkkoon

Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Ministeriö vastaa keskeisimpien lakien valmistelusta, oikeuslaitoksen toimintakyvystä ja tuomioiden täytäntöönpanosta. Oikeushallinnon tehtävänä on huolehtia tuomioistuinlaitoksen, ulosottolaitoksen sekä julkisen oikeusaputoimen ja yleisen edunvalvonnan toimintaedellytyksistä ja toimintojen kehittämisestä.

Asiakkaamme haaste

Yhteistyössä CGI:n kanssa oikeushallinto on kehittänyt järjestelmäpalveluita pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Viime vuosina oikeushallinnon kansalais- ja yhteisöpalveluita on siirtynyt sujuvasti myös verkkoon.

Sähköiset järjestelmäpalvelut ovat jo kauan korvanneet tiskeillä jonottamista ja paperien kierrättämisen. Tästä hyötyvät niin viranomaiset kuin yksityiset toimijat. Asiointipalvelujen tarkoituksena on asiakaspalvelun laadun parantamisen ohella myös palvelujen tuottaminen entistä kustannustehokkaammin.

Ministeriön hallinnonalalla on yhteensä 9700 työntekijää. Kun hallinnossa käytettävissä olevien henkilöiden määrä vähenee, on toimintojen automatisoinnilla ja prosessien järkeistämisellä yhä suurempi tarve.

Kattavia ratkaisuja sähköiseen asiointiin

CGI on toteuttanut oikeushallinnolle useampia operatiivisia järjestelmiä ja sähköisiä ratkaisuja oikeushallinnon sähköisen asioinnin portaaliin. Sen kautta sähköinen asiointi oikeushallinnon palveluihin tarjotaan keskitetysti yhteisöille ja kansalaisille.

Viranomaiset ja yritykset voivat hyödyntää sähköisiä rajapintoja, joka mahdollistavat esimerkiksi oikeusavun sähköisen laskuerittelyn toimittamisen suoraan asianajotoimistojen käyttämistä ohjelmistoista. Kansalaisille portaali tarjoaa asiointipalveluja ja vireillä olevien asioiden seurannan.

Portaalin sovellukset integroidaan sähköisen asioinnin alustalla yhtenäiseksi palvelukokonaisuudeksi. Alustalla on myös monipuoliset yhteiset palvelut sovellusten käyttöön.

Valtakunnallinen ulosottojärjestelmä Uljas, on yksi CGI:n rakentamista operatiivisista järjestelmistä, joka sisältää sähköisiä asiointiportaaleja. Uljas on mahdollistanut työn kohdentamisen olennaiseen: velallisen oikeusturvaan ja perinnän tehokkuuteen. Sähköisessä portaalissa toimii mm. yksityisoikeudellisten ulosottohakemusten teko riidattomissa velkomusasioissa.

Järjestelmä integroituu joustavasti julkishallinnon eri sektoreihin ja viranomaisten palveluihin, esimerkiksi verohallinnon järjestelmiin ja yksityisen sektorin velkojatahoihin.

Oikeusavun operatiivinen Romeo on oikeusavun tehtävien hallinnointijärjestelmä oikeusaputoimistoissa ja tuomioistuimissa. Web-asioinnissa edistetään asianajajien ja kansalaisten yhteydenpitoa oikeusaputoimistojen ja tuomioistuinten kanssa. Asiakas tai hänen asiamiehensä voi laittaa oikeusapuhakemuksen vireille verkossa, josta tiedot siirtyvät suoraan Romeon tietovarastoihin. Hakemuksen käsittelyä tai ratkaisua voidaan seurata helposti palveluportaalin kautta. Kansalaisille hyöty näkyy nopeutuneena palveluna, viranomaisille entistä sujuvampina työvaiheina.

Niin Romeossa kuin Uljaassa järjestelmien hyödyt ja edut on saavutettu toiminnan virtaviivaistamisen kautta. Hakemusten käsittelyn läpimenoaika on lyhentynyt ja myös henkilöstösäästötavoitteissa on päästy tavoitetasolle.

Vaalitietojärjestelmän mittavassa uudistushankkeessa CGI on kehittänyt oikeushallinnolle pohjatietojärjestelmän. Siinä on tietoja mm. vaalipiiri-, kunta- ja äänestysaluejaoista sekä vaaliviranomaisista.

Palveluarkkitehtuuri yhdistää järjestelmiä saumattomiksi palveluiksi

Kaikki oikeushallinnon sähköisen asioinnin palvelut rakentuvat yhteiselle SOA-arkkitehtuurille, jonka avulla uudet järjestelmät voivat hyödyntää yhteisiä palveluja ja komponentteja parhaalla mahdollisella tavalla. Arkkitehtuuri perustuu oikeusministeriössä laadittuun sähköisen asioinnin yleiseen arkkitehtuurikuvaukseen.

Palveluarkkitehtuurin avulla eri tietojärjestelmiä ja -varastoja yhdistetään saumattomasti toimiviksi palveluiksi, joita hyödyntävät tuhannet käyttäjät. Lopputuloksena kokonaisuus toimii avoimesti ja joustavasti yli organisaatiorajojen tehostaen toimintaa ja parantaen tuottavuutta - laadusta, turvallisuudesta ja käytettävyydestä tinkimättä.

Toiminnan nivoutuminen entistä tiukemmin tietojärjestelmien ympärille sekä ydinprosessien sähköistyminen ovat ohjanneet toiminnan kehittämisessä siihen, että prosessien ja järjestelmien analysointi kulkevat käsi kädessä.

Miksi CGI?

CGI:llä on systemaattinen ote prosessin mallintamiseen ja hallintaan. Yhdessä kokeneen palvelutiimin kanssa prosessikonsultit ja järjestelmäkohtaiset kehittämisryhmät auttavat asiakasta prosessien optimoinnissa. Näin resursseja ja työpanosta voidaan vapauttaa rutiinivaiheista vaativampiin tehtäviin.

Pitkäjänteisen yhteistyön menestyselementit ovat CGI:n monen vuosikymmenen kokemus ja syvällinen ymmärrys julkisen hallinnon eri toiminnoista ja tietojärjestelmätarpeista. Kehitämme uuden aikakauden palveluita, joita koko yhteiskunta hyödyntää.