Blogs Feed https://www.cgi.fi/fi fi Mitä jatkuvuudenhallinta on ja miksi sitä tehdään? https://www.cgi.fi/fi/blogi/mita-jatkuvuudenhallinta-on-ja-miksi-sita-tehdaan <span>Mitä jatkuvuudenhallinta on ja miksi sitä tehdään? </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Tällä hetkellä kaikkia meitä ravistelee poikkeuksellisella voimakkuudella koko maailmaan laajentunut koronaviruspandemia. Taudin leviämisen estämiseksi on kansallisesti sekä kansainvälisesti tehty erilaisia toimenpiteitä. Tilanne Suomessa on myös kehittymässä ja todettuja tapauksia on vahvistettu nyt eri puolilla maata. </strong></p> <p>Oheisesta paikkatietoasiantuntijoidemme tekemästä animaatiosta näkyy vahvistettujen koronavirustartuntojen absoluuttinen määrä esitettynä ympyrän pinta-alana. Sairaanhoitopiirin alueen taustasävy on sitä tummempi mitä enemmän tartuntoja on suhteessa asukasmäärään. Tietolähteenä toimii HS:n reaaliaikainen rajapinta, johon on koottu päivittyvät tiedot eri sairaanhoitopiireistä. Kartalla näkyvä tilanne siis vastaa uusimpia tietoja, jotka HS:llä on saatavilla. Animaation voi käynnistää uudelleen painamalla play-ikonia tai sitä voi säätää vapaasti liukusäätimestä.</p> <p class="text-align-center"> <iframe frameborder="0" height="560" src="https://locationsolutions.github.io/covid-19-map/" style="border: none" width="360"></iframe></p> <p class="text-align-center" style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><i>Animaatio koronavirustilanteen kehittymisestä Suomessa, visualisointi Jan Wolski ja Antti Mansikka</i></span></span></span></p> <p class="text-align-center" style="margin-bottom:11px"> </p> <p>Käsillä olevan vakavan kriisin aikana jatkuvuudenhallinnan tärkeys korostuu. Mitä jatkuvuudenhallinta sitten on ja miksi sitä tehdään? Yhteen lauseeseen tiivistettynä jatkuvuudenhallinnan tavoite on pienentää erilaisten häiriöiden vaikutusta ja kestoa esimerkiksi yrityksen, organisaation tai yhteiskunnan toimintaan. Seuraavaksi avaan tarkemmin mitä jatkuvuudenhallinta pitää sisällään.</p> <h3>Miten organisaatio voisi varautua tällaisiin tilanteisiin etukäteen? </h3> <p>Vaikka koronaviruksen aiheuttama tilanne on kaikille meille täysin poikkeuksellinen, on erilaisiin häiriötilanteisiin kuitenkin mahdollista varautua etukäteen. Usein erilaiset häiriötilanteet ovat vaikeasti ennustettavissa joko tapahtuman todennäköisyyden tai sen vaikutusten laajuuden osalta. Toiminnan jatkuvuuden varmistamisen perustana onkin ymmärtää, mitkä toiminnot ovat organisaation kannalta välttämättömiä. Ilman tätä tietoa on toiminnan sekä resurssien priorisointi tilanteen aikana haastavaa tai tehotonta. Tunnistamisen lisäksi on ymmärrettävä toiminnon keskeiset reunaehdot sekä toimintaedellytykset. Näiden tietojen avulla voidaan suunnitella jo paljon toiminnan varmistamiseen liittyviä toimenpiteitä. </p> <h3>Mitä organisaatio voi tehdä tilanteen aikana?</h3> <p>Tilanteen aikana ajantasaisen ja oikean tilannetiedon saatavuus on keskeistä, jotta tehtävien päätösten toimeenpano on vaikuttavaa. Koronavirustilanteessa useat organisaatiot ovat kehottaneet työntekijöitään etätöihin, ja tällöin tulee varmistaa, että käytännöt sekä järjestelmien etäkäyttö on suunniteltua, ohjeistettua sekä testattua.  Hyvien etukäteissuunnitelmien pohjalta on helpompaa ryhtyä tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin. </p> <h3>Entä tilanteen jälkeen?</h3> <p>Toiminnan toipuminen normaalitilaan kestää tilanteesta riippuen oman aikansa. Hyvän ennakoinnin avulla voidaan usein lyhentää normaaliin liiketoimintaan palaamiseen kuluvaa aikaa. Yhtenä keskeisenä näkökulmana toipumisessa on oppien kerääminen sekä toiminnan sopeuttaminen mahdollisten löydösten perusteella. Viimeistään tässä vaiheessa on hyvä päivittää suunnitelmat sekä varmistaa sykli, jolla niitä ylläpidetään sekä testataan. </p> <p>Kaikki kriisin aikana kertyneet opit tulisi käyttää hyödyksi oman toiminnan vahvistamisessa. Jatkuvuudenhallinnan perimmäisenä tavoitteena on eri keinoin ylläpitää toiminta mahdollisimman normaalilla tasolla häiriötilanteissa tai palauttaa sen mahdollisimman pian normaalille tasolle tilanteen jälkeen. Tavoitteena on siis minimoida häiriöistä aiheutuvat mahdolliset tappiot omalle toiminnalle sekä omille asiakkaille. </p> <p><em>Kirjoittaja toimii jatkuvuudenhallinnan sekä paikkatiedon asiantuntijana CGI:llä. Hanneksen tavoitat osoitteesta <a href="mailto:hannes.seppanen@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com;services.fi@cgi.com&amp;amp;Subject=Yhteydenotto CGI.fi-sivustolta">hannes.seppanen@cgi.com</a>.</em></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Fri, 03/27/2020 - 07:58</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=104043&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="9denJiitshpAzVWdqxizTVLTgMjXv4kUEgfK2kqr2vQ"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 27 Mar 2020 12:58:57 +0000 niko.levonen@cgi.com 104043 at https://www.cgi.fi Onnistunut IT-ulkoistus mukautuu muuttuviin tarpeisiin ja palvelee jokaista loppukäyttäjää https://www.cgi.fi/fi/blogi/onnistunut-it-ulkoistus-mukautuu-muuttuviin-tarpeisiin-ja-palvelee-jokaista-loppukayttajaa <span>Onnistunut IT-ulkoistus mukautuu muuttuviin tarpeisiin ja palvelee jokaista loppukäyttäjää</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>IT-ulkoistuksesta saadaan suurimmat hyödyt irti, kun yhteistyötä kehitetään suunnitelmallisesti koko sopimuskauden ajan. Kustannussäästöt syntyvät paitsi palveluita tehostamalla, myös kehittämällä yhdessä asiakkaan omaa liiketoimintaa. IT-palveluiden toimittajalta tämä vaatii vahvaa asiakasympäristön ymmärrystä ja läsnäoloa.</strong></p> <p><a href="/fi/hallinnoidut-it-palvelut">IT-palveluiden ulkoistamisen</a> taustalla on usein halu säästää kustannuksissa. Ulkoistamalla saavutetaankin keskimäärin jopa 25 prosentin säästö – ensi kertaa tehtävässä ulkoistuksessa kenties suurempikin, sopimusta uudistettaessa hieman maltillisempi. Ulkoistuksen myötä myös palvelutaso ja käyttäjäkokemus voivat nousta uudelle tasolle, mikä osaltaan tuo tehokkuutta työntekoon. </p> <blockquote><p>Ulkoistamalla saavutetaan keskimäärin jopa 25 prosentin säästö.</p> </blockquote> <p>Säästöä syntyy paitsi ulkoistettuja palveluita tehostamalla, myös silloin, kun ulkoistuskumppani auttaa asiakasta kehittämään liiketoimintaansa. Ulkoistuskumppanin tehtävä on proaktiivisesti tuoda esiin kehityskohteita ja hyväksi todettuja käytäntöjä. Tänä päivänä prosesseihin tuodaan mukaan muun muassa automatiikkaa ja tekoälyä. IT-kumppanin ja asiakkaan yhteiset päätökset vaikuttavat siihen, kuinka paljon palveluiden kokonaiskustannuksesta saadaan lohkaistua. </p> <p>Huonoin diili sekä toimittajalle että tilaajalle on, että tehdään sopimus ja vielä viiden vuoden päästäkin toimitaan edelleen sen mukaan. Välissä voi olla muuttunut niin yritys itse kuin maailma ja teknologiakin. </p> <h3>Systemaattinen kehittämisen kulttuuri varmistaa, että palvelu yltää tavoitteisiinsa </h3> <p>Jatkuva kehittäminen vaatii yrityskulttuuria, jossa innovoinnille luodaan mahdollisuuksia joka tasolla. Johto käsittelee liiketoiminnan tavoitteita ja tuottaa niihin tähtääviä suunnitelmia, ja operatiivisesta mittaamisesta taas syntyy omia kehittämisen aihioitaan. Jokaisella työntekijällä pitäisi olla mahdollisuus ideoida ja etsiä kehityksen paikkoja arjessaan ja asiakkaan liiketoiminnassa. Esimerkiksi <a href="/fi/alykas-automaatio">automaatiosta</a> ja <a href="/fi/alykas-automaatio/ohjelmistorobotiikka">robotisaatiosta</a> voi yhä useammin löytyä ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin. </p> <blockquote><p>Jatkuva kehittäminen vaatii yrityskulttuuria, jossa innovoinnille luodaan mahdollisuuksia joka tasolla.</p> </blockquote> <p>Erilaisia kehityshankkeita syntyy, kun samaan pöytään tuodaan asiakkaan kipukohdat ja ideat sekä IT-kumppanin tuottamat kehitysaihiot. Työtä tehdään yhdessä ketteriä menetelmiä hyödyntäen. Jotta kustannukset pysyvät aisoissa ja päivittäinen toiminta tehokkaana, täytyy kehityksen olla suunnitelmallista ja yhteisesti priorisoitua.</p> <h3>Läheisen suhteen rakentaminen alkaa heti ensi askeleista </h3> <p>IT-palveluiden toimittamisessa on löydettävä tasapaino vakioidun toiminnan ja asiakaslähtöisen palvelun välillä. Lopputulos on toivotunlainen, kun ulkoistamisen prosessi etenee selvien askelmerkkien mukaan ja asiointi hoituu aina samojen yhteyshenkilöiden kanssa. </p> <p>Kaikki vaiheet tarpeen ilmenemisestä palvelun tuottamiseen tulee käydä läpi standardoidusti. Näin vältytään yllätyksiltä ja palvelu rakentuu alusta asti syvälliselle ymmärrykselle liiketoiminnasta.</p> <p>Ulkoistamisen prosessia keventää se, että palveluvalikoima on pitkälle tuotteistettu ja koestettu, mutta tällöinkin palvelut sovitetaan huolella asiakkaan tarpeisiin. Tarkka dokumentointi varmistaa, että kaikilla on yhteinen ymmärrys siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu, ja että kaikki roolit sitoutuvat lopputulokseen. </p> <p>Jatkuvassa palvelussa asiakasympäristö on tunnettava, jotta jokaista toimistotyöntekijää tai kassamyyjää voidaan tukea työssään mahdollisimman hyvin. Tämän vuoksi on oleellista, että tiimit työskentelevät tiiviisti asiakkaan kanssa tai jopa asiakkaan omissa tiloissa. Tapaamisissa eri liiketoiminnan tasoilla käydään dialogia tavoitteista ja päämääristä.</p> <p>Ulkoistus on onnistunut, kun jokainen asiakkaan työntekijä pystyy tekemään töitään häiriöttä ja saa tarvittaessa tukea tavalla, jossa tarpeet on ymmärretty jo etukäteen.</p> <p><a href="/fi/blogi/onnistuneen-it-ulkoistuksen-metsastajat-osa-1-kohti-helpompaa-it-ulkoistusta">Lue lisää toimivan IT-ulkoistuksen lähtökohdista</a> </p> <table><tbody><tr><td> <article alt="Petri Imberg" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="0cec62b7-c033-41df-a5a0-70e2ecdc7837" title="Petri Imberg" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/petri-imberg_0.png" alt="Petri Imberg" title="Petri Imberg" /></article></td> <td><em>Petri Imberg toimii CGI:llä Suomen, Baltian ja Puolan liiketoimintojen Business Engineering -johtajana ja vastaa suuryritysten IT- ja palveluratkaisuista. Blogikirjoitus on tehty Petrin haastattelun pohjalta. </em></td> </tr></tbody></table><p> </p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 03/26/2020 - 06:49</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=104019&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="JTqYyoxgbSG58HYQ6UXBdcxikzyn2Vl1ap_NIe2hxDo"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 26 Mar 2020 11:49:26 +0000 niko.levonen@cgi.com 104019 at https://www.cgi.fi Sarita Lehtivuori: Pistoksissa sote-IT:stä https://www.cgi.fi/fi/blogi/sarita-lehtivuori-pistoksissa-sote-itsta <span>Sarita Lehtivuori: Pistoksissa sote-IT:stä</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Sarita Lehtivuori on entinen terveydenhoitaja ja nykyinen sote-IT -kehittäjä, joka kärsi nuorena neulakammosta. Neulapelon voittaminen kannatti – nykyinen ura sai alkunsa kohtaamisesta pistosiedätysasiakkaan kanssa. Asiakas työskenteli CGI:llä ja vinkkasi, että CGI rekrytoi kliinikkoja kehittämään tulevaisuuden sote-ratkaisuja.</strong></p> <p><article alt="Sarita Lehtivuori" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="067e69fd-7435-4d5e-a4f0-1eeaea7947bc" title="Sarita Lehtivuori" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/sarita_lehtivuori_dsc6268_valittu.jpg" alt="Sarita Lehtivuori" title="Sarita Lehtivuori" /></article></p><p>”Siitä se ajatus sitten lähti ja tästä keskustelusta kahden kuukauden päästä olimme kollegoja!” Sarita nauraa.  Hän on urallaan perehtynyt astma-, siedätys- ja sydänhoitajan vastuualueisiin muun terveydenhoitajan normaalin itsenäisen vastaanottotyön lisäksi. </p> <p>CGI:llä hänelle tarjoutui mahdollisuus tutustua hoitotyöhön toisesta näkökulmasta. Vaikka joustava työaika, etätyömahdollisuudet ja toimenkuvan monipuolisuus painoivat myös vaakakupissa, perimmäinen motivaatio hypätä it-maailmaan oli tahto vaikuttaa työkaluihin, joita hoitotyön ammattilaisille tarjotaan.</p> <p>Tausta hoitotyön parissa auttaa ymmärtämään tarpeita suoraan asiakkaan näkökulmasta.  Saritalla on vahva tarve kehittää kestäviä ja toimivia ratkaisuja suoraan asiakkaan tarpeisiin. ”Muistan, kuinka yksi turhauttavimmista asioista oli, jos tietoa piti kirjata moneen paikkaan tai etsiä palasina sieltä ja täältä. OMNI360-ratkaisuissa kirjaamisesta halutaan tehdä mahdollisimman mutkatonta”.</p> <h3>Neuloista käyttöliittymiin</h3> <p>Terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät usein kutsumusammatissa. Uravalinta on myös Saritalle tunnepohjainen. Tällä hetkellä Sarita toimii sovellusasiantuntijana, ohjelmistokehityksen kliinikkoasiantuntijana sekä kouluttaa asiakkaita ympäri Suomea. Kouluttajilla on tärkeä rooli tunnustella esittelyissä ja koulutuksissa, millaisia uusia palveluja tai työkaluja asiakas saattaisi tarvita. Monesti huomataan, että jo olemassa olevissa ratkaisuissa on vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.</p> <p>Nykyisessä työssään Sarita pitää erityisesti asiakaskontakteista ja kouluttamisesta. OMNI360-tuoteperheessä häntä puolestaan miellyttää sen muokattavuus eri järjestelmien kanssa yhteensopivaksi ja käyttäjän monet mahdollisuudet muokata omaa työpöytäänsä. ”Lisäksi tavoite yhdistää perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalityö saman järjestelmän alle on ammattilaisen työskentelyn ja potilaan edun kannalta ensiarvoista”, Sarita summaa.</p> <p>Sarita on iloinen, että rohkaistui aikoinaan terveydenhuollon opintojen pariin. Sitä hän ei tosin osannut arvata, että neulat tulevat vaihtumaan käyttöliittymiin. ”Ja se neulapelkokin helpotti, kun neulat osoittivat itsestäni poispäin!”</p> <p><em>Kiitos Sarita! Saritan tarina on osa Arjen sankarit -blogisarjamme, jossa esittelemme sote-ammattilaisiamme, jotka tekevät töitä <a href="/fi/tuoteratkaisut/omni360">OMNI360-ratkaisujen</a> kehityksen parissa. Kehitämme teknologiaa aina ihmistä varten – paitsi ammattilaisille myös apua tarvitseville, jotta asiakkaat ja potilaat voisivat osallistua paremmin asioidensa hoitamiseen.</em></p> <p><strong><em>Lue myös</em></strong></p> <ul><li><a href="/fi/blogi/olli-nieminen-tiistaisin-laakari-torstaisin-sote-it-kehittaja"><strong>Olli Nieminen: Tiistaisin lääkäri, torstaisin sote-IT-kehittäjä</strong></a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 03/11/2020 - 03:45</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=103503&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="TzvKdX45CqzKRoJZhdHevOqNkVX2gd7_8eTM_abEuiU"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 11 Mar 2020 08:45:06 +0000 niko.levonen@cgi.com 103503 at https://www.cgi.fi Miltä muutoksen johtaminen tuntuu? https://www.cgi.fi/fi/blogi/milta-muutoksen-johtaminen-tuntuu <span>Miltä muutoksen johtaminen tuntuu?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong><em>Mediayritys valjastaa datan ja luo digistä kasvun ajurin. </em></strong></p> <p><strong><em>Pankki uudistuu monikanavaisen ja palvelulähtöisen ajattelun myötä. </em></strong></p> <p><strong><span><span><em><span><span><span>Rakennusyritys ravisuttaa alaansa uusilla toimintamalleilla.</span></span></span></em></span></span></strong></p> <p>Mitä voisimme oppia näiden organisaatioiden kokemuksista muutosmatkallaan? Onko näiden eri alojen johtajilla jotain yhteistä? Miltä tällaisen muutoksen johtaminen tuntuu?</p> <p>Käynnissä oleva murros on nostanut asiakkaiden odotukset liiketoiminnan keskiöön. Myös teknologia haastaa meitä uusiutumaan. Digitaaliset liiketoimintamallit, asiakaskokemus ja uudet palvelumuodot muokkaavat toimintaamme.<br />  <br /> Tutkimuksemme mukaan suurimmalla osalla organisaatioista on digitaalisen transformaation strategia, mutta vasta harva on onnistunut saamaan aikaan merkittäviä tuloksia. Mitä voisimme oppia muutoshankkeista, jotka on ohjattu määrätietoisesti läpi organisaation ja toteutettu onnistuneesti? </p> <blockquote><p>Digitaaliset liiketoimintamallit, asiakaskokemus ja uudet palvelumuodot muokkaavat toimintaamme.</p> </blockquote> <h3>Helppoa? Tuskin kuitenkaan.</h3> <p>Usein, kun lukee digitransformaation menestystarinoita, ne antavat kuvan sujuvasta muutosmatkasta, joka on alusta loppuun suunniteltu prosessi ja johtaa uuteen menestystarinaan, vailla epäonnistumisen karikkoja. Haastattelemamme ajatusjohtajat kokivat matkansa hieman eri tavoin, tässä muutama esimerkki:</p> <p><strong>Aloittaminen utuista ja epäselvää.</strong> Eivät parhaimmat johtajatkaan aina tiedä, miten lähteä liikkeelle. <span><span><span><span><span>Usein alku sisältää riskin ja vaatii rohkeutta ottaa harppaus kohti tuntematonta.<em> </em></span></span></span></span></span>Ajan myötä luottamus saavutetaan tuloksilla ja oivalluksilla.</p> <p><strong>Vastatuulta</strong>. Matka ei ole pelkkää myötätuuleen purjehdusta - alussa useimmiten tapahtuu epäonnistumisia. Tärkeintä on jatkaa.</p> <h3>Muutos on matka, jolla ei ole pääteasemaa</h3> <p><span><span><span><span><span>Keskustelimme 12 digijohtajan kanssa eri puolelta maailmaa, eri toimialoilta, keräten havaintoja ja oppeja heidän muutosmatkastaan: kuinka haastavaksi organisaation ketteröittäminen koetaan, miten toimintaa kehitetään asiakas- ja datakeskeiseksi ja kuinka henkilövalinnoilla kehitetään sisäistä innovaatiokulttuuria ja kasvuhakuisuutta.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span>Nämä johtajat keskittyivät ihmiskeskeisen organisaation eri elementteihin: sisäisen ja ulkoisen yhteistyön ja vuorovaikutteisen viestinnän vahvistamiseen, asiakkaiden ja sidosryhmien sitouttamiseen, osaamisen ja johtamistaidon kehittämiseen, laajemman kumppaniverkoston ja ekosysteemin hallintaan sekä organisaation kulttuurin luomiseen.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span>Keskusteluissa kerättyä tietoa yhdistämällä aloimme rakentaa kuvaa käytännön toimintamalleista menestyvän ja ketterän organisaation takana. Kokosimme nämä yksiin kansiin ja haluamme jakaa tiedon kanssasi.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span>Toivomme näiden oivallusten inspiroivan matkaasi kohti digitaalista huomista.</span></span></span></span></span></p> <p><em>Lataa käyttöösi <a href="/fi/white-paper/human-connections">Human Connections -kirjan tiivistelmä</a>. Haastattelut toteutettiin kasvokkain maalis-elokuussa 2019 haastattelemalla eri puolilla maailmaa 12 kokenutta johtajaa, jotka ovat onnistuneet digistrategiansa läpiviennissä. </em></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Fri, 03/06/2020 - 06:08</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=103404&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="Nw56Up01Y3Vu4L_tAgYGDljx_rPm8Y3cvWnp3xPW5-I"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 06 Mar 2020 12:08:58 +0000 niko.levonen@cgi.com 103404 at https://www.cgi.fi Millaisia tulevaisuuksia haluat olla toteuttamassa? https://www.cgi.fi/fi/blogi/millaisia-tulevaisuuksia-haluat-olla-toteuttamassa <span>Millaisia tulevaisuuksia haluat olla toteuttamassa?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Tiedätkö sinä mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Luultavasti et, sillä eihän tulevaisuutta ole vielä olemassakaan. Siksi tulevaisuustyöskentelyssä puhutaan yksikön sijaan monikossa; tulevaisuuksista. Tulevaisuus ei ole vain yksi selkeä tuleva maailma vaan mahdollisia tulevaisuuksia on monia. Yksinkertaisuudessaan se mihin tulevaisuuteen päädymme riippuu tämän hetken valinnoista ja miten toimimme tänään. Tulevaisuustaitoisuus ja -kyvykkyys ovat nousemassa tärkeäksi taidoksi jokaiselle meistä. Taidolla tarkoitetaan kykyä pohtia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, kertoa niistä muille ja toimia niiden toteutumisen eteen. </p> <p><article alt="Mies katsoo tulevaisuuteen" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="d201d5be-499e-4a2d-a486-63e3402e5590" title="Mies katsoo tulevaisuuteen" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/tulevaisuus-medium.jpg" alt="Mies katsoo tulevaisuuteen" title="Mies katsoo tulevaisuuteen" /></article></p><p> <br /> Tulevaisuustyöskentelyssä megatrendit ovat varmasti monille ne tutuimmat työskentelyn apuvälineet. Kukapa ei olisi kuullut ilmastonmuutoksesta ja sen tulevaisuudessa tuomista seurauksista ja vaikutuksista? Ennen kuin (mega)trendit voidaan tunnistaa tarvitaan kuitenkin signaalien metsästystä. Tällöin puhutaan heikoista signaaleista, jotka kuuluvat tulevaisuustyöskentelyn perustyökalujen joukkoon. Heikko signaali on ensimmäinen merkki muutoksesta, esimerkiksi uuden trendin syntymisestä. Heikkojen signaalien ja megatrendien lisäksi kannattaa myös muistaa tarkastella toimialan ja toimijoiden muutoksia paremman kokonaiskuvan saavuttamiseksi. Myös muuttumattomuus voi olla tärkeä signaali. Näiden työkalujen avulla voimme hahmottaa meille mahdollisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia strategia-, skenaario-, ja visiotyön tueksi - päämääränä on saada aikaan toimintaa ja vaikuttaa tehtäviin päätöksiin.</p> <p>Esimerkiksi skenaariot pyrkivät laajentamaan näkemystämme tulevista tapahtumista ja valinnoista ohi nykyisten ajattelumalliemme. Tulevaisuuksien toteutuminen ei riipu ainoastaan meistä ja omasta toiminnastamme, vaan niihin liittyy myös iso joukko muita toimijoita, joiden ajattelu ja maailmankuva eroaa omastamme. Skenaariotyöskentely etenee nykyhetkestä tulevaisuuksiin tulevia tapahtumia ennakoimalla ja tarkastelemalla niitä vaihtoehtoja, joita aiheen ympärillä voisi realistisesti tapahtua. Skenaariotyöskentelyn luomat tulevaisuuskuvat ovat kuin tulevaisuuden käsikirjoituksia, joihin johtavat polut tapahtumasarjoina kuvaavat tulevaisuudenkuvan kehittymistä nykytilasta. Skenaario on siis nykytietoon perustuva näkemyksellinen kuvaus tulevasta. Esimerkiksi miten kommunikoimme toistemme kanssa tietotyössä vuonna 2040? </p> <blockquote><p>Päämääränä on saada aikaan toimintaa ja vaikuttaa tehtäviin päätöksiin.</p> </blockquote> <p>Mietit sitten tulevaisuutta yksin tai yhdessä tiimisi kanssa, tulevaisuustyöskentelyssä kannattaa muistaa kaksi asiaa. Ensinnäkin, tulevaisuus on aina uutta ja siksi se voi myös tuntua myös epämukavalta. Avoin mieli helpottaa kokonaisuuksien sekä erilaisten muutossignaalien välisten linkkien hahmottamisessa ja uudenlaisten yhdistelmien tekemisessä. Ja toiseksi, pelkästä trendien läpikäymisestä ilman omaa pohdintaa ja soveltamista on harvoin syvempää hyötyä. Muista siis tulkita ja soveltaa asioita aina omaan toimintaympäristöösi. </p> <p>Millaisia tulevaisuuksia sinä haluat olla toteuttamassa?</p> <p><em><a href="\palvelumuotoilu\nextlab">NextLabissä</a> autamme ihmisiä hahmottamaan millaisessa maailmassa elämämme huomenna. Tutustu CGI:in NextLabiin ja toteuta paras mahdollinen tulevaisuus kanssamme.</em></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Fri, 03/06/2020 - 00:04</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=103386&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="osikQ0WOLsi_QstWp9F0K9fHImg82Jzot0wlPmdHbuQ"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 06 Mar 2020 06:04:49 +0000 niko.levonen@cgi.com 103386 at https://www.cgi.fi Mitä yhteistä on e-urheilulla ja IT-alan rekrytoinnilla? https://www.cgi.fi/fi/blogi/mita-yhteista-on%20e-urheilulla-ja-it-alan-rekrytoinnilla <span>Mitä yhteistä on e-urheilulla ja IT-alan rekrytoinnilla?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><span><span><span><strong>Laura Kyntäjä työskentelee CGI:n rekrytoinnissa, mutta vapaa-ajallaan hän on aktiivinen toimija Suomen e-urheilu-yhteisössä, jossa hänet tunnetaan paremmin nimimerkillä ”lapa”. </strong></span></span></span></p> <p><span><span><span>Laura Kyntäjällä on kiire. IT-markkina vetää hyvin, ja etenkin teknisille osaajille on alan yrityksissä jatkuva tarve. Oikealla osaamisella varustetuilla ammattilaisilla on siis ”varaa mistä valita”. Laura kertookin, etteivät perinteiset työpaikkailmoitukset tai edes suorahaku LinkedInin kautta enää riitä – on otettava uusia rekrytointikanavia käyttöön.</span></span></span></p> <p><span><span><span>”Tänä päivänä rekrytoijan on oltava verkostoitunut ja oman verkoston sopiviin osaajiin pidetään yhteyttä tasaisin väliajoin. IT-osaajat vastaanottavat rekrytoijien yhteydenottoja koko ajan, joten päätöksenteossa korostuvat työn sisällön lisäksi entistä enemmän esimerkiksi työnantajamielikuva-asiat. Kilpailun myötä työntekijöiden viihtyvyyteen panostetaankin yrityksissä aikaisempaa vahvemmin, mikä on mielestäni hyvä asia”, Laura kertoo.</span></span></span></p> <blockquote><p>Perinteiset työpaikkailmoitukset tai edes suorahaku LinkedInin kautta enää riitä – on otettava uusia rekrytointikanavia käyttöön.</p> </blockquote> <p><span><span><span>CGI:llä työntekijöitä kannustetaan perinteisten kanavien lisäksi myös suositteluun ja tällä hetkellä noin kolmasosa uusista työntekijöistä tulee taloon kollegan suosittelemana.</span></span></span></p> <p><span><span><span>”Suosittelijoiden kautta tulleet hakijat ovat osaavia. He myös viihtyvät CGI:llä hyvin ja heillä on realistiset odotukset firmasta ja töistä. Kavereiden kautta välittyy aito fiilis”, Laura uskoo.</span></span></span></p> <p><span><span><span>Laura on laajasti verkostoitunut myös vapaa-ajallaan, sillä hän on aktiivisesti mukana e-urheilu-yhteisössä. Laura työskentelee Kanaliigassa, joka järjestää firmojen välisiä e-urheilu-turnauksia sekä muun muassa selostaa Counter-Strike-pelejä. Suomen tunnetuimpana naisselostajana Laura on päässyt selostamaan Suomen isoja turnauksia, kuten Telia Esport Series, GameExpo ja Assembly</span></span></span></p> <p><article alt="Laura &quot;Lapa&quot; Kyntäjä" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="dd272e86-9e1b-4ed2-94ee-5150b91e68ea" title="Laura &quot;Lapa&quot; Kyntäjä" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/lapa-1.png" alt="Laura &quot;Lapa&quot; Kyntäjä" title="Laura &quot;Lapa&quot; Kyntäjä" /></article><br /></p><h3><span><span><span><strong>Miten rekrytointi ja e-urheilu sopivat yhteen?</strong></span></span></span></h3> <p><span><span><span>”Mielestäni IT-alan rekrytointi ja e-urheilu kulkevat hyvin käsi kädessä, sillä pelaajista iso osa on IT-alalla ja harrastajamäärät ovat valtavia. E-urheilu on myös suosittua penkkiurheilua. Mukana on paljon aikuisia, eikä pelaaminen ole vain lasten, nuorten ja poikien maailma”, Laura selventää.</span></span></span></p> <p><span><span><span>CGI:llä on tällä hetkellä käynnissä Kanaliigan järjestämä sisäinen Counter-Strike-turnaus työntekijöille.</span></span></span></p> <p><span><span><span>”Yhdessä pelaaminen on hyvä tapa parantaa tiimin yhteishenkeä ja löytää kavereita muista yksiköistä. Lisäksi koen, että e-urheiluun panostaminen vaikuttaa positiivisesti myös työnantajamielikuvaan.  Olen saanut omilta työntekijöiltämme sekä talon ulkopuolelta hyvää palautetta siitä, että olemme CGI:llä lähteneet mukaan e-urheiluun ensimmäisten yritysten joukossa”, Laura kertoo.</span></span></span></p> <blockquote><p><span><span><span>Saan vieläpä olla töissä yrityksessä, jossa e-urheilua arvostetaan ja sen potentiaali ymmärretään.</span></span></span></p> </blockquote> <p><span><span><span>Laura itse päätyi tietokonepelien maailmaan jo ihan pienenä. </span></span></span></p> <p><span><span><span>”Pelaaminen jotenkin vain sytyttää! Joukkueessa jokainen voi kehittää omaa rooliaan, mutta samalla pelata yhteiseen pussiin. Tällä hetkellä pääpelini on Counter-Strike, joka on niin sanottu first person shooter -peli, mutta ennen kaikkea se on monipuolinen tiimipeli. Tiimissä jokaisella on oma rooli, joten samalla voi sekä kehittää omaa suoritustaan että tavoitella yhteistä maalia.”</span></span></span></p> <p><span><span><span>Tulevaisuudessa Lauran tavoitteena on toki kehittyä rekrytoijana, mutta myös luoda Suomeen maailman paras e-urheilu-ekosysteemi – ei niinkään kilpailuhenkinen, vaan ennen kaikkea yhteisöllinen. </span></span></span></p> <p><span><span><span>”Mutta juuri nyt olen tosi tyytyväinen nykyisessä roolissani. Saan vieläpä olla töissä yrityksessä, jossa e-urheilua arvostetaan ja sen potentiaali ymmärretään.”, Laura päättää. </span></span></span></p> <p><span><span><span><strong>P.S. Löydät Lauran myös <a href="https://www.cgi.fi/sites/default/files/2020-01/ratkaisu_1-2020.pdf">Ratkaisu-lehden</a> #CGInside-osiosta, jossa kurkistetaan CGI:läisten arkeen.</strong></span></span></span></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 02/26/2020 - 08:57</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=103080&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="JheP_VBKWAHgapFBSJqJMjkjWwm-Nif3Cylm1QLAMVc"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 26 Feb 2020 14:57:46 +0000 niko.levonen@cgi.com 103080 at https://www.cgi.fi Ihmistuntemus ja valmennustaidot auttavat projektijohtajaa https://www.cgi.fi/fi/blogi/ihmistuntemus-ja-valmennustaidot-auttavat-projektijohtajaa <span>Ihmistuntemus ja valmennustaidot auttavat projektijohtajaa</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Olet varmaankin huomannut, että monet hankaluudet projekteissa ja palveluissa liittyvät siihen, miten ihmiset käyttäytyvät. Joku esimerkiksi saattaa olla jäykkä ja ehdoton sen suhteen, että asiat on tehtävä sääntöjen, suunnitelmien ja sovittujen menettelyiden mukaisesti. Sen sijaan toisen tyyppinen henkilö saattaa välttää kaikkia sääntöjä eikä pidä kiinni sovitusta. Jos nämä kaksi sattuvat samaan projektiin, niin he saattavat toden teolla ärsyttää toisiaan.</strong></p> <p>Silti nämä ominaisuudet ovat heidän vahvuuksiaan. Säännöt, suunnitelmat ja sovitut menettelyt ovat projektityössä lähtökohtaisesti hyviä ja tarpeellisia asioita. Myös tilannekohtainen toimintatavan valinta, muuttuviin olosuhteisiin reagointi ja rohkeus toimia luovasti ovat monesti tarpeen. Usein kuitenkaan pelkillä vahvuuksilla ei pääse kovin pitkälle; esimerkiksi projektipäällikön on hyvä osata olla sekä säännönmukainen että reagoiva. Harvan vahvuuksia ovat yhtä aikaa säännönmukaisuus ja reagoivuus.</p> <p>Roomalainen lääkäri Galenos 100-luvulla puhui ”sangviinisista” ja ”melankolisista” ihmisistä. Sangviinisia ihmisiä on vuosisatojen läpi kuvattu rohkeina, taiturillisina ja sopeutumiskykyisinä. Melankolisia ihmisiä luonnehditaan vakaiksi, säännönmukaisiksi ja huolestuneiksi siitä, ovatko asiat enää huomenna kunnossa. Klassisista luonnetyypeistä nämä kaksi ovat väestössä yleisimpiä, joten niistä kannattanee olla kiinnostunut.</p> <p>Mitä tehdä jos ihmisten käyttäytyminen tuottaa riskejä projektin onnistumiselle? Esimerkkinä tästä voi olla vaikkapa manageri, joka tuntuu haluavan kontrolloida kaikkea. Kontrolloivuus voi syntyä ”melankolisen” ihmisen reaktiona sille, että tehtäviä on aivan liikaa. ”Melankoliset” ihmiset näet usein ottavat itselleen paljon tehtäviä, sillä he nauttivat hallinnoinnista ja kokevat velvollisuutta. Tällaisessa tilanteessa olevan managerin ei välttämättä ole helppoa luovuttaa vastuitaan muille, ellei hän näe heidän ottavan asioita samalla vakavuudella. Todellisuudessa hän kuitenkin saattaisi haluta luopua osasta vastuitaan, sillä kontrollointi kuluttaa hänen voimiaan ja hän itsekin saattaisi haluta muutosta.</p> <blockquote><p>Mitä tehdä jos ihmisten käyttäytyminen tuottaa riskejä projektin onnistumiselle?</p> </blockquote> <p>Jos haluat vaikuttaa häneen, niin kuuntele häntä ja tunnista hänen kanssaan yhdessä, että hän tekee tärkeätä työtä ottamalla vastuuta. Osoita hänelle arvostusta sitä kohtaan, että hän huolehtii yhteisistä asioista. Kaiva hänestä esille hänen yhteistyöhalukkuutensa - melankoliset ihmiset nimittäin pohjimmiltaan suhtautuvat työhön yhteisöllisesti. Jos mahdollista, niin auta häntä hyvien kysymysten avulla muotoilemaan ääneen miten hän haluaisi muuttaa omaa rooliaan työkuorman kannalta realistisemmaksi. Lähesty projektin tarpeita hänen kanssaan menettelyiden, käytäntöjen ja sopimuksien kokonaistoimivuuden kannalta ja osoita pyrkimyksesi huolehtia taloudellisista riskeistä.</p> <p>Tämä oli esimerkinomaista. Ihmisiä ja tilanteita on monenlaisia. Hyödyllistä on kuitenkin ymmärtää, että ”melankolisten” ihmisten toimintaa ajaa syvä velvollisuudentunto ja pyrkimys huolehtia siitä, että yhteiskunta pysyy pystyssä huomennakin. He luonnostaan hahmottavat asioita yhteisöllisten sopimusten (kuten organisaation sääntöjen ja menettelyiden) kautta. ”Sangviinisten” ihmisten toimintaa ajaa elämyksien jano ja halu hyödyntää taituruutta. Heitä motivoi mahdollisuus opetella tilannekohtaisia taitoja ja soveltaa niitä luovasti päämääriin pääsemiseksi.</p> <p>Käsittelen lisää näitä eroavuuksia ja niihin keskittyvää valmentamista<a href="https://www.youtube.com/watch?v=JjkYUUyueU4"> YouTubessa julkaisemassani videossa</a>. Kerron siinä kuvitteellisen tarinan kahdesta johtajasta, jotka joutuvat törmäyskurssille ja joita ulkopuolinen valmentaja auttaa. Galenoksen kunniaksi video on kuvattu Roomassa. Ota minuun yhteyttä, jos haluat syventää keskustelua aiheesta.</p> <p><em>Benedictus Ågrén on ICF:n sertifioima ammatticoach ja työskentelee CGI:llä coachina ja agile-valmentajana. Benedictuksen tavoitat osoitteesta benedictus.agren@cgi.com.</em></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 02/26/2020 - 08:26</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=103077&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="baMRRy6aXt-5ec6xwkA-dTxBQL3B-LTxtmdByplj2NM"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 26 Feb 2020 14:26:47 +0000 niko.levonen@cgi.com 103077 at https://www.cgi.fi Työ muuttuu, mutta muuttuuko palkanlaskenta? https://www.cgi.fi/fi/blogi/tyo-muuttuu-mutta-muuttuuko-palkanlaskenta <span>Työ muuttuu, mutta muuttuuko palkanlaskenta?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Perinteinen palkanlaskenta mielletään helposti konservatiiviseksi ja jäykäksi, mutta sitä se ei nykypäivänä enää ole. Koneet saadaan kyllä hyrräämään, jos me ihmiset vain olemme valmiita muokkaamaan omia toimintatapojamme ja ennen kaikkea vastaanottamaan uutta. </strong></p> <p>Työn murros ja tulevaisuus on pinnalla jatkuvasti. Työelämän jatkuva muutos aiheuttaa väistämättä muutoksia myös työsuhteisiin ja johtamiseen. Työntekijäkokemuksen tärkeys korostuu, ja työntekijöillä täytyy tulevaisuudessa olla mahdollisuus vaikuttaa työnsä sisältöön ja toteuttamistapaan, kertoo <a href="/fi/lataa/tutkimus-tyon-murroksesta-suomessa">tuore tutkimuksemme Työn murroksesta Suomessa</a>.<br />  <br /> Yksi tutkimuksen havainto liittyi siihen, että yhä useampi toimiala kilpailee samoista työntekijöistä. Pätkätyösuhteet lisääntyvät entisestään. Jo nyt on tilanteita ja toimialoja, joilla alkaa olla tyypillistä se, että työntekijä hakee ainoastaan määräaikaista tai osa-aikaista työtä voidakseen toteuttaa työn ohella jotakin muuta itselleen merkityksellistä elämän aluetta.</p> <p>Kilpailu työntekijöistä tarkoittaa sitä, että työnantajan on sijoitettava entistä enemmän työntekijöidensä työhyvinvointiin, johtamiseen ja palkitsemiseen.</p> <blockquote><p>Yhä useampi toimiala kilpailee samoista työntekijöistä </p> </blockquote> <p>Olen käynyt viimeksi kuluneen vuoden aikana useita keskusteluja asiakkaidemme kanssa tilanteista, joissa palkanmaksun ketteryys korostuu edellä mainituissa kilpailutilanteissa. Erityisesti pätkätyösuhteissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa palkanmaksun joustavuus voi olla juuri yksi tekijä, jolla kyvykäs työnantaja voittaa työntekijän itselleen. Tämä toteutuu vain siksi, että työsuhde-edut, kuten palkanmaksun nopeus ja laadukkuus ovat avainasemassa työntekijän näkökulmasta.</p> <p> </p> <h3>Tulevaisuuden palkanlaskenta lähtee palkansaajan tarpeista</h3> <p>Oletko miettinyt tilannetta, jossa voisit itse pyytää palkkaa tilillesi juuri silloin, kun sitä kipeimmin tarvitset? Kuvittele joulunajan pyhäpäiviä ja sukulaisia saapumassa viettämään perinteistä joulua kotiisi, kun astianpesukone irtisanoo yhteistyösopimuksensa!</p> <p>Joululahjat on perheelle hankittu, eikä nyt olisi mitään mahdollisuutta sijoittaa uuteen pesukoneeseen satoja, ellei peräti yli tuhatta euroa.</p> <blockquote><p>Koko palkanmaksuprosessin pitäisi lähteä työntekijän omista tarpeista</p> </blockquote> <p>Tilanteen voi pelastaa palkanlaskennan joustavuus. Saisit mahdollisuuden nostaa pienen osan palkkaa jo tekemästäsi työstä ennen palkkapäivää. Näin saisit uuden astianpesukoneen ilman kulutusluottoa. Hyödyntäisitkö sinä tämän mahdollisuuden?<br />  <br /> Tulevaisuuden palkanlaskennan pitää olla joustavaa ja yksilöllistä, palkansaajan tarpeet ja yllättävät tilanteet huomioivaa. Koko palkanmaksuprosessin pitäisi lähteä työntekijän omista tarpeista.</p> <p> </p> <h3>Lisäksi tarvitaan laatua ja ketteryyttä</h3> <p>Laatu on keskeinen seikka. Palkka pitää olla oikea päivänä palkansaajan pankkitilillä ja oikean suuruisena. Palkka herättää voimakkaita tunnetiloja ja siksikin oikeellisuus on tärkeää. Laadukkaan palkkaprosessin pitää olla kiinteä osa myös tulevaisuuden palkanlaskentaa. Laatu ei saa kärsiä ketteryyden kustannuksella.<br />  <br /> Ketteryys auttaa työn murroksen keskellä. Koko palkkaprosessin, työn teon hetkestä siihen, kun rahat ovat tilillä, pitää olla pitkälle automatisoitu. Jo nyt <a href="/fi/tuoteratkaisut/cgi-hr-timeline">työaika kirjataan siellä, missä se tehdään</a> ja ylityöt tulkitaan automaattisesti <a href="/fi/tuoteratkaisut/cgi-hr-palkanlaskentaohjelma">palkanlaskennan</a> käsiteltäväksi. Palkanlaskijan tehtävänä on poikkeamien tarkistaminen. Kun koneoppiminen saadaan tähän vielä työkaveriksi, niin tehdään ihmeitä! Tulevaisuudessa jää enemmän aikaa arvokkaille asioille, asiantuntija- ja kehitystyölle sekä yksilöllisten tarpeiden huomiointiin.</p> <p>Niin kuin alussa totesin, perinteinen palkanlaskenta mielletään helposti jäykäksi, mutta sitä se ei nykypäivänä tosiaan enää ole. Koneet saadaan kyllä hyrräämään ja kaikki viranomaisilmoitukset tehtyä aikataulussa, jos me ihmiset vain olemme valmiita muokkaamaan omia totuttuja toimintatapojamme ja ennen kaikkea vastaanottamaan uutta. Palkanlaskennan tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia!<br />  <br /> Käytä hetki tämän asian pohtimiseen, ja kirjoita alle, mitä ajatuksia Tulevaisuuden palkanlaskenta Sinussa herättää? Uskotko, että yksilöllinen palvelu palkanlaskennassa voisi toteutua jo ensi vuonna? Näetkö estettä sille, että palkansaaja voisi itse hallinnoida kulloinkin maksuun tulevan palkkansa määrää?</p> <!--[if lte IE 8]><script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//js.hsforms.net/forms/v2-legacy.js"></script><p><![endif]--></p> <script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//js.hsforms.net/forms/v2.js"></script><script> <!--//--><![CDATA[// ><!-- <!--//--><![CDATA[// ><!-- hbspt.forms.create({ portalId: "377601", formId: "7efba4a4-f699-4bed-9e17-7d1b3be26f82" }); //--><!]]]]><![CDATA[> //--><!]]> </script><p> </p> <p><em><span><span><span><span><span><span>Haluatko pysyä ajan tasalla työelämän jatkuvassa muutoksessa sekä kuulla palkanlaskentaan ja henkilöstöjohtamiseen liittyvät uutiset ensimmäisten joukossa? </span></span></span></span></span></span><a href="/fi/hr-uutiskirje"><span><span><span><span><span><span><span><span>Tilaa HR-uutiskirjeemme</span></span></span></span></span></span></span></span></a><span><span><span><span><span><span>.</span></span></span></span></span></span></em></p> <article alt="Tilaa HR-uutiskirje" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="/fi/hr-uutiskirje" data-entity-type="media" data-entity-uuid="28403920-458a-4f36-a576-c69ea7e973e1" title="Tilaa HR-uutiskirje" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/hr-uutiskirje"> <img src="/sites/default/files/cgi-hr-uutiskirje-cta_0.png" alt="Tilaa HR-uutiskirje" title="Tilaa HR-uutiskirje" /></a></article> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Tue, 02/25/2020 - 01:33</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=102993&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="10aR-ycPHRAdOT7uUipzYmSaNKNUhRxb74nYCgBLeYs"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Tue, 25 Feb 2020 07:33:42 +0000 niko.levonen@cgi.com 102993 at https://www.cgi.fi Mitä voisimme tehdä paremmin 2020-luvun hybridivaikuttamisen torjumisessa? https://www.cgi.fi/fi/blogi/mita-voisimme-tehda-paremmin-2020-luvun-hybridivaikuttamisen-torjumisessa <span>Mitä voisimme tehdä paremmin 2020-luvun hybridivaikuttamisen torjumisessa?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Uudella vuosikymmenellä kansallinen turvallisuutemme riippuu ensisijaisesti kyvystämme reagoida hybridivaikuttamiseen, erityisesti kyberhyökkäyksiin sekä harhaanjohtavan tiedon levittämiseen, entistä tehokkaammin. Miksi hybridivaikuttaminen on otettava vakavasti ja mikä tärkeintä, kuinka voimme puolustautua sitä vastaan?</strong></p> <p>Oletko törmännyt valeuutiseen? Yllättikö kyberhyökkäys? Kiinnittääkö yhteiskunnallisen keskustelun sävy huomiosi? Et ole yksin. Aiemmin on ajateltu, että valtiotason vaikuttaminen tapahtuu joko poliittisen painostuksen, kauppasaartojen tai sotilaallisen uhan kautta. Näiden keinojen rinnalle on tullut vuosi vuodelta yleistyvä hybridivaikuttaminen, salakavala ilmiö, joka hämärtää perinteisen sodankäynnin rajoja. </p> <p>Hybridivaikuttamisen tavoitteena on kohteena olevan valtion ilmapiirin muuttaminen suotuisammaksi joko poliittisia, kaupallisia tai sotilaallisia tarkoituksia varten. Se tavoittaa kaikki kuviteltavissa olevat kohderyhmät ja sektorit, joten kokonaisvaltaisuutta edellytetään myös puolustukselta. Julkisuuteen onkin noussut yhä enemmän uutisia vaaleihin vaikuttamisesta, valeuutisista, toimittajiin kohdistuvasta häirinnästä, henkilö- ja kohdetiedustelusta, tietomurroista ja palvelunestohyökkäyksistä. Riippumattomien lähteiden mukaan esimerkiksi Venäjä kokee olevansa jatkuvassa informaatiosodassa länsimaiden kanssa, millä on välitön ja väistämätön vaikutus koko Itämeren alueeseen. Kuten lukuisat tapaukset ovat osoittaneet, turvallisuudessa on aina parantamisen varaa.</p> <blockquote><p>Hybridivaikuttaminen tavoittaa kaikki kuviteltavissa olevat kohderyhmät ja sektorit, joten kokonaisvaltaisuutta edellytetään myös puolustukselta.</p> </blockquote> <h3> Kaikki voimavarat hyötykäyttöön</h3> <p>Disinformaatio ja kyberhyökkäykset ovat vaarallinen yhdistelmä, sillä väärä tieto aiheuttaa hajaannusta ja manipuloi ihmisten tietoisuutta. Kyberhyökkäysten kohteena taas voi olla niin arkaluontoinen data, kuin mikä tahansa yhteiskunnalle kriittinen perustoiminto, kuten vesihuolto tai energiaverkko. Sosiaalisen median sekä internetiin kytkettyjen palvelujen, laitteiden ja järjestelmien aikakaudella hybridivaikuttamiselta ei välty yksikään kansalainen tai organisaatio. Tämän vuoksi teemme CGI:llä päämäärätietoista työtä alkaen koululaisille suunnatuista tietoturvapeleistä asiakkaidemme kyberturvallisuustietoisuuden jatkuvaan kehittämiseen.</p> <p>Avain onnistumiseen on yhteistyö viranomaisten ja yritysten kesken – vain näin voimme varautua, tunnistaa ja puolustautua hybridivaikuttamista vastaan mahdollisimman tehokkaasti. Jotta kokonaisvaltainen tiedonjako ja yhteisen tilannekuvan muodostaminen nopeutuisivat, tarvitsevat valtionhallinto, turvallisuusviranomaiset sekä erikoisosaamista tarjoavat yritykset välilleen uudenlaisen toimintamallin. Kysymys kuuluu: Miksi emme Suomessa hyödynnä kaikkia käytössämme olevia voimavaroja? </p> <blockquote><p>Avain onnistumiseen on yhteistyö viranomaisten ja yritysten kesken.</p> </blockquote> <h3> Mitä voisimme tehdä yhdessä?</h3> <p>Pyörää ei kannata keksiä uudelleen myöskään kyberturvallisuusasioissa, varsinkin kun apu löytyy läheltä. CGI:n Suomen maaperällä sijaitsevasta <a href="/fi/tietoturva/SOC">kyberturvallisuuskeskuksesta</a> (Security Operations Center, SOC) löytyvät valmiit, valtion auditoimat ja luotettavat palvelut. Eri toimijoiden yhteiseen järjestelmään kytkettyinä ne tarjoaisivat paremman valmiuden hybridiuhkien tunnistamiseksi ja niihin reagoimiseksi. </p> <p>Osaamisemme kattaa kaikki kyberturvallisuuden osa-alueet tietoverkoista laitteistoihin ja järjestelmistä sovelluksiin, unohtamatta vuosikymmenien kokemusta valtionhallinnon järjestelmistä.</p> <p>Lisäksi kaltaisemme toimija pystyy toimittamaan ajantasaista tilannekuvaa paitsi Suomesta myös maailmalta sekä konkreettisia ideoita siihen, kuinka voisimme tehdä entistä parempaa yhteistyötä hybridivaikuttamista vastaan. </p> <p>Aloitetaan yhdessä turvallisempi vuosikymmen! </p> <p> <em>Kirjoittaja työskentelee CGI:llä Turvallisuusviranomaiset-liiketoiminnan johtajana. Mikon tavoitat osoitteesta <a href="mailto:mikko.uotila@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com;services.fi@cgi.com&amp;amp;Subject=Yhteydenotto CGI.fi-sivustolta">mikko.uotila@cgi.com</a>. </em></p> <p><strong>Tutustu myös</strong></p> <ul><li><a href="/fi/tietoturva/kyberturvallisuus">Kyberturvallisuuden palvelumme</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Fri, 02/21/2020 - 01:30</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=102942&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="i8_SOr9QlQ5eF-hVgSsABKh6GJVHNQwL3cw8ri8dxko"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 21 Feb 2020 07:30:47 +0000 niko.levonen@cgi.com 102942 at https://www.cgi.fi Työn murros tekee työntekijästä kuninkaan https://www.cgi.fi/fi/blogi/tyon-murros-tekee-tyontekijasta-kuninkaan <span>Työn murros tekee työntekijästä kuninkaan</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>”Työn murros haastaa osaamisen”, ”Teknologia korvaa vuoteen 2025 mennessä 30000 työpaikkaa”, ”Työn murros haastaa ihmisten jaksamisen”. Nämä fiktiiviset otsikot vastaavat hyvin pitkälle uutisvirrassamme säännöllisesti näkyviä teemoja.</strong></p> <p>Näiden aiheiden tulkitsemisen tekee haastavaksi se, että työn murros on ilmiönä niin laaja ja kompleksinen, että siihen liittyviä asioita on usein vaikea konkretisoida arjen tasolla. Pahimmillaan otsikot ja ympärillä tapahtuvat muutokset vain luovat<a href="/fi/uutiset/tutkimus-joka-kolmas-kokee-tyon-kuormittavuuden-lisaantyneen"> epämääräistä ahdistusta ja levottomuutta</a>. Vieläkin vaikeampaa on päästä käsiksi toimenpiteisiin, joita murroksen keskellä menestyksekäs pärjääminen tarkoittaa työnantajan tai työntekijän näkökulmasta.</p> <p>Ymmärtääksemme miten työn murros näkyy konkreettisesti suomalaisten työnantajien ja työntekijöiden arjessa, käynnistimme viime vuonna laajan tutkimuksen työn murroksesta Suomessa. Käsittelimme tutkimuksessa samoja teemoja niin työnantajien kuin työntekijöiden näkökulmista. Kun aloitimme projektia, toivoimme löytävämme ainakin muutamia konkreettisia asioita, joiden avulla työn murroksen vaatimaa muutoskyvykkyyttä voidaan parantaa.</p> <blockquote><p>Työn murros ei ole yhdenlainen, vaan on läsnä eri aloilla ja eri organisaatioissa erilaisena.</p> </blockquote> <h3>Miten työn murros ilmenee?</h3> <p>Yksi tärkeä havainto on, että työn murros ei ole yhdenlainen, vaan on läsnä eri aloilla ja eri organisaatioissa erilaisena. Myös ajallinen ulottuvuus vaikuttaa murroksen ilmenemismuotoihin. Tämä on tärkeää ymmärtää, koska keinot vastata muutokseen vaihtelevat tilanteesta riippuen.</p> <p><strong>Alasta riippumatta kuitenkin murroksen taustalla vaikuttavat samat tekijät:</strong></p> <ol><li>Käsityksemme työstä ja siitä miten työtä tehdään ovat muutoksessa</li> <li>Työntekijöiden tarve ja saatavuus eivät täysin kohtaa</li> <li>Ihmisillä on paljon yksilöllisiä odotuksia työtä kohtaan</li> </ol><p> Nämä tekijät vaikuttavat tiiviissä vuorovaikutuksessa siihen, miten työn murros etenee ja mitkä organisaatiot pystyvät selviytymään murroksen keskellä toiminta- ja kasvukykyisinä. Tutkimuksemme mukaan yksi suurimpia johdon huolia on ihmisten muutoskyvyn ja jaksamisen varmistaminen. Työntekijöiden vastauksista on kuitenkin nähtävissä, että organisaatioilla on vielä paljon tekemistä jäljellä tämän suhteen.</p> <h3>Työntekijäkokemus keskiössä </h3> <p>Työntekijäkokemuksen merkitys korostuu maailmassa, jossa kilpailu työntekijöistä on kovaa ja ihmiset tekevät valintoja työnantajien välillä heidän arvomaailmansa mukaisesti. Työntekijöiden toiveet ja tarpeet, osaaminen, oman motivaation suuntautuneisuus ja hyvinvointi ovat yhä tärkeämpiä asioita työn ja sen organisoinnin suunnittelussa sekä johtamisessa.</p> <p>Tämä vaatii useimmilta organisaatioilta isoa ajattelutavan muutosta, mutta myös muutoksia prosesseihin, toimintatapoihin ja johtamisen käytäntöihin sekä niitä tukeviin ratkaisuihin. Perinteisestä organisaatiokeskeisestä HR:n ja johtamisjärjestelmien rakentamisesta on siirryttävä ajattelemaan näitä teemoja yhä yksilöllisemmin työntekijän näkökulmasta.  </p> <blockquote><p>Ihmisen ja inhimillisyyden rooli korostuu tulevaisuuden työelämässä.</p> </blockquote> <p>Ajattelutavan muutos tarkoittaa perinteisen resurssilähtöisen ihmiskäsityksen haastamista sekä luottamuksen rakentamista. Luottamusta itseen, organisaatioon sekä tulevaisuuteen. Siinä meillä jokaisella on kollegana, esihenkilönä ja johtajana keskeinen rooli, eikä se vaadi muuta kuin tahtoa. Luottamuksen rakentamisen voit aloittaa jo tänään.</p> <p>Tämäkin blogi tuo taas yhden uuden otsikon uutisvirtaan. Haluan kuitenkin viestini tarjoavan uhkakuvien sijaan toivoa niin työnantajille kuin työntekijöillekin. Ihmisen ja inhimillisyyden rooli korostuu tulevaisuuden työelämässä. Jatkossa organisaatioiden toiminta- ja kilpailukyky rakentuvat työntekijän ja hänen ymmärtämisensä ympärille. Työntekijästä tulee kuningas.<br />  <br /><em>Tämän blogin myötä aloitamme blogisarjan, jossa käsittelemme työn murrosta Suomessa koskevia teemoja muun muassa työhyvinvoinnin- ja työkyvyn, osaamisen kehittämisen, työntekijäkokemuksen, johtamisen kuin muutoskyvykkyyden rakentamisen näkökulmasta. </em></p> <p><em>Ladatessasi <a href="/fi/lataa/tutkimus-tyon-murroksesta-suomessa">Työn murros Suomessa -tutkimusraportin</a>, kerromme sinulle myös uusista blogeistamme, jotka käsittelevät aihetta.</em></p> <p><article alt="Lataa tutkimus työn murroksesta" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 /fi/lataa/tutkimus-tyon-murroksesta-suomessa" data-entity-type="media" data-entity-uuid="c96d6e67-cf42-4b07-aa55-882e648b113d" title="Lataa tutkimus työn murroksesta cta" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/lataa/tutkimus-tyon-murroksesta-suomessa"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/tutkimus-tyonmurroksesta-cta.jpg" alt="Lataa tutkimus työn murroksesta" title="Lataa tutkimus työn murroksesta cta" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Tue, 02/18/2020 - 05:35</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=102877&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="5UxumLDeE6EeXgyargW8jxGkIZl9bJEcKskmBkDqShM"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Tue, 18 Feb 2020 11:35:01 +0000 niko.levonen@cgi.com 102877 at https://www.cgi.fi Hyvä vai paha netti? 5 vinkkiä vanhemmille ja opettajille nettiturvallisuuteen https://www.cgi.fi/fi/blogi/kyberturvallisuus/hyva-vai-paha-netti-5-vinkkia-vanhemmille-ja-opettajille <span>Hyvä vai paha netti? 5 vinkkiä vanhemmille ja opettajille nettiturvallisuuteen</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><em>Nettiturvallisuus, digiturvallisuus, kyberturvallisuus, tietoturvallisuus</em> ja mitä vielä. Tavallisille Matti ja Maija Meikäläisille nämä termit tai niiden nyanssierot eivät aukea eikä onneksi ole tarpeenkaan. Tärkeintä nettiin liittyvissä turvallisuusasioissa on ymmärtää, kuinka sinä, lähimmäisesi ja kaikki verkkoon laittamasi tiedot pysyvät turvassa.</p> <p>Suomessa valtaosa lapsista saa ensimmäisen kännykkänsä peruskoulua aloittaessaan. Yhä useammin ensimmäinen oma puhelin on nettiyhteydellä varustettu älylaite, joka mahdollistaa pääsyn loputtomaan määrään tietoa, vuorovaikutusta ja viihdettä. Lapset ovat tyypillisesti eteviä teknologian käyttäjiä jo koulua aloittaessaan. Jopa niin eteviä, että me aikuiset, vanhemmat ja opettajat, luulemme, että lapset eivät tarvitse opastusta laitteiden ja ohjelmistojen käytössä. Hehän ovat jopa etevämpiä kuin me aikuiset! Liian usein netin turvallisuustaidot jäävät opettamatta lapsille kokonaan ja näin he altistuvat helpommin netin vaaroille.</p> <p>Haetaan vertailukohtia liikenneturvallisuudesta. Tulisiko sinulla mieleenkään kuljettaa lastasi autossa ilman turvaistuinta tai työntää koulutielle ilman liikennesääntöjen opettamista? Tuskinpa.</p> <p>Viimeistään koulua aloittaessaan lapset saavat tyypillisesti hurjan määrän valistusta ja opastusta turvallisen koulutien taittamiseen. Vanhemmat hoitavat oman osuutensa käymällä läpi liikennesääntöjä ja harjoittelemalla koulumatkan kulkemista. Jo vuodesta 1929 Liikenneturva on tehnyt systemaattista työtä suomalaisten liikennevalistuksen eteen. 6.2.2020 Helsingin Sanomat <a href="https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006393518.html?share=39038b6a7d1260f56814d2678631a9c7">uutisoi</a>, kuinka liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä on pudonnut neljännekseen vuodesta 1980. Menestykseen on löytynyt kolme syytä:</p> <ol><li>Liikenneympäristö on parantunut – tiet ovat parempia ja säännöt selkeämpiä</li> <li>Autoista on tullut turvallisempia</li> <li>Ihmisten asenteet ovat muuttuneet – valistus on purrut ja liikennesääntöjä noudatetaan.</li> </ol><p>Jotta lapset ja me aikuiset voisimme jatkossa liikkua netissä turvallisin mielin, on aika ottaa liikenneturvallisuudessa saadut kokemukset ja opit käyttöön myös nettiturvallisuudessa. Vaikkapa parantamalla laitteiden ja ohjelmistojen turvallisuutta, yksinkertaistamalla ja selkeyttämällä pelisääntöjä sekä tärkeimpänä ohjeistamalla, neuvomalla ja valistamalla, jotta ihmisten asenteet turvallisuutta kohtaan hiljalleen muuttuvat.</p> <blockquote><p class="text-align-center">Vastuu opettamisesta on aina meillä aikuisilla.</p> </blockquote> <p>Haastan jokaisen lapsen vanhemman ja opettajan tähän tärkeään valistustyöhön, koska vastuu opettamisesta on aina meillä aikuisilla. Näillä vinkeillä pääset pitkälle:</p> <ol><li>Pidä itsesi ajan tasalla aiheesta: mitkä ovat isoimpia vaaranpaikkoja ja miten ne voi välttää tai miten tulee toimia, jos vahinko on jo tapahtunut. Vaikka kokisit, ettet tiedä tarpeeksi, on lasten turvallisuuden takia tärkeää, että otat vastuun taitojen opettamisesta.</li> <li>Aloita keskustelu ja opettaminen viimeistään silloin, kun lapsi saa käyttöönsä nettiyhteydellä varustetun laitteen.</li> <li>Kerro lapselle netin hyvistä ja huonoista puolista. Pelottelun sijasta kerro faktoja ja pidä keskusteluyhteys auki. Näin lapsi uskaltaa kertoa tilanteista niiden sattuessa. Ja niitä sattuu aivan varmasti.</li> <li>Nettiturvallisuustaitojen opettelu voi olla myös hauskaa! Opetelkaa taitoja yhdessä pelien, tehtävien ja avoimen keskustelun avulla.</li> <li>Sinä olet tärkeä esikuva lapselle. Näytä itse esimerkkiä turvallisesta netinkäytöstä, jossa asenne ratkaisee: <ul><li>Pyydä aina lupa, jos haluat julkaista toisesta kuvan netissä. Yksityiset tiedot, kuten puhelinnumero, osoite, henkilötunnus, kannattaa jättää julkaisematta kokonaan.</li> <li>Käytä vahvoja eli mahdollisimman pitkiä salasanoja ja aina erilaista eri palveluissa</li> <li>Ole valppaana huijausviestien kanssa, jätä viesti avaamatta ja klikkaamatta, jos vähänkään epäilyttää.</li> </ul></li> </ol><p>Vinkkien lisäksi ota käyttöön yhteistyökumppaneidemme kanssa kehittämämme Spoofy-peli. Se on alakouluikäisille lapsille tarkoitettu viihteellinen oppimispeli, joka tutustuttaa kyberturvallisuuden sanastoon ja ilmiöihin. Peli opettaa lapsia tunnistamaan netin vaaranpaikkoja ja neuvoo, kuinka vaaroilta voi välttyä. Pelin lisäksi olemme julkaisseet oppaat vanhemmille ja opettajille – keskustelun ja opetuksen tueksi. Lue lisää, lataa peli ja oppaat osoitteesta <a href="http://www.spoofy.fi">www.spoofy.fi</a>.</p> <p><span><span><span>Hauskaa yhteistä oppimismatkaa arjen kybersankariksi!</span></span></span><br />  </p> </div> <span><span>pia.hamari@cgi.com</span></span> <span>Mon, 02/10/2020 - 06:31</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=102537&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="R7OU3vovNOfbaFAPwIkCiIIcda77HrrMnN2cdIoQKX0"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 10 Feb 2020 12:31:05 +0000 pia.hamari@cgi.com 102537 at https://www.cgi.fi Aluesuunnittelun horisontissa näkyy datan hyödyntämistä https://www.cgi.fi/fi/blogi/aluesuunnittelun-horisontissa-nakyy-datan-hyodyntamista <span>Aluesuunnittelun horisontissa näkyy datan hyödyntämistä</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Aluesuunnittelu eli kaavoitus on jatkuva ja monimutkainen kehittämisprosessi. Hallinnon tehtävä on johtaa aluekehittämistä sovittamalla yhteen eri tahojen asettamia tavoitteita ja huomioimalla toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Suomessa kaavoitus on pysynyt pääpiirteissään samanlaisena jo 50 vuotta. Muutoksen jähmeyteen vaikuttaa ainakin maankäyttöä ja rakentamista valvovien lakien hidas valmistelu. Mutta mitä tapahtuisi, jos voisimme päästää datan ja teknologian valloilleen?</p> <blockquote><p>Jos aluesuunnittelu on hidasta ja kankeaa, se ei kykene vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin.</p> </blockquote> <p> </p> <h2>Hidasta ja monimutkaista toimintaa</h2> <p>Kaavoitus tuottaa pääsääntöisesti laadukasta lopputulosta, mutta sitä kritisoidaan hitaaksi, byrokraattiseksi, ennakoimattomaksi ja tuloksiltaan tulkinnanvaraiseksi. Prosessia viivyttävät kaavavalitukset saattavat joskus turhaan hidastaa hankkeita ja tulla kalliiksi kaikille osapuolille. Lisäksi yhteiskunnan tarpeet ja suunnittelun toimintaympäristö muuttuvat nopeasti. Esimerkkeinä näistä muutoksista voidaan mainita uudet ilmasto- ja resurssitavoitteet, maahanmuuton kasvu, syntyvyyden romahtaminen sekä kaupungistumisen aiheuttamat ongelmat syrjäseuduille.</p> <p>Näiden trendien muutosvauhti ei näytä hidastumisen merkkejä, vaan pikemminkin päinvastoin. Ilmastonmuutos ja syntyvyyden romahdus ovat tapahtuneet vauhdilla, jota ei ole osattu ennustaa. Jos aluesuunnittelu on hidasta ja kankeaa, se ei kykene vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin. Suunnitelmat voivat olla vahvistuessaan jo valmiiksi vanhentuneita.</p> <blockquote><p>Uudessa ekosysteemissä yhdistyvät Big Data ja pilvipalvelut, virtuaalinen sekä lisätty todellisuus, automaatio ja älykkäät laitteet, hajautettu laskenta sekä keinoäly, joka käyttää miljardien toisiinsa yhteydessä olevien laitteiden tuottama dataa.</p> </blockquote> <p> </p> <h2>Mitä jos päästetään data ja teknologia valloilleen?</h2> <p>5G kiihdyttää kaupunkien kehitystä kohti aivan uutta digitaalista ekosysteemiä, jollaista on tällä hetkellä vielä edes vaikea kuvitella. Uudessa ekosysteemissä yhdistyvät Big Data ja <a href="/fi/pilvipalvelut">pilvipalvelut</a>, virtuaalinen sekä lisätty todellisuus, <a href="/fi/alykas-automaatio">automaatio ja älykkäät laitteet</a>, hajautettu laskenta sekä <a href="/fi/mita-on-tekoaly">keinoäly</a>, joka käyttää miljardien toisiinsa yhteydessä olevien laitteiden tuottama dataa. Tietoa saadaan myös sosiaalisen median alustoista sekä digitaalisten käyttöliittymien avulla, jotka ovat uusia tapoja saada kansalaiset osaksi suunnitteluprosessia.</p> <p>Uudessa ekosysteemissä kaavoittajalla on jatkuva tieto siitä, ketä mikäkin yhdyskuntarakenteen eri kehitystrendi koskettaa. Digitaalisessa suunnitteluympäristössä kaavoittajan suunnittelupöydällä näkyvät yhdyskuntarakenteessa olevat puutteet ja haavoittuvuudet, kuten palveluverkoston katveet, puuttuvat kulkuyhteydet, puuttuvat viher- ja virkistysalueet tai jopa väestön sosiaalinen syrjäytyminen, työpaikkojen väheneminen ja yritysten huonon menestyksen alueet. Kaavoittaja näkee myös asukkaiden huolet esimerkiksi pelottavista ja vaarallisista reiteistä ja paikoista sekä toiveet alueiden kehittämiseksi.</p> <p>Sovellus esittää potentiaalisen kehittämisen alueen, ja miten uusi alue liittyy olemassa olevan rakenteen infra- ja liikenneverkkoon. Kaavoittaja näkee, miten rakennushankkeet vaikuttavat ihmisten ja tavaroiden virtoihin, ja olemassa oleviin rakenteisiin yhdyskunnassa, kuten kauppojen keskinäiseen kilpailutilanteeseen tai vanhojen asuntojen arvoon. </p> <p> </p> <h2>Kokeilun kautta onnistumiseen</h2> <p>Digitaalisessa suunnitteluympäristössä tarvittavat palvelut, kuten kaupat, koulut ja päiväkodit, hakeutuvat optimaalisiin sijainteihin muuttuvassa tilanteessa. Kaavoittaja voi kokeilla erilaisten palveluiden sijoittamista hankealueelle: miten palvelut menestyisivät, keitä ne palvelisivat ja kuka niitä tarvitsee sekä miten ne vaikuttaisivat olemassa olevaan palveluverkostoon ja alueensa arvostukseen. </p> <p>Sovelluksella voidaan kokeilla eri vaihtoehtoja niin, että kaikilla mittareilla mitattuna päästään parhaaseen lopputulokseen. Sovellus laskee keitä uusien rakennusten käyttäjät todennäköisesti ovat ja missä he asuvat tällä hetkellä. Tiedetään kenelle kannattaa kertoa hankkeesta ja ennen kaikkea mitä ketjureaktioita yhdyskunnassa käynnistyy, kun ihmiset ja yritykset siirtyvät uudelle alueelle. Toki lasketaan myös, miten hanke vaikuttaa kaupungin liikennesuoritteeseen, energian ja veden kulutukseen, hiilidioksidin, jäteveden ja liikenteen pienhiukkasten tuotantoon. </p> <figure role="group" class="embedded-entity"> <article alt="Helsinki" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="89e5d688-e255-46ca-b257-0bc473841312" data-langcode="fi" title="Helsinki-city-planning"><img alt="Helsinki" class="img-responsive" src="/sites/default/files/helsinki-planning.jpg" title="Helsinki-city-planning" /></article> <figcaption>Helsinki kuvattuna ilmasta</figcaption> </figure> <h2>Koko kaupungin yhteisesti kaavoittama</h2> <p>Digitalisaatio lisää myös kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia kaavoitukseen. Suunnitelmat voitaisiin laittaa näytteille 3D-malleina, joiden sisällä ihmiset voivat käydä AR/VR-laitteiden avulla. Samalla katselijat voisivat osallistua keskusteluun lisäämällä omia kommenttejaan. Suunnitelman sisällä voisi seikkailla tunnistautuneena kuka vaan, milloin vaan, missä vaan ja millä välineellä vaan. Eihän sitä etukäteen tiedä, välähtääkö sininen ajatus juuri silloin kun on päässyt hetkeksi kauaksi kaikesta, juuri silloin kun rantasaunan hormi alkaa humista ja kiuas naksua. </p> <p>Digitaalisen suunnittelupöydän käyttämät mallit perustuvat valtavaan datamäärään, joka on kerätty eri tavoin paikannetuista kulkuneuvojen, ihmisten ja tavaroiden virroista, sosiaalisesta mediasta ja vuorovaikutteisista asukasportaaleista. Portaaleissa kansalaiset ovat jakaneet näkemystään kaupungin tilasta ja kehittämistarpeista. Näin kaupungin valtavat tietorekisterit väestöstä ja infrastruktuurista olisi vihdoinkin kerätty yhteen ja otettu hyötykäyttöön. </p> <p> </p> <p><strong>Tilaa <a href="https://www.cgi.fi/fi/tulevaisuuden-kunta-uutiskirje">Tulevaisuuden kunta -uutiskirje</a> ja saat toimialan uusimmat uutiset suoraan sähköpostiisi!</strong></p> <article alt="tulevaisuuden kunta" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="https://www.cgi.fi/fi/tulevaisuuden-kunta-uutiskirje" data-entity-type="media" data-entity-uuid="24ee12c6-c1c0-4d9e-a0ca-5e8a47678019" data-langcode="fi" title="tulevaisuuden-kunta-cta" class="embedded-entity"><a href="https://www.cgi.fi/fi/tulevaisuuden-kunta-uutiskirje"> <img src="/sites/default/files/cta-tulevaisuuden-kunta-uutiskirje.jpg" alt="tulevaisuuden kunta" title="tulevaisuuden-kunta-cta" /></a></article> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 02/10/2020 - 02:51</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=102522&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="5zWlk1ffis_U0nQPVELOaaO2or5HJiziEY4u6ox78kY"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 10 Feb 2020 08:51:36 +0000 niko.levonen@cgi.com 102522 at https://www.cgi.fi Olli Nieminen: Tiistaisin lääkäri, torstaisin sote-IT-kehittäjä https://www.cgi.fi/fi/blogi/olli-nieminen-tiistaisin-laakari-torstaisin-sote-it-kehittaja <span>Olli Nieminen: Tiistaisin lääkäri, torstaisin sote-IT-kehittäjä</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Olli Nieminen työskentelee terveyskeskuslääkärinä. Hänen lääkärintyönsä ei ole kuitenkaan tyypillisimmästä päästä. Ollin kiinnostus ohjelmistokehitykseen poiki uran, jonka ansiosta hän nykyään kehittää CGI:llä asiantuntijalääkärinä järjestelmiä, joita itsekin haluaisi käyttää työssään. </strong></p> <p><article alt="Olli Nieminen, CGI" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="f20035e9-aa16-4e3b-a5ac-d7a552fec4bb" title="Olli Nieminen, CGI" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/olli_nieminen_cgi.jpg" alt="Olli Nieminen, CGI" title="Olli Nieminen, CGI" /></article><br /></p><h3>Mistä syntyi idea yhdistää ohjelmistokehitys ja lääkärin työ? </h3> <p>”13-vuotiaana hain kirjastosta ohjelmointia käsittelevän oppikirjan ja siitä se sitten lähti”, Olli kertoo. <br /> Jo parissa vuodessa teini-iän ohjelmointiharrastuksesta tuli Ollille työ ja hän jatkoi työskentelyä ohjelmistokehityksen parissa myös lääkäriopintojen ohessa. Kiinnostus molempia aloja kohtaan on luonut Ollille mahdollisuuden mielenkiintoiseen kaksoisuraan. </p> <p>Vuodesta 2018 lähtien Olli on työskennellyt lääkärintyön ohella CGI:llä tuotekehityksessä osana moniammatillista tiimiä, joka suunnittelee ja kehittää <a href="/fi/tuoteratkaisut/omni360">OMNI360-ratkaisuja</a> kliinistä työtä tekevien ammattilaisten käyttöön. IT-osaaminen yhdistettynä kliinisen lääketieteen osaamiseen mahdollistaa kehitystyön, jota tarvitaan parempien ja turvallisempien järjestelmien kehityksessä yhä enemmän.</p> <p>”Suomessa on aika siirtyä uuden sukupolven järjestelmiin. Haluan olla mukana tässä kehityksessä, sillä se tulee myös vaikuttamaan omaan työhöni terveyskeskuslääkärinä”, Olli selittää. </p> <blockquote><p>Tekoäly, analytiikka, käyttöliittymäsuunnittelu sekä modernien teknologioiden yhdistäminen osaksi ammattilaisen arkea ovat lähellä sydäntäni.</p> </blockquote> <h3>Millaista on työskennellä lääkärinä IT-firmassa?</h3> <p>Suurin osa Ollin työajasta CGI:llä menee tällä hetkellä OMNI360 Vastaanoton työpöytä –sovelluksen suunnitteluun ja kehitykseen. Vastaanoton työpöytä tarjoaa modernin näkymän potilaan terveystietoihin, jolloin vastaanoton tehokkuus paranee ja ammattilaiselle jää enemmän aikaa potilastyöhön.</p> <p>”Vastaanoton työpöytä on lääkärivetoinen projekti, jossa pyritään tuomaan huomattavaa helpotusta ja tehokkuutta ammattilaisen arkeen. Pääfokus on tuoda parempi näkyvyys potilaan terveystietoihin sekä sujuvoittaa itse vastaanottotyötä helpottamalla ammattilaisen kirjaamista”, Olli kertoo.</p> <p>Ollin käytännön työhön kuuluu suunnitella toiminnallisuuksia Vastaanoton työpöytään ja tuoda osaltaan lääkärin näkemystä mukaan tuotekehitykseen. Hänen mielestään työstä tekee erityisen kiinnostavaa tulevaisuuden modernien teknologioiden kanssa työskentely.</p> <p>”<a href="/fi/alykas-automaatio/tekoaly">Tekoäly</a>, <a href="/fi/data-ja-analytiikka">analytiikka</a>, käyttöliittymäsuunnittelu sekä modernien teknologioiden yhdistäminen osaksi ammattilaisen arkea ovat lähellä sydäntäni. Lisäksi hyvä tiimi ja vapaus lennokkaillekin ajatuksille ilahduttavat CGI:llä työskentelyssä”, Olli iloitsee.</p> <p>Loppuun hän vielä lisää, että etätyömahdollisuus CGI:llä tuo joustoa aikatauluihin. Osin sen ansiosta Olli voi olla tiistaina lääkäri ja torstaina IT-kehittäjä – tai toisinpäin.</p> <p><em>Kiitos Olli! Ollin tarina aloittaa Arjen sankarit -blogisarjamme, jossa esittelemme sote-ammattilaisiamme, jotka tekevät töitä OMNI360-ratkaisujen kehityksen parissa. Kehitämme teknologiaa aina ihmistä varten – paitsi ammattilaisille myös apua tarvitseville, jotta asiakkaat ja potilaat voisivat osallistua paremmin asioidensa hoitamiseen.</em></p> <p>Lue lisää:</p> <ul><li><a href="/fi/ura">CGI työnantajana</a></li> <li><a href="/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut">Sosiaali- ja terveysalan palvelumme</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 01/30/2020 - 08:52</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=102310&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="SANICdUVPdkPi49i0O4t4bRa9fJe7hGMKoTJ6cGuFxw"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 30 Jan 2020 14:52:46 +0000 niko.levonen@cgi.com 102310 at https://www.cgi.fi Miten hyvä ERP-käyttöönotto syntyy? Asiakkaalta konsulteiksi siirtyneet Eija, Teemu ja Jussi kertovat https://www.cgi.fi/fi/blogi/miten-hyva-erp-kayttoonotto-syntyy-asiakkaalta-konsulteiksi-siirtyneet-eija-teemu-ja-jussi-kertovat <span>Miten hyvä ERP-käyttöönotto syntyy? Asiakkaalta konsulteiksi siirtyneet Eija, Teemu ja Jussi kertovat</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Eija Ähkynen, Teemu Virtala ja Jussi Salo ovat toteuttaneet lukuisia <a href="/fi/kumppanit/microsoft">Microsoftin</a> toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) käyttöönottoja oman organisaationsa sisällä. Hiljattain kaikki ovat loikanneet asiakkaan puolelta konsulteiksi CGI:lle. Miltä nyt tuntuu?</strong></p> <p>”On tuntunut luontevalta siirtyä konsultiksi. CGI:llä on samanhenkisiä tyyppejä töissä, joiden kanssa on helppo tulla juttuun. Melkein kaduttaa, etten hypännyt konsultiksi jo aikaisemmin”, Teemu heittää.</p> <p>Teemu ja Jussi ovat olleet työkavereita aikaisemminkin. ”Onneksi sain houkuteltua Teemun mukanani CGI:lle. Tein pitkään töitä kansainvälisen Dynamix AX -projektin parissa, ja sen päätyttyä päätin vaihtaa CGI:lle. Täällä ei tarvitse välttämättä edetä esimiestehtäviin, vaan voi syventyä asiantuntijahommiin”, Jussi kiittelee.</p> <p>Eija puolestaan oli ehtinyt tehdä asiakkaalla jo melkein kaikkea Microsoft AX:n parissa:</p> <blockquote><p>Konsultointi tuo työuraani mukavaa vaihtelua.</p> </blockquote> <p><figure role="group"><article alt="Eija Ähkynen, Teemu Virtala ja Jussi Salo" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="dd0e0f07-d206-4f54-a223-8bca96c0c19f" title="Teemu Virtala, Jussi Salo ja Eija Ähkynen" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/erp-cginside_0.png" alt="Eija Ähkynen, Teemu Virtala ja Jussi Salo" title="Teemu Virtala, Jussi Salo ja Eija Ähkynen" /></article><figcaption>Kuvassa Teemu Virtala, Jussi Salo ja Eija Ähkynen CGI:n toimistolla.</figcaption></figure><br /></p><h3>Kaikki kolme ovat sitä mieltä, että organisaation sisäisestä roolista on ollut hyötyä konsultiksi siirtyessä.</h3> <p>”Asiakkaalta minulla on kokemusta siitä, miten käyttöönotossa tehdyt ratkaisut vaikuttavat työntekijöiden jokapäiväiseen elämään. Nyt konsulttina on turvallista suositella ratkaisuja, jotka on itse todennut käytössä hyviksi. Sellaisten ratkaisujen eteen ei harmita tehdä isompaa työmäärää”, Jussi kertoo.</p> <p>Eija komppaa suunnittelun tärkeyttä käyttöönoton yhteydessä: ”Heti kättelyssä on mietittävä käyttöönottovaihetta pidemmälle, esimerkiksi lisätäänkö samaan järjestelmään jatkossa uusia alueita. On hyvä jättää niin sanotusti hieman löysää, eikä lyödä kaikkia ratkaisuja heti lukkoon.”</p> <p>”Kannattaa myös punnita yhdessä asiakkaan kanssa, kopioidaanko vanhat toimintatavat vai luodaanko uutta. Toimivin järjestelmä saadaan, kun noudatetaan järjestelmän mahdollisuuksia, eikä tehdä niin paljoa modifikaatioita. Järjestelmän voi nimittäin räätälöidä rikki jo käyttöönottovaiheessa”, Teemu tietää.</p> <h3>Entä miten summaisitte avaintekijät, joilla ERP-hanke viedään maaliin?</h3> <ol><li>Suurikin hanke on yleensä muutaman henkilön varassa – valitse siis projektiisi <strong>luottotyypit</strong></li> <li>Kokoa <strong>selkeä organisaatio</strong> päätöksenteon tueksi: <ol><li>omistaja, joka hyväksyy ja hylkää asiakkaalla esimerkiksi eri modifikaatiot</li> <li>projektitiimi, jolla on valtaa ja vastuuta</li> <li>samantasoiset vastinparit asiakkaalta ja toimittajalta jokaiseen rooliin. </li> </ol></li> <li><strong>Aikatauluta</strong> projekti järkevästi: yleensä käyttöönotto kestää puolesta vuodesta vuoteen. </li> <li>Mieti jo suunnitteluvaiheessa järjestelmän tulevaisuutta ja <strong>pohdi modifikaatiot tarkkaan</strong>. Kannattaako muuttaa järjestelmän toimintoja vai omia toimintatapoja?</li> <li>Ja panosta <strong>dokumenttienhallintaan</strong>!</li> </ol><p>”Näiden lisäksi nostaisimme vielä CGI:n vahvuuden eli sen, että meiltä saa yhden katon alta kaikki palvelut; Esimerkiksi Microsoft Dynamics 365 -käyttöönoton yhteydessä myös muut Microsoft-perheen sovellukset tai asiakkaan vaihtaessa SAPista Microsoftiin myös SAP-konsulttien tuen – unohtamatta ulkoistusta, jatkuvaa palvelua tai vaikkapa tietoturvapalveluita”, Eija, Jussi ja Teemu summaavat.</p> <p><strong>Kiinnostaisiko sinua hypätä konsultiksi? </strong></p> <p>Tutustu CGI:hin työpaikkana sekä avoimiin tehtäviimme osoitteessa: https://www.cgi.fi/fi/ura <br /> Käy myös kurkkaamassa toiminnanohjauksen sivumme ja asiakasesimerkit: https://www.cgi.fi/fi/toiminnanohjausjarjestelmat </p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 01/30/2020 - 04:38</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=102283&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="_2drnBGRTlcf543XeJQaI3IGPG3Oq_Wk8Hl53Az_GGc"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 30 Jan 2020 10:38:20 +0000 niko.levonen@cgi.com 102283 at https://www.cgi.fi Kehittäjältä kehittäjälle: Infrastructure as Code – keskeinen väline modernin sovelluskehittäjän ja –arkkitehdin työkalupakkiin https://www.cgi.fi/fi/blogi/kehittajalta-kehittajalle-infrastructure-code <span>Kehittäjältä kehittäjälle: Infrastructure as Code – keskeinen väline modernin sovelluskehittäjän ja –arkkitehdin työkalupakkiin</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><h3>Miksi ja miten IaC muuttaa kehitystiimiläisen elämää?</h3> <p>Viime vuosina digitaalisten palvelujen kehitys on siirtynyt valtaosaltaan pilveen. Siellä tuottavuutta lisää erityisesti PaaS/Serverless-palvelujen käyttö, koska niillä voidaan serveritason tunkkaamisen sijaan keskittyä tuottamaan bisneslogiikkaa. Samaan aikaan tiimit ovat alkaneet toimimaan enemmän DevOps-tyylisesti, eli kehitystyön lisäksi tiimi huolehtii myös palvelun eri ympäristöjen ylläpidosta tuotantoon asti. </p> <p>Perinteisten Ops-tekijöiden osaaminen ei yleensä ole PaaS/Serverless-alueella, ja jos DevOps-tiimi joutuisi siirtämään tuotoksiaan toisen osapuolen ylläpidettäväksi, muodostuisi tästä helposti pullonkaula tiimin tuottavuudelle. Lisäksi PaaS/Serverless-palvelujen käyttöönotto ja ylläpito on yleensä kohtuullisen helppoa, joten erillisen osapuolen käyttö tähän tarkoitukseen on yhä epäsuositumpaa. Näin ollen tiimeissä alkaa olemaan vaatimuksena, että niissä osataan pilvi-infran hallinta.</p> <blockquote><p>Jokaisella pilvikehittäjällä ja -arkkitehdillä pitää alkaa olla osaamista IaC-välineistä.</p> </blockquote> <p>Pilvialustat ovat alusta alkaen tarjonneet API-rajapintoja ja komentorivityökaluja (CLI), joilla palveluja on voinut pystyttää ja konfiguroida. Sen lisäksi viime vuosina ovat voimakkaasti kehittyneet Infrastructure as Code -välineet (IaC), joissa pilvi-infra tuotetaan erilaisilla templaateilla. Näistä keskeisimmät esimerkit ovat AWS:n CloudFormation ja Azuren ARM sekä usean eri pilvialustan kanssa toimiva Terraform. Kaikki nämä työkalut ovat Suomessa jo täydessä käytössä lukuisissa edistyneemmissä organisaatioissa. IaC-välineillä pystyy helposti tekemään kaikista kehitettävän palvelun ympäristöistä samanlaisia. Lisäksi kun IaC-templateja on muutaman tehnyt, niitä on yleensä helppo uudelleenkäyttää seuraavissa projekteissa.</p> <h3>Näillä eväillä pääset alkuun IaC:n kanssa</h3> <p>Näin ollen jokaisella pilvikehittäjällä ja -arkkitehdillä pitää alkaa olla osaamista IaC-välineistä. Koska yllä mainittujen lisäksi välineitä on lukuisia muita, millä kriteereillä kannattaisi valita se ensimmäinen, jonka kautta voisi lähteä tutustumaan aiheeseen? Jos olet jo kehittänyt yhdellä tietyllä pilvialustalla ja etenkin jos et ole haikailemassa muulle alustalle, valitse kyseisen alustan oma IaC-väline eli ARM tai CloudFormation. Jos taas tiedät, että käytät jatkossa useampaa pilvialustaa, voi olla järkevää aloittaa Terraformista. Se näet tarjoaa providereitaan käytännössä kaikille tunnetuimmille alustoille.</p> <blockquote><p>IaC-välineet vaativat kokemusta pilvipalveluista</p> </blockquote> <p>Miten sitten olisi fiksuinta aloittaa opiskelu ja mistä saa lisätietoa? Käyn seuraavassa vaihtoehtoja läpi väline kerrallaan. Huomioi kuitenkin, että IaC-välineet vaativat kokemusta pilvipalveluista, eli pilvipalvelujen käyttämisen perusteet pitäisi olla hanskassa ennen tähän aiheeseen perehtymistä.</p> <h3>Terraform</h3> <p>Hyvän peruskäsityksen välineestä saat, kun käyt läpi <a href="https://learn.hashicorp.com/terraform" target="_blank">Terraformin tutoriaalin</a>. Siitä löytyy versiot eri pilvialustoille (AWS, Azure, GCP). </p> <p>Yleensä tämän jälkeen pystyy jo tekemään asioita perustasolla ja enemmän huomiota kannattaa kiinnittää pilvikohtaisiin providereihin. Niiden lista löytyy <a href="https://www.terraform.io/docs/providers/" target="_blank">täältä</a>.</p> <p>Jos siis teet palveluja esimerkiksi GCP-alustalle, edellä mainitusta provider-listasta löytyy <a href="https://www.terraform.io/docs/providers/google/" target="_blank">linkki sinne</a>. </p> <p>Kun kaipaat syvempää tietoa ja tosi elämän kokemuksia, kannattaa lukea tämä <a href="https://blog.gruntwork.io/a-comprehensive-guide-to-terraform-b3d32832baca" target="_blank">Gruntworkin julkaisema blogi-postauksien sarja</a>.</p> <p>Terraformista löytyy myös useita maksullisia verkkokursseja, esimerkiksi <a href="https://www.udemy.com/course/learn-devops-infrastructure-automation-with-terraform/" target="_blank">Udemyltä</a>.</p> <h3>Azure Resource Manager eli ARM</h3> <p>Microsoft tarjoaa palveluistaan eli myös ARM:stä varsin <a href="https://docs.microsoft.com/en-gb/azure/azure-resource-manager/resource-group-overview">kattavan dokumentaation</a> eli se on yksi mahdollinen aloituspaikka.</p> <p>Overview’n lukemisen jälkeen kannattaa edetä sivustolla Quickstartin kautta Tutorialeihin.<br /> Toinen vaihtoehto on <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/build-azure-vm-templates/" target="_blank">tämä Microsoftin tutoriaali</a>.</p> <p>Pari muutakin löytyy samalta <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/learn/browse/?term=azure%20resource%20manager" target="_blank">Microsoftin sivustolta</a>.</p> <h3>AWS CloudFormation ja CDK</h3> <p>AWS:n IaC-väline on CloudFormation, mutta parin viime vuoden aikana AWS on kehittänyt myös Cloud Development Kit (CDK) -nimisen työkalun, jossa tavallisella ohjelmointikielellä (JavaScript, TypeScript, Python, Java ja C#) tuotetaan CloudFormation templateja. Eli CDK:ta käytettäessä on hyvä olla edes perustason ymmärrys CloudFormationista.</p> <p>CloudFormationin opiskelun voit aloittaa esimerkiksi <a href="https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/GettingStarted.Walkthrough.html" target="_blank">AWS:n dokumentaation </a>avulla.</p> <p>Suosittelen kuitenkin tätä Udemystä löytyvää <a href="https://www.udemy.com/course/aws-cloudformation-master-class/" target="_blank">maksullista kurssia</a>. Nimestään huolimatta siinä lähdetään alkeista eikä lopulta päädytä ehkä ihan master-tasolle.</p> <p>CDK:sta löytyy myös <a href="https://docs.aws.amazon.com/cdk/latest/guide/getting_started.html" target="_blank">AWS:n tutoriaali</a>, mutta suosittelen ennemmin <a href="https://cdkworkshop.com/" target="_blank">tätä</a>.</p> <h3>Muita potentiaalisia IaC-välineitä ja niiden tutoriaaleja</h3> <p>Pulumi: Jos haluat tehdä IaC-koodisi templaten sijaan ohjelmointikielellä ja pelkkä AWS-alustan tuki ei riitä, kannattaa tutustua<a href="https://www.pulumi.com/docs/get-started/" target="_blank"> Pulumiin</a>.</p> <p>Serverless framework: Jos keskityt täysin Serverless-toteutuksiin, kannattaa tutustua <a href="https://serverless.com/" target="_blank">tähän</a>.</p> <p>Jos taas olet suuntautumassa enemmän IaaS:iin tai jopa onPremiseen, niin tässä on lista potentiaalisista välineistä tutoriaaleineen:</p> <ul><li><a href="https://www.ansible.com/resources/get-started" target="_blank">Ansible</a></li> <li><a href="https://learn.chef.io/" target="_blank">Chef</a></li> <li><a href="https://puppet.com/learning-training/kits/puppet-language-basics/" target="_blank">Puppet</a></li> <li><a href="https://docs.saltstack.com/en/latest/topics/tutorials/walkthrough.html">Salt</a></li> </ul><p><em>Kirjoittaja toimii CGI:llä pilvi- ja DevOps-arkkitehtina. </em> </p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Fri, 01/24/2020 - 02:02</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=102097&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="3EL8i2VzzpSv-kJLfzfWmsCako1zNBtfUQCHgD3RwPk"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 24 Jan 2020 08:02:08 +0000 niko.levonen@cgi.com 102097 at https://www.cgi.fi Videoanalytiikka: ostaja varokoon! https://www.cgi.fi/fi/blogi/videoanalytiikka-ostaja-varokoon <span>Videoanalytiikka: ostaja varokoon!</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Olet kuullut <a href="/fi/data-ja-analytiikka/videoanalytiikka">videoanalytiikasta</a> (ainakin jos olet lukenut edelliset <a href="/fi/blogi/videoanalytiikka-ja-konenako-scifia-vai-todellisuutta">blogitekstini</a>). Olet ehkä nähnyt yhden tai useamman ratkaisun ja olet nyt vakuuttunut siitä, että videoanalytiikka voi tuoda liiketoiminnallesi uutta arvoa ratkaisemalla määrittelemäsi ongelma. Et kuitenkaan tiedä, mistä aloittaa.</strong></p> <p>Ei hätää! Et todellakaan ole yksin. Mitään “Täydellistä videoanalytiikan ostajan opasta” ei tietääkseni ole olemassa, joten katsotaan, pystyisinkö vähän auttamaan ja ohjaamaan sinua oikeaan suuntaan.</p> <p>Videoanalytiikka on teknologia, joka voi tuottaa valtavasti arvoa. Mutta siihen täytyy pystyä luottamaan lähes sokeasti, jos tarkoitus on toteuttaa ratkaisu, joka on viime kädessä kriittinen jollekin prosessille, tuotantolinjalle tai muulle elintärkeälle toiminnolle.</p> <p>Ja pidä varasi – kaikki ratkaisut eivät ole samanarvoisia! Kasvoanalytiikan voi esimerkiksi hankkia usealta eri isolta tai pieneltä palveluntarjoajalta, mutta toteutus ja tulokset saattavat vaihdella suuresti.</p> <p>Toteutuksen osalta löytyy ratkaisuja, joissa käsitellään videoita, kun taas toisiin käyvät vain kuvat. Ja vaikka useimmat palvelut ovat pilvipohjaisia, jotkut tarjoavat edge- tai on-premise -käsittelyyn perustuvia ratkaisuja.</p> <blockquote><p>Menestyksen avain on osata erotella todellista arvoa tuottavat ratkaisut pelkkää hypeä sisältävistä. </p> </blockquote> <p>Tuloksissa taas on jonkin verran vaihtelua iän, sukupuolen ja etnisyyden ylittävien segmenttien osalta. Miksi? Koska ratkaisuissa käytetään eri sisältöä mallien kouluttamiseen, ja se näkyy tuloksia purettaessa ja vertailtaessa. Tähän on syytä varautua kaikkien eri palveluntuottajien tarjoamien esikoulutettujen mallien suhteen.</p> <p>Mitä tästä pitäisi sitten päätellä? Sinulla on periaatteessa kolme vaihtoehtoa:</p> <ol><li>Etsi tarpeitasi vastaava valmisratkaisu, joka on nopea, helppo ja jossa on pienet aloituskustannukset.</li> <li>Integroi yrityksesi oma ratkaisu valmiisiin kuva- tai videoanalyysipalveluihin. Näitä tarjoavat esim. AWS, MS, IBM, Google ja vastaavat.</li> <li>Rakenna mukautettuja malleja yrityksesi omalle ratkaisulle. Mukauta valmiita malleja tai luo räätälöityjä malleja tyhjästä.</li> </ol><p>Yleensä alkukustannukset ja yleinen monimutkaisuus lisääntyvät siirryttäessä vaihtoehdosta 1 kohti vaihtoehtoa 3, mutta älä unohda ongelmanmäärityksesi ratkaisun tuomaa pitkäaikaista arvoa. Vaihtoehto 3 saattaa tuottaa kannattavan business casen tapauksissa, joissa vaihtoehdot 1 tai 2 eivät sitä tee.</p> <p>Miten sitten valita? Aloita selvittämällä, miten tarjolla olevat ratkaisut ja toimittajat vastaavat nimenomaiseen tarpeeseesi. Esimerkiksi: Tarvitsetko reaaliaikaista analyysia? Edellyttääkö käyttötapaus esineiden, ihmisten vai molempien seuraamista?</p> <p>Nämä ovat vain muutamia niistä tärkeistä kysymyksistä, joihin sinun täytyy vastata. En voi korostaa tätä tarpeeksi: OTA SELVÄÄ! Olen toistuvasti nähnyt, miten yritykset käyttävät suuria summia ratkaisuihin, jotka eivät täytä niiden tarpeita, koska valittu ratkaisu on väärä tai se on toteutettu väärin.</p> <p>Olemme laatineet <a href="https://www.cgi.fi/sites/default/files/2019-12/videoanalytiikka_ohjeet_ostajalle.pdf" target="_blank">tarkistuslistan</a> kysymyksistä, joihin sinun täytyy vastata etsiessäsi tarpeitasi vastaavaa ratkaisua tai toimittajaa (huom. tämä on opas, ei kaikenkattava tai tyhjentävä luettelo). Älä anna näiden kysymysten pelästyttää. Asia voi kyllä olla monimutkainen, mutta kunhan hankit hommaan oikeat ihmiset, he selvittävät tämän kaiken helposti.</p> <p>Työskenneltyäni yli 20 vuotta kehittyvien teknologioiden parissa voin kertoa, että menestyksen avain on osata erotella todellista arvoa tuottavat ratkaisut pelkkää hypeä sisältävistä. Valitettavasti ne kaikki näyttävät kokemattoman silmin paperilla samanlaisilta – joten etsi joku, joka tuntee aiheen.</p> <p><strong>Keskeiset opit</strong>:</p> <ol><li>Keskustele tarpeistasi teknologiaan neutraalisti (puolueettomasti) suhtautuvan asiantuntijan kanssa ennen sijoittamista tiettyyn ratkaisuun, jotta pystyt perustamaan päätöksesi oikeaan tietoon.</li> <li>Tarjolla on monenlaisia valmisratkaisuja, integroitavia verkkopalveluita ja ammattitaitoisia palveluntarjoajia, jotka osaavat toimittaa räätälöityjä ratkaisuja. Näitä ei pidä kohdella tasavertaisina.</li> </ol><blockquote><h3><a href="/fi/tapahtumat/videoanalytiikka/webinaari-tuotannon-tasalaatua-ja-tyoturvallisuutta-videoanalytiikalla"><strong><span><span><span>Webinaari: Tuotannon tasalaatua ja työturvallisuutta videoanalytiikalla 9.1.2020. Ilmoittaudu mukaan! </span></span></span></strong></a></h3> </blockquote> <p> <strong>Tutustu myös</strong></p> <ul><li><a href="/fi/blogi/videoanalytiikka-ja-konenako-scifia-vai-todellisuutta">Blogi: Videoanalytiikka ja konenäkö: scifiä vai todellisuutta?</a></li> <li><a href="/fi/blogi/videoanalytiikka-arvoa-vai-hypea">Blogi: Videoanalytiikka: arvoa vai hypeä?</a></li> <li><a href="/fi/asiakasesimerkit/power">Case Power: Tunne asiakkaasi videoanalytiikan avulla</a></li> <li><a href="/fi/ratkaisu-lehti/2-2018/rock-aitoa-tunnetta">Case Ruisrock: Rock on aitoa tunnetta</a></li> <li><a href="/fi/data-ja-analytiikka">Edistyneen analytiikan palvelumme</a></li> </ul><p><em>Blogin on kirjoittanut Edward Mauser.  </em></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Tue, 12/31/2019 - 05:18</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=101470&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="UlYK-Ipq3IMUkqRQr4K8K1fMEbHMX7R27PQXyyLXlpA"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Tue, 31 Dec 2019 11:18:24 +0000 niko.levonen@cgi.com 101470 at https://www.cgi.fi Onnistuneen IT-ulkoistuksen metsästäjät – osa 1: Kohti helpompaa IT-ulkoistusta https://www.cgi.fi/fi/blogi/onnistuneen-it-ulkoistuksen-metsastajat-osa-1-kohti-helpompaa-it-ulkoistusta <span>Onnistuneen IT-ulkoistuksen metsästäjät – osa 1: Kohti helpompaa IT-ulkoistusta</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>IT-ulkoistuksien ympärillä liikkuu oletuksia ja myyttejä, jotka jarruttavat monen yrityksen mahdollisuutta päästä kiinni kustannussäästöihin, digitaaliseen kehitykseen ja tehokkuuden lisäämiseen. Sopivan ulkoistuskumppanin kanssa taitettava matka voi tuntua helpommalta tämän blogin lukemisen jälkeen</strong>.</p> <p>Yleisesti IT-ulkoistusta leimaa kuva ulkopuolisesta toimijasta, joka sitouttaa yrityksen monimutkaiseen ja seikkaperäiseen sopimukseen, jossa mikään ei jousta tai muutu. Tämä myytti ei pidä paikkaansa, sillä modernissa ulkoistuksessa kaikkien osapuolten yhteisenä tavoitteena tulee olla mahdollisimman hyvin suunniteltu ja toimiva kokonaisuus tarpeellisine tukipalveluineen.</p> <p>Jotta palvelut ja tarve saadaan aidosti kohtaamaan, tulisi yrityksen kysyä IT-ulkoistuksen alkuvaiheessa itseltään, mitä ongelmaa ulkoistuksella lähdetään ratkaisemaan? Vastauksen löytäminen edellyttää IT-ympäristön toimintamallien ja nykytilan huolellista tarkastelua sekä sen haasteiden tunnistamista. Kun nämä seikat on saatu selville, on myös syytä rajata, mitä ollaan konkreettisesti ulkoistamassa ja miksi. Strategisten tavoitteiden kiinnittäminen on tärkeää, sillä ulkoistusprosessin edetessä ne unohtuvat yllättävän helposti.</p> <blockquote><p>modernissa ulkoistuksessa kaikkien osapuolten yhteisenä tavoitteena tulee olla mahdollisimman hyvin suunniteltu ja toimiva kokonaisuus tarpeellisine tukipalveluineen.</p> </blockquote> <p>Toisinaan <a href="/pilvipalvelut">pilvipalveluiden </a>hankkimista pidetään vaihtoehtona IT-ulkoistukselle. On helppo nähdä, mistä tällainen ajattelu kumpuaa. Kun data ja sovellukset siirretään omasta konesalista yksityiseen tai julkiseen pilveen, vapautuu yrityksen resursseja muuhun käyttöön.</p> <p>Todellisuudessa pilvi ei kuitenkaan ratkaise esimerkiksi sitä problematiikkaa, mikä liittyy IT:n integraatioon ja sen johtamiseen. Pahimmassa tapauksessa yrityksen tietohallinto jakaantuu kahtia pilvipalveluihin ja niin sanottuihin legacy-järjestelmiin. Tällainen jako palvelee harvemmin pitkässä juoksussa yrityksen liiketoimintaa tai sen säästötavoitteita.</p> <blockquote><p>Pahimmassa tapauksessa yrityksen tietohallinto jakaantuu kahtia pilvipalveluihin ja niin sanottuihin legacy-järjestelmiin.</p> </blockquote> <p>Mikä sitten jarruttaa IT:n ulkoistamista? Se on hyvä kysymys, jota voi selittää osittain talouden syklisyydellä. Talouden supersyklien aikana monet yritykset investoivat auliimmin omaan IT-osaamiseen. Tällöin IT-budjetit usein paisuvat ja yrityksessä voidaan saavuttaa suuriakin harppauksia muun muassa digitalisaatiossa ja mobiilikanavien kehittämisessä sisäisesti tehtynä. Kolikon kääntöpuolena on se, että syklin vaihtuessa kehitysrahoista on yleensä  helpoin leikata. </p> <p>Numeroiden valossa suomalaisten yritysten IT-budjetit ovat noin 2 - 3 prosenttia liikevaihdosta, tietointensiivisillä aloilla jopa enemmän. IT-ulkoistamista kannattaa lähteä tosissaan harkitsemaan jos tuosta summasta noin 40 prosenttia tai enemmän kuluu IT:n ylläpitopalveluihin. Kannattaa muistaa, että ulkoistamisella ei saavuteta ainoastaan tehokkuushyötyjä ja säästöä ylläpitokustannuksissa. Onnistuneella kumppanin valinnalla varmistetaan toimintaympäristön kehittämisedellytykset niin tänään kuin huomenna.</p> <p><em>CGI:n <a href="/fi/hallinnoidut-it-palvelut">hallinnoitujen IT-palvelujen portfolio</a> kattaa koko IT-ympäristön toimittamisen palveluna sovellusylläpidosta, infrastruktuuripalveluiden ylläpidosta, Service Desk palvelusta aina tietoturvapalveluihin, sekä palveluekosysteemin hallintaan.</em></p> <p><strong><em>Tiedätkö mihin yritykset panostavat digitaalisessa transformaatiossa juuri nyt? Tutustu<a href="/fi/cgi-client-global-insights"> CGI Client Global Insights -tutkimukseen</a>, johon haastattelimme yli 1500 asiakasyrityksiemme johtajaa heidän liiketoiminta- ja IT-prioriteeteistaan.</em></strong></p> <p><strong>Lue myös</strong></p> <ul><li><a href="/fi/ratkaisu-lehti/2-2019/pilvi-yleistyy-ulkoistuksissa"><strong>Pilvi yleistyy ulkoistuksissa</strong></a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Fri, 12/27/2019 - 03:43</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=101413&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="DU5eknscunI9XOY8vTXFWhirmpMwq1dqOwtHSiRY5mY"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 27 Dec 2019 09:43:30 +0000 niko.levonen@cgi.com 101413 at https://www.cgi.fi Konsultista ruokapalvelupäällikön paras kaveri? https://www.cgi.fi/fi/blogi/konsultista-ruokapalvelupaallikon-paras-kaveri <span>Konsultista ruokapalvelupäällikön paras kaveri?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Tehottomasti käytetty ruokapalvelun toiminnanohjausjärjestelmä on resurssien hukkaa. Tehokkaasti käytetty järjestelmä taas korvaamaton työkalu, joka vapauttaa lukuisia henkilötunteja niin keittiön kuin muun ruokapalvelun ydintoimintoihin. Avainasemassa toiminnanohjausjärjestelmän tehokkaaseen käyttöön on sovelluskonsultti. Kun sovelluskonsultilla on myös asiantuntijuus ruokapalvelua pyörittävän asiakkaan toimialasta, päästään rakentamaan tulevaisuuteen tähtäävä kumppanuutta.</p> <blockquote><p>Sovelluskonsultti voi olla myös ruokapalvelupäällikön paras kaveri.</p> </blockquote> <p>Monelle voi olla kuitenkin tuttua <a href="/fi/toiminnanohjausjarjestelmat">toiminnanohjausjärjestelmän</a> käyttöönottoprojekti, joka lässähti jo alkumetreillä, eikä loppuun taidettu koskaan päästä kunnialla. Järjestelmä jää käyttöön puoliteholla, koska kenelläkään ei ole enää energiaa eikä resursseja korjata jo tehtyjä virheitä tai ottaa käyttöön uutta järjestelmää. Tämä ei koske pelkästään ruokapalvelun järjestelmiä, vaan myös muita työssä käytettäviä järjestelmiä.</p> <p>Blogin otsikon mukaan uskallan kuitenkin väittää, että ruokapalvelusta puhuttaessa, sovelluskonsultti voi olla myös ruokapalvelupäällikön paras kaveri. Parhaimmassa tapauksessa ruokapalvelutoimialan tunteva sovelluskonsultti toimii siltana järjestelmän ja ruokapalvelun ravitsemusasiantuntijasta keittiön väkeen saakka. Sovelluskonsultin toimialan tuntemus auttaa ymmärtämään keittiön henkilökunnan työtä ja haasteita.</p> <p>Käyttöönottoprojekti vaatii aina resursseja myös keittiöiltä, mutta asiantuntijan avulla projekti on helpompi hallita ja viedä loppuun kunnialla. Hyvässä projektissa asiakkaan tarpeet on kuvattu mahdollisimman tarkasti ja miten järjestelmä tukee toimintaa. Projektin edetessä sovelluskonsultista tulee asiakkaan kumppani, jonka kanssa yhdessä edetään suunnitelmallisesti eteenpäin. Vaikka vastuu projektin etenemisestä on molemmilla osapuolilla, sovelluskonsultti pitää yhteyttä asiakkaaseen projektin aikana ja seuraa sitä, että yhteisesti sovituista asioista pidetään kiinni. Onnistuneen projektin jälkeen asiakkaalla on tarvittava taustatieto järjestelmässä ja riittävä osaaminen järjestelmän itsenäiseen käyttöön. Projektin jälkeenkään asiakasta ei tule jättää yksin. </p> <p>Ruokapalvelujen toiminnanohjausjärjestelmää <a href="/fi/tuoteratkaisut/aromi">Aromia</a> käyttöönottaessa, projektin jälkeen asiakas siirretään help deskin asiakkaaksi, jossa koko asiantuntevan Aromi-tiimin tuki on saavutettavissa nopeasti. Sovelluskonsultti pitää yhteyttä asiakkaisiinsa myös käyttöönoton jälkeen ja tarjoaa apua tarvittaessa. Hän myös mielellään ottaa vastaan kehitysideoita asiakkailta.</p> <p>Haluatko sinäkin lähteä kehittämään ruokapalvelutoimintaanne Aromin avulla ja luomaan tukevaa kumppanuutta CGI:n ja Aromi-asiantuntijoiden kanssa? <a href="mailto:sari.nieminen@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com;services.fi@cgi.com&amp;amp;Subject=Yhteydenotto CGI.fi-sivustolta">Ota yhteyttä</a>!</p> <p> </p> <p><strong>Lataa <a href="/opas-ruokapalvelujen-digitalisointiin">Ruokapalvelupäällikön opas</a>: Näin johdat ruokapalvelua tehokkaasti tiedon pohjalta. Ota selvää, miten Aromi vastaa ruokapalvelutoimialan tulevaisuuden haasteisiin.</strong></p> <p><article alt="Lataa ruokapalvelupäällikön opas" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="/opas-ruokapalvelujen-digitalisointiin" data-entity-type="media" data-entity-uuid="06be6897-d477-4440-bfb9-a1395e555c66" title="Lataa ruokapalvelupäällikön opas" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/opas-ruokapalvelujen-digitalisointiin"> <img src="/sites/default/files/files_fi/images/mediaroom/banneri-nain-johdat-ruokapalvelua-tehokaasti-tiedon-pohjalta.png" alt="Lataa ruokapalvelupäällikön opas" title="Lataa ruokapalvelupäällikön opas" /></a></article></p><p> </p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 12/19/2019 - 02:22</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=101284&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="9w-F_fUAGnH7k5GrZQ7c7qwPIBH2mOHt3EXhtqy2EE8"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 19 Dec 2019 08:22:02 +0000 niko.levonen@cgi.com 101284 at https://www.cgi.fi Koskeeko uusi laki sähköisestä laskutuksesta organisaatiotani? https://www.cgi.fi/fi/blogi/koskeeko-uusi-laki-sahkoisesta-laskutuksesta-organisaatiotani <span>Koskeeko uusi laki sähköisestä laskutuksesta organisaatiotani?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong><span><span>Kotimainen verkkolaskutus on kokemassa yhden suurimmista muutoksistaan. Uusi sähköistä laskutusta koskeva laki vaikuttaa verkkolaskutukseen ennen kaikkea julkisissa hankinnoissa, mutta myös yksityisellä sektorilla.</span></span></strong></p> <p><span><span>EU-direktiiviin perustuva eduskunnan säätämä <a href="https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190241" target="_blank">laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta</a> astui voimaan 1.4.2019. Lain on muun muassa tarkoitus</span></span></p> <ol><li><span><span>tehostaa sekä julkisen sektorin <em>hankintayksiköiden</em> että <em>elinkeinonharjoittajien</em> taloushallintoa luomalla puitteet laskujen automaattiseen käsittelyyn</span></span></li> <li><span><span>kasvattaa sähköistä laskutusastetta</span></span></li> <li><span><span>yhdenmukaistaa sähköisen laskun malli ja tietosisältö sekä kansallisesti että EU-maiden välillä.</span></span></li> </ol><p><span><span>EU-tason verkkolaskudirektiivissä kerrotaan hankintayksikön velvollisuudesta ottaa vastaan ja käsitellä sähköisiä laskuja (3 §), mutta Suomessa säädetyssä laissa mentiin hieman direktiivin antamaa ohjeistusta pidemmälle muun muassa tuomalla hankintayksiköille ja elinkeinonharjoittajille <em>oikeus</em> saada pyynnöstä sähköinen <span>lasku (4 §). Toisin sanoen </span>jatkossa laskujen vastaanottajat voivat <em>vaatia</em> lähettäjiltä sähköisiä laskuja.</span></span></p> <p><span><span>Sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka on siirretty ja vastaanotettu rakenteisessa sähköisessä muodossa, mikä taas mahdollistaa sen automaattisen ja sähköisen käsittelyn. Esimerkiksi sähköpostilla toimitettu PDF-lasku ei ole lain näkökulmasta sähköinen lasku.</span></span></p> <p><span><span>Lain 4 §:ää aletaan soveltaa 1.4.2020. Lisäksi lain 3 §:ää sovelletaan muihin hankintayksiköihin kuin valtion keskushallintoviranomaisiin ja yhteishankintayksiköihin 1.4.2020 lähtien. Direktiivi ja laki eivät koske kuluttajalaskutusta tai muuta yksityisen luonnollisen henkilön laskutusta.</span></span><br />  </p> <h2><span><span>Eurooppalainen standardi Suomessa</span></span></h2> <p><span><span>Eurooppalainen standardointikomitea CEN laati sähköisen laskun ydinelementtien semanttista tietomallia koskevan eurooppalaisen standardin ja julkaisi sen kesällä 2017 tunnisteella EN16931. Suomesta määrittelytyössä olivat muiden ohella mukana Finvoice- ja TEAPPSXML-formaattien omistajat, jolloin standardissa huomioitiin kotimaisen laskutuksen vaatimukset.</span></span></p> <p><span><span>EU-standardin yhteydessä julkaistiin luettelo standardin kanssa yhteensopivista formaateista, mutta myös muita formaatteja voidaan käyttää, mikäli ne täyttävät eurooppalaisen standardin vaatimukset. Uusien tiukentuneiden tietosisältövaatimusten myötä Finvoice- ja TEAPPSXML-laskuformaatit päivitettiin vastaamaan EU-standardia. Niistä julkaistiin uudet versiot <em>Finvoice 3.0</em> ja <em>TEAPPSXML 3.0</em>, joita tullaan pitkälti käyttämään kotimaisessa operaattori- ja pankkiverkostossa. Myös suureen osaan laskutus- ja kierrätysjärjestelmistä lisätään tuki näille formaateille.</span></span></p> <p><span><span>Sen lisäksi, että EU-standardi määrittelee sähköisen laskun pakolliset ydinelementit, se mahdollistaa ns. CIUS-määritysten käytön, jonka kautta osapuolten on mahdollista määritellä tarkennuksia laskun tietosisältöön ja muodostukseen. Suomessa Valtiokonttori on julkaissut <a href="https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/verkkolaskutus/#laki-sahkoisesta-laskusta" target="_blank">julkishallinnon täsmentävän ohjeen</a>, jossa kuvataan tietoelementit, joita julkishallinto vaatii sähköisellä laskulla.</span></span><br />  </p> <h2><span><span>Laskun tietosisällön muutokset</span></span></h2> <p><span><span>Kotimaisen laskutuksen näkökulmasta monet laskutiedot ovat olleet aikaisemminkin mahdollisia kertoa laskulla, mutta jatkossa ne ovat pakollisia. Näitä tietoja ovat esimerkiksi:</span></span></p> <ul><li><span><span>Tunniste, joka kertoo laskun noudattavan semanttista mallia</span></span></li> <li><span><span>Laskurivit yhteensä (veroton)</span></span></li> <li><span><span>Laskun ALV-erittely</span></span> <ul><li><span><span>Veron peruste, veron määrä, ALV-koodi</span></span></li> </ul></li> <li><span><span>Laskurivit</span></span> <ul><li><span><span>Laskutettu määrä ja laskutetun määrän yksikkö</span></span></li> <li><span><span>Veroton yksikköhinta</span></span></li> <li><span><span>Veroton yksikköhinta alennusten jälkeen</span></span></li> <li><span><span>Rivin veroton loppusumma</span></span></li> <li><span><span>ALV-koodi</span></span></li> </ul></li> </ul><p><span><span>Useat laskutiedot tulee olla yhteismitallisesti tyypitettyjä eli annetun tiedon yhteydessä on kerrottava yleisiä standardeja tai koodistoja käyttäen, minkä tyyppinen tieto on kyseessä. Lisäksi EU-standardissa määritellään yli 200 liiketoiminta- tai muuta sääntöä, jotka laskun on täytettävä.</span></span></p> <p><span><span>Tarkempia tietosisältövaatimuksia läpikäytäessä ja muutosta suunniteltaessa on huomioitava, että EU-standardi ei tunne koontilaskujen käsitettä ja laskun summatietojen tarkistuslaskentaan on tullut tarkennuksia. EU-standardin vaatimusten lisäksi on huomioitava myös Valtiokonttorin julkaisema ohjeistus.</span></span></p> <p><span><span>Kotimaiset verkkolaskuoperaattorit voivat jatkossa hylätä laskut, jotka on merkitty EU-standardin mukaisiksi huolimatta siitä, että ne eivät tosiasiassa täytä standardin vaatimuksia – ja jos operaattori ei sitä tee, todennäköisesti laskun vastaanottaja tekee.</span></span></p> <blockquote><p>Muutos vaikuttaa käytännössä kaikkiin laskuttajiin. </p> </blockquote> <h2><span><span>Ketä muutos koskee ja miten siihen voi valmistautua?</span></span></h2> <p><span><span>Hankintayksiköillä ja elinkeinonharjoittajilla on oikeus<em> </em>saada pyynnöstä sähköinen lasku 1.4.2020 alkaen, joten muutos vaikuttaa käytännössä kaikkiin laskuttajiin. Jos asiakkaat ovat kuluttajia tai laskutus osuu johonkin muuhun laissa mainittuun poikkeustilanteeseen, muutosta ei ole lain näkökulmasta välttämätöntä tehdä.</span></span></p> <p><span><span>Laissa on kerrottu hankintayksikön velvollisuus ottaa vastaan ja käsitellä EU-standardin mukaisia sähköisiä laskuja. Vaikka elinkeinonharjoittajilla ei olekaan vastaavaa velvollisuutta, heillä on mahdollisuus ja oikeus hyödyntää muutosta.</span></span></p> <p><span><span>Jos et ole vielä käynnistänyt muutokseen liittyviä toimia, sovi heti omien järjestelmätoimittajiesi sekä käyttämäsi verkkolaskuoperaattorin kanssa laskuliikenteesi päivittämistä EU-standardin mukaiseksi. Huhtikuu 2020 lähestyy kovaa vauhtia ja tässä vaiheessa nopeus on valttia!</span></span></p> </div> <span><span>elina.pakkila@…</span></span> <span>Wed, 12/18/2019 - 04:39</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=101218&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="uEFk2TAXY-kyzUdgJ6zoyVoTc1zApFO0zdFKLci-fPY"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 18 Dec 2019 10:39:41 +0000 elina.pakkila@cgi.com 101218 at https://www.cgi.fi Tietojärjestelmään haudatun aarteen metsästys https://www.cgi.fi/fi/blogi/tietojarjestelmaan-haudatun-aarteen-metsastys <span>Tietojärjestelmään haudatun aarteen metsästys</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Yrityksen tärkein voimavara löytyy sen omista tietojärjestelmistä. Kyllä, erityisesti niistä legacy-osaston yhdeksänkymmentäluvulla koodatuista vanhoista ”sotaratsuista”. Nämä järjestelmät pitävät usein sisällään koko yrityksen historian varastonhallintoineen, sekä asiakas- ja myyntitietoineen. Hyödyntämällä tätä omaa big dataa, voidaan tunnistaa vaikkapa erilaisia trendejä ostokäyttäytymisessä tai kausiluontoisia kuormituksia toiminnanohjauksessa. Tietojärjestelmien syövereissä lepäävät yrityksen todelliset perintökalleudet ja paras uutinen on, että kukaan kilpailijoista ei pääse samalle aarreapajalle.</p> <p>Tietojärjestelmät pitävät sisällään todellisia timantteja, mutta täytyy tietää mistä etsiä.</p> <p><a href="/fi/data-ja-analytiikka">Analytiikka</a> ja sopivien mittarien löytäminen tuottavat parhaan tavan seurata edistymistä ja tehostaa toimintaa. Eikä nyt puhuta sellaisesta tehostamisesta, jossa työntekijöistä puristetaan kaikki mehut ja minuutit irti, vaan kestävästä tavasta tunnistaa toimintaa jarruttavat, tai sitä jopa kokonaan estävät tekijät. </p> <blockquote><p>Pirstaloitunut työpäivä voi myös sisältää työtä, joka ei ole mielekästä tai joka voitaisiin tehdä järkevämmin.</p> </blockquote> <p>Minuuttien laskeminen ei ehkä tunnu kovinkaan työhyvinvointia edistävältä ajatukselta, mutta käännetäänpä ajatus niin, että nuo säästetyt minuutit eivät ehkä sisälläkään välttämättä sitä parasta tekemistä. ”Pirstaloitunut työpäivä voi myös sisältää työtä, joka ei ole mielekästä tai joka voitaisiin tehdä järkevämmin. Kiireisessä arjessa näiden haasteiden tunnistaminen on kuitenkin usein todella vaikeaa, jolloin tarvittavat muutokset toiminnassa jää tekemättä,” kirjoittaa Topias Makkonen <a href="/fi/blogi/minuutti-sinne-toinen-tanne-kuka-niita-ehtii-laskemaan">blogissaan</a>.</p> <p>Liikkuvassa työssä esimerkiksi paremmat reittivalinnat siirtymissä saattavat tuoda useampiakin minuutteja lisää aikaa itse työhön. Kukapa meistä, ei olisi joskus menettänyt hermojaan turhaan odotteluun esimerkiksi liikenneruuhkassa. Reittioptimoinnin avulla voidaan laskea parhaan ajoreitit eri suorituspaikkojen välillä ja jopa välttää ruuhkassa odottelu.</p> <blockquote><p>Kun kankeat toimintatavat tunnistetaan ja niitä voidaan muuttaa, saadaan työhön lisää sujuvuutta ja työntekijän stressitaso laskuun.</p> </blockquote> <p>Olennaisena osana tehokkaaseen työskentelytapaan kuuluu myös työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Paras neuvo, jonka itse olen johtamisesta kuullut, on: ”esimiehen tärkein tehtävä on poistaa esteet työn tekemiselle.” Kun kankeat toimintatavat tunnistetaan ja niitä voidaan muuttaa, saadaan työhön lisää sujuvuutta ja työntekijän stressitaso laskuun. Ideana onkin kaivaa nämä tiedon kultakimpaleet omista tietojärjestelmistä ja paikallistaa ne toimimattomat ja hitaat prosessit, jotka hankaloittavat työn tekemistä.  </p> <p><strong>Kokosimme avuksesi <a href="/fi/lataa/tyonohjauksen-opas">oppaan liikkuvan työn tehostamiseen</a>, jossa kerrotaan, miten työn ohjausta tehostamalla saadaan aikaan säästöjä ja onnellisempia työntekijöitä.</strong></p> <p>Aarteenmetsästys alkakoon!</p> <p><strong>Tutustu myös</strong></p> <ul><li><a href="/fi/tuoteratkaisut/mobilog"><strong>Mobilog-ratkaisu liikkuvan työn toiminnanohjaukseen</strong></a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 12/16/2019 - 09:37</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=101167&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="Tr-zjsTwvxJhPlraxtoSjqf2YhjeyaWol1DyfOcYOUA"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 16 Dec 2019 15:37:30 +0000 niko.levonen@cgi.com 101167 at https://www.cgi.fi Hallitse matkalaskujasi mobiilisti ja helposti https://www.cgi.fi/fi/blogi/hallitse-matkalaskujasi-mobiilisti-ja-helposti <span>Hallitse matkalaskujasi mobiilisti ja helposti</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Sovellusten ja järjestelmien helppokäyttöisyys ja saatavuus mobiililaitteeseen ovat tänä päivänä lähes itsestäänselvyyksiä. Olemme esimerkiksi tottuneet siihen, että oli kyseessä mikä tahansa tarve, ” löytyy siihen appi” ja vieläpä sellainen, jonka käytön oppii nopeasti. Myös matkalaskussa nämä ominaisuudet ovat haluttavia. Kerron alla miksi nämä ovat tärkeitä ja miten olemme onnistuneet ratkaisemaan ne CGI HR Matkat Mukana -sovelluksessa.</strong></p> <p>Liikkuvassa työssä matkustaminen voi olla tervetullutta maiseman vaihtoa, peruskauraa joka ei herätä suuria tunteita. Joskus taas se voi olla harmittava poikkeama normaalista työpäivästä, jonka vuoksi joutuu lykkäämään vapaa-ajan menoja. Monille työmatkustaminen on kiinteä osa arkea, josta halutaan saada sovitun mukainen korvaus. Ennen korvauksen saamista on kuitenkin vielä työvaihe, joka niin ikään saattaa herättää vaihtelevia tuntemuksia – matkalaskun kirjaus. </p> <blockquote><p>Yleensä kalenteriin mahtuu tärkeämpääkin tekemistä kuin, kärsivällisuusharjoitus matkalaskujärjestelmän (tai paperisen lomakkeen!) kanssa.</p> </blockquote> <p>Yleensä kalenteriin mahtuu tärkeämpääkin tekemistä kuin, kärsivällisuusharjoitus matkalaskujärjestelmän (tai paperisen lomakkeen!) kanssa. Ei ole yhdentekevää, milloin suorite kirjataan: jos työntekijä lykkää matkalaskun tekemistä, kasautuvat kuitti- ja matkalaskupinot, ja ajankohtia joutuu hakemaan uudelleen. Lisäksi taloushallinto ei saa ajantasaista tietoa kuluista raportointia varten. Ajantasaisesti tehty matkalasku on siis sekä matkustajan että talouden seurannan etu.</p> <p>Nykyaikaisella ja helppokäyttöisellä matkustuksen hallinnan järjestelmällä voidaan vaikuttaa positiivisesti, ei ainoastaan käyttäjäkokemukseen, vaan myös työntekijäkokemukseen. Hallinnolliset työkalut saattavat yksittäin olla verrattain pieniä asioita työnteon kokonaisuudessa, mutta yhdessä ne muodostavat ison osan päivittäisestä työstä – etenkin tänä päivänä.  Ja tietysti on myös heitä, joille matkustaminen on merkittävä osa omaa työnkuvaa. Tällöin helppokäyttöisen ja joustoa tuovan matkalaskujärjestelmän merkitys korostuu huomattavasti.</p> <p>Käytettävyys on meille tärkeintä, jonka vuoksi ratkaisullamme haluamme tehdä matkalaskun teosta mahdollisimman vaivatonta. CGI HR Matkat Mukana -sovelluksessa matkustaja pystyy täyttämään matka- ja kululaskun tai ajopäiväkirjan omalla mobiililaitteellaan, jossa sovelluksen nykyaikainen käyttöliittymä ohjaa käyttäjää matkalaskun teossa. Kuitin kuvaaminen ja tallentaminen mobiilisovelluksella tai ajopäiväkirjan paikannustoiminto ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten teknologialla voidaan parantaa käyttäjäkokemusta vähentyneenä manuaalisena työnä ja arkisten töiden helpottumisena. </p> <p>Järjestelmän kehittämisessä meille on tärkeää olla jatkossakin hyödyntämässä viimeisintä teknologiaa ja siihen perustuvia ratkaisuja tehdäksemme matkustuksen hallinnasta entistäkin sujuvampaa ja auttaaksemme heitä, jotka matkalaskuja laativat ja käsittelevät. Haluatko saada lisätietoa ratkaisuistamme? <a href="mailto:henkilostoratkaisut.fi@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com;services.fi@cgi.com&amp;amp;Subject=Yhteydenotto CGI.fi-sivustoltas@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com;services.fi@cgi.com&amp;amp;Subject=Yhteydenotto CGI.fi-sivustolta">Ota yhteyttä meihin</a>. </p> <p><strong>Tutustu</strong><a href="/fi/tuoteratkaisut/hr-matkat"> CGI HR Matkat järjestelmän toimintoihin</a>.</p> <p><strong>Katso</strong> <a href="https://dreambroker.com/channel/75cjosay/bie5zbdw" target="_blank">CGI HR Matkat Mukana -mobiilisovelluksen esittelyvideo</a>.</p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 12/16/2019 - 09:00</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=101164&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="iUcfryjCjexPmFwIs8JYYdH5dOwB2SxIG1wepuqte30"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 16 Dec 2019 15:00:31 +0000 niko.levonen@cgi.com 101164 at https://www.cgi.fi Videoanalytiikka: arvoa vai hypeä? https://www.cgi.fi/fi/blogi/videoanalytiikka-arvoa-vai-hypea <span>Videoanalytiikka: arvoa vai hypeä?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Olet varmasti kuullut kaikenlaista hypeä videoanalytiikasta ja haluaisit nyt nähdä, mitä hyötyä se voisi tuoda yrityksellesi oikeassa elämässä. Videoanalytiikan hyöty ei kuitenkaan ole siinä, että sillä korvattaisiin nykyiset järjestelmänne, vaan sillä täydennetään teillä jo käytössä olevia muita analytiikkaratkaisuja.</strong></p> <p><a href="/fi/data-ja-analytiikka/videoanalytiikka">Videoanalytiikka </a>nimittäin täyttää suurimman aukon reaalimaailman digitalisoinnissa. Esimerkiksi yrityksen toimitiloissa on jokaisessa huoneessa monenlaisia sensoreita, jotka valvovat ovia, ikkunoita, lämpötilaa, ilmanlaatua, kosteutta, ilman liikettä, valoa ja useita muita tekijöitä. Ne eivät kuitenkaan kerro mitään kontekstista. Miksi lämpötila on noussut kaksi astetta? Tässä tapauksessa videoanalytiikan käyttö antaa uutta tietoa, eli kertoo, että huoneessa on nyt 20 ylimääräistä ihmistä.</p> <p>Kuulostaa mahtavalta, mutta mikä on videoanalyytikan arvo? Katsotaanpa asiaa ensin yksinkertaisimmillaan. Videoanalytiikan avulla voidaan digitoida fyysisiä asioita, kun halutaan ymmärtää fyysisen maailman tapahtumia ja tehdä sen perusteella tietopohjaisia päätöksiä.</p> <p>Lyhyesti sanottuna se mahdollistaa tiedon keruun todellisessa ympäristössä, johon voidaan vaikuttaa. Tieto voi liittyä ihmisiin tai esineisiin lukemattomina eri yhdistelminä. Jos pidät tietoa valttina, jo tämän tiedon kerääminen tuottaa sinulle lisäarvoa.</p> <p>Tämä on kuitenkin vasta alkua. Tieto voi itsessäänkin olla kiinnostavaa ja ymmärrystä lisäävää, mutta vielä todennäköisemmin sen arvo kasvaa, kun sitä käytetään lisäulottuvuutena täydentämään olemassa olevia tietolähteitä. Tämä on se tapa, jolla pystyt syventämään ymmärrystäsi.</p> <p>Toisin sanoen: kun sinulla on videoanalyytikan tuottamaa dataa ja yhdistät sen muista lähteistä hankittuihin tietoihin, saamasi uusi arvo on “ymmärrys”. Ei kai, ihanko totta...pysy kuitenkin vielä mukana: ymmärrys on enemmän kuin tietämystä. Se on kykyä hahmottaa ja käsittää tiedon merkitys. Sen avulla voit suhteuttaa hankkimasi tiedon muihin tietoihin.</p> <p>Sinulla saattaa olla tietämystä ratkaistavasta asiasta tai kysymyksestä, mutta se ei vielä tarkoita, että ymmärtäisit sitä. Tässä voi videoanalytiikka olla avuksi. Sillä pystytään kaappaamaan se puuttuva data, jota tarvitaan syvemmän ymmärryksen saavuttamiseksi. Datan puuttuminen voi johtua siitä, että sitä ei yksinkertaisesti ole tai että nykyisin käyttämäsi data on laadultaan tai määrältään puutteellista.</p> <blockquote><p>Sinulla saattaa olla tietämystä ratkaistavasta asiasta tai kysymyksestä, mutta se ei vielä tarkoita, että ymmärtäisit sitä. Tässä voi videoanalytiikka olla avuksi.</p> </blockquote> <p>Kerron esimerkin projektista, jonka vedin <a href="/fi/asiakasesimerkit/ruisrock">Ruisrockille</a>, Suomen suurimmalle musiikkifestivaalille. Festivaalijärjestäjät ovat useita vuosia suorittaneet kyselyitä festivaaliyleisön kartoittamiseksi. Meidän tiimimme onnistui tuottamaan paljon tarkemman erittelyn kävijöistä, selvittämään mitkä kävijäryhmät olivat missä ja milloin sekä ymmärtämään (taas tuo sana!) paremmin, miten festarikokemusta kokonaisuudessaan voisi parantaa.</p> <p>Monien muiden asioiden ohella Ruisrock sai tietää, että festarin yleisöpohja on paljon luultua laajempi. Järjestäjien omien kyselytietojen mukaan yleisö koostui pääosin alle 25-vuotiasta naisista. Me kuitenkin selvitimme videoanalyytikan avulla, että Ruisrockin kävijät ovat pääosin 20–30-vuotiaita miehiä ja naisia. (Tästä opimme myös, että Suomessa vain nuoret naiset viitsivät vastata kyselyihin. :))</p> <p>Tässä on erittely:</p> <p><article alt="Ikäjakauma" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="7626951c-c440-43b9-a05e-6c15f3b383da" title="Ikäjakauma" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/age-distribution.png" alt="Ikäjakauma" title="Ikäjakauma" /></article></p><p>Tätä dataa hyödyntämällä ja yhdistämällä se sijaintitietoihin pystyimme myös tunnistamaan mahdollisuuksia parantaa festivaalikokemusta. Voit arvata, että tämä on Ruisrockille monin tavoin arvokasta ja paljon merkittävämpää tietoa kuin he osasivat odottaakaan.<br />  <br /> Etsimme kaikki uusia aarteita. Liikevaihto, asiakkaat, markkinaosuus, toiminnan tehokkuus, asiakaskokemus jne. – kaikkien näiden tavoittelua ajaa sama tarve: liiketoiminnan kasvattaminen. Sitä kohti pyrkiessä yritämme keksiä, rakentaa tai kopioida jotain, joka auttaa meitä saavuttamaan tavoittelemamme palkkion.</p> <p>Jos odotat videoanalytiikan tuovan sinulle uutta arvoa, kyllä se voi sen tehdä. Mutta sinun on oltava varma, että lähdet liikkeelle todellisesta tarpeesta. Jos uskot, että teknologia itsessään tuo uutta arvoa, hankkeesi mitä todennäköisimmin epäonnistuu.</p> <p>Aloita todellisesta liiketoimintatarpeesta ja käytä videoanalytiikkaa apuna sen ratkaisemiseen. Tämä johtaa tavoittelemaasi ymmärrykseen ja mahdollistaa tietoon pohjautuvat päätökset, joilla saavutat todellista ja mitattavaa liiketoiminta-arvoa.</p> <p>Tärkeimmät opit:</p> <ol><li>Videoanalytiikka täyttää suurimman aukon fyysisen maailman digitalisoinnissa.</li> <li>Videoanalytiikan avulla voit kerätä uusia, kontekstia antavia tiedon ulottuvuuksia.</li> <li>Sinulla jo olevan tiedon syvällisempi ymmärtäminen johtaa uusiin aarteisiin.</li> <li>Lähde liikkeelle liiketoimintatarpeesta, älä videoanalytiikasta tai muistakaan teknologioista, kun pyrit selvittämään, mitä arvoa haluat saada.</li> </ol><p> </p> <p>Tutustu muihin videoanalytiikkasisältöihin:</p> <ul><li><a href="/fi/blogi/videoanalytiikka-ja-konenako-scifia-vai-todellisuutta">Videoanalytiikka ja konenäkö: Scifiä vai todellisuutta?</a></li> <li>Ilmoittaudu webinaariin: <a href="/fi/tapahtumat/videoanalytiikka/webinaari-tuotannon-tasalaatua-ja-tyoturvallisuutta-videoanalytiikalla">Tuotannon tasalaatua ja työturvallisuutta videoanalytiikalla</a></li> <li><a href="/data-ja-analytiikka">Tutustu edistyneen analytiikan palveluihimme</a></li> </ul><p>Jää kuulolle, julkaisen tammikuussa blogisarjan viimeisen osan!</p> <p><em>Blogin on alun perin kirjoittanut Edward Mauser.</em></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Fri, 12/13/2019 - 01:59</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=101107&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="x3GYx_jnohtf7TspMgu7nD_Zf3con_GNdvFy47a8s6Y"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 13 Dec 2019 07:59:53 +0000 niko.levonen@cgi.com 101107 at https://www.cgi.fi SAFe elää ajassa – liiketoiminnan ketteryys vahvasti keskiössä https://www.cgi.fi/fi/blogi/safe-elaa-ajassa-liiketoiminnan-ketteryys-vahvasti-keskiossa <span>SAFe elää ajassa – liiketoiminnan ketteryys vahvasti keskiössä</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>SAFe 5.0 julkistettiin lokakuun alussa San Diagossa SAFe Summit konferenssissa viitekehyksen co-founder Dean Leffingwellin esittelemänä. Uusin versio tulee virallisesti käyttöön tammikuussa 2020. </strong></p> <h3>Ohjelmistoja on kaikkialla</h3> <p>Ohjelmistoja tarvitaan kiinteänä osana ydinliiketoiminnan pyörittämistä. Samaan aikaan yrityksillä on yhä suurempi paine saada hienosäädettyä tuotantokoneistonsa kuntoon, jotta se pystyy tuottamaan yhä nopeammalla tahdilla uusia toiminnallisuuksia asiakkaille pysyäkseen kilpailussa mukana. SAFen edelliset versiot ovat keskittyneet mm. DevOpsiin ja kuinka ohjelmistokehityksen tuotantoputkesta saadaan yhä enemmän tehoja irti. </p> <p>Uusin versio 5.0 painottaa sitä, kuinka koko organisaation on kasvettava ketterämmäksi pitäen asiakasta yhä voimakkaammin tekemisen keskiössä sekä korostaa jatkuvaa organisaation oppimista. Yritysten tulee seurata ja analysoida markkinoita jatkuvasti pystyäkseen muodostamaan vahvan näkemyksen siitä, mitä asiakkaat uudelta tuotteelta tai palvelulta haluavat. Yhteistyön merkitys eri osaajien (design-arkkitehtuuri-tuoteosaaminen) kesken korostuu entisestään. Tähän päästään mm. ottamalla käyttöön palvelumuotoilun työkaluja, jotka antavat konkreettisia, yhdessä tekemisen tukevia työkaluja kehitystyölle. </p> <p>Uusin versio esittelee 7 keskeistä kyvykkyysaluetta, joiden voimalla tavoitellaan kokonaisvaltaista liiketoiminnan ketteryyttä (Business Agility). Kyvykkyyksistä kaksi viimeisintä ovat uusia, joita tarkastelen lähemmin.</p> <ul><li>Lean-Agile –johtajuus </li> <li>Tiimi- ja tekninen ketteryys </li> <li>Ketterä tuotekehitys </li> <li>Yritystason ratkaisutoimitukset </li> <li>Lean Portfolio Management </li> <li>Organisaation ketteryys</li> <li>Jatkuva oppimiskulttuuri</li> </ul><blockquote><p><em>Organisaatiot, jotka onnistuvat yhdistämään liiketoiminnan ketteryyden onnistuneesti osaksi tekemistään tulevat olemaan tulevaisuuden voittajia.</em></p> </blockquote> <h3>Mitä koko organisaation ketteryys tuo tekemiseen?</h3> <p>Kilpailu on kovaa. Organisaatiot, jotka onnistuvat yhdistämään liiketoiminnan ketteryyden onnistuneesti osaksi tekemistään tulevat olemaan tulevaisuuden voittajia. Mukana tekemisessä tulee olla koko organisaatio, jotta asiakkaille pystytään tuottamaan nopealla tahdilla innovatiivisia liiketoimintaratkaisuja: lakiosasto, liiketoiminta, sisäinen valvonta, markkinointi, ylläpito, tukitoiminnot ja tietoturva.  Tämän lisäksi tarvitaan oikeanlaista johtajuutta, jotta haastava kulttuurimuutos saadaan edistettyä organisaatiossa eteenpäin.</p> <p>Tärkeä osa organisaation ketteryyttä on arvon tuoton ympärille organisoituminen ja koko toimitusketjun näkeminen (ns. end-to-end). Tämä tarkoittaa sitä, että tiimit ja junat ovat organisoitu niin, että niillä on mahdollisimman vähän riippuvuuksia. Tämä puolestaan mahdollistaa uusien toiminnallisuuksien julkaisun asiakkaille nopeammin.</p> <h3>Jatkuvan oppimisen kulttuuri osana menestystä</h3> <p>Jatkuva oppimiskulttuuri rakentuu arvoista ja käytännöistä, jotka rohkaisevat yksilöitä ja koko organisaatiota kasvattamaan osaamista, kehittämään toimintaa ja innovointia. Jatkuvan oppimisen nostaminen yhdeksi kyvykkyyksien osa-alueeksi on tärkeä viesti, joka vaatii organisaatiolta sitoutumista. Liian usein oppimisen mahdollistaminen ja tärkeyden huomioiminen osana tekemistä unohtuu ja jää kiireen jalkoihin. Tässä kohtaa johdolla on tärkeä rooli johtaa omalla esimerkillään: johto voi tuoda selkeästi esille oppivan organisaation merkitystä osana tekemistä, mahdollistaa ajankäytöllisesti uuden oppiminen ja ennen kaikkea tuoda esille miksi uuden oppiminen on organisaatiolle tärkeää. </p> <h3>Viitekehys elää ja muotoutuu </h3> <p>Mielestäni version 5.0 tärkein asia on koko organisaation organisoituminen arvon tuoton ympärille: miten tekemisessä pystytään näkemään koko toimitusketju, kuinka koko organisaation on puhuttava yhteistä kieltä, toimittava ketterällä tavalla ja opittava mitä liiketoiminnan ketteryys tarkoittaa oman organisaation kontekstissa. Kuten Leffingwell hienosti kiteytti: liiketoiminnan ketteryys on kuin hauskanpito, sitä ei voi kukaan tehdä toiselle valmiiksi. Liiketoiminnan ketteryys on ennemminkin yhteinen matka, joka vaatii kaikkien osallistamista ja osallistumista sekä fiilistä, että tässä rakennetaan yhteistä tulevaisuutta hyvällä fiiliksellä. <br />  </p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Tue, 12/03/2019 - 00:26</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=100741&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="-ckaMSgEZBI5yMjji3q_Y-YiA2ZegfS6aczwR-7_iMQ"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Tue, 03 Dec 2019 06:26:55 +0000 niko.levonen@cgi.com 100741 at https://www.cgi.fi Eksoskeleton apuna työurien pidentämisessä?  https://www.cgi.fi/fi/blogi/eksoskeleton-apuna-tyourien-pidentamisessa <span>Eksoskeleton apuna työurien pidentämisessä? </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Elinajanodotteen noustessa ja väestörakenteen muuttuessa paineet kansalaisten työurien pidentämiseen kasvavat. Erilaisilla eläkejärjestelmän kannustimilla ja joustoilla on tärkeä rooli muutoksessa, mutta miten työkykyä ja työssäjaksamista voidaan tukea? Teknologiset ratkaisut ovat nyt ja tulevaisuudessa muutoksen ytimessä, ja tässä blogikirjoituksessa pohdin eksoskeletonien eli tukirankojen mahdollisuutta yhtenä vaihtoehtona fyysisen jaksamisen parantamiseen.</p> <p><strong>Eksoskeleton </strong>on ihmiselle puettava tietokoneohjattu ulkoinen tukiranka, joka tukee koko kehoa tai vain ylä- tai alaraajoja riippuen käyttötarkoituksesta. Tukirankojen avulla esimerkiksi liikuntarajoitteinen pystyy kävelemään tai käyttämään käsiään. Sotilaskäytössä sotilaat saavat lisää voimaa ja kestävyyttä vaativissa kenttätilanteissa. Teollisuuden puolella tukirankoja käytetään usein raskaissa ja toistuvissa työtehtävissä, jotka pidemmän päälle rasittavat kehoa. </p> <p>1890-luvulla <strong>Nicholas Yagin</strong> patentoi piirroksia sotilaskäyttöön tarkoitetusta laitteesta, jota olisi voinut kutsua mekaaniseksi eksoskeletoniksi. Ennen tätä vastaavia ideoita tosiaan ilmeni vain scifi-kirjallisuudessa. Yaginin projektin tavoite oli auttaa sotilaita liikkumaan helpommin ja nopeammin. Ensimmäinen käytännöllisen eksoskeletonin, Hardimanin, yritti rakentaa General Electric vuosina 1965-1971. Sen tarkoituksena oli auttaa käyttäjäänsä nostamaan 680 kilogramman paino vaivattomasti. Projekti kuitenkin epäonnistui. Hardimania ei voitu testata ihmisellä, sillä se liikkui liialla voimalla täysin hallitsemattomasti ja ilman kykyä vastaanottaa ja tulkita voiman palautetta.</p> <p><article alt="Eksokseleton" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="6a301452-97e7-4340-ab5e-a4221a269d0a" title="Eksokseleton" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/eksoskeleton.jpg" alt="Eksokseleton" title="Eksokseleton" /></article><br /></p><h3>Yksilöllisen tukirangan avaintekijänä on käyttöliittymä</h3> <p>Nykyään tukirankoja on käytössä oikeasti. Osa niistä on kevyitä ja helposti päälle puettavia, ja osa on rakenteeltaan raskaampia ja käyttötarkoitukseltaan erilaisia. Riippuen tukirangan tarkoituksesta niiden energialähteinä toimii esimerkiksi sähkö. Tukirankoja on moottoroituja sekä mekaanisia ja ne voidaan jakaa energiatarpeen mukaan passiivisiksi ja aktiivisiksi.</p> <p>Avaintekijä eksoskeletoneja kehittäessä on kehittää käyttöliittymä, jonka avulla käyttäjä voi itsenäisesti ja helposti hallita tukirankaa. Tukiranka joudutaan usein tekemään mittatilaustyönä käyttäjälle huomioiden hänen erikoistarpeensa ja mittasuhteensa. Eksoskeletoniin yhdistetyn tietokoneen ja erilaisten sensoreiden avulla käyttäjälle taataan mahdollisimman hyvät välineet työskennellä tai esimerkiksi pärjätä itsenäisesti arjessa.</p> <blockquote><p>Nykyään tukirankoja on käytössä oikeasti.</p> </blockquote> <h3>Eksoskeletoneista merkittävää apua fyysiseen työssä jaksamiseen</h3> <p>Etenkin raskaissa töissä kuten varastolla, työmaalla ja tehtaissa tukirangat antavat käyttäjälleen voimaa esineiden siirtelyyn. Tukirangan käyttö voi myös pidentää työntekijän kestävyyttä läpi työpäivän ja auttaa näin keventämään työtaakkaa. Fordin autotehtaissa tukirankoja on otettu kokeiluun työntekijöille, jotka autoja kootessaan joutuvat nostamaan kätensä pään ylle jopa satoja kertoja päivässä. Agrifuturan kasvihuoneessa tukirankoja on testattu vastaavasta syystä, ja eksoskeletoneihin tutustuminen tarjosi uusia ideoita työkyvyn ja toimintatapojen kehittämiseen.</p> <p>Erilaisten tukirankojen käyttö auttaa pidentämään uraa raskaan työn parissa vähentämällä työntekijöiden olka- ja selkävaivoja sekä työpaikkaonnettomuuksia. Tuki- ja liikuntaelinsairauksia edistävät nimenomaan yksipuoliset ja toistuvat liikkeet sekä kuormittava työ. Eksoskeletonien avulla työntekijät jaksavat siis pidempään ja työn laatu sekä työntekijän tehokkuus paranevat loukkaantumisriskin pienentyessä.</p> <h3>Mahdollisuus työkyvyn palauttamiseen eksoskeletonien avulla</h3> <p>Eksoskeletoneja hyödynnetään myös liikuntarajoitteisten ihmisten kuntoutumisessa ja arjessa. Potilaita, joilla on ongelmia lihasten heikentymisen tai neurologisen sairauden kanssa pystyvät liikkumaan itsenäisesti tukirangalla tuettuna. Tukirankoja voidaan käyttää mm. onnettomuus-, selkäydinvamma-, aivovamma-, halvaus-, MS- ja lihassairauspotilaiden kuntoutuksessa liikkumisen apuna. Sairastuneista joka neljäs on työikäinen.</p> <p>Tukiranka voi mahdollistaa potilaan liikkumisen jopa tunnin ajaksi, kun omin voimin hän pystyisi liikkumaan tuettuna vain muutaman metrin. Etuna tukirangassa onkin sen väsymättömyys potilaan harjoitellessa liikeratoja. Tämä helpottaa fysioterapeutin työtä, jonka ei tarvitse jatkuvasti kannatella potilasta.  Potilaiden on mahdollista saada kävelykykynsä takaisin tukirankojen avulla harjoittelemalla, ja joissain tapauksissa harjoittelu onkin mahdollistanut paluun takaisin työelämään.</p> <blockquote><p>Eksoskeletoneja voidaan pitää varteenotettavina vaihtoehtoina parempaan fyysiseen jaksamiseen raskaissa sekä toistuvia liikkeitä sisältävissä töissä.</p> </blockquote> <h3>Katse tulevaisuuden Suomessa</h3> <p>Suomessa ja monissa muissa maissa väestörakenne muuttuu. Työkykyyn vaikuttavat monet asiat, mutta fyysinen jaksaminen on yksi osa kokonaisuutta. Eksoskeletoneja voidaan pitää varteenotettavina vaihtoehtoina parempaan fyysiseen jaksamiseen raskaissa sekä toistuvia liikkeitä sisältävissä töissä. Tukirangoista on apua myös tehokkaampaan kuntoutumiseen, joten niiden avulla voi olla mahdollista saada työkykynsä menettäneitä takaisin työelämään. Eksoskeletonit myös mahdollistavat eläköityvien ihmisten arjessa pärjäämisen pidempään itsenäisesti vähentäen loukkaantumisen ja kaatumisen riskiä. Suomen väestöllisen huoltosuhteen kasvaessa kaikki teknologiset apuvälineet vanhemmat väestön tueksi ovat tervetulleita.</p> <p>Eksoskeletonien määrä tulee varmasti lisääntymään niin arjessa kuin työelämässäkin. Eri teollisuuden aloilla tukirankojen käyttö tulee olemaan arkipäivää ja ehkä myös säänneltyä turvallisuuden lisäämiseksi. Tulevaisuudessa kadulla vastaan tulevilla saattaa olla tukirankoja omaa arkeaan helpottamassa: lapsiperheen äidillä apuna kauppakassien kantamisessa tai vanhuksella liikkumisessa. Ehkä meistä jokainen saattaa jopa joskus omistaa tukirangan?</p> <p><strong><a href="https://www.cgi.fi/fi/palvelumuotoilu/nextlab">CGI NextLab</a> tarjoaa arvokkaita ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia kasvattaa omaa ymmärrystä toimialojen trendeistä ja nousevista teknologioista. Lyhyissä projekteissa testataan ja arvioidaan uusia teknologioita asiakkaan kanssa kustannustehokkaasti.</strong></p> <p><strong>Tutustu myös:</strong></p> <ul><li><a href="/fi/blogi/kvanttitietokone-kvantti-kubitti-superpositio">Kvanttitietokone – Kvantti? Kubitti? Superpositio?</a></li> <li><a href="/fi/blogi/brain-computer-interface-tulkkausta-penkin-ja-tietokoneen-valiin">Brain-Computer Interface - tulkkausta penkin ja tietokoneen väliin</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 11/28/2019 - 04:34</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=100669&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="YLO90RG4ZAhKNI0P42rXPBHFe9vOH7DASpKi1E9i5VI"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 28 Nov 2019 10:34:52 +0000 niko.levonen@cgi.com 100669 at https://www.cgi.fi Antti: Toimialojen kirjo tuo Data Engineerin työhön mielekkyyttä https://www.cgi.fi/fi/blogi/antti-toimialojen-kirjo-tuo-data-engineerin-tyohon-mielekkyytta <span>Antti: Toimialojen kirjo tuo Data Engineerin työhön mielekkyyttä</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Antti arvostaa arjessaan data-tiimin joustavia työskentelytapoja. Ne tukevat työmatkaa Salosta Turkuun sekä Antin muita vapaa-ajan rooleja, joita ovat muun muassa sählyisä, -valmentaja ja -tuomari.</strong></p> <p><strong>Antti Heinonen</strong> työskentelee CGI:llä Data Engineerinä. Antin mielestä parasta töissä ovat mahtavat työkaverit, työn joustavuus sekä eri asiakkuuksien myötä kasvava toimialatuntemus. Parhaillaan Antilla on työn alla suuri tietovarastoinnin projekti. <br />  <br /> ”Rakennamme asiakkaalle tietovarastoa Data Vault 2.0 -menetelmällä, ja se on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Kyseessä on ensimmäinen suuren mittakaavan toteutus tuotteistetulle <a href="/fi/tuoteratkaisut/analytics-factory">Analytics Factory -ratkaisullemme</a>. Hyppäsin projektiin vauhdissa mukaan, ja olen tykännyt tehdä pitkäjänteistä työtä yhdessä asiakkaan kanssa. Pienemmät pilotit ja Proof of Concept -jutut ovat myös kivoja, mutta nautin siitä, että koemme asiakkaan kanssa yhdessä sekä ylä- että alamäkiä ja olen ystävystynyt asiakkaan työntekijöiden kanssa”, Antti pohtii pidempikestoisen toimeksiannon hyviä puolia.</p> <p><article alt="Antti Heinonen, Data Engineer" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="c12c06d7-bfa0-424d-adae-4c9adae7c5c9" title="Antti Heinonen, Data Engineer" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/antti_mailalla.jpg" alt="Antti Heinonen, Data Engineer" title="Antti Heinonen, Data Engineer" /></article><br /></p><h3>Mitä tietovaraston rakentaminen käytännössä tarkoittaa?</h3> <p>”Ensin mallinnetaan asiakkaan bisnes kokonaisuutena, ja mietitään, missä määrin eri järjestelmien tietoja voidaan yhdistellä. Sen jälkeen tietovarastoihin tuodaan monesta eri järjestelmistä tietoa, jotka yhdistetään. Tiedon lähteinä voivat olla esimerkiksi toiminnanohjaus-, HR- ja myynnin järjestelmät. Lisäksi tietoa voidaan tuoda muualta – esimerkiksi energiatuotannon dataan voidaan yhdistää sääennustetiedot, niin pystytään ennakoimaan optimaalinen energian tuotantotarpeen määrä”, Antti selventää.<br />  <br /> Nykyisessä projektissa Antin rooli on toimia tulkkina raportoinnin ja asiakkaan välissä. Asiakas tietää liiketoimintatarpeensa, ja meidän asiantuntijamme tietovarastoinnin mahdollisuudet. <br />  <br /> ”Minun tehtäväni on miettiä, miten asiakkaan tarve saadaan teknisesti toteutettua – eli siis löytää ratkaisu jostain speksien ja teknisten mahdollisuuksien välimaastosta”, Antti naurahtaa ja jatkaa, ”Lisäksi rakennan data mart -kerrosta tietovarastoinnin päälle. Data martia hyödynnetään tiettyyn raportointitarpeeseen. Ajatuksena on, että asiakas voi ”drag and drop” -menetelmällä valita raporttiin eri näkökulmia. Luvut päivittyvät asiakkaan valintojen mukaisesti.”<br />  <br /> Mielekkyyttä työhön tuo Antin mukaan myös asiakkaiden toimialan tunteminen: ”Teollisuuden asiakkaalla seurasimme energiankulutusta, myyntiä ja ostoja – pistimme lukuja vierekkäin ja selvitimme, koska kannattaa myydä ja koska ostaa. Mediatalossa puolestaan jäljitimme kuluttajien käyttäjätottumuksia. On kivaa, kun toimialakokemus karttuu ja voi neuvoa asiakkaita toisen toimialan parhailla käytännöillä.”</p> <blockquote><p>Hemmetin hyvä porukka!</p> </blockquote> <p><strong>CGI hakee tällä hetkellä lisää Data Engineerejä. Mikä teidän työssänne ja tiimissänne on parasta?</strong></p> <p>”Hemmetin hyvä porukka! Meillä on paljon erilaisia ja eri-ikäisiä asiantuntijoita. Varsinkin Helsingin toimistolla työntekijöitä on useista eri maista, joten englantikin parantuu. Meillä otetaan toisten persoonat ja tyylit hyvin huomioon ja työkavereiden kanssa vietetään aikaa myös vapaa-ajalla.”</p> <p>Kaikkea yksikön tekemistä alleviivaa sisäisen tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakaminen.</p> <p>”Ratkaisuja tehdään asiakkaan parhaaksi, joten jos koodikatselmoinnissa kollega huomaa, että toteutuksen olisi voinut tehdä toisella tapaa, jolloin ratkaisu olisi esimerkiksi vielä joustavampi tai suorituskykyisempi, niin silloin korjaus tehdään, jotta asiakkaalle saadaan toimivampi ratkaisu”, Antti kertoo työkulttuurista.</p> <p>Mikä olisikaan parempi työympäristö oman ammattiosaamisen kartuttamiseen!<br />  <br /><strong>Kiinnostuitko? </strong><br /> Hyppää mukaan huippuporukkaan ja datan maailmaan: Tutustu Data Engineerin työnkuvaan alla olevasta infograafista ja jätä meille avoin hakemus verkkosivuiltamme: <a href="https://www.cgi.fi/fi/careers-search/J1118-1700/open-application">https://www.cgi.fi/fi/careers-search/J1118-1700/open-application</a></p> <p><article alt="Data engineer -infograafi" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 https://www.cgi.fi/fi/careers-search/J1118-1700/open-application" data-entity-type="media" data-entity-uuid="0c2161c4-5b57-441f-a7ba-13ad27c76706" title="Data engineer -infograafi" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="https://www.cgi.fi/fi/careers-search/J1118-1700/open-application"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/cgi_aas_memberpersonas_dataengineer_approved_1200x627px_rgb_v15.png" alt="Data engineer -infograafi" title="Data engineer -infograafi" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 11/28/2019 - 03:45</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=100657&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="ky7woeZqGKu1AWzbok5HJEL3MjlJ_9maHIUeooC7Lg4"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 28 Nov 2019 09:45:37 +0000 niko.levonen@cgi.com 100657 at https://www.cgi.fi Junction 2019 highlights https://www.cgi.fi/fi/blogi/junction-2019 <span>Junction 2019 highlights</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Junction 2019 hackathon had 1500 participants from 100 countries. CGI partnered with K-group in Sustainability challenge and with Sitra in Healthtech challenge. Here is a short summary from my and fellow mentors perspective. </strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="011ccea2-0ecd-4079-ab2d-2d738e30a388" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/junction2019.jpg" alt="Junction2019" title="Junction2019" /></article></p><p>Ton of innovation and the sheer amount of teams in our challenges kept us really, really busy. There were teams on three floors. Picture from the floor one.</p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="09d41bc9-1a44-4bec-8229-d002028ba825" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/img_2886_0.jpg" alt="Junction2019 Hackathon" title="Junction2019 Hackathon" /></article><br /></p><h3>Sustainability challenge with K-group</h3> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="3dd589da-efab-442f-b5fe-57e097100814" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/img_2887.jpg" alt="Junction challenge with K-group" title="Junction challenge with K-group" /></article></p><p>57 teams participated in the Sustainability challenge. It was the all-time record at Junction. The projects presented were all very promising. </p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="076a3539-054a-41ca-b180-ed61117f3410" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/image8.jpeg" alt="Challenge winners" title="Challenge winners" /></article></p><p>Deciding on winners was super hard and we want to give a special thanks to our top Sustainability teams in random order:</p> <ul><li>Food Waste Defuser 3000</li> <li>Vridge</li> <li>KoolShopper</li> <li>K-Fridge</li> <li>Draft</li> <li>NuSco</li> <li>No expiration</li> <li>Nolla</li> <li>K-Arma</li> <li>K-Surprice</li> <li>K-Kaappi</li> <li>Waste Swipe</li> </ul><p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="776da0ac-2eb7-452a-bf94-d86d2981350e" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/image7.jpeg" alt="Sustainability challenge winners" title="Sustainability challenge winners" /></article></p><p>The winner of the Sustainability challenge was a team "Food waste defuser 3000". They are students from HIVE Helsinki school.</p> <p>Teams "K-Arma" &amp; "K-Fridge" were both in top 3 with theirs ideas to improve customer loyalty and social virtual fridge solutions.</p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="cfe69536-8dbc-4b39-aad6-848d7586459b" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/img_2890.jpg" alt="K-fridge team" title="K-fridge team" /></article></p><p>Team K-Fridge with social innovation.</p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="14ad5865-50b8-458c-92ea-c1d404198068" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/image6.jpeg" alt="Team K arma" title="Team K arma" /></article></p><p>Team K-Arma with loyalty point improvement idea.</p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="026dde94-e913-4031-a68b-9c47056cdad7" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/image5.jpeg" alt="Waste Swipe team" title="Waste Swipe team" /></article></p><p>Junction award voted by the hackathon participants was won by Waste Swipe. They invented Tinder for Groceries. Food waste is a massive problem but with their app it can be reduced. Optimize your groceries with swiping.</p> <h3>Healthtech challenge with Sitra</h3> <p>Thank you everyone who worked on our Healthtech challenge. We were astonished by the amount of projects we received also in this track, over 50!</p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="ed47dd2c-e38b-4c18-93a3-69fa29406c5c" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/img_2893.jpg" alt="CGI members sparring the teams" title="CGI members sparring the teams" /></article></p><p>Mentoring, it was a pleasure to be there with you.</p> <p>All your projects were great and it was seriously difficult to pick the winner. It was unfortunate we couldn't pick several winners. There were so many that we thought had a lot of potential that could be taken further.</p> <p>To pick the winner, we looked at how well the project tackled our challenge, what impact it would have, how feasible it would be, how well the team presented itself and the project, how the team utilized data and how realistic it was and the level of innovation. Thank you so much! </p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="c3e851d3-bb97-4a53-a238-31d1964a291f" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/image2.jpeg" alt="Smart Diary team" title="Smart Diary team" /></article></p><p> Congrats to Smart Diary, the winner of Healthtech challenge!</p> <h3>Personal highlights from the Junction</h3> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="302676ce-460c-4c31-aa3f-a03e54ac3283" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/image1.jpeg" alt="Coding socks" title="Coding socks" /></article></p><p>Morning welcome with handing out coding socks to our teams. Smiles makes you happy.</p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="d48a3ec0-bf29-4334-99b7-d4e84b9d94e7" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/img_2896.jpg" alt="CyberCon Escape room" title="CyberCon Escape room" /></article></p><p>Junction side event - CGI CyberCon Escape room.</p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="3fbb6a8a-cbd1-4d99-86dd-24bf8866bfa0" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/alpakka.jpg" alt="Alpakka Junctionissa" title="Alpakka Junctionissa" /></article></p><p>Found our new Future Talent at Junction.</p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="df2e18ac-4cbd-4690-a7b4-cce74dabd067" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/memberit.jpg" alt="CGI:n memberit Junctionissa" title="CGI:n memberit Junctionissa" /></article></p><p>There were also several CGI members hacking in different teams. It is always fun to learn new skills and business areas.</p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="02503313-8734-4b73-8d7d-40a4578b42cf" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/standi.jpg" alt="CGI:n ständillä ruuhkaa" title="CGI:n ständillä ruuhkaa" /></article></p><p>I wish you all a good trip back home and hope you enjoyed these days as much as we did. We want to thank you all for your time and being awesome! I hope we will see in a next Hackathon.</p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 11/18/2019 - 09:00</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=100433&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="k265dH1wIh_0tq8ki_5EuIV4tQWvT3HCqmGsrtHWgYw"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 18 Nov 2019 15:00:17 +0000 niko.levonen@cgi.com 100433 at https://www.cgi.fi Ohjelmistorobotti reskontranhoitajana vapauttaa ihmisiä ajatustyöhön https://www.cgi.fi/fi/blogi/robotti-reskontranhoitajana-vapauttaa-ihmisia-ajatustyohon <span>Ohjelmistorobotti reskontranhoitajana vapauttaa ihmisiä ajatustyöhön</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Auton kokoonpanolinjalla hitsaus- tai maalausrobotit työskentelevät kelloon katsomatta ja toimiston vastaanottovirkailijana toimii robotti. Myös julkisen sektorin murroksessa ollaan työn automatisoinnin polttavien kysymysten äärellä. <a href="/fi/alykas-automaatio/ohjelmistorobotiikka">Ohjelmistorobotiikka</a> napsii tehtäviä taloushallinnon saralla ja talouden ammattilaiset pohtivat, miten työtehtävät tulevat muuttumaan. Roboteille kannattaa ohjata helposti toistettavat tehtävät, kun taas datan keräämisen, yhdistelyn ja analysoinnin ammattilaisia tarvitaan yhä enemmän. </p> <p> </p> <h2>Ohjelmistorobotti rutiinitöihin</h2> <p>Valtaosa esimerkiksi organisaation ostolaskuista on mahdollista prosessoida automatisoidusti. Eräässä CGI:n tekemässä toteutuksessa  jopa 90% sähköisten ostolaskujen tiliöinneistä oli mahdollista käsitellä täysin automaattisesti ja ilman kalliita järjestelmähankkeita.</p> <p>Ohjelmistorobotti on tarkka rutiinitehtävissä, mitkä perustuvat yksiselitteisiin sääntöihin, eivätkä vaadi ihmisen harkintaa. Sääntöjen avulla robotit käyttävät toisiinsa linkittymättömiä järjestelmiä sekä tietolähteitä, eikä kaikkien kohteiden tarvitse tukea nykyaikaisia rajapintoja. Esimerkiksi <a href="fi/uutiset/vantaa-siirtaa-virastorutiineja-ohjelmistorobottien-hoidettaviksi">Vantaa siirtää virastorutiineja ohjelmistorobottien hoidettaviksi</a>.</p> <p>Ohjelmistorobotiikka tekee taloushallinnossa muun muassa kulujen allokointia, kuluvarauksia, valuutan määrittämistä, kuukausiraportointia ja datan laadun valvontaa. Robotti kohdistaa myyntireskontran viitesuorituksia ja jakaa koontilaskuja eri kustannuspaikoille. Se luo ostolaskujen maksusuunnitelman sekä arkistoi reskontran ja kirjanpidon. Lisäksi robotti korjaa talouden muistiotositteet, tarkastaa ja hyväksyy matkalaskut sekä tekee täsmäytyksiä. </p> <p>Robotti voi myös lisätä laskulta tai järjestelmistä puuttuvia tietoja hyödyntämällä ulkoisia lähteitä kuten Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) dataa. Jotta laskut ja maksusuoritukset löytävät toisensa, on tiliöinnin automatisoinnin edellytyksenä laskujen prosessointi standardoituun ja koneluettavaan muotoon. </p> <p> </p> <h2>Työnteon muutos</h2> <p>Talouden ohjauksen suurimmaksi muutokseksi povataan lukujen ja prosessien muuttumista reaaliaikaiseksi, mikä tuo johtamiseen ja ennusteiden tekemiseen uusia mahdollisuuksia. Päätökset tehdään tänä päivänä usein historiatietoa käyttäen ja raporttien kasaamiseen käytetään paljon aikaa. Taloushallinnon robotisointi mahdollistaa tehtyjen kauppojen, laskujen, maksusuoritusten ja työtuntien seuraamisen reaaliajassa ja entistä laadukkaampien ennusteiden tekeminen on mahdollista.</p> <p>Raportoinnin nykyaikaiset työkalut tarjoavat datan helposti ymmärrettävässä muodossa, jolloin tiedolla johtamiseen voidaan ottaa mukaan henkilöstöä nykyistä laajemmin. Ajantasaiset raportit mahdollistavat tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten seuraamisen. Johtamisen taidonnäyte on yhdistää tarjolla oleva data ihmisen osaamiseen ja ymmärrykseen, millä tuotetaan liiketoiminnalle lisäarvoa. </p> <p>Datan lisääntyessä kiihtyvällä vauhdilla, on robotiikka datan hallinnassa erinomainen kumppani. Parhaat hyödyt saadaan, kun robotiikka ja ihminen työskentelevät tiiminä tarjoten ihmisten tekemille päätöksille mahdollisimman hyvän perustan.</p> <p> </p> <p><strong>Tilaa <a href="https://www.cgi.fi/fi/tulevaisuuden-kunta-uutiskirje">Tulevaisuuden kunta -uutiskirje</a> ja saat toimialan uusimmat uutiset suoraan sähköpostiisi!</strong></p> <article alt="tulevaisuuden kunta" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="https://www.cgi.fi/fi/tulevaisuuden-kunta-uutiskirje" data-entity-type="media" data-entity-uuid="24ee12c6-c1c0-4d9e-a0ca-5e8a47678019" data-langcode="fi" title="tulevaisuuden-kunta-cta" class="embedded-entity"><a href="https://www.cgi.fi/fi/tulevaisuuden-kunta-uutiskirje"> <img src="/sites/default/files/cta-tulevaisuuden-kunta-uutiskirje.jpg" alt="tulevaisuuden kunta" title="tulevaisuuden-kunta-cta" /></a></article> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 11/14/2019 - 07:54</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=100388&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="o9olpkutcoflzHabnIsmLs9oixXAINrhsgP3lcyoY7s"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 14 Nov 2019 13:54:55 +0000 niko.levonen@cgi.com 100388 at https://www.cgi.fi Nuori tiimi koodasi Sideways-sovelluksen kuukaudessa https://www.cgi.fi/fi/blogi/nuori-tiimi-koodasi-sideways-sovelluksen-kuukaudessa <span>Nuori tiimi koodasi Sideways-sovelluksen kuukaudessa</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Keväällä CGI:n markkinoinnissa työskentelevä Anna Sillanpää sai <a href="https://sidewayshelsinki.fi/" target="_blank">Sideways-festivaalilta</a> houkuttelevan tarjouksen: aikaa olisi noin kuukausi ja tavoitteena luoda festivaalisovellus tyhjästä.</strong></p> <p> Anna näki mahdollisuuden muuttaa kymmenentuhannen Sideways-vierailijan festivaalikokemusta sekä auttaa Sidewaysia analysoimaan festareita tulevaisuutta varten, ja päätti panna hösseliksi.</p> <p><article alt="Projektitiimin jäsenet" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-type="media" data-entity-uuid="097de701-6648-4d69-b552-7e692d615f21" title="Projektitiimin jäsenet" class="align-right embedded-entity" data-langcode="fi"><img src="/sites/default/files/projektitiimin_jasenet_web.png" alt="Projektitiimin jäsenet" title="Projektitiimin jäsenet" /></article></p><p>”Etsin projektista kiinnostuneita keskustelukanavallamme, ja tiimi oli koottu muutamassa tunnissa. Kriteerinä ei ollut vankka kokemus vaan innokas oppimisasenne. Alussa asetelma tuntui jännittävältä, sillä kaikilla ei ollut kokemusta mobiilisovelluksen suunnittelusta ja sovelluskehittäjät tarttuivat täysin uuteen teknologiaan. Tämä oli myös minun ensimmäinen tekninen projektini projektipäällikkönä”, Anna kertoo.<br /> Yhteistyön vauhdittamiseksi ja kommunikaation tukemiseksi kaikki projektitiimin jäsenet linnoittautuivat samaan huoneeseen <a href="/fi/palvelumuotoilu/nextlab">CGI:n NextLabiin</a>. </p> <p>”NextLabin ajatuksena on, että CGI:n asiakkaat voivat evaluoida uusia ideoita ja teknologioita kustannustehokkaasti ilman tarvetta investoida niihin itse. CGI tarjoaa valmiin ympäristön ja asiantuntijat. Siksi NextLab oli juuri sopiva valinta tähän projektiin”, Anna perustelee.</p> <p>Heti alussa tiimi sopi keskenään, että vaikka aikataulu on tiukka, on oltava aikaa myös kuulumisten vaihtoon. Viisihenkinen ydintiimi hitsautuikin nopeasti yhteen. Kului viikko ja ensimmäinen versio sovelluksesta oli valmis. Asiakkaan lisäksi vauhtinopeudesta yllättyi myös tiimi itse. Uutta sovelluskieltä Flutteria osasi alussa käyttää vain yksi sovelluskehittäjistä, joka perehdytti muut uuden teknologian pariin.</p> <p>”Keskityimme ensin MVP:n [Minimum Viable Productin] tekemiseen, ja vasta sen jälkeen lisäominaisuuksiin. Ideointivaiheessa kahdeksan suosituinta ideaa arvioitiin kolmella eri asteikolla, joita olivat hyödyllisyys, mielekkyys käyttäjille sekä aikataulu. Kaikki ideat esiteltiin asiakkaalle, joka valitsi ja priorisoi niistä tärkeimmät”, Anna kuvaa prosessia.</p> <p>Viimeisessä vaiheessa sovellukseen lisättiin pieniä tuunauksia ulkoasuun kuten animaatioita kuvituksiin sekä ajankohtaiset notifikaatiot ja linkki Sidewaysin Spotify-soittolistoihin.<br /> Ja tältä valmis sovellus näytti! </p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="58ee4c24-02ec-47a9-8e58-0198ac451355" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/4.jpg" alt="sideways-app" title="sideways-app" /></article></p><p>Projektitiimin mukaan yksi työläimmistä vaiheista oli festivaalivieraan asiakaskokemuksen miettiminen, jotta sovelluksen lopputuloksesta tulisi mahdollisimman käyttäjäystävällinen. Asiakaskokemuksen miettimisessä auttoivat <a href="/fi/palvelumuotoilu">CGI:n palvelumuotoilijat.</a></p> <p>”Huoli aikataulusta ja nuoresta tiimistä osoittautui turhaksi. Mielestäni tämä projekti oli hyvä esimerkki siitä, että myös ensikertalaisille voi uskoa projekteja – ja vieläpä tiukalla aikataululla. Saimme tästä hyvää kokemusta ja tiimiläiset ovat kokeneet projektin positiivisella tavalla poikkeukselliseksi: Sideways-festarit oli hauska ja motivoiva asiakas, ja yhteisissä tiloissa istuminen loi vahvan yhteishengen alusta asti”, Anna summaa.</p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Fri, 11/08/2019 - 00:33</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=100267&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="1vXL6tXf-XlZ1AzizUDEiNGxriv-o0NDUjfCfJdn6pM"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 08 Nov 2019 06:33:50 +0000 niko.levonen@cgi.com 100267 at https://www.cgi.fi Digitalents-ohjelman kautta CGI:lle töihin https://www.cgi.fi/fi/blogi/cginside/digitalents-ohjelman-kautta-cgille-toihin <span>Digitalents-ohjelman kautta CGI:lle töihin</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Mikko Översti aloitti muutama kuukausi sitten traineena CGI:llä. Hän kuuluu tiimiin, joka työskentelee mm. asiakkaallemme valtion Oikeusministeriölle. Tällä hetkellä Mikko on mukana kehittämässä <a href="/asakasesimerkit/om-sahkoinen-asiointi" title="Sähköinen asiointi">ulosoton sähköistä asiointipalvelua</a>. Valtakunnallinen ulosottojärjestelmä Uljas sekä ulosoton sähköinen asiointipalvelu mahdollistavat monipuolisia ja helposti saavutettavia palveluja kansalaisille ja ulosoton sidosryhmille.</p> <p>Mikon väylä työelämään kävi Helsingin Kaupungin ylläpitämän Digitalents-ohjelman kautta. </p> <p><figure role="group" class="align-right"><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-type="media" data-entity-uuid="daa9dd90-fb6e-415a-a33d-8118582ec964" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img src="/sites/default/files/img_4704_kuva.jpg" alt="Mikko Översti" title="Mikko" /></article><figcaption>Mikko Översti</figcaption></figure></p><p>Muutama vuosi sitten Mikko aloitti opintonsa kemian oppilaitoksella yliopistolla. Pian hän huomasi, että kotona harrastuksena ollut koodaaminen alkoi kiinnostaa myös koulussa. Mikko alkoi opiskella tietojenkäsittelytieteen opintoja Helsingin Yliopistolla. Opinnot jäivät kuitenkin kesken. Siviilipalveluksesta vapautumisen jälkeen Mikko ohjattiin nuorten työpajaan. Sen tarkoituksena on, että työuransa alussa olevat nuoret eivät eristäydy, vaan heille löydetään yhdessä mielekästä tekemistä, josta voi olla polku työelämään. Pian Mikko löysikin itsensä Digitalents Academysta. </p> <blockquote><p>On todella kiva päästä tekemään oikeita hommia hands-on-meiningillä.</p> </blockquote> <h3>Mikä Digitalents? </h3> <p>Digitalents Helsinki mahdollistaa nuorille innostavan yhteisön, jossa tekemisen ja kokeilujen avulla luodaan innovaatioita ja rakennetaan osaamista. Tekeminen koostuu esimerkiksi koodaamisesta, ohjelmistokehittämisestä, pelien kehittämisestä, graafisesta suunnittelusta, palvelumuotoilusta ja uuden teknologian kokeilemisesta sekä testaamisesta. Digitalents Helsinkiin osallistuvat nuoret tekevät tilaustöitä yritysyhteistyökumppaneille sekä työstävät omia ideoitaan tuotteiksi. Konseptointi, tuotteistaminen ja brändääminen tapahtuu tekemällä ja kokeilemalla eri projekteissa hankkeen ammattitaitoisten työntekijöiden sekä yritysmaailman mentoreiden avustamana.</p> <p>CGI kävi keväällä tutustumassa Digitalentsin toimintaan. Samalla ohjelmaan osallistuvilla oli mahdollisuus esitellä omia portfolioitaan ja tekemistään. Nykyään CGI tekee<a href="/cgi-yhteistyohon-digitalents-helsingin-kanssa" title="CGI yhteistyössä Digitalentsin kanssa"> yhteistyötä Digitalents Helsingin</a> kanssa. Tutustumispäivän jälkeen Mikko otti yhteyttä opettajansa suosittelemana CGI:hin ja pääsi haastatteluun.</p> <p>Saman päivän aikana Mikolle tarjottiin töitä. </p> <h3>Mikä on parasta töissä? </h3> <p>Mikko tuntee saaneensa arvosta ja hyvää palautetta onnistuneista työtehtävistä. Erityisen CGI:stä tekee sen luomat mahdollisuudet työntekijöilleen. Jatkoa ajatellen Mikko haluaisi syventyä <a href="/pilvipalvelut" title="Pilvipalvelut">pilvipalveluiden</a> saloihin ja oppia lisää uutta. Mikko kokee, että työntekijöille luotetaan ja annetaan vastuuta. </p> <p>”On todella kiva päästä tekemään oikeita hommia, hands-on-meiningillä. Lisäksi liukuvat työajat ja etätyömahdollisuus ovat asioita, jotka ovat mukavia. Esimies on lähestyttävä ja on helppo pyytää apua tiimin jäseniltä. Tykkään myös itse ohjata ja auttaa muita – se tuntuu mielekkäälle.” Lopuksi Mikko lähettää terveisiä nuorille, jotka ottavat työuran ensiaskelia:</p> <blockquote><p>Panostakaa siihen, mikä oikeasti teitä kiinnostaa. Menkää minne haluatte, oli se sitten opiskelu tai työ – älkää tuhlatko aikaa väkisin tekemiseen.<br />  </p> </blockquote> </div> <span><span>viivi.welin@cgi.com</span></span> <span>Fri, 11/01/2019 - 08:44</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=100106&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="G5ut9L5s5ddGunZshNH8KrH3smjl1HkXYK2-SMIlNZw"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 01 Nov 2019 13:44:15 +0000 viivi.welin@cgi.com 100106 at https://www.cgi.fi Neljä syytä ottaa toiminnanohjaus haltuun ja hankkiutua eroon Exceleistä https://www.cgi.fi/fi/blogi/toiminnanohjaus/nelja-syyta-ottaa-toiminnanohjaus-haltuun-ja-hankkiutua-eroon-exceleista <span>Neljä syytä ottaa toiminnanohjaus haltuun ja hankkiutua eroon Exceleistä</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><a href="/fi/toiminnanohjausjarjestelmat">Toiminnanohjausjärjestelmän</a> tarkoitus on tarjota kokonaiskuva liiketoiminnan ohjaamiseen ja samalla jokaiselle järjestelmän käyttäjälle juuri hänen työlleen tärkeä ja työn suorittamiseksi tarvittava tieto. Hoituuko teidän toiminnanohjauksenne yhden järjestelmän kautta, vai etsitkö jatkuvasti tietoja eri paikoista? </p> <p>Usein toiminnanohjausjärjestelmän virkaa toimittaa vielä Excel, joka on kyllä joustava ja helposti muokattavissa yrityksen tarpeisiin, mutta sen käyttö ei ole ongelmatonta.  Samasta toiminnosta voi olla useita taulukkoversioita eri henkilöiden toteuttamana ja samasta asiasta siten monta totuutta.  Lisäksi excelien käyttöön liittyy paljon manuaalista työtä, koska tarvittavat tiedot syötetään käsin ja tiedon jalostuminen prosessin edetessä on vähäistä.</p> <p><strong>Listasin neljä syytä, miksi pirstaleinen järjestelmäkenttä kannattaa korvata toimivalla toiminnanohjausjärjestelmällä ja unohtaa Excelit: </strong></p> <h3>1.    Reagoi nopeammin toiminnanohjausjärjestelmän tarjoaman kokonaiskuvan avulla</h3> <p>Kokonaiskuva on liiketoiminnan kehittämisen ja nopean reagoinnin edellytys. Kun käytössä on useita keskenään keskustelemattomia järjestelmiä, kokonaiskuvan muodostaminen ja siitä raportoiminen luotettavasti on haastavaa. Jos esimerkiksi koko liiketoimintaprosessi tarjouskannasta tuotteen luovutukseen ei ole samassa järjestelmässä, miten voit havaita pullonkauloja tai huomata viivästykset tuotannossa ja läpimenoajoissa riittävän varhain?</p> <blockquote><p>Toimivan toiminnanohjausjärjestelmän avulla havaitset kehityskohdat nopeasti ja teet korjausliikkeet tilanteen paikkaamiseksi – ajoissa.</p> </blockquote> <h3>2.    Ajantasainen ja luotettava tieto yrityksen kasvaessa ja kehittyessä on kriittistä</h3> <p>Liiketoiminnan kasvaessa ja esimerkiksi yrityksen kansainvälistyessä henkilöstömäärän ja integrointitarpeiden lisääntyessä Excelit eivät enää riitä - ja vanhentuvat järjestelmät voivat olla este yrityksen kasvustrategialle. Raportointitarpeet ja mahdollisuudet nopeaan reagointiin muuttuvissa tilanteissa tarvitsevat joustavaa, alati muokkautuvaa ja kokonaisvaltaista toiminnanohjausjärjestelmää. </p> <h3>3.    Tehosta ja automatisoi toimintoja</h3> <p>Työaikaa ei kannatta käyttää tiedon manuaaliseen syöttämiseen tai hakemiseen useista järjestelmistä. </p> <blockquote><p>Esimerkiksi materiaalihankintojen rutiinit voidaan pääosin automatisoida, jolloin ostajan työaikaa vapautuu ostamisesta ostojen valvontaan ja uusien toimittajien kvalifiointiin sekä ostotoiminnan kehittämiseen.</p> </blockquote> <p>Kun toiminnanohjausjärjestelmän avulla suunnitellaan tehtävien työnkulku tarjouksesta toimitukseen ja jopa huoltoon (ja se on läpinäkyvä työhön osallistuville), on yrityksellä näkymä koko liiketoimintaprosessiin. Turhat viiveet ja tietokatkot minimoidaan ja jokainen tietää omat työvaiheensa. Sähköiset työjonot helpottavat työtekijöiden itseohjautuvuutta, jolloin työnjohdolliset tehtävät vähenevät. </p> <h3>4.    Uusi sukupolvi odottaa moderneja työkaluja </h3> <p>Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöaste mittaa toiminnan tehokkuutta ja siksi järjestelmän käytön sujuvuus on todella tärkeää. Järjestelmän täytyy olla houkutteleva käyttäjälle, ja etenkin nuoremmat sukupolvet hoitavat asiat pelkästään älypuhelimella, mahdollisimman vähäisillä klikkauksilla. </p> <p><strong>On aika päivittää toiminnanohjausjärjestelmää, jos esimerkiksi:</strong></p> <ul><li><strong>Yrityksen toimintaa ohjataan Exceleillä</strong>- Hyvin on toiminut tähän asti, mutta ylläpito on vaikeasti hallittavaa ja vaivalloista. </li> <li><strong>Kasvoitte ulos nykyisestä järjestelmästä</strong> – Yrityksen kasvun myötä myös vaatimukset toiminnanohjaukselle kasvavat ja muuttuvat eikä nykyinen enää muokkaudu tarpeisiinne. </li> <li><strong>Käytätte arjessa useita päällekkäisiä järjestelmiä</strong>, jotka eivät keskustele keskenään - Kokonaiskuvan hahmottaminen on hankalaa ja luvut ovat epäluotettavia. </li> <li><strong>Tuki nykyiseen järjestelmään loppuu</strong> – Vanhentunut järjestelmä on luonnollista vaihtaa uuteen. </li> </ul><h3>Minkälainen ERP-ratkaisu sitten sopisi juuri teidän yrityksellenne? </h3> <p>Kokosimme oppaan, joka toimii kattavana tietopakettina toimivan toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan. Oppaan avulla voit kartoittaa yrityksesi tarpeita ja pohtia sen oikean toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa.</p> <p><strong><a href="/opas-liiketoiminnan-kehittajalle">Lataa opas liiketoiminnan kehittäjälle: Seuraa, kehitä ja tulkitse liiketoimintasi tehokkuutta kokonaisvaltaisesti.</a></strong></p> <p>Kirjoittaja on CGI:n toiminnanohjausjärjestelmä <a href="/fi/tuoteratkaisut/profio360">Profio 360:n </a>ratkaisuarkkitehti ja suhtautuu intohimoisesti liiketoiminnan kehittämiseen toimivien järjestelmien avulla. </p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Fri, 11/01/2019 - 03:05</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=100096&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="vV8dYYIrkmBabxVz1iUejTIavO1ank2es72eTDzoydM"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 01 Nov 2019 08:05:30 +0000 niko.levonen@cgi.com 100096 at https://www.cgi.fi Maailman saavutettavinta palvelukarttaa rakennetaan empatian ja ihmisymmärryksen avulla https://www.cgi.fi/fi/blogi/maailman-saavutettavinta-palvelukarttaa-rakennetaan-empatian-ja-ihmisymmarryksen-avulla <span>Maailman saavutettavinta palvelukarttaa rakennetaan empatian ja ihmisymmärryksen avulla</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Muistan vieläkin monta koskettavaa tapaamista viime syksyltä, kun keräsimme palautetta Palvelukartasta erilaisilta ihmisiltä ympäri Pääkaupunkiseutua. Kuinka lämpimät halaukset sain senioreilta haastattelun päätteeksi. Ja kuinka ammattimainen suloinen opaskoira olikaan ja kuinka hänen emäntänsä palaute palvelun toimivuudesta oli suorastaan musertava. Oli yllättävää, että teinipoika näki Palvelukartasta yhtäläisyyden Fortnite-pelin kanssa. Miten paljon tärkeitä näkökulmia ja tarinoita omista haasteistaan kaikilla erilaisesti esteellisillä kaupunkilaisilla oli meille jakaa. Ihmisillä on tarve tulla kuulluksi. Ja onneksemme saimme kollegani Anni Linturin kanssa käydä kuuntelemassa. </p> <p>Saimme pysähtyä kuuntelemaan, tunnustella, ymmärtää – ja vaikuttaa eli viedä eteenpäin tärkeätä palautetta sinne, missä se otettiin arvostaen ja kunnioittaen vastaan. Olemme rakentamassa maailman saavutettavinta palvelukarttaa Helsingin kaupungin kanssa. Oma kulmamme tässä kaupunkilaisen parhaaksi työskentelevässä monitoimijatiimissä on loppukäyttäjäpalautteen kerääminen.</p> <h3>Empatia avain onnistumisiin</h3> <p>On sanottu, että empatia on palvelumuotoilijan tärkein työkalu. Se on kerta kaikkiaan hyvin sanottu. Käytettävyyttä ja <a href="/fi/palvelumuotoilu/saavutettavuus">saavutettavuutta </a>voi rakentaa vain tiettyyn pisteeseen asti asiantuntijavoimin. Paraskaan asiantuntija ei voi korvata aitoa loppukäyttäjää, kaikkia heitä mitä erilaisempia loppukäyttäjiä. </p> <p>Empatia koostuu kahdesta eri kyvystä. Toisaalta siitä, että voimme asettua tietoisesti toisen henkilön asemaan ja ymmärrämme häntä. Ja toisaalta siitä, että samaistumme toisen kokemaan tunteeseen ja eläydymme hänen kokemaansa.  Palvelumuotoilijoina meidän tulee tunnistaa ihmisten tarpeita, näkemyksiä ja toiveita, jotta voimme suunnitella näihin vastaavia palveluita. Kun tunnemme välittävämme ihmisestä, joille olemme suunnittelemassa palveluita ja eläydymme heidän maailmaansa, voimme löytää toimivat lähtökohdat menestyksekkäille palveluille. </p> <p>Joskus mahtavaa palveluideaa on vaikea olla näkemättä, loppukäyttäjät suorastaan antavat ratkaisut kuin tarjottimella. Usein parhaimmat helmet löytyvät kuitenkin ”rivien välistä” ja haastateltavalle itsellekin tiedostamattomasta tarpeesta. Ilman todellisten käyttäjien osallistamista heidän moninaiset ja piilossa lymyävät tarpeensa eivät pääse esiin. Oikea suunta ja ratkaisut löytyvät jossain tiedonkeruun, analyysin ja suunnittelun prosessien lomassa.</p> <p>Esteellisten käyttäjien asema palvelukehityksessä on yleensä vielä heikompi kuin muiden käyttäjäryhmien. Suomessa on arviolta 1,1 miljoonaa erityisryhmiin kuuluvaa potentiaalista digipalvelun käyttäjää. Se on iso kohderyhmä, jonka tarpeet jäävät usein liian vähälle huomiolle. Digipalvelujen kehityksessä, varsinkaan kun tavoitteena on maailman saavutettavin palvelu, ei voi unohtaa niitäkään käyttäjiä, jotka eivät ratsasta digikehityksen aallonharjalla. Suunnittelu heikoimman lenkin kautta tekee palvelusta ymmärrettävän ja helppokäyttöisen, ihan meille kaikille, ei vain esteellisille käyttäjille. </p> <p><figure role="group"><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="f84efc57-9655-4049-afb3-6a3a3bc6924a" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/saavutettavuus-helsingin-kaupunki-palvelukartta.jpg" alt="Kuva haastattelutilanteesta, Anni Linturi ihmettelee yhdessä osallistujan kanssa digipalvelun oikkuja." title="Kuva haastattelutilanteesta, Anni Linturi ihmettelee yhdessä osallistujan kanssa digipalvelun oikkuja." /></article><figcaption>Kuva haastattelutilanteesta, Anni Linturi ihmettelee yhdessä osallistujan kanssa digipalvelun oikkuja.</figcaption></figure><br /></p><h3>Saavutettavuuskorjausten validointi</h3> <p>Tänä syksynä on tiedossa lisää kahvia ja empatiaa, sillä pääsemme jututtamaan kaupunkilaisia uudistetusta palvelukartasta. Validoimme sitä, olemmeko osanneet tulkita viime vuonna tunnistettuja tarpeita oikein. Onko tarpeen muuttaa suuntaa jossain kohdin? Olen sitä mieltä, että kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa on ehdottomasti parasta työssäni. Tuskin tiimimme kanssa maltamme odottaa tulevia varmasti informatiivisia, yllättäviä ja koskettavia kohtaamisia kentällä.  Ja sitä, miten voimme välittää jonkun yksittäisen haastateltavan tietyt terveiset ensin suunnittelutiimille ja sitä, miten ne konkretisoituvat Palvelukartan käyttöliittymässä parempana palveluna.</p> <p>Blogi on julkaistu alunperin <a href="https://www.hel.fi/blogit/fi/kirjoitukset/maailman-saavutettavin-palvelukartta/empatiaa-ja-ihmisymmarrysta?fbclid=IwAR2Ub7X7DdaIAuuMF5Kwc8QklkoIndiwtgkZBU3g1UuX25_FbUyG156SMjY" target="_blank">Helsingin kaupungin sivuilla</a>.  </p> <p><em>Kirjoittaja Katri Koskinen työskentelee Palvelumuotoilijana CGI:llä ja on taustaltaan psykologian maisteri ja laillistettu psykologi. Hän käyttää työpäivänsä toteuttaen missiotaan tuoda ihmisymmärrystä paremmin kuuluviin digikehityksessä.</em></p> <p>***</p> <p><a href="https://palvelukartta.hel.fi/" target="_blank">Pääkaupunkiseudun palvelukartta</a> auttaa käyttäjiä etsimään ja löytämään kaupunkien tarjoamia palveluja. Palvelukartalta löytyy kaikki kaupungin julkiset palvelut, kuten koulut, terveysasemat, kirjastot ja museot. Digitaalisesta palvelusta löytyy laajasti tietoa myös tilojen ja reittien esteettömyydestä. Invalidiliitto myönsi marraskuussa 2018 Hyvä esteettömyysteko -kunniamaininnan Helsingin kaupungille palvelukartan esteettömyyssovelluksen laajentamisesta valtakunnalliseksi.</p> <p>CGI:n palvelumuotoilijat olivat tekemässä Pääkaupunkiseudun Palvelukartan käytettävyys- ja saavutettavuustutkimuksen syksyllä 2018. Laaja laadullinen tutkimus osallisti 23 kaupunkilasta Palvelukartan kehitykseen. Tutkimukseen osallistuneet esteelliset kaupunkilaiset löydettiin yhteistyössä eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Projektin monitoimijatiimin kanssa työpajoissa käytiin läpi kaupunkilaisten antamia kehitysehdotuksia käyttöliittymään ja suunniteltiin palvelun tulevia kehityssuuntia laajemminkin. Käyttäjätutkimus toistetaan syksyllä 2019. Lue tutkimuksen vaiheista lisää <a href="https://www.hel.fi/blogit/fi/kirjoitukset/maailman-saavutettavin-palvelukartta" target="_blank">Palvelukartan blogista</a>.</p> <blockquote><p>Palvelumuotoilijoiden tapa kohdata esteelliset käyttäjät oli kuuntelevaa, rauhallista ja sille osattiin antaa sen tarvitsema aika ja arvo.</p> <h4>-Mirjam Heikkinen, Helsingin kaupunki</h4> </blockquote> <p><strong>Tutustu myös </strong></p> <ul><li><a href="/fi/palvelumuotoilu"><strong>Palvelumuotoilun palvelumme</strong></a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Tue, 10/29/2019 - 10:10</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=100030&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="nUxWOQHmm1YuvCbDCOox5srEFEu5tCLmPuXuwPRvVJA"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Tue, 29 Oct 2019 15:10:57 +0000 niko.levonen@cgi.com 100030 at https://www.cgi.fi Minuutti sinne, toinen tänne. Kuka niitä ehtii laskemaan? https://www.cgi.fi/fi/blogi/minuutti-sinne-toinen-tanne-kuka-niita-ehtii-laskemaan <span>Minuutti sinne, toinen tänne. Kuka niitä ehtii laskemaan?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Nopeasti pohdittuna tieto esimerkiksi työntekijän työtehtävistä minuutin tarkkuudella ei ole relevanttia. Näin tarkka seuraaminen aiheuttaa hyvin nopeasti organisaatiossa kielteisen reaktion ja luo vaikutelman ”kyttäämisestä” ja jatkuvasta tehokkuuden maksimoinnista. Luultavasti se tuottaa negatiivisia ilmiöitä ja heikentää organisaation sitoutumista. Hyvin harvassa organisaatiossa on kuitenkaan aikaa tai intressiä mitata tai seurata yhtä työntekijää minuutin tarkkuudella. </p> <p>Minuutin tarkkuus on kuitenkin oleellista, kun työ on pirstaloitunutta, eli työtehtävät ovat erityyppisiä tai työtä tehdään päivän aikana eri paikoissa. Pirstaloitunut työpäivä voi myös sisältää työtä, joka ei ole mielekästä tai joka voitaisiin tehdä järkevämmin. Kiireisessä arjessa näiden haasteiden tunnistaminen on kuitenkin usein todella vaikeaa, jolloin tarvittavat muutokset toiminnassa jää tekemättä.</p> <p>Kun työn sisältö saadaan oikeilla työkaluilla läpinäkyväksi, päätöksenteko pohjautuu oikeaan dataan ja pystytään keskittymään työn kannalta tärkeimpien asioiden tekemiseen. Tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia voidaan tarkastella välittömästi, jolloin pieniä muutoksia voidaan tehdä nopeastikin.</p> <blockquote><p>Kun mittarit ovat oikeita ja dataa hyödynnetään oikeisiin tarkoituksiin, voidaan päästä todelliseen tiedolla johtamiseen.</p> </blockquote> <h3>Oikeat mittarit ja analytiikka johtamisen tueksi</h3> <p>Kun suoritusmittaus toteutetaan oikeilla strategiaa tukevilla mittareilla ja viestitään organisaatiossa oikein, se tuottaa merkittäviä hyötyjä ja auttaa organisaatiota kehittymään jatkuvasti. Tällöin lähtökohtana ei olekaan kyttäys vaan koko organisaation jatkuva kehittäminen!</p> <p>Mittaamisella pyritään keräämään tarkkaa ja luotettavaa dataa, jota voidaan hyödyntää organisaation johtamisessa ja päätöksenteossa. Päätösten tekeminen ilman luotettavaa ja merkityksellistä dataa aiheuttaa todennäköisesti vain virheellisiä päätöksiä.</p> <p>On kuitenkin hyvä muistaa, että data itsessään ei ole arvokasta, mikäli sitä ei hyödynnetä ollenkaan tai sitä käytetään väärin. Kun mittarit ovat oikeita ja dataa hyödynnetään oikeisiin tarkoituksiin, voidaan päästä todelliseen tiedolla johtamiseen.</p> <blockquote><p>Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään kuuluvassa Nakkilassa on pitkään tehty suoritusmittausta Mobilog-ratkaisun tuottaman datan pohjalta.</p> </blockquote> <h3>Kotihoito julkisen sektorin suoritusmittauksen mallioppilaana</h3> <p>Julkisen sektorin suoriutumista kritisoidaan usein ja se nähdään tehottomana, eivätkä mittauskäytännöt monin paikoin olekaan niin pitkällä kuin yksityisellä sektorilla. Kotihoito on kuitenkin poikkeuksellinen esimerkki, jossa suoritusmittaus on tehokasta ja toiminnan kehittäminen jatkuvaa resurssien ollessa hyvin rajalliset.</p> <p><a href="http://www.ksthky.fi/" target="_blank">Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään </a>kuuluvassa Nakkilassa on pitkään tehty suoritusmittausta <a href="/fi/tuoteratkaisut/mobilog">Mobilog-ratkaisun</a> tuottaman datan pohjalta. Keväällä 2019 toteutimme heidän kanssaan analytiikkaprojektin, jossa</p> <ol><li>tunnistimme uusia toimintaa tukevia mittareita, joita ei aikaisemmin ole pystytty mittaamaan.</li> <li>analysoimme organisaation nykytilanteen uusien mittareiden avulla.</li> <li>teimme ehdotuksen kehittämistoimenpiteistä.</li> </ol><p>Projektissa pystyttiin todentamaan, miten tehokkaasti sairaanhoidolliset resurssit on kohdennettu asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti. Tämän tiedon pohjalta kotihoito voi kehittää palvelua asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Projektissa tunnistettiin päivänsisäiset ajankäytön haasteet, jonka avulla voidaan tasoittaa toiminnan ruuhkahuippuja ja vähentää henkilöstön kuormittumista. Tämän lisäksi hoitajavaihtuvuutta tarkasteltiin uusien mittaristojen avulla, jonka ansiosta hoitajavaihtuvuuden minimoimiseen voidaan kiinnittää enemmän huomiota työn suunnittelussa. <a href="/fi/data-ja-analytiikka">Analytiikan</a> avulla organisaation kyky kehittyä paranee reaaliaikaisen ja oikeanlaisen mittariston avulla merkittävästi, mikä tekee organisaation johtamisesta sujuvampaa. Tule webinaariin kuulemaan kotihoidon konsultointiratkaisustamme ja Nakkilan projektista tarkemmin!</p> <blockquote><h3><strong><span><span><span><span>Webinaari: Konsultointi ja analytiikka kotihoidon kehittämisen tueksi, Case Nakkilan kotihoito</span></span></span></span></strong></h3> <p><a class="btn" href="/fi/tapahtumat/konsultointi-ja-analytiikka-kotihoidon-kehittamisen-tueksi-webinaari"><span><span><span><span>Tutustu</span></span></span></span></a></p> </blockquote> <p><strong>Hyödyttäisikö kokonaisvaltainen liikkuvan työn toiminnanohjausjärjestelmä teidän organisaatiotanne? Oppaamme avulla voit pohtia, mitä liikkuvan työn toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa.</strong></p> <p><article alt="Lataa opas työnohjauksen kehittämiseen" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="/fi/lataa/tyonohjauksen-opas" data-entity-type="media" data-entity-uuid="93028b08-1ef3-4e1b-bd66-3ab4c7d11bd8" title="Mobilog-opas-banner" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/lataa/tyonohjauksen-opas"> <img src="/sites/default/files/mobilog-banner-v1.jpg" alt="Lataa opas työnohjauksen kehittämiseen" title="Mobilog-opas-banner" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 10/23/2019 - 05:04</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=99909&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="Z1CuFFh6jJbQ5_gfNMmXSzL8XwPQUuqtHnjl-NriBCs"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 23 Oct 2019 10:04:09 +0000 niko.levonen@cgi.com 99909 at https://www.cgi.fi CGI yhteistyöhön Digitalents Helsingin kanssa https://www.cgi.fi/fi/blogi/cgi-yhteistyohon-digitalents-helsingin-kanssa <span> CGI yhteistyöhön Digitalents Helsingin kanssa </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>CGI järjesti ensimmäistä kertaa 9.10. Salmisaaressa tilaisuuden, johon osallistui Digitalents Helsingin nuoria. </p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="f6b1764a-31bf-4018-a89c-dbc923496376" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/digitalents-web.jpg" alt="Digitalentsin nuoret" title="Digitalentsin nuoret" /></article><br /></p><h3>Mikä Digitalents?</h3> <p><a href="http://digitalents.munstadi.fi/fi/">Digitalents Helsinki </a>on Helsingin kaupungin rahoittama koulutusta tarjoava yhteisö. Digitalentsin tarkoituksena on tarjota työuran alussa oleville työkokemusta ja koodaamista sekä pelien kehittämistä, että uutta mediaa.  Nuoret ovat saattaneet jo kerätä tietoa erilaisilla kursseilla tai jostain syystä eivät olet saaneet koulua vietyä loppuun. Digitalentsiin osallistuvat nuoret kehittävät osaamistaan ja työelämätaitojaan. Samalla avautuu ovia jatko-opiskeluihin, työelämään ja uusiin verkostoihin.</p> <blockquote><p> Parhaiten oppii tekemällä ja tekemällä työllistyy.</p> <h4>–Vesa Jaakola, Head of Digitalents Helsinki </h4> </blockquote> <p>Digitalents Helsinki ei kilpaile yritysmaailman kanssa, vaan pyrkii tekemään yhteiskunnallisesti merkittäviä projekteja tai muuten vastuullisena pidettävää toimintaa. </p> <h3> Tilaisuudesta</h3> <p>Tilaisuuden avasi CGI:n<strong> Lasse Ripatti</strong> (Director Consulting Service). Hän totesi, että CGI toivoo hakijoiltaan moniosaamista, eikä esimerkiksi pelkästään koodaukseen spesialisoitua työnhakijaa. Nykypäivänä myös muut taidot korostuvat, muun muassa myyntitaidot ja kokonaiskuvan hallitseminen.</p> <p>Seuraavaksi puhujan paikalle pääsi Digitalents Helsingin edustaja <strong>Vesa Jaakola</strong>. Hän kertoi yhteisön toiminnasta ja mahdollisuuksista, joita Digitalents on mahdollistanut niin yrityksille kuin nuorille. Digitalents Helsinkiin osallistuvat nuoret tekevät tilaustöitä yritysyhteistyökumppaneille sekä työstävät omia ideoitaan tuotteiksi. Vesa korosti nuorten omaa motivaatiota ja innokkuutta oppia lisää. Digitalentsille pyritään ottamaan sisään eritasoisia nuoria, jotta myös yhteisön sisällä voidaan vertaisoppia toisilta.</p> <p>CGI:n konsultti <strong>Minna Ala-Outinen</strong> jatkoi iltapäivää kertomalla <a href="/fi/ketterat-menetelmat">ketteristä menetelmistä</a> SAFe 4.6 for Lean Enterprises –esityksellään. Nuoret saivat kuulla projektihallinnasta ja SCRUM-tiimissä työskentelystä. Iltapäivä eteni Andreas Asujan (Chief DevOps Architect) DevSecOps-esityksellä. Andreas kertoi CGI:n keskittyvän tekemään sellaisia palveluita, jota kestävät muutoksia. Lisäksi projektissa täytyy ymmärtää kokonaisuudesta, jos muutoksia tehdään esimerkiksi sovellukseen.  </p> <p><figure role="group"><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="85ca5c26-8b19-4c54-9a66-db01bffe11a7" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/digitalents-blogi.jpg" alt="Andreas Asuja ja Minna Ala-Outila puhuivat Digitalentsissa" title="Andreas Asuja ja Minna Ala-Outila puhuivat Digitalentsissa" /></article><figcaption>Andreas Asuja ja Minna Ala-Outila puhuivat Digitalentsissa</figcaption></figure></p><p>Iltapäivän päätti rekrytoinnista tulleet Stella Ritamäki ja Meri Nordstöm. Kaksikko antoi vinkkejä nuorille, miten kannattaa aloittaa oman verkoston kasvattaminen, kuinka valmistautua haastatteluun ja, mitä tehdä, jos ensimmäisellä yrityksellä ei tulisikaan valituksi. Rekryvinkiksi nousi myös tapahtumiin osallistuminen. Jos työkokemusta on vaikea kartoittaa, motivaatiota voi osoittaa olemalla mukana esim. vapaaehtoisena alan tapahtumissa (esim. SLUSH, HelTech etc.) Ensi vuonna CGI järjestää jälleen <a href="/fi/ura/opiskelijat-ja-vastavalmistuneet">CGI Future Talent</a> –tapahtuman. Seuraa sivujamme ja kuule tapahtumasta ensimmäisenä! </p> <h3>Yhteistyöstä</h3> <p>CGI:n rekryävä esimies<strong> Juha Linkola</strong> tutustui Digitalents Helsingin toimintaan jo keväällä 2019. Hän ja muutama projektipäällikkö innostuivat uudesta potentiaalisesta rekrykanavasta. Yhteisöön tutustumisen jälkeen oli selvää, että CGI haluaa jatkossa olla tukemassa nuoria kehittävää toimintaa. Digitalents ottaa huomioon, miten he voivat valmistaa nuoria entistä paremmin työelämään. Yhteistyö ruokkii molempia osapuolia. CGI sparraa Digitalents Helsingin kanssa, mitkä teknologiat ovat tällä hetkellä pinnalla ja, mitä oppeja nuorten olisi hyvä tietää ennen työelämään siirtymistä. CGI saa mahdollisuuden rekrytä valmiita osaajia suoraan olemassa oleviin projekteihin Näin syntyy win-win –tilanne. Jatkossa CGI voi myös pitää esimerkiksi kursseja Digitalents Helsingin oppijoille.</p> <p>Nuorille, jotka ovat kiinnostuneita työnteosta CGI:llä, Juha lähettää terveisiä:</p> <blockquote><p>Tulkaa rohkeasti tutustumaan CGI:n tekemiseen ja CGI:läisiin. Helpoiten se onnistuu erilaisissa tapahtumissa!  <br />  </p> </blockquote> </div> <span><span>viivi.welin@cgi.com</span></span> <span>Fri, 10/18/2019 - 06:49</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=99839&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="iY65qCphLTd4KM7s0SQ3e9NTNnBtWZcm6IhTMYgLAFs"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 18 Oct 2019 11:49:57 +0000 viivi.welin@cgi.com 99839 at https://www.cgi.fi Miltä näyttää työn tulevaisuus? Terveiset CGI HR -asiakaspäivästä https://www.cgi.fi/fi/blogi/milta-nayttaa-tyon-tulevaisuus-terveiset-cgi-hr-asiakaspaivasta <span>Miltä näyttää työn tulevaisuus? Terveiset CGI HR -asiakaspäivästä</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Työn tulevaisuus ja työmuotojen muutos on ajankohtaisempaa, kuin pitkään aikaan. CGI HR -asiakaspäivässä 17.9.2019 keskustelimme osallistujien kanssa, kuinka maailma muuttuu, työtavat muuttuvat, odotukset työn ja yksityiselämän tasapainosta muuttuvat. Arvot, työn sisältö ja yhteiskunnalliset rakenteet kehittyvät.</p> <p>Me CGI:llä olemme kuunnelleet laajasti Suomen kansalaisia aiheesta <a href="/fi/lataa/tutkimus-tyon-murroksesta-suomessa">tehdessämme tutkimuksen työn murroksesta Suomessa</a>. Haluamme osaltamme olla rakentamassa työelämän tulevaisuutta.  Mutta miten me näemme työn tulevaisuuden?</p> <p>   </p> <h3>Tulevaisuuden työ on verkostoissa tapahtuvaa merkityksellistä vuorovaikutusta</h3> <p>Lopulta kyse on työn tasapainosta koko verkostossa, organisaatioiden sisällä ja kunkin henkilökohtaisen elämän tasolla. Työn tasapainossa sekä työntekijän henkilökohtaiset intressit että eri työnantajien tarpeet kohtaavat.</p> <p> Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut työvoima on aina työnantajan näkökulmasta saatavilla oikeassa paikassa ja suunnitelluilla kustannuksilla.</p> <p>Keskeinen muutos on, että henkilöstöhallintoa ei voi jatkossa enää ajatella vain tukifunktiona, vaan erottamattomana osana yksilön eli työntekijän tai esimiehen arkea.</p> <p>Meillä on jo <a href="/fi/toiminnanohjausjarjestelmat">toiminnanohjausratkaisut eli ERP:t </a>materiaalivirtojen hallintaan toimittajilta asiakkaille. Nyt on aika muodostaa kattava kokonaisuus tukemaan myös ihmisvirtoja koko verkostossa.</p> <blockquote><p>Henkilöstöhallintoa ei voi jatkossa enää ajatella vain tukifunktiona, vaan erottamattomana osana yksilön eli työntekijän tai esimiehen arkea.</p> </blockquote> <p>  </p> <h3>Miten työn tulevaisuus vaikuttaa HR-järjestelmiin?</h3> <p>Tulevaisuuden työ edellyttää järjestelmiltä avoimia rajapintoja, tietojen siirtymistä ja luottamusverkostoja, jotta työvoiman liikkuvuus varmistetaan, mutta kuitenkin huolehditaan yksityisyyden suojasta. </p> <p>Kysyntä personoduille palveluille kasvaa. Työntekijän, esimiehen tai johtajan pitää löytää työssään tarvittavat digitaaliset työkalut yhdestä paikasta juuri hänelle personoituna ja järjestelmästä tai tuotteesta riippumatta.</p> <p>Teknisestä näkökulmasta <a href="/pilvipalvelut">pilvipalvelualustojen</a> merkitys kasvaa. Erityisesti koko verkoston kattavat alustapalvelut ovat kasvava trendi. Toisaalta pilvessä olennaista on se, että palvelut kehitetään vain kerran, jonka jälkeen ne ovat kaikilla globaalisti käytettävissä. </p> <p>Lisäksi suurilla pilvipalvelutoimittajilla on mahdollisuus rakentaa ennen näkemättömiä uusia kyvykkyyksiä pilveen, koska kaikki tuotekehitys voidaan keskittää yhteen paikkaan. Tämä ei ole ennen ollut saavutettavissa.</p> <p>   </p> <h3>Rakennamme työn tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden ja kumppaniverkostomme kanssa</h3> <p>Tulevaisuuden visioomme kuuluvat laajat, koko verkoston kattavat alustapalvelut. Lähdemme kehittämään kokonaisuutta pala palata. Palvelut tuotetaan pienemmissä kokonaisuuksissa tukeman asiakkaidemme kanssa priorisoituja palvelutuokioita, jolloin eri tuotteiden nykyiset asiakkaat voivat ottaa niitä helpommin käyttöön. </p> <p>Siirrymme vaiheittain tarjoamaan pilvipohjaista palveluarkkitehtuuria, jossa kaikki palvelut tulevat olemaan koko alustan käytettävissä, ja ne on toteutettu vain kertaalleen. Myös tietojen integrointi sekä palveluiden välillä että ulkopuolisiin järjestelmiin tapahtuu keskitetysti.</p> <p>Lähitulevaisuudessa tulemme panostamaan <a href="/fi/mobiili">mobiilipalveluihin</a>. Esimerkiksi <a href="/fi/tuoteratkaisut/hr-mukana">HR Mukana</a> tulee sisältämään palveluja niin ajanhallinnan kuin henkilöstöhallinnon kuin palkkaratkaisujenkin puolelta.</p> <p>Lisäksi kehitämme muun muassa analytiikkaa. Esimiesten ja työntekijöiden tilannekuva nousee aivan uudelle tasolle, kun tarjoamme kaikista palveluistamme valmiita visualisointeja ja dataa suoraan osaksi sovelluksia päätöksen teon tueksi.</p> <p>  </p> <p><strong>Haastattelimme 1000 työssäkäyvää henkilöä ja 30 suuren organisaation päättäjää työn murroksesta. <a href="/fi/lataa/tutkimus-tyon-murroksesta-suomessa">Lataa tutkimustulokset tästä</a>. </strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="/fi/lataa/tutkimus-tyon-murroksesta-suomessa" data-entity-type="media" data-entity-uuid="c96d6e67-cf42-4b07-aa55-882e648b113d" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/lataa/tutkimus-tyon-murroksesta-suomessa"> <img src="/sites/default/files/tutkimus-tyonmurroksesta-cta.jpg" alt="Lataa tutkimus työn murroksesta" title="Lataa tutkimus työn murroksesta cta" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Tue, 10/15/2019 - 05:51</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=99764&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="DqgBXCg8v44OFk4VrG1NDbF4p8tJ7gq5LaWQffrjYrs"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Tue, 15 Oct 2019 10:51:40 +0000 niko.levonen@cgi.com 99764 at https://www.cgi.fi Roolipohjainen käyttöliittymä mullistaa kenttähuollon https://www.cgi.fi/fi/blogi/roolipohjainen-kayttoliittyma-mullistaa-kenttahuollon <span>Roolipohjainen käyttöliittymä mullistaa kenttähuollon</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Field service, on-site service, kenttähuolto – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tämä kertoo osaltaan myös aihealueen tärkeydestä. Kenttähuolto on nimensä mukaisesti huoltoa kentällä, eli asiakkaan luona, suoraan työmaalla. </p> <p>Sujuvasti toimiva, optimoitu kenttähuolto on olennaista asiakaskokemuksen kannalta, mutta sillä on myös merkittävä kustannusvaikutus palvelua tarjoavan yrityksen toimintaan. Edellytetään saumatonta yhteistyötä ja näkyvyyttä asiakaspalvelun, myynnin ja huollon välillä. On optimoitava reitit sekä työjärjestys, varmistettava, että oikeat ihmiset ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan oikeiden materiaalien sekä työkalujen kanssa, jotta työt sujuvat ihanteellisesti niin asiakkaiden kuin toimittajan kannalta. </p> <h3>Kuluttajasovelluksista tuttu personointi tulee vauhdilla myös kenttätyöhön</h3> <p>Personointi kenttähuollossa tarkoittaa käytännössä sitä, että tarjotaan parempaa käyttökokemusta roolipohjaisesti ja samalla maksimoidaan työn tuottavuus ja työnteon mielekkyys. </p> <p>Roolipohjaisen mobiiliratkaisun vaikutukset työn tehokkuuden lisäämiseen ovat huimat! Esimerkiksi päivittäisen paperityön määrä käyttäjää kohden voi todistetusti vähentyä jopa 45 minuutilla. Säästö on merkittävä, kun kyse on tuhansista käyttäjistä.</p> <p>Kenttähuollon työntekijä saa laitteeseensa aina selkeän ja toimivan, roolinsa mukaisen näkymän. Työn tekeminen helpottuu, kun yhteen paikkaan on koottu kaikki – ja vain ne ¬– työkalut, joilla kulloisenkin roolin työtehtävät hoituvat helposti. Kaikki myös tapahtuu lähes reaaliaikaisesti, ja se on kenttähuollossa tärkeä juttu.</p> <p>Liiketoimintahyödytkin ovat selvät: tuottavuus nousee ihan uudelle tasolle ja reaaliaikaisuuden ansiosta kassavirta paranee.</p> <blockquote><p>Päivittäisen paperityön määrä käyttäjää kohden voi todistetusti vähentyä jopa 45 minuutilla.</p> </blockquote> <h3>Integraatiot sekä IoT ja AI laajentavat käyttöliittymän sovellusalaa</h3> <p>Kevyitä kenttähuollon järjestelmiä on monella yrityksellä, mutta vain harvalla ne on integroitu olemassa oleviin taustajärjestelmiin. Eikä ihme: integrointi ei ole yksinkertaisimmasta päästä, kun puhutaan finanssi-, osto- ja kunnossapitoprosesseista sekä laitekannasta ja sen ylläpidosta. </p> <p>Toimiviin kuluttajatuotteisiin on jo totuttu, ja sovelluksilta vaaditaan käytettävyyttä töissäkin. Jos järjestelmät eivät kunnolla taivu loppukäyttäjien tarpeisiin, niitä lakataan käyttämästä. Siksi nyt on oikea aika räätälöidyille roolipohjaisille käyttöliittymille. </p> <p>Kehitys kehittyy myös käyttöliittymien kohdalla. Seuraavaksi suunnitelmissa onkin tuoda kiinteistöjen laitteiden mittaustulokset järjestelmään IoT-teknologiaa hyödyntäen. Näin päästään reaaliaikaiseen järjestelmän monitorointiin ja sitä kautta myös ennakoivaan huollon suunnitteluun AI-teknologian avulla. </p> <p>Miltä kuulostaa? Sopisiko roolipohjainen käyttö teidän kenttähuoltoonne? <a href="mailto:ferhat.kaya@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com;services.fi@cgi.com&amp;amp;Subject=Yhteydenotto CGI.fi-sivustolta">Ota rohkeasti yhteyttä</a>, niin katsotaan, miten voimme auttaa tehostamaan yrityksesi kenttähuollon toimintaa!</p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Tue, 10/15/2019 - 03:40</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=99762&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="PwMd7XCcJ0m13qGc2Nu6HlQadt15I3Vo5vLbxXElyns"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Tue, 15 Oct 2019 08:40:19 +0000 niko.levonen@cgi.com 99762 at https://www.cgi.fi Pauliina Nikko-Takala: markkinoijasta kyberasiantuntijaksi https://www.cgi.fi/fi/blogi/pauliina-nikko-takala-markkinoijasta-kyberasiantuntijaksi <span>Pauliina Nikko-Takala: markkinoijasta kyberasiantuntijaksi</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Pauliina Nikko-Takala</strong> työskentelee CGI:llä kyberturvallisuusasiantuntijana. Tie <a href="/fi/tietoturva/kyberturvallisuus">kyberturvallisuuden</a> pariin ei kuitenkaan ole ollut se tyypillisin. Pauliina työskenteli ensin useamman vuoden ajan CGI:n markkinoinnissa. </p> <h3>Miten päätös alan vaihtamisesta kypsyi?</h3> <p>”Luulen, että oma kunnianhimoni oli suurin syy. Olin ehtinyt tehdä markkinointitiimissämme melkein kaikkea muuta paitsi ulkoista viestintää: lanseerasin muun muassa uuden Intranetimme, vastasin <a href="https://ratkaisutapahtuma.fi/fi" target="_blank">Ratkaisu-seminaaristamme</a> useamman vuoden ajan sekä tein toimialakohtaista markkinointia.”</p> <p>Tie kyberturvallisuuden pariin alkoi, kun Pauliina vastasi erään julkisen sektorin asiakkaan asiakaskohtaisesta markkinoinnista. Asiakastiimin kanssa käydyissä keskusteluissa tunnistettiin aiheen tärkeys, ja lähdettiin kasvattamaan CGI:n osaamista ja tunnettuutta.</p> <p>”Vuonna 2013 ilmiannoin kollegani <strong>Jan Mickosin</strong> CGI:n kyberturvallisuuden Subject Matter Expertiksi. Oli onni, että Jan innostui ja näki viestinnän merkityksen; hän heittäytyi heti mukaan Twitter-keskusteluihin. Oikeastaan tästä hetkestä alkoi CGI:n kybertarina.” </p> <p>Sittemmin CGI:n kyberyksikkö on kasvanut useamman kymmenen hengen yksiköksi ja perustanut esimerkiksi <a href="/fi/tietoturva/soc">kyberturvallisuuskeskuksen</a>, joka mahdollistaa asiakkaiden tietoturvan valvomisen 24/7. </p> <p>Reilut pari vuotta sitten Pauliina siirtyi kokonaan markkinoinnista kyberyksikköön asiantuntijaksi. Uuteen rooliin solahtaminen ei kuitenkaan ollut ihan helppoa. </p> <blockquote><p>”Tämä idea ei olisi koskaan syntynyt, ellen olisi siirtynyt markkinoinnista kyberyksikköön.”</p> </blockquote> <p>”Nykyisessä työssäni olen epämukavuusalueella koko ajan. Silti koen, että työtehtävien vaihtaminen, oman osaamisen kartuttaminen ja erilaisten ihmisten törmäyttäminen tuo koko yritykselle uusia näkökulmia ja luo innovaatioita. Olen kiitollinen esimiehelleni, joka tunnisti innokkuuteni ja antoi minulle mahdollisuuden kokeilla erilaisia työtehtäviä kyberturvallisuuden parissa.”</p> <p>Kokeilujen kautta Pauliina on löytänyt oman erikoisalansa: tietoturvatietoisuuden kehittämisen palvelut.</p> <p>”Tietoturvatietoisuus tarkoittaa sitä, että jokainen henkilöstön jäsen ymmärtää oman roolinsa ja osaa toimia oikein. Tyypillisesti organisaatiossa tietoturvasta vastaavat tekevät hieman ’paperinhajuisia’ ohjeistuksia ja koulutuksia. Kun kouluttamisessa ja tietoisuuden lisäämisessä hyödynnetään markkinoinnin ja viestinnän keinoja, yritys voi kehittää tietoturvallisuutta positiivisen kautta.” </p> <p>Yksinkertaisimmillaan nämä näkyvät esimerkiksi lyhyempinä visuaalisina ohjeistuksina tai tempauksina ja kampanjoina. Lisäksi Pauliina on ollut mukana pelillistämässä kyberturvallisuutta.</p> <p>”Alkuvuodesta julkaisimme <a href="/fi/cybercon">CGI Cyber Conin</a>, joka on kyberturvallisuustaitoihin erikoistunut pakohuonepeli henkilöstön kouluttamiseen. Liikuteltavan kontin voi kuljettaa asiakkaan pihalle ja sen tehtävät pystytään räätälöimään asiakkaan omien tietoturvaohjeistusten mukaiseksi. Tämä innovaatio muuten syntyi kyberkeskuksessa pidetyssä palaverissa, kyberasiantuntijoiden, myynnin ja markkinoinnin yhteistyönä. </p> <p>Lisäksi työstämme parhaillaan maaliin omaa ideaani, joka tähtää lasten kybertaitojen parantamiseen. Moni ekaluokkainen saa ensimmäisen puhelimensa koulun alkaessa, jolloin ajankohtaiseksi tulee myös tietoturvataitojen oppiminen. Kerromme tästä lisää marraskuussa! Tämä idea ei olisi koskaan syntynyt, ellen olisi siirtynyt markkinoinnista kyberyksikköön.”</p> <p><figure role="group"><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="b39081c7-94c8-4c40-8274-c5015f90be25" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/cgi_cyber_con_escape_room_-_outside.jpg" alt="CyberCon Pakohuonepeli -kontti" title="cybercon-pakohuonepeli" /></article><figcaption>CGI CyberCon -pakohuonepeli toimiston pihalla talvella</figcaption></figure></p><p> </p> <h3>Mistä saat rohkeutta kokeilla uutta?</h3> <p>”Olen yrittäjäperheen vesa, ja jossain vaiheessa kaikilla perheenjäsenilläni oli oma yritys, minullakin. Yrittäjähenkisyys tuo rohkeutta uusiin kokeiluihin, myös epäonnistumisiin, ja halua kantaa vastuuta. Muille alanvaihtoa miettiville haluaisin sanoa, että muista, ettei sinusta tarvitse tulla samanlainen kuin muista samassa tiimissä tai samalla alalla työskentelevistä. Tärkeintä on löytää se oma alue, jossa pääsee yhdistelemään osaamistaan, ja jossa voi olla vaikka maailman paras.”</p> <p><strong><em>Tänään 11.10. Pauliina kertoo oman tarinansa sekä kybersanomaa <a href="https://womenintech.fi/" target="_blank">Women in Tech -seminaarissa</a> Finlandia-talolla. Tsemppiä!</em></strong></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Fri, 10/11/2019 - 01:35</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=99718&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="HY-SBrdXDaJ40QNrJCn02WyPjCalvpKMsKnDgGyGJrU"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 11 Oct 2019 06:35:29 +0000 niko.levonen@cgi.com 99718 at https://www.cgi.fi Valmistaudu työaikalain 2020 muutoksiin ennen kuin on liian myöhäistä https://www.cgi.fi/fi/blogi/valmistaudu-tyoaikalain-2020-muutoksiin-ennen-kuin-on-liian-myohaista <span>Valmistaudu työaikalain 2020 muutoksiin ennen kuin on liian myöhäistä</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Uusi työaikalaki astuu voimaan 1.1.2020. Laki tuo tullessaan paljon muutoksia, jotka on huomioitava työsuhteen aikana. Keskeisenä uudistuksena siinä esimerkiksi huomioidaan ajasta ja paikasta riippumaton työnteko, joka on jo tätä päivää. Työaikalain uudistuksen tarkoituksena on kiinnittää entistä enemmän huomiota työhyvinvointiin sekä mahdollistaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen työnantajan ja työntekijän tarpeiden mukaisesti. Toivottavasti olet jo varautunut tuleviin muutoksiin.</p> <p> </p> <h3>Työaikaa on kaikki työhön käytetty aika, loogista eikö?</h3> <p>Nykyisen työaikalain mukaan työaikalakia ei sovelleta työhön, jota työntekijä tekee etänä esimerkiksi kotonaan. Uuden työaikalain mukaan työhön käytetty aika on työaikaa riippumatta siitä, missä työtä tehdään. Näin etätyö tulee selkeämmin lain piiriin. Matkustamiseen käytetty aika ei pääsääntöisesti ole kuitenkaan edelleenkään työaikaa.</p> <p> </p> <h3>Uuden työaikalain mukaan työntekijä voi jatkossa itse päättää omista työajoistaan</h3> <p>Uuden joustotyömallin mukaan työntekijä voi itse määritellä oman työaikansa käytöstä erillisellä sopimuksella. Työtä voikin tehdä silloin kuin parhaaksi näkee, kunhan viikoittainen säännöllinen työaika on enintään 40 tuntia neljän kuukauden jaksoissa.</p> <p>Tämä muutos sopii hyvin IT-alalle ja muille asiantuntijoille, jossa pääosa työtehtävistä edellyttää korkeaa asiantuntijuutta, mutta työpaikalla olo ei ole välttämätöntä.</p> <p> </p> <h3>Liukuva työaika ja työajan enimmäismäärät</h3> <p>Säännöllistä työaikaa koskevat uudet säännökset mahdollistavat nykyistä joustavammista työajoista sopimisen työnantajan ja työntekijän välillä. Myös liukuvasta työajasta saa jatkossa sopia nykyistä ketterämmin. Liukuma-aika nousee kolmesta neljään tuntiin. </p> <p>Neljän kuukauden työajan seurantajakson päättyessä työaikasaldo saa olla enintään 60 tuntia plussalla tai 20 tuntia miinuksella (nyt enimmäiskertymä on 40 tuntia). Seurantajakson aikana saldolla ei ole enimmäismäärää.</p> <p>Työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana.</p> <p> </p> <h3>Työaikapankki käyttöön kaikille</h3> <p>Jatkossa kaikilla työpaikoilla on mahdollisuus ottaa käyttöön työaikapankki. Aikaisemmin työaikapankin käyttö on ollut rajattua. Työaikapankilla tarkoitetaan järjestelmää joka sovittaa yhteen työ- ja vapaa-aikaa. Työaikapankissa työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahallisia etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa.</p> <p> </p> <h3>Muutoksia yötyön rajoituksiin</h3> <p>Tilapäisen yötyön mahdollistaminen uudessa laissa tulee parantamaan työnantajan mahdollisuuksia teettää äkillistä reagointia vaativia töitä tarvittaessa yöllä. Tilapäistä yötyötä saa siis jatkossa teettää tilanteissa, joissa työnantajan toiminta sijoittuu päiväsaikaan, mutta työnantajalle syntyy satunnainen tarve teettää työtä yöllä. </p> <p>Samalla yötyön säännöllistä käyttöä rajoitetaan. Peräkkäisten yötyövuorojen sallittu määrä työvuoroluettelossa pienenee seitsemästä viiteen. Työntekijän erillisellä suostumuksella voidaan kuitenkin teettää vielä kaksi yövuoroa lisää.</p> <p> </p> <h3>Työaikalaki ei vastaa työn tulevaisuuden tarpeisiin</h3> <p>Työaikalaki 2020 on varovainen askel kohti tämän päivän tarpeita. Monilta osin muutokset tuovat kuitenkin parannuksia erityisesti etätyöhön, joka on monissa yrityksissä tätä päivää. </p> <p>Työelämä ja työn luonne on muuttunut monilta osin ja tulevaisuudessa työ tulee muuttumaan vielä lisää. Näkemyksemme on, että tulevaisuuden työ on verkostoissa tapahtuvaa merkityksellistä vuorovaikutusta. Tulevaisuudessa rakennat itse viikkosi tai jopa päiväsi mielenkiintoisista tehtävistä eri yrityksissä. </p> <p>Ennen työaikaa pidettiin yhtenä tärkeimmistä tuottavuuden mittareista, mutta mitä jos palkkaa ei maksetakaan enää tehtävään käytetyn ajan mukaan? Myös tänä päivänä erityisesti myyntityössä tunteja olennaisempia mittareita ovat esimerkiksi voitetut kaupat eli työn tuottavuus.</p> <p>Näin ajatellen työajanseuranta saattaa tuntua jopa tarpeettomalta, mutta työajan kirjaamisvelvoite määrätään laissa. Työnantajalla on myös jatkossa velvollisuus ylläpitää työaikakirjanpitoa ja raportoida kokonaistyöaikaa.</p> <p><em>CGI:n kaikki <a href="/henkilostohallinto/tyoajanhallinta">työajanhallinnan ratkaisut</a> täyttävät lain velvoitteet. Lisäksi uudella CGI HR Timeline ratkaisullamme työajan kirjaukset onnistuvat helposti muutamalla napin painalluksella <a href="/tuoteratkaisut/hr-mukana">HR Mukana -mobiilisovelluksessa</a>.</em></p> <p> </p> <p><strong>Pysy ajan tasalla HR-kentän uusista uutisista tilaamalla <a href="/hr-uutiskirje">HR-uutiskirje</a>!</strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 /fi/hr-uutiskirje" data-entity-type="media" data-entity-uuid="28403920-458a-4f36-a576-c69ea7e973e1" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/hr-uutiskirje"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/cgi-hr-uutiskirje-cta_0.png" alt="cgi-hr-uutiskirje" title="cgi-hr-uutiskirje" /></a></article></p><p> </p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 10/09/2019 - 09:06</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=99668&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="gx24SZRhlMiAHe3SLqKvzWuXI5wzQYpoBDi35Apw1Cc"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 09 Oct 2019 14:06:31 +0000 niko.levonen@cgi.com 99668 at https://www.cgi.fi Näkeekö sopuli energialaatikon ulkopuolelle? https://www.cgi.fi/fi/blogi/nakeeko-sopuli-energialaatikon-ulkopuolelle <span>Näkeekö sopuli energialaatikon ulkopuolelle?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Toimialamurroksessa oleva energiayhtiö, mitä tavoittelet? </p> <p>Oletko samaa mieltä, että Suomessa on oikeastaan kahdenlaisia energiayhtiöitä: niitä jotka yrittävät vain selviytyä, ja niitä jotka haluavat selviytyä voittajina? </p> <p>Jälkimmäiset markkinaosuutta rajusti kasvattavina toimijoina, jotka tuovat uusia innovatiivisia tuotteita ja palveluita tarjolle.</p> <p>Ensimmäisessä ei oikeasti ole mitään järkeä. Toiminta näivettyy näivettymistään ja talousluvuista voi seurata, kuinka asiakasmäärä pienenee, kannattavuus heikkenee ja tuloskunto hiipuu.</p> <p> Toiseen ryhmään kuuluu loppujen lopuksi hyvin harva. Moni vakuuttelee muille ja itselleen, ettei innovointiin ja uuden kehittämiseen ole rahkeitakaan.</p> <blockquote><p>Kaikki lähtee strategiasta.</p> </blockquote> <h3>Markkina kuin markkina, pärjätäkseen yrityksen pitää pystyä erottautumaan</h3> <p>Millä energiayhtiö sitten erottautuu? </p> <p>Kaikki lähtee strategiasta. Mitä ikinä teetkään, niin kaiken kuitenkin pitäisi aina tukea strategiaa. Tavoitteena voi olla vaikkapa erottautuminen aivan poikkeuksellisella asiakaskokemuksella. Monella näin varmasti on strategiaan kirjattukin. </p> <p>Tavoite voi olla kehittää prosesseja, tehostaa, hakea kustannussäästöjä, ja näin parantaa kilpailukykyä. Tavoitteena voi olla vaalia paikallisuutta ja palvella kuntalaisia tai kaupunkilaisia parhaalla mahdollisella tavalla ja kustannustehokkaasti palvellen kaikkien välttämättömyyshyödykkeiden alueilla mahdollistaen asukkaiden ja omistajien sujuvan arjen. Tavoitteena voi olla etsiä uudenlaisia liiketoiminta-alueita ja kumppanoitua.</p> <p>Mikä tavoite onkaan, niin peesaamalla muita ja kulkemalla sopulilaumassa et voi saavuttaa poikkeavaa erinomaisuutta missään näistä asioista. Me CGI:llä puolestaan voimme auttaa näihin tavoitteisiin pääsemisessä. <br /> Konkreettisesti: jos tavoittelet esimerkiksi tarkempaa hinnoittelua ja onnistuneempaa riskienhallintaa, miksi hankit järjestelmän, jonka moni muukin energiayhtiö on hankkinut? </p> <p>Mikset sen sijaan uudistaisi data-arkkitehtuuriasi, hyödyntäisi ja rikastaisi mittaus- ja sensoridataasi, sekä rakennuttaisi CGI:n avustamana analysointimallia, jolla ennustat niin hetkellisen energian tarpeesi kuin optimoisi tuotantoasi aivan eri tarkkuudella kuin tähän saakka? </p> <p>Väitän, että tämänkaltaisella pienelläkin investoinnilla vaikutus ja säästöt ovat välittömiä, projekti hyvin kevyt, ja saavutettava etulyöntiasema huomattavasti vahvempi kuin hankkimalla samat työkalut kuin naapuriyhtiöllä.</p> <p>Uskallus olla erilainen ei tietenkään aina kanna hedelmää, mutta CGI luotettavana ja kykenevänä IT-kumppanina on juuri sitä varten, että pystymme tukemaan suunnittelussa, auttamaan ideoinnissa, ja sparraamaan business casien validoinnissa, jolloin huti-investointien todennäköisyys laskee dramaattisesti! Koenkin tehtäväkseni tarjota ammattitaitomme auttaa asiakastamme kohdistamaan resurssinsa ja investointinsa IT-asioissa viisaasti hänelle järkevimpiin kohteisiin. Ota allekirjoittaneeseen yhteyksiä, jos olet hakemassa keinoja ottaa pesäero kilpailijoihin ja kaipaat sparrailuapua.</p> <p><em><a href="/fi/asiantuntija/mikko-manner">Kirjoittaja </a>on toiminut <a href="/fi/energia-ja-vesi">Utilities -toimialalla</a> (energia, vesi ja jäte) vuodesta 2002, ja työskennellyt erilaisten alan IT-ratkaisujen parissa vuodesta 2010. Mikon tavoitat osoitteesta <a href="mailto:mikko.manner@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com;services.fi@cgi.com&amp;amp;Subject=Yhteydenotto CGI.fi-sivustolta">mikko.manner@cgi.com</a>.</em></p> <p><strong>Lue myös</strong></p> <ul><li><a href="/fi/blogi/kun-sahkosta-tulee-kumppanuuspalvelua"><strong>Blogi: Kun sähköstä tulee kumppanuuspalvelua</strong></a></li> <li><a href="/fi/blogi/energiayhtiosi-suunta-hukassa"><strong>Blogi: Energiayhtiösi suunta hukassa?</strong></a><br />  </li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 10/09/2019 - 07:11</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=99666&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="56xQ9oo_eSB8mPm0-5L7eMKtvajNBARoOPCsnRDU644"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 09 Oct 2019 12:11:57 +0000 niko.levonen@cgi.com 99666 at https://www.cgi.fi Brain-Computer Interface - tulkkausta penkin ja tietokoneen väliin https://www.cgi.fi/fi/blogi/brain-computer-interface-tulkkausta-penkin-ja-tietokoneen-valiin <span>Brain-Computer Interface - tulkkausta penkin ja tietokoneen väliin</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>"So, you have a twin sister? Your feelings have now betrayed her too” </p> <p>Muistatko kohtauksen Jedin paluusta missä Darth Vader käytti telepatiaa lukeakseen Luke Skywalkerin ajatukset ja sai selville hänen siskonsa, Leian, olemassaolon? Voisiko samaa tehdä nykyisin teknologian avulla? Voimmeko yhdistää ihmismielen <a href="/fi/mita-on-tekoaly">tekoälyn</a>, robottien ja muiden mielien kanssa yhteen? Mitä jos vastaus olisi kyllä? </p> <p>Palataan kuitenkin hetkeksi ajassa taaksepäin 1920-luvulle. Tuolloin Hans Berger kehitti EEG-tekniikan (aivosähkökäyrä), jonka avulla voitiin nauhoittaa ihmisaivojen aktiivisuutta. Teknologia mahdollisti aivojen kartoituksen ja esimerkiksi erilaisten aivosairauksien havaitsemisen. 1970-luvulla University of California aloitti tutkimustyön voidaanko teknologian ja aivojen yhteistyöllä korjata esimerkiksi vioittunutta näköä, kuuloa tai palauttaa liikuntakykyä. Syntyi Brain-Computer Interfacen (BCI) ensiaskeleet. </p> <blockquote><p>Voimmeko yhdistää ihmismielen tekoälyn, robottien ja muiden mielien kanssa yhteen? Mitä jos vastaus olisi kyllä? </p> </blockquote> <p>Brain-Computer Interfacella tarkoitetaan kommunikointiväylää aivojen ja ulkopuolisen komponentin, kuten mikrosirun, välillä. Jos selaisit tätä tekstiä alaspäin BCI:n avulla käskysignaali ei kulkisi aivoistasi neuromuskulaarisen systeemin kautta hiiren rullalla olevalle sormelle vaan se menee suoraan ”tietokoneelle” mikrosirun välityksellä. BCI:llä tulkitaan aivojen energiaa ja toistuvia taajuuskuvioita, jotka käännetään koneen ymmärtämään muotoon ja takaisin koneelta aivojen ymmärtämäksi muodoksi. Se ei toistaiseksi pysty lukemaan tarkasti mitä ajattelet mutta pystyy tunnistamaan teemaa. Monimutkaiseksi tulkitsemisen tekee se että aivojen signaali on todella heikkoa ja hyvin vaihtelevaa. Aivojen komentojen ymmärtämiseksi käytettävä koneoppimisteknologia ei vielä pysty riittävällä tarkkuudella selviytymään tulkinnasta, mikäli sille kulkeutuva signaali vaihtelee päivästä tai teemasta toiseen liikaa.</p> <p>Vuonna 1998 istutettiin ensimmäinen siru ihmisen aivoihin. Kehitys on vain kiihtynyt nykypäivään tullessa. Aikaisemmin aivojen tarkempi tulkinta vaati sen että haluttu anturi porattiin (invasive) kallon läpi aivoihin, nykyään tutkimus keskittyy ihon pinnalta (non-invasive) tapahtuvaan tulkintaan. EEG:n lisäksi nykypäivänä voidaan hyödyntää erilaisia magneettikuvauksen menetelmiä tulkitsemaan mitä pääsi sisällä tapahtuu. Tutkijat voivat muun muassa muodostaa yksinkertaisen kuvan siitä mitä ajattelet.</p> <p><figure role="group"><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="7376523a-da29-4ba3-a4ca-e29199e22ddf" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/bci-brainpoetry-cgi.jpg" alt="Brain-Computer Interface tulkitsi CGI:läisten aivokäyristä runoja henkilöstötapahtumassa" title="Brain-Computer Interface tulkitsi CGI:läisten aivokäyristä runoja henkilöstötapahtumassa" /></article><figcaption>Brain-Computer Interface tulkitsi CGI:läisten aivokäyristä runoja henkilöstötapahtumassa</figcaption></figure><br /></p><h3>Brain-Computer Interfacella elämänlaatua paremmaksi nyt ja tulevaisuudessa</h3> <p>Yksi suuri syy miksi Brain-Computer Interfaceja kehitetään vauhdilla eteenpäin on sen tuomat mahdollisuudet elämänlaadun ja terveyden parantamisessa. Kuurot saavat jo nyt osittain kuulonsa takaisin sisäkorvaimplantin avulla. Sellainen asennetaan kirurgisesti ja implantti kääntää audiosignaalin sähköpulssiksi suoraan kuulohermoon. Halvaantuneet voivat kirjoittaa ajatuksen voimalla tällä hetkellä noin kuusi sanaa minuutissa. Kirjoittaminen tapahtuu kirjain kirjaimelta ajatuksen kohdistuessa aina yksittäiseen kirjaimeen. Samalla tapaa liikuntarajoitteiset voivat ohjata pyörätuoliaan ajatuksen voimalla eteenpäin. Miltä kuulostaisi näkökyvyn palauttaminen sokeille teknologian avulla?</p> <blockquote><p>Saammeko tätä kautta ymmärryksen miten muistimme toimii ja siinä sivussa parannuksen Alzheimerin tautiin?</p> </blockquote> <p>Tutkijat ovat myös pystyneet siirtämään muistot hiireltä toiselle sirun avulla. Sama voidaan toistaa apinoilla. Saammeko tätä kautta ymmärryksen miten muistimme toimii ja siinä sivussa parannuksen Alzheimerin tautiin?</p> <p>Seuraavan kymmenen vuoden sisään noin 80% BCI-markkinoista (Juniper Research) kohdistuu terveydenhuollon puolelle mutta teknologiaa voidaan hyödyntää myös muussa käyttötarkoituksessa. Esimerkiksi työpaikoilla meidän keskittymiskykyä ja luovuutta voidaan parantaa stimuloimalla tiettyä taajuutta aivoissa. </p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="f675bd6b-fc87-4736-9cdf-01824638588f" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/robotti.jpg" alt="Brain-Comuter Interface" title="Brain-Comuter Interface" /></article><br /></p><h3>May the force be with you</h3> <p>Palataan takaisin voiman maailmaan. Jos nyt kysyisin uudestaan voitaisiinko toisen ajatuksia lukea niin olisiko vastauksesi vielä sama mitä ensimmäisen kappaleen kohdalla? Kun voimme jo nyt kääntää ajatteluamme koneen ymmärtämään muotoon teknologian avulla niin samalla me voisimme tulevaisuudessa myös verkottaa teknologian ja kommunikoida ajatuksia vaihtamalla. Pilviaivot.</p> <p>Voima ei kuitenkaan aina ole vain valoisalla puolella vaan lieveilmiöt nousevat esille teknologian kehittyessä kohti arkielämän käyttöä. Darth Vader murtautui Luken ajatuksiin. Sama tapahtuisi takuuvarmasti jos meidän aivomme ovat verkottuneita toisiinsa. </p> <blockquote><p><em>Miten telepatia vaikuttaisi tapaamme kommunikoida?</em></p> </blockquote> <p>Tutkijat ovat sitä mieltä että vuonna 2050 hallitsemme esineitä täysin mielemme avulla. Pelottavaa, sillä me ymmärrämme täysin miten perinteiset tietokoneet toimivat ja miten muokata niitä mutta meillä ei ole kuin aavistus siitä miten maailman monimutkaisin tietokone, aivot, toimivat. Ja silti pystymme jo nyt osittain kontrolloimaan aivojamme.</p> <p><em>Miten telepatia vaikuttaisi tapaamme kommunikoida?</em> Verbaaliseen kommunikaatioon liittyvät olennaisena osana ilmeet ja eleet, jotka välittävät joskus tarkoitusta jopa sanoja enemmän. Netin varhaisina aikoina keskustelua herätti muun muassa se, miten sävyä ja aietta voidaan ilmaista kirjoitetussa muodossa. Väärinymmärryksiä tuntuikin syntyvän huomattavan paljon. Nykypäivänä ongelma ei ole kadonnut, mutta kenties vähentynyt meidän tottuessamme uudenlaiseen reaaliaikaiseen kommunikaatiotapaan, jota sävyttävät myös modernit hieroglyfit eli emojit.</p> <p>Ehkäpä telepatiassa välittyy myös sävy ja vastaanottaja kokee viestin sellaisena, kuin mitä lähettäjä on aikonutkin. Lisäksi on kiinnostavaa pohtia, pystytäänkö telepaattinen kommunikaatio rajoittamaan vain aikeisiin ja tietoisesti välitettyihin tuntemuksiin, vai onko olemassa mahdollisuus, että alla kytevät ja tietoisesti piilotetut motivaatiot pääsevät pinnalle.  </p> <p>Suurin kysymys taitaakin olla olemmeko valmiita aivojen manipulointiin...</p> <p><strong><em><a href="/fi/palvelumuotoilu/nextlab">CGI NextLab</a> tarjoaa arvokkaita ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia kasvattaa omaa ymmärrystä toimialojen trendeistä ja nousevista teknologioista, kuten vaikka BCI-teknologioista. Lyhyissä projekteissa testataan ja arvioidaan uusia teknologioita asiakkaan kanssa kustannustehokkaasti.</em></strong></p> <p><strong>Tutustu myös</strong></p> <ul><li><a href="/fi/blogi/kvanttitietokone-kvantti-kubitti-superpositio"><strong>Blogi: Kvanttitietokone – Kvantti? Kubitti? Superpositio?</strong></a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Fri, 10/04/2019 - 05:14</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=99586&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="33D9prkYZo5u1i06GVplj5y-XPWsQ8x3uy_0TdFt06o"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 04 Oct 2019 10:14:16 +0000 niko.levonen@cgi.com 99586 at https://www.cgi.fi Kunta-alustalla rakennetaan huomisen palvelut https://www.cgi.fi/fi/blogi/kunta-alustalla-rakennetaan-huomisen-palvelut <span>Kunta-alustalla rakennetaan huomisen palvelut</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Kuntien tärkein tehtävä on järjestää kuntalaisille palveluita, mutta kuinka monen kunnan tekemistä ohjaa asukas? Tänä päivänä kuntajohtamisessa korostuu tarve tuntea kuntalaisille tärkeät asiat, mitkä vaikuttavat esimerkiksi asuinpaikan valintaan. Tähän tarvitaan laaja-alaista ymmärrystä ja tuntemusta kuntalaisen tarpeista sekä palveluja ja kykyä vastata näihin tarpeisiin.</p> <p>Kuntastrategioista löytyy hyviäkin esimerkkejä siitä, joissa kuntalainen on keskiössä, mutta haasteina näissäkin kunnissa on se, miten siirtyä sanoista tekoihin. Ydinkysymys onkin, miten saamme strategiset tavoitteet täyttymään ja strategian jalkautettua operatiiviseen toimintaan. </p> <p>Tietoa hyvien päätösten ja toimivien palvelujen pohjalle on paljon. Miten kunta saa kaiken tarvittavan datan käyttöönsä ja pystyy hyödyntämään tietoa? Kunnilta puuttuu yksi toiminnanohjausjärjestelmä, johon kaikki tieto kerätään. Tietoa pitää kerätä useista eri toimialajärjestelmistä talous- ja henkilöstödatan tueksi. <a href="/fi/kunnat/hallinto-ja-johtaminen">Kuntien tiedolla johtamisen</a> haasteena on löytää ajantasainen ja laadukas data toiminnan kehittämisen, suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi.</p> <blockquote><p>Tänä päivänä kuntajohtamisessa korostuu tarve tuntea kuntalaisille tärkeät asiat, mitkä vaikuttavat esimerkiksi asuinpaikan valintaan.</p> </blockquote> <h3> </h3> <h3>Kunta-alustassa palvelut toteutetaan dataa hyödyntäen</h3> <p>Haasteen ratkaisu on digitaalinen data- ja liiketoiminta-alusta tuotteistetun tiedolla johtamisen pohjalle. Kunta-alustaan kootaan kuntapalvelut ja dataa sopivasti tietoa yhdistellen niin kunnan päättäjien, johdon kuin kuntalaisenkin tueksi. Alustalle kerätään kuntatoimialalle suunnatut ketterät, tuotteistetut osakokonaisuudet talouden ja HR:n osalta, sekä osaaminen ja ymmärrys kunnan toiminnanohjauksen osuuksista sekä saatavilla olevan tiedon sisällöstä. </p> <p>Hallitusti jaetun datan kautta mahdollistetaan datan hyödynnettävyys alustatalouden mallien mukaisesti myös ulkopuolisille palvelujen kehittäjille – kuten startuppien mobiili-applikaatioille ja kuntalaisille suunnattujen yksityisten palvelujen tarjoajille. Kunta ei ole kiinni vain isoissa alan toimijoissa, vaan pystyy hyödyntämään tarjolla olevaa osaamista laajasti, ehkä jopa paikallisia toimijoita kuten oppilaitosten, pienyritysten ja kuntalaisten osaamista hyödyntäen. Näin myös samalla kasvatetaan kunnan elinvoimaa ja kilpailukykyä. </p> <p>Kunta-alusta tuottaa myös lisäarvoa suoraan asukkaalle palvelukanavien kautta. Alustan kautta voidaan jakaa dataa esimerkiksi kuntaan muuttoa harkitsevalle asukkaalle tai yritykselle myös yleisellä tasolla. Tällainen data voisi olla esimerkiksi palveluverkosto postinumeroittain tai rakennuslupatiedot alueittain.</p> <p>Tietoa voidaan jakaa myös vahvan tunnistautumisen kautta asukaskohtaisena datana. Laskutustiedoista, maksamattomista laskuista tai avoimesta päivähoitohakemuksesta voisi esimerkiksi tehdä kyselyn suoraan asukasportaalista. Kun tieto kerätään yhteen paikkaan tai haetaan lähdejärjestelmistä vahvan tunnistautumisen kautta, varmistetaan, että tieto jaetaan alustasta vain oikeille henkilöille.</p> <h3> </h3> <h3>Dataa on tarjolla enemmän kuin koskaan</h3> <p>Elinvoimainen ja menestyvä kunta käyttää dataa ja tekee ennustamista talouden seurannan parantamiseksi katsoen tulevaisuuteen historiadatan avulla. Kuntatietouudistuskin ottaa vahvasti kantaa siihen, miten määrärahojen käytön ennustaminen, palvelujen kustannusten laskeminen ja läpinäkyvyys sekä olemassa olevan tiedon hyväksi käyttäminen paremmassa suunnittelussa tulee olemaan uusi normaali kaikkien kuntien tulevaisuudessa.  </p> <blockquote><p>Elinvoimainen ja menestyvä kunta käyttää dataa ja tekee ennustamista talouden seurannan parantamiseksi katsoen tulevaisuuteen historiadatan avulla.</p> </blockquote> <p>Tuotekustannuslaskentaa tehdään monessa kunnassa ajatuksena kohdistaa jokainen kunnan kuluerä jollekin kunnan tuotteelle ja palvelulle. Tuotekustannuslaskenta on tärkeä osa tiedolla johtamista. Kunta-alusta toimii oivallisena tiedon yhteen saattajana myös tämän laskennan onnistumiseksi. Sen oikein tekeminen mahdollistaa talouden kustannuksien seuraamisen, tiedon paremman jäljitettävyyden ja talouden ymmärryksen lisäämisen. </p> <p>Mille kuulostaisi hyvinvointi- ja pahoinvointitaskujen tunnistaminen kunnan alueelta ja tämän tiedon hyödyntäminen palvelukartan rakentamisessa? Entä asukkaiden päivittäisen mobiilidatan hyödyntäminen palvelujen ja julkisen liikenteen kehittämisessä?</p> <p>Kunnille on tarjolla karttanäkymällä kuvattuja tietoja asukkaiden elämäntilanteesta ja mieltymyksistä. Tietoja voi jakaa entistä avoimemmin myös kuntalaisille alueen vetovoimaisuutta ja palvelutarjontaa lisätäkseen. Datan yhdistely eri lähteistä helpottaa kuntaa tekemään parempia päätöksiä entistä isomman asukasjoukon hyväksi. Datan jakaminen oikeille tahoille tuo läpinäkyvyyttä päätöksen tekoon. Hallitusti jaetun datan kautta mahdollistetaan datan hyödynnettävyys alustatalouden mallien mukaisesti myös ulkopuolisille palvelujen kehittäjille. Näin myös samalla kasvatetaan kunnan elinvoimaa ja kilpailukykyä.</p> <h3> </h3> <h3>Alustan rakentaminen edellyttää ymmärrystä datasta ja teknologiasta</h3> <p>Hyvän digialustan tekemiseen pitää valita kumppani, joka tuntee <a href="/fi/data-ja-analytiikka">datan</a> ja <a href="/fi/digitaalinen-liiketoiminta-ja-ekosysteemit">alustataloustekniikan</a>, mutta osaa myös soveltaa alustatalouden toimintamalleja kuntalaisten palveluissa ja kunnan elinvoiman lisäämisessä. Tässä olennaista on hallita kuntapalvelujaprosesseja tukevien IT-ratkaisujen end-to-end osaaminen. Toteutukseen tarvitaan kuntatiedon asiantuntija, jolla on olemassa tietämys erilaisen datan sisällöstä ja yhdistelemisestä. </p> <p>CGI:llä on kokemusta kuntatiedon laajasta käyttämisestä Suomessa ja muissa pohjoismaissa. CGI on vahva toimija omilla, ketterillä tuoteratkaisuillaan nimenomaan kuntien datan hyödyntämisessä, jotka on kehitetty pohjoismaisen kunnallisen sektorin käyttöön palvellen juuri <a href="/fi/kunnat">kuntasektorin</a> tarpeita. </p> <p><strong>Lue lisää aiheesta:</strong></p> <ul> <li><a href="/fi/blogi/kuinka-mittaat-kuntastrategiaasi">Kuinka mittaat kuntastrategiaasi?</a></li> <li><a href="/fi/blogi/tulevaisuuden-kunta-digitalisoidaan-alustatalouteen">Tulevaisuuden kunta digitalisoidaan alustatalouteen</a></li> <li><a href="/fi/blogi/lisaa-faktaa-kuntien-paatoksentekoon">Lisää faktaa kuntien päätöksentekoon</a></li> </ul> <p> </p> <p><strong>Tilaa <a href="https://www.cgi.fi/fi/tulevaisuuden-kunta-uutiskirje">Tulevaisuuden kunta -uutiskirje</a> ja saat toimialan uusimmat uutiset suoraan sähköpostiisi!</strong></p> <article alt="tulevaisuuden kunta" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="https://www.cgi.fi/fi/tulevaisuuden-kunta-uutiskirje" data-entity-type="media" data-entity-uuid="24ee12c6-c1c0-4d9e-a0ca-5e8a47678019" data-langcode="fi" title="tulevaisuuden-kunta-cta" class="embedded-entity"><a href="https://www.cgi.fi/fi/tulevaisuuden-kunta-uutiskirje"> <img src="/sites/default/files/cta-tulevaisuuden-kunta-uutiskirje.jpg" alt="tulevaisuuden kunta" title="tulevaisuuden-kunta-cta" /></a></article> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 10/03/2019 - 06:47</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=99574&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="jZTTXm7Wx_dzurYkIjzjdJkm6Zk8UcLVABxWpPuFfAc"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 03 Oct 2019 11:47:07 +0000 niko.levonen@cgi.com 99574 at https://www.cgi.fi Sensoritekniikka on älyn ja inhimillisyyden täydellinen liitto https://www.cgi.fi/fi/blogi/sensoritekniikka-on-alyn-ja-inhimillisyyden-taydellinen-liitto <span>Sensoritekniikka on älyn ja inhimillisyyden täydellinen liitto</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Suomalainen terveydenhuolto on maailmalla tunnettu laadustaan ja saavutettavuudestaan. Global Burden of Diseasen tutkimusten mukaan tästä on ensisijaisesti kiittäminen mahdollistavaa lainsäädäntöä ja valvontaa, mutta tieysti myös ammattitaitoista ja koulutettua hoitohenkilökuntaa. Mutta entäpä terveydenhuollon teknologiset ratkaisut? Sama taho kertoo tutkimuksessaan, että kehittämisen paikkoja Suomellakin vielä on mm. sairauksien ennaltaehkäisyssä.</p> <h3>Kone vai ihminen?</h3> <p>Terveydenhuollossa ihmisen aito kohtaaminen on kiistatta tärkeää potilaan onnistuneen palvelukokemuksen ja hoidon kannalta. Tekniset apuvälineet nähdään usein negatiivisina ja huhut lääkäreistä, jotka ”vain tuijottavat tietokonetta” leviävät. Miksi usein ajatellaan, että kone on se huono ja ihminen hyvä? Olisiko mahdoton ajatus, että yhdessä olisimme vielä parempia?</p> <p>Asiantuntijalääkäri Heikki Aatola<a href="/fi/blogi/terveydenhuollon-tekoaly-on-tukialya"> kumoaa blogitekstissään teknologian ja inhimillisyyden vastakkainasettelun</a> sangen hyvin: ”...tekoäly ei korvaa lääkäriä, vaan auttaa heitä tekemään parempia diagnooseja.” Kyse ei siis ole siitä, että kone ja algoritmi kertoisivat meille koko totuuden, vaan siitä, että innovatiivisten teknologiaratkaisujen avulla voimme toimia entistä parempina ammattilaisina. On kiistatonta, että tietokoneet laskevat todennäköisyyksiä ja ottavat lukuisia laskennallisia muuttujia paremmin ja nopeammin huomioon kuin ihminen. Yhdistämällä tähän faktatietoon ammattilaisen kokemus ja näkemys päästään huipputuloksiin!</p> <blockquote><p>Olisiko mahdoton ajatus, että yhdessä olisimme vielä parempia?</p> </blockquote> <h3> Sensoritekniikka ei ole tulevaisuutta - se on jo täällä</h3> <p>Useimmat meistä ovat jo nähneet tulevaisuuskuvia sensoreiden hyödyntämisestä mm. juuri terveydenhuollossa. Älypatjat keräävät dataa hengityksestä ja sydämen sykkeestä ja erilaiset rannetietokoneet liikkumisesta ja jopa nukkumisesta. Ihoon kiinnitettävillä biosensoreilla voidaan tarkkailla kehon asentoa esimerkiksi kaatumisen varalta. Tätä datamäärää voidaan hyödyntää ennen kaikkea tilanteiden ennaltaehkäisyyn. Tiedon määrä ja laatu ovat avainasemassa, kun halutaan hyödyntää <a href="/fi/mita-on-tekoaly">tekoälyä</a> tällaisissa tilanteissa.</p> <p>Sensoritekniikkaa on tarjolla laaja kattaus. Bluetooth-sensoriteknologian avulla saadaan tuotettua dataa suoraan mobiililaitteisiin. Sairaaloissa osastokohtaisten tehtävien ja toimenpiteiden tilasta voidaan siirtää reaaliaikaisesti tietoa suoraan osastolle saapuvan lääkärin mobiililaitteeseen. Myös hoitohenkilöstön sisätilapaikannus sekä erilaisten työtehtävien tilastointi, voidaan automatisoida sensorien avulla.</p> <p>Kotihoidon kentällä hyödynnetään jo laajasti esimerkiksi mobiilia ovenavausta, joka hyödyntää Bluetooth-teknologiaa. Ovenavausoikeus on kiinnitetty suoraan asiakkaan käynnin tietoihin, joten avainten hallinta on helppoa ja säästää aikaa ja vaivaa. Tämän lisäksi näkyvyys toteutuneisiin käynteihin tarkentuu ja turvallisuus lisääntyy, sillä jokaisesta mobiililla tehdystä ovenavauksesta jää merkintä.</p> <blockquote><p>Sensoritekniikan valjastamiseen tarvitaan meitä ja teitä - siis eri alojen asiantuntijoita.</p> </blockquote> <h3>Mitä tässä sitten enää odotellaan? Sensorit kehiin ja sassiin.</h3> <p>Sensoritekniikan valjastamiseen tarvitaan meitä ja teitä - siis eri alojen asiantuntijoita. Oikean tiedon kerääminen oikeaan aikaan on avainasemassa, kun halutaan esimerkiksi edistää hoidontarpeen ennakointia tai ehkäistä sairauksia.</p> <p>Sensoritekniikan mahdollisuudet eivät kuitenkaan rajoitu vain terveydenhuoltoon, myös erilaisia siivous- ja kinteistönhuollon työtehtäviä voidaan automatisoida ja tehostaa erilaisten sensoreiden avulla. Mitäpä jos käsipyyherullatelineen rulla ei ikinä loppuisi kesken, sillä se olisi aina vaihdettu oikeaan aikaan, koska sensori ilmoittaisi rullan loppumisesta? Mitäpä jos sensorien kautta viesti sateisesta säästä generoituisi suoraan työpyyntönä alihankkijalle lyhentää eteistilan mattojen vaihtoväliä? </p> <p>Sensoritekniikkaa täydellisesti hyödyntävä älysairaala erilaisine tukitoimintoineen ei ole enää "mitäpä jos". Kyse on enää siitä, kuka ehtii ensin.</p> <p>Näytetäänkö muille mallia?</p> <p><strong>Tutustu myös</strong></p> <ul><li><a href="/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut"><strong>Terveydenhuollon palvelumme</strong></a></li> </ul><p> </p> <blockquote><h3>Webinaari: Konsultointi ja analytiikka kotihoidon kehittämisen tueksi, Case Nakkilan kotihoito</h3> <p><a class="btn" href="/fi/tapahtumat/konsultointi-ja-analytiikka-kotihoidon-kehittamisen-tueksi-webinaari">Tutustu  </a></p> </blockquote> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 09/30/2019 - 01:32</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=99500&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="NOkNJ0NOIVZ7kVAQ3CcYKKCUX0dJMpkdYtco1619XS8"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 30 Sep 2019 06:32:55 +0000 niko.levonen@cgi.com 99500 at https://www.cgi.fi Säilytä kilpailukykysi ja investoi toiminnanohjaukseen! https://www.cgi.fi/fi/blogi/sailyta-kilpailukykysi-ja-investoi-toiminnanohjaukseen <span>Säilytä kilpailukykysi ja investoi toiminnanohjaukseen!</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong><a href="/fi/toiminnanohjausjarjestelmat">Toiminnanohjausjärjestelmän (ERP)</a> tehtävänä on enemmän kuin tehtyjen töiden kirjaaminen tai prosessien seuraaminen taustapeilistä – sen tulisi auttaa varmistamaan niin yksittäisten työntekijöiden kuin koko organisaation tehokkuus ja muutosvalmius.</strong> </p> <p>Gaia Groupilla teettämämme tutkimus osoittaa, että toiminnanohjauksen merkitys niin tuottavuuden ja asiakastyytyväisyyden parantamisessa, toimintojen tehostamisessa kuin säästyneissä hankintakuluissa on kiistaton. Suomalaisten yritysten yhteenlaskettu nettotulos on kasvanut seitsemässä vuodessa lähes 170 prosenttia 27 miljardiin euroon, mikä osoittaa myös ERP-ratkaisujen tekevän tehtävänsä.</p> <p>Tiukat kasvutavoitteet, kiristyvä kilpailu sekä asiakkaiden vaatimukset edellyttävät sujuvia prosesseja tuotannosta ylimpään johtoon ja asiakasrajapintaan. Valitettavasti arkipäivän todellisuus on usein toista. Kokemukseni mukaan tyypillinen tilanne on se, että tilauskirjat täyttyvät, mutta tuotanto ei pysty vastaamaan huutoon. Tai että tiedonkulku on yksinkertaisesti liian hidasta ja epävarmaa. </p> <blockquote><p>Automaatioasteen kohotessa työntekijät pääsevät hyödyntämään tietotaitojaan tehtävissä, joihin vain ihminen kykenee, eikä arvokasta osaamispääomaa menetetä tarpeettomasti toistuviin rutiineihin.</p> </blockquote> <h3>Kilpailukyvyn taustalla on moderni ERP</h3> <p>Moderni ERP on kilpailukykysi kannalta keskeisessä roolissa, sillä juuri se mahdollistaa prosessien kehittämisen. Automaatioasteen kohotessa työntekijät pääsevät hyödyntämään tietotaitojaan tehtävissä, joihin vain ihminen kykenee, eikä arvokasta osaamispääomaa menetetä tarpeettomasti toistuviin rutiineihin. Aina ei tarvita edes suuria investointeja – joskus esimerkiksi pelkkä työkorttien digitalisointi parantaa tulosta huomattavasti. </p> <p>Toiminnanohjausjärjestelmällä voidaan vaikuttaa myös suoraan asiakkaalle näkyviin asioihin, kuten myyntiin, asiakaspalveluun, verkkokaupan käytettävyyteen ja toimituksiin. ERPiä ei myöskään tarvitse laajentaa kaikille liiketoiminnan osa-alueille, vaan riittää, että se tarjoaa reaaliaikaiset ja avoimet rajapinnat sekä liitettävyyden ulkoisiin palveluihin ja sovelluksiin. Tällöin esimerkiksi pilvipalvelut toimivat saumattomasti yhteen toiminnanohjausjärjestelmän kanssa ja liiketoimintosi pysyvät toistensa kanssa ajan tasalla. Osaavan konsultin kanssa kannattaa ottaa selvää siitäkin, mihin nykyinen järjestelmäsi pystyy – saatat yllättyä, kunhan uskallat kyseenalaistaa vanhat tapasi. Parhaassa tapauksessa järjestelmäsi odottaa hyödyntämistään!</p> <h3>Numerot kertovat</h3> <p>CGI:n toiminnanohjauksen ratkaisut ovat taloudellinen selkäranka monella sektorilla. Palvelemme lähes puolta Suomen yliopistoista, kahdeksaa sairaanhoitopiiriä, 150 julkista palveluntuottajaa ja järjestöä, 180 kuntaa ja kaupunkia sekä yli viidesosaa suurista ja keskisuurista yrityksistä. <br />  <br /> Koska elinvoimainen talous vaatii toimialaspesifit järjestelmät, ERP-ratkaisumme tukevat kunkin toimialan erityispiirteitä ja prosesseja sekä vastaavat liiketoiminnan vaatimuksiin kaiken kokoisissa yrityksissä. Me CGI:llä olemme sitoutuneet siihen, että hyvä suunta voi jatkua. </p> <p> <em>Kirjoittaja työskentelee CGI:llä ERP-liiketoiminnan johtajana vastuullaan omat teollisuuden tuoteratkaisumme ja missionaan tarjota jatkuvasti parempia toiminnanohjauksen ratkaisuja. </em></p> <p><strong>Tutustu myös:</strong></p> <ul><li><a href="/fi/videot/cgi-toiminnanohjauksen-uudistaja">Video: CGI - toiminnanohjauksen uudistaja</a></li> <li><a href="/fi/blogi/erp-konesalista-pilveen-uhka-vai-mahdollisuus">Blogi: ERP konesalista pilveen - uhka vai mahdollisuus?</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Tue, 09/24/2019 - 05:32</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=99380&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="KwgFg86JKDgT8PhVw0GHwfcZ0oJ2Tb0z3d2cAQ7iHR8"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Tue, 24 Sep 2019 10:32:38 +0000 niko.levonen@cgi.com 99380 at https://www.cgi.fi Toimivan hankintaprosessin neljä tunnusmerkkiä https://www.cgi.fi/fi/blogi/toimivan-hankintaprosessin-nelja-tunnusmerkkia <span>Toimivan hankintaprosessin neljä tunnusmerkkiä</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Ohiostot ja epämääräiset hankintaprosessit ottavat jalansijaa organisaatioissa käytössä olevien hankintaratkaisujen ja -prosessien puutteellisuuden seurauksena. Tehokas ja toimiva hankinta on kuitenkin mahdollista, kun siihen johtavia tekijöitä pystytään tunnistamaan ja ottamaan käyttöön.</strong></p> <p>Hankintaratkaisut eivät aina käytännössä vastaa odotuksia. Sen takia virallisena pidetyn hankintaprosessin rinnalla voi ilmetä ohiostamista eli sopimusten ja järjestelmien ulkopuolelle ulottuvia epävirallisia hankintaprosesseja. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa, että hankkija maksaa tuotteesta tai palvelusta ensin itse ja tekee siitä aikanaan kululaskun.</p> <p>Miksi hankintaratkaisut sitten eivät suoriudu tehtävästään ja täytä niille asetettuja tavoitteita? Yksi merkittävä syy kaiketi on, että järjestelmissä ei huomioida riittävästi, miten organisaation ja toisaalta hankintaa tekevän käyttäjän tarpeet eroavat toisistaan – tai kuinka ne voivat olla jopa ristiriidassa keskenään.</p> <p>Yleensä organisaatio tavoittelee hankintajärjestelmillä tehostunutta hallintaa, hankintojen ennakoitavuutta ja kustannussäästöjä. Hankintoja tekevä puolestaan odottaa tilaamisen olevan mahdollisimman vaivatonta ja tuotteen saapumiseen kuluva aika lyhyt.</p> <p>Lisäksi organisaatioissa hankinnat on päätetty tyypillisesti tehdä valmiista tuoteluettelosta. Uusia tarpeita havaittaessa jokaista tarvittavaa tuotetta ei kuitenkaan kannata lisätä tuotekatalogiin, koska se viivästyttäisi tilauksen tekemistä ja tuotteen saapumista liiaksi.</p> <p>Hankintaan liittyvien erilaisten lähtökohtien yhteensovittamiseen ei silti pitäisi suhtautua mahdottomana. Hankintaprosessissa, joka on toimiva sekä organisaation että hankkijan kannalta, on tunnistettavissa ainakin seuraavat osatekijät.</p> <h3>1. Vapaatuotteet ja vapaatekstitilaukset</h3> <p>Vapaatuotteita käytetään ratkaisuna siihen, että hankintatarpeita on hankala ennakoida ja että tuotekatalogit sisältävät rajoitetun määrän tuotteita. Vapaatuotteita hankitaan vapaatekstitilauksilla, joissa tarvittava tuote tai palvelu voidaan määritellä vapaamuotoisesti. Prosessi ei välttämättä toimi täysin automaattisesti, sillä esimerkiksi tiliöinti voidaan joutua tekemään vapaatekstitilauksissa käsin.</p> <p>Automaatiota voidaan kuitenkin lisätä vapaatuotteiden tilauksissa erilaisin keinoin. Vapaatuotteelle saadaan tiliöinti- ja käsittelytiedot automaattisesti, kun tilaukset on jaoteltu tuoteryhmiin. Hankintajärjestelmän käyttäjä voi lisäksi antaa muita tietoja, kuten toimittajan, hinnan ja tuotteen tarkan yksilöinnin. Koska käyttäjä täydentää puuttuvat tiedot itse, tilauksen voi tehdä heti ilman viiveitä.</p> <h3>2. Monipuoliset hakutoiminnot</h3> <p>Oikeiden tuotteiden löytämistä voidaan helpottaa monipuolisilla hakutoiminnoilla. Hakemisessa auttavat myös tuotevertailut sekä valmiit listaukset suosituimmista tuotteista. Samoin tuotepaketeilla voidaan kerätä hankittavia tuotteita valmiiksi kokonaisuuksiksi. Tällä myös vähennetään tilanteita, joissa tarvittava lisälaite unohtuu tilata tai joissa se on vääränlainen.</p> <h3>3. Tehostetut hyväksymisprosessit</h3> <p>Hankintapyynnön käsittelyyn kuluvaa aikaa voidaan minimoida automatisoimalla hyväskymisprosessia tekemällä eri tuoteryhmille erilaiset hyväksymisprosessit. Esimerkiksi standardityövälineitä tilattaessa hyväksyminen voi tapahtua automaattisesti. Manuaalista hyväksyntää voidaan jouduttaa mobiilikäyttöliittymällä etenkin, jos hyväksyjät ovat paljonkin tien päällä.</p> <h3>4. Vastaanoton kirjaaminen</h3> <p>Toimitusten vastaanotto on hallinnallisista syistä hankintaorganisaatiolle tärkeää, mutta usein se koetaan hankalimmaksi osaksi hankintaprosessia. Se on lisäksi helppo unohtaa. Toimiva hankintajärjestelmä ehkäisee kuittaamisen unohtamista lähettämällä käyttäjälle muistutuksia, jos toimitusta ei ole kirjattu määräajassa vastaanotetuksi. Käytännön tasolla vastaanottoa voidaan helpottaa skannaamalla niiden mukana tulevat QR-koodit puhelimella ja vahvistamalla järjestelmän niistä muodostamat vastaanottoehdotukset.</p> <p>Yllä olevia osatekijöitä vasten voidaan arvioida, tukeeko nykyinen hankintaprosessi organisaation tarpeita ja tavoitteita riittävästi.</p> <p><a href="/fi/tuoteratkaisut/rondo">Rondo</a> Hankinta tuo selkeän ja sujuvan toimintamallin hankintaan. Lue lisää <a href="/tuoteratkaisut/rondo/hankinnasta-maksuun">hankintamoduulista</a> ja sen <a href="/fi/blogi/hyodynna-helpon-hankinnan-mahdollisuudet-niin-kuluttajatkin-tekevat">uudistuksesta</a>.</p> <p><strong>Lataa <a href="/fi/lataa/automaatio-opas">automaatio-opas</a> ja ota selvää, mitä toimintoja ja työtehtäviä on mahdollista kehittää prosessien automatisaatiolla.</strong></p> <article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 /fi/lataa/automaatio-opas" data-entity-type="media" data-entity-uuid="f9850689-da7a-4c12-96f2-720ce8144d53" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/lataa/automaatio-opas"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/automaatio-opas.jpg" alt="Automaatio-opas" title="Automaatio-opas" /></a></article> <p><b>Tutustu myös</b></p> <ul> <li><a href="/fi/blogi/hyodynna-helpon-hankinnan-mahdollisuudet-niin-kuluttajatkin-tekevat">Hyödynnä helpon hankinnan mahdollisuudet – niin kuluttajatkin tekevät</a></li> </ul> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Fri, 09/20/2019 - 02:30</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=99258&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="co_Sgib_foy9988s9IKSrxwt2t6VQewVm03EABw6P7k"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 20 Sep 2019 07:30:28 +0000 niko.levonen@cgi.com 99258 at https://www.cgi.fi Videoanalytiikka ja konenäkö: Scifiä vai todellisuutta? https://www.cgi.fi/fi/blogi/videoanalytiikka-ja-konenako-scifia-vai-todellisuutta <span>Videoanalytiikka ja konenäkö: Scifiä vai todellisuutta?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Uskotko <a href="/fi/data-ja-analytiikka/videoanalytiikka">videoanalytiikan</a> olevan kallista scifi-tekniikkaa, jota käytetään vain tutkimukseen? Teknologiaa, joka putoaa taivaalta ja ratkaisee nykypäivän ongelmat (sanoiko joku Minority Report)?</strong></p> <p>Totta puhuen ymmärrän sinua täysin, mutta onneksi näin ei ole. Yksinkertaistettuna, videoanalytiikka on "vain" konenäön tekniikoiden hyödyntämistä, jossa arvo saadaan digitaalisesta videosisällöstä. Edistyneempiin ratkaisuihin sisältyy useita syvän oppimisen malleja, jotka implementoidaan algoritmiputkeen monimutkaisten tarpeiden ratkaisemiseksi!</p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="bf2dfbf5-3979-45c0-8faa-1c62946af43d" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/konenako.png" alt="Mitä on konenäkö?" title="konenäkö" /></article><br /></p><h3>Videoanalytiikka = konenäkö + koneoppiminen + reaaliaikainen analytiikka</h3> <p>Jos videoanalytiikka ei ole ennestään tuttua, saatat keskittyä kaikkiin hienoihin asioihin, joita se voi tehdä henkilön tai objektien analysoinnissa. Videoanalytiikan todellinen arvo on kuitenkin kyky kaapata uusia dataulottuvuuksia, joita voidaan käyttää olemassa olevan tiedon kanssa, kun pyritään rakentamaan kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä toiminnasta.</p> <p>Ajatellaan sitä näin: sinulla voi olla jokin teollisuustuotteiden valmistusprosessi, jossa on satoja sensoreita paikallaan tarkkaillen kaikkea sekunnin välein. Silti sinulla on korkea tuotevikaantumisaste.</p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-type="media" data-entity-uuid="dce664ff-46b7-4813-8ad6-9381bd65508b" class="align-right embedded-entity" data-langcode="fi"><img src="/sites/default/files/videoanalytiikka.png" alt="Videoanalytiikka=konenäkö + koneoppiminen + reaaliaikainen analytiikka" title="Videoanalytiikka=konenäkö + koneoppiminen + reaaliaikainen analytiikka" /></article></p><p>Kaikilla näilläkään tiedoilla et voi tunnistaa syy-seuraussuhdetta. Kun lisätään videoanalytiikka ja konenäkö tarkkailemaan tuotetta tuotannon aikana, voidaan tarkkailla tuotantoviat sellaisena kuin ne tapahtuvat ja sitoa olemassa oleviin sensoritietoihin helposti syyn tunnistamiseksi.</p> <p>Yllättyisit nähdessäsi, kuinka paljon yliopistotutkimusta on tällä hetkellä kaupallistettu liittyen tähän. On malleja, jotka voivat tunnistaa ja seurata tuhansia objekteja arjessa, määrittää, käyttävätkö työntekijät vaadittuja turvavarusteita tai jopa lukea mikroilmeen ymmärtääksesi kokemuksia toimitetun palvelun onnistumisesta.</p> <p>Olen johtanut projekteja, joissa yhdistetään laseria ja erilaisia valospektrejä teollisiin ja vähittäiskaupan menetelmiin, onnistutaan tavoittamaan ikä ja sukupuoli demografiat festivaaleilla sitoen nämä sijaintiin, toteutetaan reaaliaikaista markkinointisisältöä kasvojen tunnistuksen ja analysoinnin ohjaamana sekä toimitetaan tunne- ja ihmisvirtoja koskeva analyysi maailman johtavalle joukkoliikenteen solmupisteelle.</p> <p>Kaikkea tätä on rakennettu jo vuosikymmenien ajan. Elämme tilanteessa, jossa voidaan kuvitella tällainen skenaario: jos huippututkimuksen teknologialla kestää 20 vuotta päästä markkinoille, tulemme näkemään videoanalytiikan ratkaisujen tsunamin, joka iskee markkinoille seuraavan 10 vuoden aikana.</p> <p>Ainoa jäljellä oleva kysymys ei ole se, onko videoanalytiikka tieteiskirjallisuutta vai todellisuutta. Kysymys kuuluu: kuinka videoanalytiikka voi olla hyödyksi sinulle?</p> <p><strong>Tutustu myös</strong></p> <ul><li><a href="/fi/blogi/videoanalytiikka-arvoa-vai-hypea">Blogi: Videoanalytiikka: arvoa vai hypeä?</a></li> <li><a href="/fi/asiakasesimerkit/power">Case Power: Tunne asiakkaasi videoanalytiikan avulla</a></li> <li><a href="/fi/ratkaisu-lehti/2-2018/rock-aitoa-tunnetta">Case Ruisrock: Rock on aitoa tunnetta</a></li> <li><a href="/fi/data-ja-analytiikka">Edistyneen analytiikan palvelumme</a></li> </ul><p> </p> <blockquote><h3>Webinaari: Tuotannon tasalaatua ja työturvallisuutta videoanalytiikalla</h3> <p><a class="btn" href="/fi/tapahtumat/videoanalytiikka/webinaari-tuotannon-tasalaatua-ja-tyoturvallisuutta-videoanalytiikalla">Tutustu</a></p> </blockquote> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Fri, 09/13/2019 - 08:09</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=99057&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="S5R0cq4EqkuCufqbyCkEvBbED5SC_lXuMhVb3Qpu8Ks"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 13 Sep 2019 13:09:09 +0000 niko.levonen@cgi.com 99057 at https://www.cgi.fi ERP konesalista pilveen – uhka vai mahdollisuus? https://www.cgi.fi/fi/blogi/erp-konesalista-pilveen-uhka-vai-mahdollisuus <span>ERP konesalista pilveen – uhka vai mahdollisuus?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Me suomalaiset olemme järkikansaa. Minkä teemme, sen teemme hyvin, jalat maassa ja tarpeettomia riskejä välttäen. Hyvä niin. Mutta onko meillä riittävästi tietoa pilvipalvelujen mahdollisuuksista? Entä miksi <a href="/toiminnanohjausjarjestelmat">toiminnanohjausjärjestelmän</a> siirtäminen konesalista pilveen arveluttaa yhä, ja ovatko huolet perusteltavissa? </strong></p> <p>Mikä on uutta, epäilyttää. Ja missä riskit tuntuvat suurilta, siellä epäillään enemmän. Näin on myös ERP-pilviratkaisujen laita. Esimerkiksi CRM-järjestelmiä on viety pilveen jo pitkään, ja tuskin kukaan tahtoisi palauttaa niitä konesaleihinsa. Toisaalta CRM:n liiketoimintakriittisyys on toiminnanohjausta matalampi ja sen uudistamissykli huomattavasti nopeampi – perinteiset ERP-projektit kun saattavat kestää vuosia ja maksaa miljoonia euroja. </p> <p>ERP halutaan pitää tiukasti omissa käsissä siksikin, että siitä riippuu koko liiketoiminnan jatkuvuus. Kun rauta on lähellä, lisääntyy myös mielenrauha. Tai ainakin tunne siitä, että asia on omassa hallinnassa. Mutta onko tunteella järkiperusteita?</p> <h3>Faktat ratkaisevat, myös ERP-hankkeissa</h3> <p>Omaan konesaliin rakennetun <a href="/toiminnanohjausjarjestelmat">ERP-järjestelmän</a> suorituskykyä on helppo seurata esimerkiksi kuormituksen, muistin, levyliikenteen ja prosessoritehon osalta. Jos kapasiteetti loppuu kesken, asia ratkaistaan ostamalla lisää rautaa. Muutosten tekeminen on kuitenkin paitsi hidasta myös kallista ja hetkittäisen huippukuormituksen mukaan ei ole useinkaan järkevää mitoittaa ympäristöään. Oman konesalin ERP on myös henkilösidonnainen. Kuka pelastaa tilanteen, jos luottohenkilösi sairastuu tai vaihtaa työpaikkaa? </p> <p>On enemmän sääntö kuin poikkeus, etteivät on-premise -laitteisto ja -ohjelmistot ole ajan tasalla tai tietoturvallisia. Pitkät ja kalliit ERP-hankkeet ovat myös usein vanhentuneita jopa ennen kuin ne saadaan käyttöön. Entä kuinka moni paikallinen yritys pystyy oikeasti tarjoamaan yhtä järeän ympäristön kuin esimerkiksi <a href="/fi/microsoft-dynamics-365">Microsoft</a>? Käsi sydämellä, ei yksikään. Entä jos sinun pitäisi lyödä vetoa siitä, kumpi kaatuu todennäköisemmin: itse ylläpitämäsi palvelin vai moninkertaisesti varmistettu Dynamics-pilvi? </p> <h3>Pilvi-ERP tuo ketteryyttä ja skaalautuvuutta toimintaan</h3> <p>Vaihdetaan näkökulma ERP-pilveen. Saat toiminnanohjauksen palveluna, joka skaalautuu tarpeidesi mukana. Ruuhkahuiput eivät ole ongelma, ja selviät muutoksista helpommin. Uusiin ominaisuuksiin tai järjestelmäintegraatioihin ei tarvitse sijoittaa omaisuuksia, koska niitä löytyy valmiina. Lisäksi pilvi-ERP on käyttövalmis keskimäärin muutamassa kuukaudessa. ERP-hankkeen toteutuneet kustannukset ovat saattaneet paisua jopa kolminkertaiseksi alkuperäisestä, nyt vastaava kerroin on yksi tai jopa alle.</p> <p>Onko pilvimaailmassa siis kaikki täydellistä? Ei toki, mutta lähelle on mahdollista päästä. Kysymys on ennen kaikkea muutosjohtamisesta. Ja oikean kumppanin valitsemisesta toteuttamaan muutosta. </p> <blockquote><p>Uudet työtavat tulee suunnitella järjestelmän ehdoilla, eikä toisinpäin.</p> </blockquote> <p>Pilvipalveluja ei räätälöidä, vaan niihin valitaan ominaisuuksia. Niitä ei myöskään osteta valmiina, vaan jokainen pilvi-ERP on käyttäjäänsä varten sovitettu kokonaisuus, jonka taustalla pyörii globaalisti yhtenäinen järjestelmä. Siksi uudet työtavat tulee suunnitella järjestelmän ehdoilla, eikä toisinpäin. Kokemukseni mukaan tästä on pelkkää hyötyä, sillä liian monen ERP-ratkaisun koko potentiaali on hyödyntämättä ja ne on alistettu ominaisuuksiltaan kirjaamisjärjestelmäksi. </p> <p>Kuten alussa jo totesin, me suomalaiset olemme järkikansaa, ja siitä pilvi-ERPissäkin on kysymys!</p> <p><strong>Tutustu myös:</strong></p> <ul><li><a href="/fi/blogi/ota-suunta-kohti-modernia-toiminnanohjausta">Blogi: Ota suunta kohti modernia toiminnanohjausta</a></li> <li><a href="/fi/videot/cgi-toiminnanohjauksen-uudistaja">Video: CGI - toiminnanohjauksen uudistaja</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 09/02/2019 - 02:14</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=98712&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="gwpgugiN1RYKNOWhaSdr6IGy9n5Bob5e230jC5nHd6E"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 02 Sep 2019 07:14:11 +0000 niko.levonen@cgi.com 98712 at https://www.cgi.fi Suomi sai viimein saavutettavuuslain https://www.cgi.fi/fi/blogi/suomi-sai-viimein-saavutettavuuslain <span>Suomi sai viimein saavutettavuuslain</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Saavutettavuuslakina yleisesti puhuttu <a href="https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306" target="_blank">lak</a>i on viimein tullut voimaan ja alkaa toteutua käytännössä nyt syyskuussa.</p> <p>Tämä laki kattaa kaikki julkisen sektorin kansalaisille tarkoitetut verkkosivustot, mobiilisovellukset ja näiden sisällöt. Laki koskee osittain myös vakuutus-, pankki-, energia-, posti- ja liikennetoimialaa. Laissa säädetään minimitaso palveluiden saavutettavuudelle sekä käytäntöjä näiden valvomiseen.</p> <p>Mitä saavutettavuus tarkoittaa? Digitaalista palvelua voi kutsua saavutettavaksi, kun kuka tahansa voi erilaisista rajoitteista huolimatta käyttää palvelua ja ymmärtää sen sisältöä. Saavuttaakseen tämän päämäärän, palveluja voi käyttää eri päätelaitteilla sekä erilaisten apuvälineiden kanssa, esim. ruudunlukijalla. Palveluiden laadulle ja käytettävyydelle on asetettu myös entistä korkeampia vaatimuksia. Mikäli saavutettavuus ei toteudu, palveluntarjoajaa voidaan sanktioida.</p> <p>Lain soveltamisen siirtymäajat vaihtelevat syyskuusta 2019 tammikuuhun 2021. Ensimmäisten palveluiden tulee osaa saavutettavia jo nyt!</p> <h3>Miten tämä koskee julkista sektoria? </h3> <p>Digitaalisten palveluiden saavutettavuusvaatimukset ja aikataulut perustuvat pitkälti EU-direktiiviin, mutta kansallisessa lainsäädännössä tehtiin tärkeitä linjauksia yksityiskohdista. Laki muodostui melko lailla samankaltaiseksi kuin alkuperäinen ehdotus, mutta joitakin pieniä muutoksia tehtiin pykäliin viime metreillä.</p> <p>Julkisen sektorin verkkosivustojen tulee olla saavutettavia jo tämän vuoden syyskuussa, mikäli ne on julkaistu syyskuun 2018 jälkeen. Mikäli palvelu on vanhempi, sen saavutettavuuden määräaika on myöhemmin, vasta syyskuussa 2020. Kaikkien mobiilisovellusten määräaika 2021 kesällä. Ainostaan evankelis-luterilaisen kirkon, Yleisradion ja maakuntaviranomaisten palvelut on suljettu tämän lain ulkopuolelle, sillä heitä koskee muut säädökset saavutettavuuden suhteen.</p> <h3>Julkisen sektorin intrat </h3> <p>Viime metreillä lain piiriin nousivat myös julkisen sektorin intranetit ja työpaikoilla käytetyt ekstranetit. Uusien introjen tulee olla saavutettavia heti julkaisun yhteydessä, kun taas jo olemassa olevat intrat saavat reilusti siirtymäaikaa siihen asti, kunnes ne uudistetaan perin pohjin. Perinpohjainen uudistus voi olla esimerkiksi teknologian vaihtaminen. Mikäli intra koostuu useista eri osista, kunkin osan aikataulut saavutettavuuden suhteen katsotaan erikseen.</p> <h3>Yllättävän monet yksityiset digipalvelut myös lain piirissä</h3> <p>Mielenkiintoista on, että Suomessa saavutettavuuslaki tulee koskemaan laajalti myös muita kuin julkisen sektorin digipalveluja mm. vakuutus-, eläkevakuutus-, pankki-, posti- ja liikenne- ja energia-alaa. </p> <p>Soveltaminen yksityiselle sektorille on aiheuttanut paljon keskustelua lakivalmistelun aikana. Näihin digipalveluihin kuuluu iso määrä sellaista asiointia, joka ei ole kansalaiselle missään määrin pakollista toimintaa. Hyvänä esimerkkinä pakollinen liikennevakuutus ja vapaaehtoinen matkavakuutus. Saavutettavuuslakia tullaan soveltamaan kuitenkin kaikkiin palveluihin, koska vapaaehtoiset ja pakolliset palvelut muodostavat kokonaisuuksia: koko palveluprosessin onnistumisen kannalta on selkeämpää, että saavutettavuusvaatimukset ovat samat läpi koko palvelun.</p> <p>Vakuutus-, pankki-, posti- ja liikenne- ja energia-alalla ei kuitenkaan ole kaikkien palvelujen saavutettavuuden kanssa kiire, siirtymäaikaa jatkettiin vapaaehtoisten palveluiden osalta vuoteen 2021. Jatkoaika ei koske vakuutusyhtiöiden julkisen hallintotehtävän hoitoon liittyviä palvelun osia. Se ei koske myöskään tunnistuspalvelua eikä verkkomaksamisen mahdollistamia palveluja, joita käytetään viranomaisen digitaalisissa palveluissa. Näiden osalta tiukemmat määräajat ovat kuten julkisen sektorin verkko- ja mobiilipalveluissa.</p> <h3>Lähes kaikki digisisällöt lain piiriin</h3> <p>Saavutettavuuslaki ulottuu lähes kaikkiin digipalveluiden sisältöihin. Verkkosivustoihin, mobiilisovelluksiin, videoihin, sähköisiin lomakkeisiin ja asiointipalveluihin. Myös verkkoon linkitettyjen, toimisto-ohjelmilla tuotettujen dokumenttien, kuten PDF-, Word- ja Excel-tiedostojen on oltava saavutettavia. </p> <p>Ainostaan joitakin sisältöjä on rajattu ulkopuolelle. Näitä ovat suorat videolähetykset, verkkokartat ja karttapalvelut (pois lukien navigointikäyttöön tarkoitettu opastava sisältö), koulujen ja oppilaitosten rajatut opetussisällöt ja kulttuuriperintökokoelmien teosten ilmentymät. </p> <h3>Mitä on riittävä saavutettavuus?</h3> <p>Riittävä saavutettavuustaso on käytännössä WCAG:n 2.1 A ja AA -tason kriteerit. Niitä on nyt yhteensä 50 kappaletta ja niihin voi tutustua Aluehallintoviraston ylläpitämässä palvelussa <a href="http://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/" target="_blank">www.saavutettavuusvaatimukset.fi</a>. Samassa osoitteessa voi tutustua saavutettavuuslakiin tarkemmin. </p> <p>Mikäli sähköinen palvelu on toteutettu saavutettavaksi vuosi sitten tai aiemmin, tarvitaan todennäköisesti silti tiettyjä päivityksiä. WCAG-kriteeristöön tuli päivitys vuoden vaiheessa, jolloin julkaistiin uusia saavutettavuusvaatimuksia. Lisäksi palvelujen sisältö usein muuttuu ajan myötä ja tarkistus on paikallaan senkin vuoksi.</p> <p>Lisäksi palveluista tulee löytyä saavutettavuusseloste ja käyttäjien pitää pystyä lähettämään palautetta saavutettavuuspuutteista.  Aluehallintovirasto on julkaissut ohjeet <a href="https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/saavutettavuusseloste/" target="_blank">saavutettavuusselosteelle</a>. Saavutettavuuspalautteen lähettämiseen voi lisätä esimerkiksi yleiseen palautelomakkeeseen yhtenä palautetyyppinä.</p> <h3>Saavutettava = Käytettävä?</h3> <p>Hyvä saavutettavuus tuo mukanaan myös hyvää käytettävyyttä. Saavutettavuus tarkoittaa myös palvelun parempaa löydettävyyttä, koska hakukonekin hyötyy ruudunlukijalle optimoiduista sisällöistä. <br /> Saavutettavuus ei kuitenkaan korvaa käytettävyyttä, vaan ne täydentävät toisiaan. Vaikka verkkopalvelut olisivat teknisten saavutettavuussuositusten mukaisia, ne eivät välttämättä silti ole riittävän helppokäyttöisiä. Hyvällä sähköisen palvelun saavutettavuudella ei voida vaikuttaa myöskään siihen, että käyttäjä löytää palvelun piiriin tai siihen, että asiakaskokemuksesta muodostuisi positiivinen kaikissa palvelukanavissa. </p> <p>Toivon kovasti, että lain vaatimat parannukset eivät jää teknisten vaatimusten täyttämisen tasolle, vaan että muutos innoittaisi tuottamaan aidosti käyttäjäkokemukseltaan parempilaatuisia palveluita. Jos digitaalinen palvelu ei vastaa sen käyttäjien todellisiin tarpeisiin, saavutettavuuden arvo latistuu.</p> <p>Tutustu myös</p> <ul><li><a href="/fi/palvelumuotoilu/saavutettavuus">Saavutettavuuden palvelumme</a></li> <li><a href="/fi/palvelumuotoilu">Palvelumuotoilun palvelumme</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Sun, 09/01/2019 - 01:33</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=100022&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="_WMh3wba_0GuPmkC98cdNQhrX5CpzC4mNrNBahehPUw"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Sun, 01 Sep 2019 06:33:27 +0000 niko.levonen@cgi.com 100022 at https://www.cgi.fi Kvanttitietokone – Kvantti? Kubitti? Superpositio? https://www.cgi.fi/fi/blogi/kvanttitietokone-kvantti-kubitti-superpositio <span>Kvanttitietokone – Kvantti? Kubitti? Superpositio?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Vuonna 1959 Richard Feynman huomasi, että mitä pienemmäksi (elektroniikan) osat menevät, sitä merkittävämmin kvanttimekaniikan ilmiöt tulevat esiin. Kovin juttu hänen löydöksissään oli ns. superposition mahdollisuus, josta tutkijat kohisivatkin aikoinaan kilpaa. Se nimittäin mahdollistaisi julmetun tehokkaiden tietokoneiden rakentamisen. Teoria oli kuitenkin spekulointia reilut kaksikymmentä vuotta aina 1980-luvulle asti, jolloin Feynmanin ajatukset muuttuivat konkreettisemmaksi teoriaksi kvanttitietokoneista ja niiden simuloinnista.  </p> <p><strong>Superpositio</strong> tarkoittaa, että objektilla ei (välttämättä) ole selkeästi määriteltyä tilaa. Perinteisen tietokoneen bitti joko on tai ei ole (1 tai 0), kun taas kvanttitietokoneen peruselementti – <strong>kubitti</strong> – on (ehkä) molemmat samalla kertaa eli se on superpositiossa. Vähän sama kuin treenaisi ja nukkuisi yhtaikaa keräten molempien hyödyt kerralla. Sittemmin tutkijat ovat kehittäneet supertiheän koodin nimellä kulkevan menetelmän, joka lomittaa kubitteja. Silloin yksi kubitti onkin kuin kaksi kubittia kerralla. Juoksisi, nostaisi puntteja, opiskelisi ja nukkuisi. Kaikki yhtaikaa. Kvanttitietokone pystyy siis superposition avulla tarkastelemaan kaikkia tiloja kerralla, ei peräkkäin kuten perinteinen tietokone. </p> <blockquote><p>Nenäsi edessä on todennäköisesti 64-bittinen perinteinen tietokone. Mitä jos siinä olisikin 64-kubittinen kvanttiläppäri?  </p> </blockquote> <p>Ensimmäisen Intelin mikroprosessori oli 4-bittinen, sellaisen yksi rekisteri piti sisällään yhden kuudestatoista numerosta kerrallaan. 4-bittinen kvanttikone on kaikki kuusitoista numeroa samalla kertaa. 40-(ku)bittinen kvanttikone olisi yhtä tehokas kuin tehokkaimmat nykyiset supertietokoneet. Jos pohdit hetken tehoeroa, niin nenäsi edessä on todennäköisesti 64-bittinen perinteinen tietokone. Mitä jos siinä olisikin 64-kubittinen kvanttiläppäri?  </p> <h3> Missä mennään nykyhetkellä?</h3> <p>Kvanttiläppäreihin on vielä matkaa, mutta ensimmäisiä kvanttitietokoneita löytyy jo markkinoilta. Kanadalainen D-Wave toi ensimmäisen kaupallisen kvanttikoneensa markkinoille 2011 noin kymmenen miljoonan dollarin hintaan. Se oli silloin 128-kubittinen. Vuonna 2013 sama yritys julkaisi 512-kubittisen koneen. Jotain sen kyvystä kertoo, että se toimii 3600 kertaa tehokkaammin kuin tehokkain perinteinen supertietokone, kunhan siinä ajetaan sitä varten viriteltyä optimointialgoritmia. Sadalla parametrilla se suoriutuu optimointiratkaisusta puolessa sekunnissa, kun perinteisemmällä koneella menee samaan puoli tuntia. Viime vuoden alussa D-Wavelta tuli 2048-kubittinen kone markkinoille. Yritykseltä löytyy myös ensimmäinen pilvipohjainen kvanttitietokone LEAP. (Okei, heidän koneensa eivät ole täydellisiä kvanttitietokoneita, koska ne keskittyvät vain yksittäisten optimointiongelmien ratkaisuun kvantteja soveltaen.) </p> <p>D-Waven koneet siis soveltavat eivätkä ole "täydellisiä" kvanttitietokoneita. Jotain yllä oleva vertailu kuitenkin kertoo niiden potentiaalista. Tällä hetkellä kvanttitietokone on suunnilleen samalla tasolla perinteisen tietokoneen kanssa tehoja vertailtaessa. Fysiikan ilmiöt tulevat vielä vastaan, stabiilia kvanttitietokonetta on vaikea rakentaa. Kubitit ovat niin nirsoja toimimaan, että lopputulos pitää varmistaa lukuisia kertoja yhden laskutoimituksen aikana. Tämä johtuu siitä, että ne ovat herkkiä ulkoisille häiriötekijöille. Esimerkiksi D-Waven koneet jäädytetään absoluuttisen nollapisteeseen (-273 astetta celsiusta), jotta niistä saadaan toimintavarmempia. </p> <p>IBM on juuri julkaissut Q System One -kvanttitietokoneen: Se on kokeiluasteella oleva 20-kubittinen kvanttitietokone. Lähinnä symboli eikä läpimurto, sillä se on soveltava kvanttitietokone kuten D-Waven vastaavat. Muutkin isot toimijat tuovat näitä näennäisiä kvanttikoneita julki lähivuosina. Mielestäni tämä osoittaa, että todelliset kvanttitietokoneet ovat tulossa pienen välivaiheen jälkeen.</p> <p><figure role="group"><article alt="IBM:n Q System One -kvanttitietokone" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="a79786eb-955e-4322-be74-07e2bb6148e4" title="IBM:n Q System One -kvanttitietokone" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/ibm-kvanttitietokone.jpg" alt="IBM:n Q System One -kvanttitietokone" title="IBM:n Q System One -kvanttitietokone" /></article><figcaption>Kuvassa IBM:n vastajulkaisema Q System One -kvanttitietokone. </figcaption></figure><br /></p><blockquote> <p>Käytetäänkö kvanttitietokoneita maapallon pelastamiseen vai tuhoamiseen?</p> </blockquote> <h3>Kvanttiylivaltaa</h3> <p>Googlen mielestä ideaalissa kvanttitietokoneessa on muutama sata miljoonaa kubittia ja virhemarginaali alle 0,01 %. Heidän arvionsa mukaan tällaisen koneen rakentamiseen menee vielä muutama vuosikymmen.  </p> <p>Tilanne on sama kuin <a href="/fi/mita-on-tekoaly">tekoälyn</a> kohdalla, meillä on heikon tekoälyn ratkaisuja olemassa mutta vahva (inhimillinen, tiedostava) tekoäly puuttuu. Ehkäpä vahva tekoäly tarvitsee kvanttinsa läpimurtoa varten? Kvanttitietokoneiden osalta asiantuntijat ovat sitä mieltä, että 2020-luvulla rakennetaan ensimmäiset yksinkertaisemmat ei-soveltavat kvanttitietokoneet. </p> <p>Mitä siitä seuraa, kun ensimmäiset todelliset kvanttitietokoneet julkaistaan? Puhumattakaan Googlen ideaalista versiosta? Käytetäänkö kvanttitietokoneita maapallon pelastamiseen vai tuhoamiseen? Ensimmäinen, pelottava ajatus tulevaisuudesta on se, että nykyiset kryptografian metodit tulisivat kvanttikoneiden myötä hyödyttömiksi. Salausavainten murtaminen olisi yhtä helppoa kuin risun katkaiseminen. Mitä tapahtuisi lohkoketjuille?  </p> <p>Olisi kuitenkin mukavampaa, jos uudenlaisten supertietokoneiden avulla pelastettaisiin maailmaa. Löydettäisiin vaikkapa uusia lääkkeitä ja ratkaisut ilmastonmuutoksen torjumiseen. Kvanttitietokoneista löytyy potkua ratkaista ongelmat tunneissa, ongelmat joiden ratkaisemiseen menee nykyisillä supertietokoneilla satoja vuosia. </p> <h3> Testaa uusia liiketoimintaideoita ja teknologioita CGI:n NextLabissa</h3> <p><a href="/fi/palvelumuotoilu/nextlab">NextLabissa</a> tutkimme tulevaisuuden trendejä ja niihin liittyviä teknologioita sekä koeponnistamme uusista ideoista projekteja nopeasti ja kustannustehokkaasti, olipa kyse sitten kvanttitietokoneista tai kuluttajan tunteiden tulkitsemisesta. </p> <p>NextLab tarjoaa valmiin ympäristön sekä asiantuntijuuden uusien teknologioiden testaamiseen. Käy tutustumassa NextLabiin ja <a href="mailto:tommi.gynther@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">ota yhteyttä</a>, niin keskustellaan lisää liiketoimintasi tulevaisuudesta.</p> <p><strong><em>Olemme mukana seuraavassa <a href="https://www.heltech.org/" target="_blank">HelTech-tapahtumassa 2.9.</a>, jolloin aiheena on kvanttitietokoneet. HeltTechin tapahtumissa kuullaan ja keskustellaan kuukausittain uusiin teknologioihin liittyvistä aiheista. Nähdään siellä!</em></strong></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Tue, 08/27/2019 - 06:01</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=98653&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="s9rjaVpGM3M4BUoO5Q-jk2BAUkgfBb0WcJcqosR1_MI"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Tue, 27 Aug 2019 11:01:02 +0000 niko.levonen@cgi.com 98653 at https://www.cgi.fi Älä laske kaloreita https://www.cgi.fi/fi/blogi/ala-laske-kaloreita <span>Älä laske kaloreita</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Käyt työterveyshuollon terveystarkastuksessa. Verikokeissa selviää, että sinulla on kakkostyypin diabetes. Osana hoitoa lääkäri lähettää sinut ravitsemusterapeutille, joka pyytää sinua täyttämään ruokapäiväkirjaa etukäteen. Luit viime viikolla artikkelin, jossa kerrottiin, että päivittäinen kaloreiden laskeminen ei ole terveellistä syömiskäyttäytymistä. Olet hämmentynyt – miksi nyt pitää täyttää ruokapäiväkirjaa?</strong></p> <p>Sinua hoitava laillistettu ravitsemusterapeutti on terveydenhuollon ammattilainen, jonka tehtävä on mm. auttaa potilasta terveyttä tukevan ruokavalion saavuttamisessa. Terveyttä edistävä ja tukeva ruokavalio voi tarkoittaa eri ihmisten kohdalla hyvinkin erilaisia asioita. Perusterveelle ihmiselle terveyttä tukeva ruokavalio on monipuolinen, joustava, säännöllinen ja salliva, eikä se sisällä päivittäistä ravintoaineiden laskentaa. Miksi sitten on kehitetty uusi, mahdollisimman tarkka ravintoainelaskentaohjelma?</p> <h3>Ruokapäiväkirjan analyysi on tärkeä työkalu</h3> <p>On tapauksia, jossa ravitsemusterapeutin täytyy tarkastella ruokavaliota tarkemmin tai muuten käyttää ruokapäiväkirjaa tukena ravitsemusterapiassa. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset sairaustilat tai urheilijan ruokavalion riittävyyden seuranta.</p> <p>Ruokapäiväkirjan avulla voidaan tarkistaa esim. energiansaannin riittävyyttä, varmistaa, että anemiaa sairastava potilas saa tarpeeksi rautaa tai tarkistaa että munuaisten vajaatoimintaa sairastavan potilaan fosforin saanti on riittävän alhainen. </p> <p>Markkinoilla on erilaisia työkaluja ruokavalion tai ruokien sisällön laskemiseen. Luotettavan ja laajan suomalaisen tuoterekisterin omaavia nimenomaan ravitsemusterapeuttien työhön tarkoitettuja työkaluja ei valitettavasti ole monta. Tällä hetkellä suosituin markkinoilla oleva tuote on poistumassa lähiaikoina ylläpitotuen loppumisen myötä.</p> <p>Toinen ongelma on ajankäyttö: ravitsemusterapeutit vievät tällä hetkellä potilaan ruokapäiväkirjan tiedot ohjelmaan käsin, mikä nielee paljon työaikaa, kun analysoitavia päiväkirjoja on monta.</p> <blockquote><p>Ruokapäiväkirja on tärkeä työkalu sinun ja sinua auttavan ravitsemusterapeutin välillä.</p> </blockquote> <h3>Aromi Diet auttaa keskittymään olennaiseen</h3> <p>Me CGI:llä olemme pitkään kehittäneet <a href="/fi/tuoteratkaisut/aromi">Aromi-järjestelmää</a>, jota käytetään laajalti maamme terveydenhuollon ruokatuotannossa. </p> <p>Nyt olemme kehittäneet työkalun nimeltä <a href="/fi/tuoteratkaisut/aromi/diet">Aromi Diet</a> helpottamaan myös ravitsemusterapeuttien arkea.</p> <p>Ravitsemusterapeutin potilaat voivat täyttää ruokapäiväkirjansa esim. puhelimellaan suoraan sovellukseen, poistaen erillisen kirjaustyön. Ohjelma hyödyntää tuoterekisteriä, josta löytyy ajantasaiset, valmistajakohtaiset tuotemerkit tarkkoine ravitsemusarvoineen.</p> <p>Sähköinen ruokapäiväkirja on tätä päivää, ja se on tutkitusti paperista ruokapäiväkirjaa luotettavampi ja parempi vaihtoehto (Fuller N et al 2017, Johannes CB et al. 2000). Myös käyttäjäkokemus on osoitettu paremmaksi sähköisellä itse täytettävällä ruokapäiväkirjalla verrattuna paperiseen ruokapäiväkirjaan (Meroni A. et al 2018).</p> <p>Kannattaa siis täyttää ruokapäiväkirjaa ravitsemusterapeutin ohjeiden mukaan. Ruokapäiväkirja on tärkeä työkalu sinun ja sinua auttavan ravitsemusterapeutin välillä. Ruokapäiväkirjan avulla voit saavuttaa terveyttä tukevan ruokavalion ja nähdä oman tilanteesi paremmin – laskematta kaloreita.</p> <p><strong><em>Tule <a href="/fi/tapahtumat/webinaari-aromidiet">webinaariimme </a>27.8. kuulemaan Aromi Diet-työkalusta! </em></strong></p> <p><strong>Lähteet:</strong></p> <p>Fuller N et al. Comparison of an electronic versus traditional food diary for assessing dietary intake – a validation study. <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28420588" target="_blank">Obes Res Clin Pract</a>. 2017.  </p> <p> Johannes CB et al. Electronic versus paper instruments for daily data collection. <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11018366" target="_blank">Ann Epidemiol</a>. 2000.<br /> https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11018366 </p> <p>Meroni A. et al. 'Boden Food Plate': Novel Interactive Web-based Method for the Assessment of Dietary Intake. <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30295658" target="_blank">J Vis Exp</a>. 2018 </p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 08/22/2019 - 05:05</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=98504&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="GGilKgQXGhGY5UkFf7q2azgEoCCSqx8UXOR8_aBAH9Q"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 22 Aug 2019 10:05:34 +0000 niko.levonen@cgi.com 98504 at https://www.cgi.fi Uudistettu Rondo onnistuneesti ensimmäisten asiakkaiden käyttöön https://www.cgi.fi/fi/blogi/uudistettu-rondo-onnistuneesti-ensimmaisten-asiakkaiden-kayttoon <span>Uudistettu Rondo onnistuneesti ensimmäisten asiakkaiden käyttöön</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Keväällä julkaistu Rondo 2019 -versio on suuri muutos asiakkaillemme, mutta myös meille toimittajan edustajille. Olen toiminut useassa eri roolissa Rondon uudistusprojektin varrella. Kaikki lähti asiakaspalautteesta ja tarpeesta päivittää Rondon käyttäjäkokemus täysin uudelle tasolle. Olen ollut tiiviisti mukana aina ideoinnista tuotekehitykseen ja nyt toimittamassa ensimmäisiä käyttöönottoja asiakkaillemme.</strong></p> <p><a href="/fi/tuoteratkaisut/rondo">Rondon</a> uudessa versiossa olemme onnistuneet parantamaan nimenomaan niitä toimintoja, jotka asiakkaat ovat kokeneet edellisessä ongelmalliseksi. Esimerkiksi aineiston etsiminen arkistosta sisällön perusteella ja tarvittaessa koko arkiston laajuisesti yhdellä kertaa on nyt mahdollista. Lisäksi, kaikki käsittelyä odottavat tapahtumat löytyvät helposti yhdestä tehtävälistasta, eli tapahtumia ei tarvitse etsiä erikseen esimerkiksi ostolaskujen käsittelystä ja tositteiden käsittelystä, vaan tapahtumat ilmestyvät samaan listaan. Ensimmäisten toimitusten yhteydessä olemme pystyneet tekemään ohjelmistoon myös viimehetken viilauksia yhdessä asiakkaiden kanssa. Toisaalta, niitä toiminnallisuuksia, jotka ovat asiakkaille tuttuja ja hyväksi havaittuja, emme ole halunneet rikkoa.</p> <blockquote><p>Heka käyttää Rondoa noin 130 000 ostolaskun käsittelyyn vuodessa ja toistuvien laskujen käsittelyssä hyödynnetään myös automaatiota.</p> </blockquote> <p>Olemme saaneet rohkaisevaa palautetta ensimmäisistä toimituksista ja asiakkaamme <strong>Raija Anjala</strong> Helsingin kaupungin asunnot Oy:stä (Heka) kuvaakin käyttöönottoprojektia ja uutta Rondoa menestykseksi: ”Rondon käyttäjät ovat kokeneet erityisesti laskujen tarkastusprosessin olevan aiempaa nopeampaa ja helpompaa. Myös raikkaasta ja intuitiivisesta käyttöliittymästä on tullut positiivista palautetta. Käyttöönottoprojekti sujui erittäin jouhevasti sovitussa aikataulussa molempien osapuolien sitouduttua hankkeeseen täydellisesti". </p> <p>Heka käyttää Rondoa noin 130 000 ostolaskun käsittelyyn vuodessa ja toistuvien laskujen käsittelyssä hyödynnetään myös automaatiota. Tehostaakseen ostolaskujen käsittelyprosessia entisestään, Heka tulee hyödyntämään Rondon analytiikkaratkaisua laskujen toteutuneiden käsittelyaikojen analysoinnissa.</p> <p><em>Tutustu myös kehitysjohtaja Kimmo Pyhäjärven <a href="/blogi/rondon-kayttoliittyma-uudistuu">perusteluihin Rondon käyttöliittymäuudistukselle</a>.</em></p> <p><em>Kirjoittaja auttaa asiakkaita virtaviivaistamaan prosessit ja löytämään kustannustehokkaimmat ratkaisut. Ota yhteyttä Markukseen: <a href="mailto:markus.ala@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;mailto:hannes.seppanen@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com;services.fi@cgi.com&amp;amp;Subject=Yhteydenotto CGI.fi-sivustolta&quot;&gt;Lähetä minulle sähköpostia&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;">markus.ala@cgi.com</a></em></p> <p> </p> <p><strong>Lataa <a href="https://www.cgi.fi/fi/lataa/automaatio-opas">automaatio-opas</a> ja ota selvää, mitä toimintoja ja työtehtäviä on mahdollista kehittää prosessien automatisaatiolla.</strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 https://www.cgi.fi/fi/lataa/automaatio-opas" data-entity-type="media" data-entity-uuid="f9850689-da7a-4c12-96f2-720ce8144d53" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="https://www.cgi.fi/fi/lataa/automaatio-opas"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/automaatio-opas.jpg" alt="Automaatio-opas" title="Automaatio-opas" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Tue, 07/02/2019 - 03:42</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=97221&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="Vk3F4e-lI389bQBOFB2b2dk2acgGTcHzyve0fFCoDUs"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Tue, 02 Jul 2019 08:42:30 +0000 niko.levonen@cgi.com 97221 at https://www.cgi.fi Turvallista pilvikehittämistä julkishallinnossa – totta vai tarua? https://www.cgi.fi/fi/blogi/turvallista-pilvikehittamista-julkishallinnossa-totta-vai-tarua <span>Turvallista pilvikehittämistä julkishallinnossa – totta vai tarua?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Pilvipalveluita siirrytään käyttämään yhä suuremmissa määrin, myös julkishallinnossa. Tällöin on tärkeää tiedostaa, ettei tietoturva voi olla prosessin jälkiajatus. Pilvinatiivi tietoturvallisuus eroaa perinteisestä sovellustietoturvasta ja vaatii ajantasaista osaamista.</strong></p> <p>Kauhutarinoita pilvipalveluiden tietoturvariskien toteutumisesta löytyy pilvin pimein. Pahamaineisessa Code Spaces -tietomurrossa hakkeri pääsi käsiksi yrityksen AWS-hallintapaneeliin ja poisti tietosäiliöitä varmuuskopiot mukaan lukien. Muita varmuuskopioita ei ollut ja yritys joutui sulkemaan ovensa. Vastaavia esimerkkejä väärin konfiguroiduista pilviresursseista löydetään jatkuvasti lisää.</p> <h3>Pilviympäristön suojaaminen ei ole triviaali tehtävä</h3> <p>Pilvipalveluiden ja DevOps-menetelmien suosio on kulkenut käsi kädessä, sillä pilviympäristö tarjoaa oivalliset puitteet pitkälle automatisoidulle ohjelmistopalvelutuotannolle. Julkisten pilvipalveluiden käytössä piilee kuitenkin omat tietoturvariskinsä.</p> <p>Pilvipalveluiden käytössä on aina huomioitava, että tieto luovutetaan palvelutarjoajan käsiin. Palvelun valinnassa on tärkeää arvioida palveluntarjoajan kyky suojata tietoa koko sen elinkaaren ajan. Myös datan fyysinen sijainti on oltava tiedossa ja ulkomaisen palveluntarjoajan kohdalla on arvioitava riskit siitä, kenen käsiin tieto saattaa valua esimerkiksi palveluntarjoajan paikallisten lainsäädäntöjen perusteella.</p> <p>Miten käy, jos pilvipalveluun ja sinne vietyihin tietoihin ei pääsekään enää käsiksi?</p> <h3>Valtion pilvistrategia kannustaa siirtymään pilveen</h3> <p>Valtiovarainministeriö julkaisi alkuvuodesta <a href="https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/linjaukset-julkisen-hallinnon-pilvipalveluista-julkaistu" target="_blank">linjaukset julkisen hallinnon pilvipalveluista</a>. Linjauksien mukaan pilvipalveluita tulee käsitellä samalla tavalla kuin muitakin ICT-hankkeita ja pilvipalvelu tulisi valita, jos se tarjoaa parhaan palveluhyödyn ja -takuun. Julkisissa pilvipalveluissa saa käsitellä myös ei-julkista tietoa, mikäli tieto on asianmukaisesti suojattu ja tietoturva todennettu. </p> <p>Tarkentavana ohjeena Traficomin Kyberturvallisuuskeskus julkaisi äskettäin <a href="https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/tunnetko-jo-pitukrin" target="_blank">pilvipalveluiden turvallisuuden</a> arviointikriteeristön (PiTuKri). Käsiteltävän tiedon tyypin perusteella kriteeristö asettaa rajat sille, voidaanko tietyssä tilanteessa käyttää julkista pilvipalvelua vai vaatiiko palvelu yksityisen pilven käytön.</p> <p>Julkishallinnon organisaatioiden siirtyminen pilveen on tästä näkökulmasta helpommin toteutettavissa kuin yksityisellä sektorilla, sillä julkishallinnossa tiedon luokittelu suojauksensa mukaan on aina oletusarvo.</p> <blockquote><p>Kun pilveen ja pilvikehittämiseen siirrytään rohkeasti menetelmillä joissa tietoturva on sisäänrakennettuna, on riittävän turvallinen pilvikehittäminen niin julkishallinnossa kuin yksityisellä sektorillakin totta.</p> </blockquote> <h3>DevSecOps-toimintamalli mahdollistaa turvallisen kehittämisen myös pilviympäristössä</h3> <p>DevOps-menetelmissä tietoturvallisuutta tulee kohdella ensimmäisen luokan kansalaisena. Maailmalla DevOps-menetelmiä käyttävissä tiimeissä on huomattu huolestuttavia aukkoja tietoturvallisuusosaamisessa ja tietoturvaan panostamisessa. CGI:n standardoitu DevSecOps-toimintamalli sisältää perusteellisen tietoturvasuunnittelun ja painottaa tietoturvaa ohjelmistoprojektin jokaisessa vaiheessa. </p> <p>Tietoturvasuunnitteluun kuuluu riskien kuten palveluntarjoajan tiedonsuojaamisen kyvyn arviointi ja jatkuva seuranta tiedon koko elinkaaren ajan. Myös säännöllisesti päivitetty ja testattu jatkuvuussuunnitelma on oleellinen osa tietoturvasuunnittelua. CGI:n DevSecOps-malliin sisältyy sovelluksen tietoturvan varmistamisen lisäksi myös kehitys- ja tuotantoympäristön konfigurointi tietoturvaa ajatellen, ja ympäristön tietoturvan todentaminen. </p> <p>Kun pilveen ja pilvikehittämiseen siirrytään rohkeasti menetelmillä joissa tietoturva on sisäänrakennettuna, on riittävän turvallinen pilvikehittäminen niin julkishallinnossa kuin yksityisellä sektorillakin totta.</p> <p><em><a href="/fi/asiantuntija/markus-bohling">Kirjoittaja</a> työskentelee kehittäjänä CGI:n valtionhallinnon ja erityisesti turvaviranomaisasiakkaiden projekteissa.</em></p> <p><strong>Tutustu myös</strong></p> <ul><li>Video: <a href="https://www.cgi.fi/fi/videot/mita-devopsilla-ja-devsecopsilla-tarkoitetaan">Mitä DevOpsilla ja DevSecOpsilla tarkoitetaan?</a></li> <li>Blogi: <a href="/fi/blogi/miten-yhdistaa-tietoturvallisuus-ja-pitkalle-automatisoitu-ohjelmistopalveluntuotanto">Miten yhdistää tietoturvallisuus ja pitkälle automatisoitu ohjelmistopalvelutuotanto?</a></li> <li>Blogi: <a href="https://www.cgi.fi/fi/blogi/devops-malli-tutuksi-pelillistamisen-avulla">DevOps-malli tutuksi pelillistämisen avulla</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 06/26/2019 - 07:40</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=97128&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="Bk8fIuA2AuSAWZz68N9TyQtpfC8i1ABPv83XJiVf0sA"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 26 Jun 2019 12:40:46 +0000 niko.levonen@cgi.com 97128 at https://www.cgi.fi Neljä askelta paikkatiedosta liiketoimintahyödyksi - Osa 4 https://www.cgi.fi/fi/blogi/nelja-askelta-paikkatiedosta-liiketoimintahyodyksi-osa-4 <span>Neljä askelta paikkatiedosta liiketoimintahyödyksi - Osa 4</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Askelluksemme lähestyy päätepistettään. Olemme pohtineet, <a href="/fi/blogi/nelja-askelta-paikkatiedosta-liiketoimintahyodyksi">mistä paikkatiedon tunnistaa</a>, mitä <a href="/fi/blogi/nelja-askelta-paikkatiedosta-liiketoimintahyodyksi-osa-2">virheellinen paikkatieto</a> voi toiminnan tasolla saada aikaan sekä <a href="/fi/blogi/nelja-askelta-paikkatiedosta-liiketoimintahyodyksi-osa-3">paikkatiedon merkitystä eri tyyppisten tietojen yhdistäjänä</a>. Lopuksi on kuitenkin aika unohtaa paikkatieto, sillä vasta sitten sen hyödyt näkyvät selkeimmin.</p> <h3>Unohda paikkatieto, tunnista tarpeet</h3> <p>Perinteisesti paikkatietoratkaisuja lähdetään suunnittelemaan datan kautta; mitä paikkatietodataa minulla on, ja miten se esitettäisiin kartalla. Näistä lähtökohdista tehtävä suunnittelu kuitenkin usein herättää liiketoiminnoissa kysymyksen, hyödyttääkö tietojen näkeminen kartalla minua oikeasti, vai olisiko karttanäkymän toteuttamisen kustannuksille löydettävissä parempikin käyttötapa. Monesti löytyy.  </p> <p>Jotta paikkatieto tuottaisi aitoa hyötyä liiketoiminnalle, ajattelun onkin lähdettävä liikkeelle paikkatiedon ja karttaesitysten ulkopuolelta; asiakkaan ja oman liiketoiminnan tarpeista. Siitä, <strong>mitä minun asiakkaani tarvitsevat</strong> ja siitä, <strong>mitä minun liiketoimintani on tehtävä</strong> täyttääkseni asiakkaitteni tarpeet ja menestyäkseni. </p> <p>Esimerkki. Jos asiakkaallani on tarve saada tuottamiani hyödykkeitä nopeammin ja ketterämmin, on minun parannettava tarvitsemieni raaka-aineiden hankintaa tavalla tai toisella, tehostettava tuotantoani, tiivistettyä logistiikkaan käytettävää aikaa tai perustettava suurempia varastoja lähemmäs asiakkaitani mahdollistaakseni tämän. </p> <p>Tai mikäli tarjoamani palvelu vaikuttaa kriittisesti asiakkaitteni liiketoimintaan, minun on kyettävä tarjoamaan palveluni juuri silloin ja siellä, missä asiakas sitä tarvitsee - sekä jatkuvasti kehitettävä prosessejani, menetelmiäni ja tarjoamani palvelun sisältöä vastaamaan asiakkaitteni tarpeisiin myös tulevaisuudessa.</p> <blockquote><p>Jotta paikkatieto tuottaisi aitoa hyötyä liiketoiminnalle, ajattelun onkin lähdettävä liikkeelle paikkatiedon ja karttaesitysten ulkopuolelta; asiakkaan ja oman liiketoiminnan tarpeista.</p> </blockquote> <h3>Paikkatiedollakin on rooli liiketoimintahaasteiden purkamisessa</h3> <p>En yritäkään väittää, että vastaus kaikkiin näihin löytyisi pelkästään paikkatiedosta, tai ratkaisu olisi aina paikkatietojärjestelmä, jossa eri muuttujia tarkastellaan kartalla tai työpöytänäkymänä, ja tehtäisiin parempia päätöksiä sen perusteella. </p> <p>Sen sijaan myönnän ilolla, että ratkaisut näihin tarpeisiin ovat moninaiset, ne voivat olla tietoteknisiä järjestelmiä, fyysisiä rakenteita, organisointia tai entistä näppärämpää prosessinhallintaa. Se, mitä kuitenkin väitän, on, että näissä kaikissa ratkaisuissa paikkatietoa käytetään jossain vaiheessa – uusien toimintojen suunnittelussa, tietoteknisten työkalujen toiminnoissa, prosessien tehostamisessa tai lopputulemana fyysisten rakenteiden verkostona. </p> <h3>Näin otat paikkatiedon osaksi päätöksentekoa</h3> <p>Kun ymmärretään paikkatiedon olevan kiinteä osa päätöksentekoa, ja mahdollistetaan sijainnin huomioiminen kaikkine ulottuvuuksineen taustajärjestelmissä tehtäviin analyyseihin tai palvelun mahdollistavan alustan toiminnallisuuteen, otetaan ratkaiseva askel paikkatiedosta paikkaälyyn. </p> <p>Tällöin lopputulos ei välttämättä olekaan nähtävillä enää karttana, vaan esim. analytiikan tuottamana liiketoimintapäätöksenä. Kuten päätöksenä laajentaa raaka-ainetoimittajaverkostoa/tehostaa prosessia kohdassa x, koska näkyvyys vaiheeseen on huono. Tai tehostaa toimitusvarmuutta perustamalla varastot kohteisiin x, y ja z. Tai täysin uudentyyppisenä ratkaisuna palveluiden tuottamisessa. </p> <p>Koska paikkatieto on tällöin taustalla ja näkymättömissä, on ehkä vaikea hahmottaa käyttävänsä ratkaisuissaan paikkatietoa, saatikka ottaa paikkatiedon tarjoamat mahdollisuudet käyttöön yksinkertaisimpia sovellutuksia enempää. Yksinkertaisimmillaan paikkatieto kun on helppoa, mutta sen todelliset voimat ovat sen kehittyneemmissä toiminnoissa ja niiden yhdistämisessä <a href="/data-ja-analytiikka" title="Datan ja analytiikan palvelut">muuhun analytiikkaan</a>. Se taas vaatii syvällisempää osaamista. </p> <p>Liiketoiminta ei hyödy paikkatiedosta, ellei se tiedä, miten sitä käytetään. Syvällisinkään paikkatieto-osaaminen taas ei riitä, jos ei ole näkemystä liiketoimintatarpeesta. Siksi älykkäät paikkatietoratkaisut tehdään yhdessä. </p> <p>Jos sinulla siis on liiketoimintahaaste, oli se sitten minkälainen tahansa, kannattaa sen osaksi ratkaisun suunnittelun tueksi usein ottaa myös syvällisempää paikkatieto-osaamista, mahdollistamaan edellytykset entistä älykkäämpien ratkaisuiden toteuttamiselle. </p> <p><strong>Tutustu myös</strong></p> <ul><li><a href="https://www.cgi.fi/fi/paikkatieto">Paikkatiedon palvelumme</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Tue, 06/25/2019 - 01:03</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=97065&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="Vb3fZqyKUBIrtk7IRY_xoBO4rXWqJfVvXGgvtB56ZdU"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Tue, 25 Jun 2019 06:03:55 +0000 niko.levonen@cgi.com 97065 at https://www.cgi.fi Optimoi kuljetusketjuja paikkatiedon avulla https://www.cgi.fi/fi/blogi/optimoi-kuljetusketjuja-paikkatiedon-avulla <span>Optimoi kuljetusketjuja paikkatiedon avulla</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong><a href="/fi/liikenne-ja-logistiikka">Kuljetus- ja logistiikka-alalla</a> tavoitteena on siirtää tuotteet aina oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Tällä toimialalla yritykselle erityisen tärkeitä menestystekijöitä ovat kuljetuskustannusten hyvä hallinta, tehokas jakelu ja myönteinen asiakastyytyväisyys.</strong></p> <p>Kuljetusten tehokkuus, mukaan lukien ns. last mile delivery:n luotettavuus, muodostaa suuren osan paitsi kuljetuskustannuksista myös asiakastyytyväisyydestä. </p> <p>Kustannusten nousu, kiristyvä kilpailu, lisääntyvä regulaatio ja kohonneet asiakasvaatimukset edellyttävät entisestään tehokkaampaa suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Mahdollistamalla polttoaineen kulutuksen ja työtuntien vähentäminen, entistä parempi ennakoitavuus ja pienemmät odotusajat saavutetaan parempi kustannustehokkuus, parempi asiakastyytyväisyys ja myös pienempi hiilijalanjälki.</p> <h3>Laadukkaan datan lähteillä</h3> <p>Näiden vaatimusten hallintaan ja optimointien taustalle tarvitaan yhä enemmän ja yhä laadukkaampaa sijaintidataa sekä tehokkaita työkaluja.</p> <p>Kuljetusyrityksillä on itsellään omaa dataa kuljetuksista, asiakkaista, tilauksista ja kalustosta. Ainoa tapa kaiken tämän saamiseksi samalle pelikentälle on <a href="/fi/paikkatieto">paikkatiedon hyödyntäminen</a>. Kaikkea optimoinnissa tarvittavaa muuta dataa ei välttämättä tarvitse tai edes kannata tuottaa itse, vaan sitä voidaan hyödyntää valmiina, jalostaa ja rikastaa niin avoimella kuin kaupallisilla datalähteillä, jotta kuljetuksiin liittyvä päätöksenteko voi jatkossa perustua entistä laadukkaammalle tiedolle. </p> <blockquote><p>Mahdollistamalla polttoaineen kulutuksen ja työtuntien vähentäminen, entistä parempi ennakoitavuus ja pienemmät odotusajat saavutetaan parempi kustannustehokkuus, parempi asiakastyytyväisyys ja myös pienempi hiilijalanjälki.</p> </blockquote> <h3>Paikkatieto kuljetusten optimoinnissa</h3> <p>Sijaintitiedolla höystettynäkään pelkkä raakadata on kuitenkaan harvoin avain parempaan tehokkuuteen tai onnistuneeseen asiakaskokemukseen - sen käsitteleminen, hallitseminen ja optimointi vaatii lisäksi oikeanlaisia työkaluja. </p> <p>Kätevimpiä työkaluja ovat usein sellaiset, jotka sulautuvat kuljetusyrityksen taustajärjestelmiin liitettävinä moduuleina, joista voi valita sopivan juuri oman yrityksen tarpeisiin. CGI:n kansainvälinen kumppani erilaisissa sijaintiin perustuvissa datalähteissä ja palveluissa on <a href="https://www.here.com/" target="_blank">HERE</a>, jonka valikoimasta löytyy On Premise -ratkaisuissa tarvittavien offline-sisältöjen lisäksi globaaleita API-palveluita laadukkaasta osoitehausta reaaliaikaiseen liikennedataan sekä työkaluja reittien suunnitteluun, matka-ajan laskentaan ja ennustettavuuteen. HERE tarjoaa erityisesti myös raskaan liikenteen optimointiin ainutlaatuisia työkaluja, joissa huomioidaan myös raskaan liikenteen erityispiirteet. </p> <p>Hyvä esimerkki HERE:n palveluiden käytöstä maailmalla löytyy kaupan - tarkemmin kukkakaupan - alalta, jossa ulkomainen kukkalähetysketju murtaa perinteistä toimialaa uudella <a href="https://www.here.com/blog/how-gotflowers-disrupting-florist-industry-here" target="_blank">HERE:n tuotteisiin perustuvalla liiketoimintamallilla</a>. </p> <p>Optimointitoimintojen käyttöönoton osalta hyödyt eivät rajoitu ainoastaan säästöihin matkoissa ja työajoissa, vaan se myös parantaa suunnittelua, tehostaa kapasiteetin hyödyntämistä ja erityisesti parantaa yrityksen palvelutasoa ja asiakastyytyväisyyttä. </p> <p>Seuraavassa blogissani sivuan paikkatiedon laajempaa merkitystä kuljetusyritysten maailmassa, pysythän kuulolla!</p> <p><em><a href="/asiantuntija/tapio-siltala">Kirjoittaja</a> vastaa CGI:n valikoiduista paikkatiedon kumppaniratkaisuista, joita ovat HERE, Google, CARTO sekä Pitney Bowes. </em></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 06/19/2019 - 02:28</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=96973&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="V1wi-LUaljMFo8-59p8wo-Xknf2gr1_P4OfwGd9NKOQ"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 19 Jun 2019 07:28:35 +0000 niko.levonen@cgi.com 96973 at https://www.cgi.fi Tullaus modernisoituu – tarkastathan myös omat prosessisi https://www.cgi.fi/fi/blogi/tullaus-modernisoituu-tarkastathan-myos-omat-prosessisi <span>Tullaus modernisoituu – tarkastathan myös omat prosessisi</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Tullaavat organisaatiot, olettehan jo siirtyneet käyttämään Tullin uusinta sähköistä palvelua?</strong></p> <p>Tullilla on toimiva uusi palvelu sähköiseen liiteasiakirjojen välitykseen. Tullauksia tekevät organisaatiot eivät tosin liioin palvelua vielä käytä, vaan asiakirjoja toimitetaan edelleen sähköpostilla. Tällä hetkellä Tulli vahvasti toivoo ja tulevaisuudessa edellyttää kaikkien liiteasiakirjojen toimittamista sähköisesti joko sanomaliikenteenä tai Tullin nettiportaalin kautta. Käyttöön on siis hyvä jo totutella. Tässä blogikirjoituksessa kerron, miten organisaatiosi voi hoitaa asiakirjojen välityksen kaikista näppärimmin.</p> <h3>Uudet palvelut helpottavat tulliasiointia</h3> <p>Uudistetun sähköisen välityksen hyöty näyttäytyy tullausta tekevälle jo ennen sen pakollisuutta: enää ei tarvitse lähetellä erillisiä sähköposteja, joihin tulee tarkasti lisätä myös viitenumerot ja muut tiedot, jotta asiakirja yhdistyy Tullissa oikeaan ilmoitukseen. Samalla inhimillisten virheiden riski vähenee, kun manuaalisen tietojen syöttämistä vaativia vaiheita pystytään karsimaan.</p> <p>Tullaavan organisaation näkökulmasta yksinkertaisempaa on välittää kaikki tarvittavat dokumentit sanomaliikenteenä, kuin kirjautua erilliseen nettiportaaliin tätä varten. Kun organisaatiossa henkilö tekee tullauksen, käsittelee hän juuri näitä dokumentteja, jotka aiemmin piti erikseen välittää Tullille esimerkiksi juuri sähköpostilla. Jotta tulliasiointi on organisaatiosi kannalta mahdollisimman tehokasta ja vaivatonta, huolehdittehan, että myös omat toimintatapanne ja järjestelmänne tukevat tätä tavoitetta.</p> <h3>Kokonaisvaltainen ratkaisu minimoi turhat välivaiheet</h3> <p>Ratkaisu tehokkaaseen ja vaivattomaan tullaukseen on hoitaa kaikki tulliasiointi yhdessä kokonaisvaltaisessa järjestelmässä. Jos organisaatiolla on käytössään koko tullauksen kattava ratkaisu, voi tullausta tekevä käsittelijä pudottaa kaikki asiakirjat järjestelmään, josta ne lähtevät yhdessä tullauksen kanssa Tullille. Kun dokumentit lähetetään tullauksen yhteydessä nopeasti ja pyytämättä, nopeutuu myös tullikäsittely tilanteissa, joissa Tulli tarvitsisi lisäselvityspyyntönä asiakirjoja. Tästä hyötyvät siis kaikki osapuolet.</p> <p>CGI:llä kehittämämme ratkaisu kaikkeen tulliasiointiin on <a href="/fi/tuoteratkaisut/it4cargo">IT4Cargo</a>, josta löytyy liittymät myös liiteasiakirjojen välitykseen, niin tuonnin kuin viennin osalta. Liiteasiakirjojen välitys on myös osa 1.6.2019 käyttöön otettua <a href="/fi/blogi/sujuvampi-tulliasiointi-alkaa-tullivarastoinnin-ilmoittamisen-sahkoistamisella">sähköistä tullivarastoa</a>, jonka pilotoinnissa CGI on ollut mukana. </p> <p>Kun kaikki tullaukseen liittyvät dokumentit kuten liiteasiakirjat ladataan IT4Cargoon, tulevat ne automaattisesti myös osaksi IT4Cargon arkistointia. IT4Cargossa kaikki tullaukseen liittyvä informaatio ja dokumentit säilytetään tietoturvallisesti ja niiden löytäminen sieltä on helppoa. Kun tietoja vaihdetaan sanomaliikenteenä IT4Cargon avulla, data joka organisaationne ja tullin välillä kulkee, on hyödynnettävissä suoraan omassa järjestelmässänne.</p> <p><em><a href="/fi/asiantuntija/risto-jarvinen">Kirjoittaja </a>vastaa IT4Cargon tulliasioinnin kehityksestä. <a href="/fi/tuoteratkaisut/it4cargo">IT4Cargo</a> on paitsi kaikkeen tulliasiointiin myös erilaisiin kuljetuslogistiikan tarpeisiin kehitetty ratkaisu. </em></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 06/17/2019 - 01:34</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=96895&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="bsBfh5XNRZKFl3hML6lEoILRriJ4JadPoJlrhuvKtP4"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 17 Jun 2019 06:34:03 +0000 niko.levonen@cgi.com 96895 at https://www.cgi.fi Työeläkeyhtiöt tukemaan työhyvinvointia tekoälyn avulla https://www.cgi.fi/fi/blogi/tyoelakeyhtiot-tukemaan-tyohyvinvointia-tekoalyn-avulla <span>Työeläkeyhtiöt tukemaan työhyvinvointia tekoälyn avulla</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Luin loppuvuodesta Antti Merilehdon <a href="https://www.tekoalymatkaopas.fi/" target="_blank">Tekoälyn matkaopas -kirjan</a> ja inspiroiduin. Työkalut ovat kehittyneet kovasti 2000-luvun alusta, jolloin toimin itse Big Data -tutkijana. Silti mielessäni heräsi huoli: tekoälystä puhutaan kovasti, mutta mitä oikeasti tehdään? Mitä analytiikkaprojekteja omalla alallani, työeläkealalla, on menossa? Voisiko tiedon avulla saada ihmiset jaksamaan töissä pidempään? </strong></p> <p>Törmäsin CGIn Työterveys Virralle, oululaiselle työterveyden palveluyritykselle, toteuttamaan edistyneen analytiikan ja koneälyn ratkaisuun. Se valjastettiin yli 24 000 ihmisen työkyvyn ja hyvinvoinnin parantamiseen. Tekoälyratkaisun avulla työkyvyttömyysriski on tunnistettavissa yli 90 % varmuudella, mikä säästää vuosittain useita satoja henkilötyöpäiviä toimien ennakoivan välittämisen työkaluna.</p> <p>Jotta riskitapaukset voidaan tunnistaa, pitää koko potilashistoria käydä läpi. Dokumentaatio on hyvin monimuotoista ja sisältää rakenteellista ja numeerista dataa sekä kuvailevaa tekstiä. Jotta tällainen data saataisiin hyödylliseen muotoon, tarvitaan koneälyä, joka käy läpi datan ja nostaa esiin kohonneen riskin yksilöt.</p> <blockquote><p>Yhteiskunnallisesti on järkevää, että ihmiset jaksavat terveinä töissä mahdollisimman pitkään ja yksilönkin kannalta kuormittavat työkyvyttömyyseläkejaksot vältetään</p> </blockquote> <p>Tämä on minusta kiinnostava esimerkki datan hyödyntämisestä. Yhteiskunnallisesti on järkevää, että ihmiset jaksavat terveinä töissä mahdollisimman pitkään ja yksilönkin kannalta kuormittavat työkyvyttömyyseläkejaksot vältetään. Uskon myös, että mahdollisimman varhainen puuttuminen on avainasemassa, jolloin yksilön työkykyyn on vielä mahdollista vaikuttaa.</p> <p>Dataa on eri organisaatioissa valtavasti. Tyypillisesti sitä kertyy yrityksen eri toiminnoista: myynnistä ja asiakkuuden hoidosta omanlaistaan, vakuutus- ja ratkaisujärjestelmistä omanlaistaan. Data jää helposti organisaation siilojen vangiksi: kukin näkee vain oman yksikkönsä datan. Voisiko kuitenkin olla hyödyllistä, että data virtaisi organisaation prosessien läpi päästä päähän ja rikastuisi matkalla lisäten ymmärrystä asiakkaan tilanteesta?  </p> <p>CGI:llä on käytössä nelivaiheinen malli analytiikan hyödyntämisestä:</p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="bdce38e6-91b2-404d-8253-b9c76b67fb9f" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/datastrategian_kehittaminen.png" alt="Datastrategian malli" title="Datastrategian malli" /></article></p><p> <br /> Ensimmäisessä vaiheessa käydään läpi yrityksen data. Mitä kaikkea tietoa meille on kertynyt? Mistä kaikkialta sitä löytyy? Tyypillisesti data on eri järjestelmien syövereissä ja eri tietomalleissa, joten sen hyödyntäminen on haastavaa. Ensimmäisen kartoituksen jälkeen saadaan kuitenkin kokonaiskuva yrityksen tietovarastoista. Tietoa kerääntyy myös koko ajan: datan keruu on yrityksen tuntosarvet ympäröivään maailmaan.</p> <p>Seuraavassa vaiheessa käydään dataan käsiksi. Tarkoitus on saada yhdisteltyä tietoa ja rikkoa organisaation siilot, joita kuvailin aiemmin. Dataa voidaan taltioida pilviratkaisuihin, mutta kannattaa myös pitää mielessä hybridiratkaisut, joissa osa tiedosta halutaan säilyttää yrityksen omissa tietovarastoissa tietoturvasyistä. Data on keskiössä myös DevOpsissa, ketterän kehittämisen mallissa, jossa IT ja liiketoiminta tekevät kiinteää yhteistyötä, jotta muutoksiin voidaan reagoida mahdollisimman nopeasti.</p> <p>Kun organisaation datasta on saatu käsitys, on aika ideoida. Ideointiin olisi hyvä saada mukaan ihmisiä organisaation eri puolilta – jokaisella on varmasti vähän erilainen näkemys siitä, mitä meidän pitäisi saada selville. Haluammeko vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin? Haluammeko lisätä myyntiä, tai kenties parantaa asiakastyytyväisyyttä? Tekoälyn ja koneoppimisen työkaluja on iso joukko, mutta jotta pääsemme hyödyntämään niitä, pitää meidän tietää, mitä etsimme ja mihin haluamme vastauksia.</p> <p><strong>Ja kun tiedämme, mitä etsimme, löydämme varmasti ratkaisuja. Case Virta on esimerkki ratkaisusta, joka hyödyntää yksilöä, yritystä ja koko yhteiskuntaa. Lisätietoa <a href="/fi/uutiset/cgi-ja-tyoterveys-virta-ennaltaehkaisevat-tyokyvyttomyysriskeja">Case Virrasta</a>.</strong></p> <p><strong>Tutustu myös</strong></p> <ul><li>Blogi:<strong> </strong><a href="/fi/blogi/rakkaudesta-dataan-strategia-antaa-tarvittavat-rajat">Rakkaudesta dataan – strategia antaa tarvittavat rajat</a></li> <li><a href="/fi/mita-on-tekoaly">Mitä on tekoäly?</a></li> <li><a href="/fi/vakuutus/tyoelakevakuuttaminen">Työeläkevakuuttamisen palvelumme</a></li> </ul><hr /><p><strong><em>Ota askelia kohti tehokkaampaa toimintaa, uusia palveluja ja parempaa asiakaskokemusta ja -ymmärrystä CGI:n <a href="https://www.cgi.fi/fi/analytiikka-ja-tekoaly-tyopaja">analytiikka- ja tekoälytyöpajoissa</a>. </em></strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 /fi/analytiikka-ja-tekoaly-tyopaja" data-entity-type="media" data-entity-uuid="2abea2b5-cf49-4045-a00e-e70ed6fd1f6f" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/analytiikka-ja-tekoaly-tyopaja"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/trueintelligence-cta-final_0_0.jpg" alt="Osallistu analytiikka- ja tekoälytyöpajaan" title="Osallistu analytiikka- ja tekoälytyöpajaan" /></a></article></p><p> </p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 06/13/2019 - 02:21</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=96805&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="0wTHB-RnQBsGyDGEz8ygCMe-yNbSaWiTcWQHRObw8Jo"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 13 Jun 2019 07:21:50 +0000 niko.levonen@cgi.com 96805 at https://www.cgi.fi Rekrytointi ja palkkaus viidessä minuutissa https://www.cgi.fi/fi/blogi/rekrytointi-ja-palkkaus-viidessa-minuutissa <span>Rekrytointi ja palkkaus viidessä minuutissa</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Työnhaku on prosessina monella yrityksellä kankea, sillä kelpaavan hakemuksen teko vaatii usein tietokoneen, sopivan selaimen ja raskaiden lomakkeiden täyttöä. Kankea prosessi vähentää työhakemusten määrää ja laatua. </strong></p> <p>Diginatiivit odottavat ketteriä työkaluja ja tapoja hakea töitä. Työnhaun ja etenkin keikkatöiden poimiminen tulisi olla tulevaisuudessa yhtä helppoa kuin ruoan tilaus Woltilla tai taksikyydin saaminen Überistä. </p> <p>Kuvittele, että olisi olemassa mobiilialusta, josta voisit löytää työntekijän viidessä minuutissa vaikka paikkaamaan yllättävää pitkää sairaspoissaoloa. Sovellus suosittelisi työtehtävään sopivimmat työntekijät ja voisit muiden työnantajien palautteiden perusteella valita parhaan mätsin. </p> <p>Keikkatöiden luonteeseen kuuluu nopeat muutokset ja tarjolle tulevien vuorojen kiireellisyys. WhatsApp-ryhmän sijasta sovellus tarjoaisi laajemman kohderyhmän työnhakijoita, joille tarjota työvuoroja. Palkkaus pitäisi käydä yhtä ketterästi. Työsopimus olisi valmiiksi sovelluksessa ja sen allekirjoittaminen kävisi sähköisesti muutamaa nappia painamalla.</p> <p>Tämä helpottaisi myös paljon työnhakijan arkea. Työhakemuksen tekoon kuluu tällä hetkellä aikaa keskimäärin 20-40 minuuttia. Tehtävään, joka ei vaadi erityistaitoja tai kouluttautumista, hakemuksen tekoon kuluva aika on nykyihmiselle liian pitkä. Etenkin opiskelijat ja muut keikkatöitä tekevät ansaitsevat sellaisen tavan hakea keikkatöitä, joka sopii heidän elämäntyyliinsä. Tällöin työvuoron hakemisen tulisi tapahtua muutamalla klikkauksella ja itselle mieluisimmalla laitteella. </p> <p>Tarjoamalla toimivia kanavia työnhakuun hakemusten määrä ja laatu kasvavat. Nopea ja läpinäkyvän prosessi säästää työnantajan aikaa. </p> <blockquote><p>Etenkin opiskelijat ja muut keikkatöitä tekevät ansaitsevat sellaisen tavan hakea keikkatöitä, joka sopii heidän elämäntyyliinsä.</p> </blockquote> <h3> </h3> <h3>Älykkäät prosessit ovat sekä työnantajan että työntekijän etu</h3> <p><a href="/fi/mita-on-tekoaly">Tekoäly ja muut uudet teknologiat</a> mahdollistavat sen, että tulevaisuudessa asioiden ennustaminen datan avulla nopeuttaa monia prosesseja. Jatkossa työtehtäviin voidaan valita teknologian avulla tehokkaasti tiimiin sopivin henkilö ja työtehtäviä ja työvuoroja voidaan kohdentaa ja optimoida henkilöiden preferenssien ja osaamistason mukaan. Myös työntekijän mahdollista urapolkua voidaan ennustaa paremmin jo rekrytointivaiheessa. </p> <p>Tämä antaa yritykselle eväät suunnitella pitkän tähtäimen strategiaansa myös henkilöstön näkökulmasta, joka on edelleen yritysten tärkein voimavara. </p> <p>Pilotoimme sovellusta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Haluatko mukaan? Ota yhteyttä minuun sähköpostilla: <a href="mailto:elina.pohjonen@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">elina.pohjonen@cgi.com</a></p> <p> </p> <p><strong>Haluaisitko saada uusimmat henkilöstöhallintoon liittyvät innovaatiot suoraan sähköpostiisi? </strong></p> <article alt="cgi-hr-uutiskirje" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="/hr-uutiskirje" data-entity-type="media" data-entity-uuid="28403920-458a-4f36-a576-c69ea7e973e1" title="cgi-hr-uutiskirje" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/hr-uutiskirje"> <img src="/sites/default/files/cgi-hr-uutiskirje-cta_0.png" alt="cgi-hr-uutiskirje" title="cgi-hr-uutiskirje" /></a></article> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 06/13/2019 - 01:29</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=96801&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="4DyPvoyeUtTGzwfsMQ-w1t0SdvjgJhUFErcC-BpQ0cY"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 13 Jun 2019 06:29:38 +0000 niko.levonen@cgi.com 96801 at https://www.cgi.fi Nämä neljä trendiä muokkaavat tekstiili- ja muotialaa https://www.cgi.fi/fi/blogi/nama-nelja-trendia-muokkaavat-tekstiili-ja-muotialaa <span>Nämä neljä trendiä muokkaavat tekstiili- ja muotialaa</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Tekstiili- ja muotiala on murroksessa. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö asettaa alalle uusia vaatimuksia, joihin vastaaminen vaatii prosessien ketteryyttä, riskien hallintaa sekä toiminnan läpinäkyvyyttä. Toiminnanohjaus on keskeisessä roolissa liiketoiminnassa, jossa datan merkitys korostuu. Alalla on tunnistettavissa neljä toimintaa muokkaavaa trendiä.</p> <h3>Trendi 1: Toimitusketjun läpinäkyvyys</h3> <p>Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia tuotteidensa alkuperästä. Tuotteiden kestävyys ja eettinen tuotanto ovat yhä tärkeämpiä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Tuotteiden vastuullisuuden viestiminen luo tuotteille lisäarvoa. Tuotanto- ja toimitusketjun tietoa voidaan hallita toiminnanohjausjärjestelmässä parhaimmillaan aina langoista lähteviin toimituksiin. Dataa on siis olemassa, mutta kysymys kuuluukin, miten se tuodaan tuotteen rinnalle näkyväksi.</p> <h3>Trendi 2: Vaate palveluna</h3> <p>Kasvava megatrendi omistajuudesta luopuminen on rantautumassa myös vaatetusalalle. Pukuvuokraamot ja suuret pesulat eivät ole enää ainoita toimijoita, jotka tarjoavat vaatteita palveluna. Suomessa ja maailmalla erilaiset vaatelainaamot kasvattavat suosiotaan. Ne mahdollistavat pikamuotiin tottuneille ihmisille kestävämmän tavan ylläpitää pukeutumisensa vaihtelevuutta. Myös vaatemerkit ovat hiljalleen ottaneet vuokraus- ja korjauspalvelut osaksi toimintaansa.</p> <h3>Trendi 3: Ketterät tilaus-toimitusketjut</h3> <p>Toimitusnopeus on yhä tärkeämpi kilpailuvaltti. Kuluttajat ovat entistä tottuneempia siihen, että tilatut tuotteet ja palvelut saapuvat muutamassa päivässä tai parhaimmillaan jopa minuuteissa. Ketteryys vaatii järjestelmien integrointia, oikeiden kumppaneiden valintaa sekä älykkäästi sijoiteltuja varastoja. Menestyneet verkkokauppajätit ovat panostaneet toimitusten nopeuteen sekä palautusten helppouteen. Helpotusta saadaan aikaan myös monipuolisilla tuotteen vastaanoton vaihtoehdoilla. Mitä jos postin odottelun sijaan uuden paidan voisikin napata heti mukaan lähimmästä myymälästä? Hyvin hallittu toimitusketju vaatii tuekseen luotettavasti toimivat järjestelmät.</p> <h3>Trendi 4: Tuotannon tehokkuus</h3> <p>Markkinoiden kysynnän vaihtelu vaatii älykästä sekä tietoon pohjautuvaa tuotannonsuunnittelua. Tehokas tuotteiden läpimyynti ja ylimääräisen varaston minimointi ovat vaateliiketoiminnan kestävyyden kulmakiviä. Haasteellisuutta lisää se, että yhden tuotteen kysyntä saattaa räjähtää ja laantua yhtä nopeasti. Ennen markkinoita on ohjattu työntämällä markkinoille uutuuksia, joista kuluttajien on toivottu pitävän. Tänään sosiaalisen median vaikuttajien voima saattaa aiheuttaa markkinoilla vetoa, johon yritysten on vastattava nopeasti. Tämä on aiheuttanut sen, että tuotantoa tuodaan takaisin lähelle ostajia tuotanto- ja toimitusajan minimoimiseksi. Ajantasainen tieto koko arvoketjun tapahtumista auttaa tekemään nopeita, mutta kestäviä päätöksiä.</p> <p>Yhteistä näille trendeille on toiminnanohjaus sekä data – sen laadukkuus ja läpinäkyvyys läpi koko arvoketjun. Me CGI:llä seuraamme tiiviisti toimialan trendejä ja muutoksia ja kehitämme ketterästi ratkaisut muuttuviin tarpeisiin. <a href="/fi/tuoteratkaisut/dafo">Dafo</a> on muoti- ja tekstiilialan toiminnanohjausjärjestelmämme, jonka avulla johdat ja teet kestäviä päätöksiä ajantasaisen tiedon pohjalta. Alan erityispiirteisiin kehitetty, yhteistyössä asiakasyritysten kanssa kehitettävä ERP-järjestelmä voidaan sovittaa eri kokoisille, eri liiketoimintamallein toimiville yrityksille. Dafolla toimitusketjua voidaan hallita langasta loppukäyttäjään.</p> <p><strong>Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä <a href="mailto:marika.nokelainen@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com">Marikaan</a>!</strong></p> </div> <span><span>laura.rundgren…</span></span> <span>Wed, 06/12/2019 - 23:20</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=96799&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="EMSc11bCi_y3X_liksrlhrtsRcL2IopijiUnq3myg0g"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 13 Jun 2019 04:20:35 +0000 laura.rundgren@cgi.com 96799 at https://www.cgi.fi Ota suunta kohti modernia toiminnanohjausta https://www.cgi.fi/fi/blogi/ota-suunta-kohti-modernia-toiminnanohjausta <span>Ota suunta kohti modernia toiminnanohjausta </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Puhuttaessa <a href="/fi/toiminnanohjaus">toiminnanohjauksesta </a>monet meistä assosioivat sen akronyymin ERP alle. Semanttisesti tämä on toki täysin oikein, ainakin historiallisesti. Ajatus operatiivisten toimintojen sekä talouden tarpeiden yhdistämisestä samaan integroituun alustaan muodostui hyvin äkkiä toiminnan kasvun mahdollistajaksi. Kuten <a href="/fi/blogi/dynamics-365-osa-1-toimintamallien-uudistaminen-on-jatkuvuuden-elinehto">aiemmassa blogauksessani</a> toin esille, homma lähti kuitenkin hyvinkin äkkiä lapasesta, ja tällä alati paisuvalla monoliitilla alettiin ratkoa ihan kaikkia liiketoiminnan tarpeita. </p> <h3>Moderni toiminnanohjaus taipuu muutoksiin</h3> <p>Muuttunut maailma vaatii muuttuneet välineet, eikä uusiutuva bisnes kukoista vanhoilla vermeillä. Liiketoiminnan uusiutumisen mahdollistava ratkaisu muodostuu datan rakenteellisesta harmoniasta ja liiketoiminta-alustan voimasta hyödyntää tätä.</p> <p>Roadmapin ja koko liiketoimintastrategiaa tukevan tulevaisuuskuvan suunnittelun keskiössä on oltava ihmiset (asiakkaat, työntekijät, kumppanit) ja palvelut prosessien ja ominaisuuksien sijaan. Tuotekeskeisen toiminnan muuntaminen asiakaslähtöiseksi vaatii paitsi yritykseltä itseltään, myös järjestelmiltä notkeutta, jollaiseen vanhat monoliitit eivät kykene. </p> <h3>Etsitkö nykyisen korvaajaa vai uudistatko aidosti toimintaa?</h3> <p>Kustannukset, ratkaisujen toimivuus ja uuden teknologian tuoma epävarmuus kummittelevat usein päätöksenteon esteenä.  </p> <p>Yksi tapa poistaa pelkoja on tuudittautua standardiprosesseihin tai erilaisiin uudelleenkäytettäviin ”best practice” –ratkaisuihin, jotka todistetusti on rakennettu toimimaan edes kerran – jollekulle toiselle. Tästä muodostuu omanlaisensa kierre: On pystyttävä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin paremmin kuin kilpailijat ja järjestelmäuudistus on tehtävä. Ei kuitenkaan voida aidosti uusia järjestelmiä, koska uusi järjestelmä saa kyetä vain siihen, mihin edellinenkin ja vaikka sen olisi tehtävä enemmän kuin mikään järjestelmä aiemmin, silti siitä olisi löydyttävä todistetusti referenssi aiemmasta käyttöönotosta.</p> <p>Tämä kierre ruokkii pelkoja siihen pisteeseen, ettei uskalleta lähteä toteuttamaan muutosta ja jokainen jahkailtu vuorokausi on euroja pidemmälle ehtineen kilpailijan liikevaihtoon. </p> <h3>Näe muutos mahdollisuutena ja tee järjestelmäuudistus suunnitelmallisesti</h3> <p>Uudistuksen edellyttämät hankkeet ovat suuria ja pitkäkestoisia (lue: kalliita). Välillä ei edes olla ihan varmoja, mistä päästä tai millä tavalla kannattaisi aloittaa, ettei vahingossakaan lähdetä sahaamaan omaa oksaa tiedostamatta. </p> <p>Arkkitehtuurikulman tulisi ottaa kantaa mm. tietoturvaan, suorituskykyyn ja ratkaisun oikeaoppiseen käyttöönottoon. Ratkaisupuolella taas toimivuuden todentaminen ja sovellusten valikointi tulisi tehdä tulevaisuuden tarpeita peilaten. Aiotaanko tulevaisuudessa olla suunnannäyttäjiä perässä hiihtäville, vai keskittyä murjomaan uutta alustaa samanlaiseksi kuin vanha oli.</p> <p>Uudistukseen liittyvää epävarmuutta lievittämään sekä asiakkaitamme oikealle uralle auttamaan tarjoamme <a href="/fi/microsoft-dynamics-365/evaluointi">CGI Dynamics 365 Evaluointi –konseptin</a>. Sen tarkoituksena on antaa asiakkaallemme rohkeus lähteä konsultaation – ei myyjän lupausten – kautta aidosti liiketoimintaa kehittävään järjestelmähankkeeseen. Kaiken digitaalisen humpan keskellä olemme kuitenkin konsultteja ja kokemuksen kautta jokaisen tulevaisuuden yksilölliseen tarpeeseen voidaan määritellä parhaat ratkaisut. </p> <p><em><strong>Kiinnostuitko? <a href="/fi/microsoft-dynamics-365/evaluointi">Lue lisää Dynamics 365 Evaluoinnista</a>! </strong></em></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 06/12/2019 - 02:40</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=96787&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="ScZhBtLkRGM3QUKsBTFAl8f2e2riRub2iPJr0rAfE9I"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 12 Jun 2019 07:40:08 +0000 niko.levonen@cgi.com 96787 at https://www.cgi.fi Miten lohkoketjut muuttavat työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista? https://www.cgi.fi/fi/blogi/miten-lohkoketjut-muuttavat-tyohyvinvoinnin-ja-tyokyvyn-johtamista <span>Miten lohkoketjut muuttavat työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Onnistunut työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtaminen vaatii koko ekosysteemin eli työhyvinvoinnin toimijoiden yhteispeliä. Tämän haasteen äärellä ovat luonnollisesti niin työnantajat, työterveys kuin työeläkeyhtiötkin. </strong></p> <p>Lisäksi Kela ja työtapaturmayhtiöt keräävät dataa, jota yhdistellessämme voisimme ymmärtää kokonaiskuvan paremmin. Aihe kiinnostaa myös tutkijoita ja esimerkiksi työterveyslaitos tekee jatkuvasti uraauurtavaa tutkimusta aiheen parissa.</p> <p>Koko ekosysteemin yhteisenä tavoitteena on ylläpitää työhyvinvointia – varmistaa, että henkilöstö voi hyvin, on sitoutunut työhönsä sekä haluaa ja jaksaa jatkaa työelämässä mahdollisimman pitkään. Riskitekijät työhyvinvoinnille tulee tunnistaa, ja niihin pitää tarttua ennen kuin niistä kasvaa työkyky- tai jopa työkyvyttömyysriskejä.</p> <p> </p> <h3><strong><span><span>Lohkoketjuista vastaus haasteeseen?</span></span></strong></h3> <p>Lohkoketjuteknologia avaa uusia mahdollisuuksia monitahoisten ekosysteemien läpinäkyvyyteen sekä tiedon hallintaan ja jakamiseen. Monet voivat tunnistaa lohkoketjut digitaalisen valuutan alustana, mutta se avaa uusia mahdollisuuksia myös HR:lle, esimerkiksi työhyvinvoinnin johtamiseen.</p> <p>Yksi työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen haasteista on edelleen tiedon kulkemisen sujuvuus eri vaiheissa ja eri toimijoiden välillä. Kun systeemissä on tiedollisia aukkoja eri osapuolet näkevät yksilön vain oman organisaationsa keräämien tietojen pohjalta, toteutetut työhyvinvointi- ja johtamistoimenpiteet jäävät vajaiksi eikä oppeja toimenpiteiden vaikuttavuudesta saada tarvittaville toimijoille. Kaiken tiedon pitäisi mennä yli koko ekosysteemin, organisaatiosta toiseen. Haasteena on, mitä ja miten eri organisaatioiden välillä voidaan kertoa.</p> <p>Lohkoketjut avaavat työhyvinvoinnin ekosysteemien yrityssiilot mahdollistamalla tietojen läpinäkyvän jakelun työntekijän ehdoilla. Tietojen sujuva liikuttelu nostaa analytiikan uudelle tasolle tarkemman ja kattavamman henkilökuvan ansiosta.</p> <p>Uudessa maailmassa työntekijän ei enää tarvitsisi huolehtia, että tiedot eivät kulje organisaatiosta toiseen, vaan kaikki omaan hyvinvointiin liittyvä tieto olisi aina tarvittavien toimijoiden saatavilla. Lohkoketjut tuovat yksilön keskelle ekosysteemiä ja antavat ihmiselle avaimet tietojen hallintaan.</p> <p>Teknologia mahdollistaa tiedon tallentamisen ja muokkaamisen eri osapuolien välillä niin, että siitä jää prosessiin osallistuville osapuolille yhteinen ja läpinäkyvä jälki. Tämä tarkoittaa, että hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien tietojen koko elinkaari on mahdollista tehdä seurattavaksi ja jäljitettäväksi.</p> <p> </p> <h3><strong><span><span>Työntekijä voi paremmin, työnantaja saa sitoutuneemman tekijän ja työterveysyhtiöt osaavat ennakoida työkyky riskejä – lopulta kaikki hyötyvät! </span></span></strong></h3> <p>Hyvinvointi, henkilökohtaisemmat palvelut ja apu eli oma etu kannustavat omien tietojen jakamiseen. Systeemin läpinäkyvyys ja yksilöllä säilyvä kontrolli rakentavat luottamusta osapuolien välille.</p> <p>Yritysten työhyvinvointiin ja johtamiseen liittyvien toimenpiteiden vaikuttavuus paranee, koska kattava tietopohja, yksilöön kohdistetut toimenpiteet ja niistä saadut tulokset yhdessä mahdollistavat vaikuttavuuden mittaamisen. Hyvän johtamisen ansiosta henkilöstön vaihtuvuus vähenee, hyvinvointi paranee ja tuottavuus lisääntyy.</p> <p>Työterveysyhtiöt pystyvät ennakoimaan paremmin työkyvyttömyysriskin piiriin joutuneet henkilöt ja voivat kehittää omien toimenpiteidensä vaikuttavuutta.</p> <p>Työeläkeyhtiöt voivat parantaa yhteiskunnallisesti vaikuttavien toimenpiteiden vaikuttavuutta yrityksille suunnattujen palvelujensa kautta.</p> <p>Harvoin saa olla todistamassa mahdollisuutta, jossa luodaan yksilöille, kaikille toimijoille ja koko yhteiskunnalle vastaavaa hyötyä.</p> <p> </p> <p><strong>Haluaisitko saada uusimmat työhyvinvointiin ja henkilöstöhallintoon liittyvät innovaatiot suoraan sähköpostiisi? </strong></p> <article alt="cgi-hr-uutiskirje" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="/hr-uutiskirje" data-entity-type="media" data-entity-uuid="28403920-458a-4f36-a576-c69ea7e973e1" title="cgi-hr-uutiskirje" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/hr-uutiskirje"> <img src="/sites/default/files/cgi-hr-uutiskirje-cta_0.png" alt="cgi-hr-uutiskirje" title="cgi-hr-uutiskirje" /></a></article> </div> <span><span>pia.hamari@cgi.com</span></span> <span>Mon, 06/10/2019 - 01:30</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=96719&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="yi24zOb9L4dRNLDyXD_-PXZp5-20u13rITt6nQHhGx0"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 10 Jun 2019 06:30:49 +0000 pia.hamari@cgi.com 96719 at https://www.cgi.fi Älä tukahduta ketterää kehitystä ikivanhoilla opeilla https://www.cgi.fi/fi/blogi/ala-tukahduta-ketteraa-kehitysta-ikivanhoilla-opeilla <span>Älä tukahduta ketterää kehitystä ikivanhoilla opeilla</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><em>Agile-konsultin sohva. Istahda sohvalle ja kerro huolesi, konsulttimme vastaavat.</em></p> <p><strong>Asiakkaamme kysyy: ”Samoista tekijöistä kilpaillaan ja tekijöiden tuplabuukkaus vaikeuttaa suunnittelua. Johto vaatii lisäksi, että kaikki työntekijät ovat 100% tuottavassa työssä. Pitääkö olla huolissaan?”</strong></p> <p>Kyllä, nyt täytyy olla huolissaan! Vakavat vaaran merkit ovat ilmassa; johto ei ole ymmärtänyt ketteryyttä eikä ainakaan tiimien merkitystä ketterässä kehityksessä (tai missään muussakaan tiimityössä). Tuplabuukkaukset ja 100% allokaatio eivät kuulu ketterään kehitykseen. Sen sijaan kiinteä tiimi ja tiimin itsensä suunnittelema työkuorma on avain onnistumiseen.</p> <p>Aloitetaan tiimistä ja sen merkityksestä. Yksi ihminen voi kuulua vain yhteen tiimiin. Tiimi on kiinteä yksikkö, ei kasa yhteen heitettyjä osaajia. Osaamista toki tarvitaan roppakaupalla pohjalle, mutta toimiakseen saumattomasti, tiimille täytyy antaa aikaa hitsautua yhteen. Tiimin täytyy oppia kommunikoimaan keskenään, ja ihmisten löytää oma luontainen roolinsa tiimissä. Vasta tämän jälkeen tiimi on tuottava ja toimiva.</p> <p>Ensimmäinen vaihe tiimiytymisessä on tiimin muodostaminen. Kun tiimiläiset alkavat hakea roolejaan, päädytään kuohumisvaiheeseen, jossa persoonat ja osaamiset laitetaan peliin. Roolien ja työtapojen loksahtelu paikoilleen tapahtuu normalisoitumisvaiheessa. Vasta näiden askelten jälkeen tiimistä voi tulla tuottava tiimi. Jos tiimi hajotetaan tai tiimejä sekoitetaan, alkaa kierros alusta. Tiimin kannattaa siis antaa olla stabiili, ellei tiimi itse halua muutosta.</p> <p>Yksi ihminen on siis yhdessä tiimissä, ja se tiimi työstää asioita yhdestä tiimin backlogista. Piste. Ketterässä maailmassa ei ole tuplabuukkauksia tai kisaa tekijöistä, sillä se vaikuttaisi sekä yksilön että tiimin tehokkuuteen.</p> <p>Joskus tiimiin toki saattaa eksyä tiimityöhön sopimaton supersankari, joka saa koko tiimin rampautumaan. Silloin tiimin tervehdyttäminen on tärkeämpää kuin tiimin koskemattomuus. Tiimin täytyy kyetä yhteistyöhön; tiimi voittaa tai häviää yhdessä, ei yksilöinä. Jos supersankari ei ole valmis muuttumaan, tiimi on tehokkaampi ilman häntä.</p> <p>Ihmisten 100% käyttöaste tuottavaan työhön on yhtä todellista kuin litteä maapallo. Idea ei toiminut vanhassa teollisuudessa, eikä sille ole mitään sijaa tietotyössä. 100% utilisaation ihannointi tuo mukanaan valtavan kasan ongelmia, joilla tiimin tuottavuus saadaan palttiarallaa nollaan. Ai miksikö? No, esimerkiksi siksi että:</p> <ul><li>aikaa virheiden korjaamiseen ei ole, jolloin tuotteeseen jää teknistä velkaa</li> <li>jatkossa tekninen velka estää uusien toiminnallisuuksien valmistumisen. Pian putki menee kokonaan tukkoon, eikä ulos tule yhtään mitään</li> <li>aikaa yllätyksille ei ole tai yllätykset viivästyttävät olemassa olevia suunnitelmia</li> <li>kiire on jatkuvaa</li> <li>ihmisillä ei ole aikaa ajatella: työnnetään jatkuvasti pyörää, kun ei ehditä hypätä pyörän selkään</li> <li>uusia innovaatiota ei synny</li> <li>ihmisten motivaatio laskee</li> </ul><p> Eli sovitaanko nyt vaan niin, että pidetään tiimit tiimeinä ja annetaan tiimien suunnitella oma työnsä.  Tuetaan tiimejä jättämään aikaa myös sellaisille asioille, joita ei voi etukäteen suunnitella. Ei revitä avainhenkilöitä muihin projekteihin ja ei edes odoteta 100% käyttöastetta. Jooko?</p> <p>Jos haluat omat aiheesi ketterän valmentajan sohvalle, tai tarvitset ketterää sparrausta, lähetä minulle viestiä!</p> <p> </p> <p><em><span><span><span><span>Kirjoittaja toimii CGI:ssä </span></span></span></span></em><a href="https://www.cgi.fi/konsultointi/ketterat-menetelmat" title="Lue lisää ketterien menetelmien palveluistamme ja koulutuksista"><em><span><span><span><span>agilekonsulttina ja –kouluttajana</span></span></span></span></em></a><em><span><span><span><span>, erityisenä intohimonaan SAFe-viitekehys ketterien menetelmien skaalaukseen. </span></span></span></span></em><a href="https://www.cgi.fi/asiantuntija/raija-harle" title="Tutustu Raija Harleen"><em><span><span><span><span>Raijan</span></span></span></span></em></a><em><span><span><span><span> tavoitat osoitteesta </span></span></span></span></em><a href="mailto:raija.harle@cgi.com?bcc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-blogista" title="Lähetä sähköpostia Raija Harlelle"><em><span><span><span><span>raija.harle@cgi.com</span></span></span></span></em></a><em> </em></p> </div> <span><span>pia.hamari@cgi.com</span></span> <span>Fri, 05/31/2019 - 02:45</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title">Comments</h2> <article data-comment-user-id="0" id="comment-296" class="js-comment"> <mark class="hidden" aria-hidden="true" data-comment-timestamp="1567583275"></mark> <div> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Erittäin hyvä kirjoitus. Osuu suoraan asian ytimeen.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=296&amp;1=default&amp;2=fi&amp;3=" token="2906CNnYhWrNbV0Zr8jFds5186mzeq2t81XzUceTWQI"></drupal-render-placeholder> </div> <footer> <article class="profile"> </article> <p>Submitted by <span>Kristian Kavanterä</span> on 23.08.2019</p> </footer> </article> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=96619&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="4DbL2e1ItPkDl6jzr447-GLDR_vU5_K7mGfnVq0uWwg"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 31 May 2019 07:45:11 +0000 pia.hamari@cgi.com 96619 at https://www.cgi.fi Kohti kirkkaampaa asiakasymmärrystä – osa 2: Tiedosta ymmärrykseksi – entäs sitten kun asiakastieto on kasassa? https://www.cgi.fi/fi/blogi/kohti-kirkkaampaa-asiakasymmarrysta-osa-2-tiedosta-ymmarrykseksi-entas-sitten-kun-asiakastieto-on-kasassa <span>Kohti kirkkaampaa asiakasymmärrystä – osa 2: Tiedosta ymmärrykseksi – entäs sitten kun asiakastieto on kasassa?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Tämä blogi on osa neliosaista blogisarjaa, joka keskittyy loppuasiakkaan arvon kasvattamiseen ylivoimaisen asiakasymmärryksen kautta. Sarjan <a href="/fi/blogi/kohti-kirkkaampaa-asiakasymmarrysta-osa-1-datasta-tiedoksi-ensin-langanpaat-kasaan">ensimmäisessä vaiheessa</a> käsittelin asiakasdatan dilemmaa ja mahdollisuuksia. Tässä toisessa blogissa tartun tiedon jalostamiseen suoraviivaiseksi ymmärrykseksi. Kolmannessa ymmärrys viedään toiminnaksi ja neljäs blogi avaa toiminnan reittiä tuloksiksi.</strong></p> <p>Esitin viime blogissani väitteen, jonka mukaan suomalaisissakin yrityksissä on varaa petrata datalla johtamisessa. Tämä kirvoitti erittäin hyvää toimialarikasta keskustelua, ja sain kuulla, kuinka monissa yrityksissä jo tehdään erinäisiä datan hyödyntämiseen liittyviä toimenpiteitä.</p> <p>Hyvä niin!</p> <p>Aika harvoin kuitenkin mainittiin esimerkkejä yhtiön strategisiin tavoitteisiin sidotusta asiakasdatan mahdollisuuksien valjastamisesta liikevaihdon ja kannattavuuden kiihdyttäjänä. Itselleni keskusteluista jäi tunne, että asiakasdatan käyttö on verraten pistemäistä, kampanjalähtöistä ja siiloutunutta. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että liiketoimintayksiköt ovat nopeampia toimimaan itsenäisesti kuin koko yritys, jos asiakasymmärrys on vielä osa jäsentämätöntä strategiaa.</p> <blockquote><p>Kokemuksemme mukaan markkinointi on jatkuvasti myynnin tuloksilla mitattava prosessi. Juuri siksi liiketoimintaympäristöjen muuttuessa on markkinointia lähestyttävä analyyttisesti.</p> </blockquote> <p>Oli tilanne niin tai näin, kokemuksemme mukaan markkinointi on jatkuvasti myynnin tuloksilla mitattava prosessi. Juuri siksi liiketoimintaympäristöjen muuttuessa on markkinointia lähestyttävä analyyttisesti. Jaamme lähestymistavan neljään vaiheeseen: </p> <ol><li>asiakastiedon hallinta</li> <li>asiakastiedon analysointi</li> <li>analysoidun asiakastiedon vahvistaminen kohdennetuiden markkinoinnin toimenpiteiden kautta</li> <li>asiakkuusmarkkinoinnin prosessien luominen sekä ketterä testaaminen ja kehittäminen</li> </ol><p>Kaksi ensimmäistä kohtaa liittyvät suoraan tiedon jalostamiseen ymmärrykseksi. Tyypillisesti asiakasdatan esiarviointi, eli niin kutsuttu Data Health Check -kartoitus ilmaisee tason, jolla datan käyttöä tietona voidaan harkita analyyttisen toiminnan perustana. Tarkistuslistalta ilmenevät muun muassa kannassa olevan datan laatuseikat, segmentoinnin potentiaali, rikastamiskyvykkyys kolmansista tietolähteistä sekä asiakasdatan arkkitehtuuri.</p> <p>Yksittäistä asiakasta voidaan ”röntgen-kuvata” ja ymmärtää yhtäaikaisesti monesta eri näkökulmasta profiloinnin, RFM-analyysin, segmentoinnin ja pisteytyksen kautta. Nämä johtavat itsessään kokonaisvaltaiseen asiakasymmärrykseen, joka toimii pohjana AI-tehostetuille ennustemalleille ja ennakoivammalle markkinoinnille.</p> <p>Pelkkä asiakaskannan profiilien tarkastelu muuttuja kerrallaan (esim. ikä- sukupuoli- tulo- tai elinkaaren vaihe) on hönttiä touhua, jos siihen ei kytketä asiakaskannan järjestämistä ostojen arvon, asiointiarvon ja –tiheyden mukaan. Jos edellisiin toimenpiteisiin vielä yhdistetään vapaiden muuttujien (esim. elämäntilanne, motiivi tai arvopohja) asiakaskannan segmentoitu järjestäminen ja pisteytetään se tunnistettujen asiakkuuksien/liidien/prospektien aktiivisuuden mukaan, ollaan tasolla, josta voi erinomaisesti lähteä tekemään kohdennetun markkinoinnin toimenpiteitä. </p> <p>Summa summarum: asiakaskantaan mallinnettavien rikaste-tai ennustetietojen avulla voit tuottaa asiakasymmärrystä eli demografia-tai segmenttipohjaisia profiileja asiakaskannastasi sekä poimia ulkopuolisista asiakaskannoista tai verkosta ”hyvän kaltaisia” kuluttajia ja selaimia kampanjointisi kohderyhmäksi luomasi asiakasymmärryksen avulla.</p> <p>Lisäksi voit parantaa tai luoda analyyttisia malleja (segmentointi, lisä-ja ristiinmyyntimahdollisuudet, Next Best Offer, poistumanesto) ja mallintaa markkinatutkimuksen tuloksia asiakaskantaasi.<br /> Voit myös kohdistaa ja erilaistaa viestintääsi kanavasta riippumatta niin omille kuin ulkoisille asiakkaille.</p> <p>Rikasteita käytetään siksi, että Väestötietojärjestelmästä, Trafista ja Tilastokeskuksesta ei saa liittää faktadataa asiakasrekistereihin. </p> <p>Monet toimijat mallintavat rikastetietoja myös selaimiin, jolloin niitä voidaan käyttää myös bannerikampanjoiden kohdistamisessa ja personoinnissa. </p> <p>Oleellisimmat kolme kysymystä jotka me asetamme jokaisen projektin alkumetreillä ovat: KENELLE, MITÄ ja MIKSI? Niiden vastauksilla pääsee jo huomattavan pitkälle!</p> <p><em>Blogin on kirjoittanut Ville Honkimäki.</em></p> <p><strong>Tutustu myös:</strong></p> <ul><li><a href="/fi/asiakasymmarrys-ja-dataohjattu-markkinointi">Asiakasymmärryksen ja dataohjatun markkinoinnin palvelumme</a></li> <li><a href="/fi/data-ja-analytiikka">Datan ja analytiikan palvelumme</a></li> </ul><hr /><p><strong><em>Ota askelia kohti tehokkaampaa toimintaa, uusia palveluja ja parempaa asiakaskokemusta ja -ymmärrystä CGI:n <a href="https://www.cgi.fi/fi/analytiikka-ja-tekoaly-tyopaja">analytiikka- ja tekoälytyöpajoissa</a>. </em></strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 /fi/analytiikka-ja-tekoaly-tyopaja" data-entity-type="media" data-entity-uuid="0568c5f4-2fc9-44bf-ad0b-4e0b617f0c29" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/analytiikka-ja-tekoaly-tyopaja"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/trueintelligence-cta-final_9.jpg" alt="Tutustu CGI:n analytiikka- ja tekoälytyöpajoihin" title="Tutustu CGI:n analytiikka- ja tekoälytyöpajoihin" /></a></article></p><p> </p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 05/23/2019 - 01:47</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=96469&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="WaIp_QE2jDn2dGPZlV-H2WO9Og25ZsLX7PIRfzXmJtY"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 23 May 2019 06:47:30 +0000 niko.levonen@cgi.com 96469 at https://www.cgi.fi Dean Leffingwellin ajatuksia Euroopan SAFe Summitissa https://www.cgi.fi/fi/blogi/dean-leffingwellin-ajatuksia-euroopan-safe-summitissa <span>Dean Leffingwellin ajatuksia Euroopan SAFe Summitissa</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>SAFe Summit toi yhteen ketterästi toimivat yritykset kuuntelemaan markkinoiden suosituimman viitekehityksen - Scaled Agile Frameworkin (SAFe) uutisia. CGI on ensimmäinen yhteistyöyritys, joka on hyväksytty Scaled Agile Incin uuteen vaativaan Global Transformation Partner -ohjelmaan -  olemme ylpeitä siitä.</strong></p> <p>Toukokuun alussa pidettiin SAFe Summit 2019 Haagissa, Hollannissa. SAFe Summit on SAFe-viitekehyksen luojan, Scaled Agile Incin, kaksi kertaa vuodessa järjestämä alan huipputapahtuma. Tälläkin kertaa tapahtuma oli loppuunmyyty: 700 osallistujaa 38 eri maasta. Summit on mahtava tilaisuus kuulla viimeisimmät uutiset SAFe:sta, verkostoitua, tavata alalla toimivia yrityksiä ja valmentajia sekä tietysti kuulla menestystarinoita skaalautuvan ketterän menetelmän käytöstä eri aloilla.</p> <p>Tapahtuman ensimmäisten päivien suurin uutinen oli, että CGI on ensimmäinen yritys, joka on hyväksytty Scaled Agile Incin uuteen Global Transformation Partner -ohjelmaan. Isoilla globaaleilla asiakkaillamme on kompleksiset toimintaympäristöt, joiden ketterän muutoksen suunnittelussa ja johtamisessa, sekä organisaation konsultoinnissa, koulutuksessa ja valmennuksessa meidän asiantuntemuksemme on paikallaan – me olemme kyvykkäitä auttamaan. Uutisoimme asiasta myöhemmin lisää.</p> <p><figure role="group" class="align-right"><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-type="media" data-entity-uuid="cdad6158-36c5-4b51-b48c-b9561cb78bdb" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img src="/sites/default/files/dean-nettisivuille.jpg" alt="Dean Leffingwell" title="Dean Leffingwell" /></article><figcaption>Dean Leffingwell</figcaption></figure></p><p><a href="https://www.scaledagile.com/" target="_blank">Scaled Agile Incin</a> perustaja <strong>Dean Leffingwell</strong> korosti Keynote-puheenvuorossaan Business Agilityn merkitystä menestykseen. Business Agilityn keskeiset osat ovat koko organisaation ketteryys ja aito kyky oppia. SAFehan ei ole vain tuotekehityksen ja tiimien asia vaan kokonaisuuteen kuuluu keskeisesti myös mm. liiketoiminta, markkinointi ja HR. Deanin mukaan he ovat kehittämässä liiketoiminnan ketteryyden tukemiseksi uusia koulutuksia niin tuotehallinnan kuin portfoliohallinnan näkökulmasta. Dean kertoi, että jatkossa myös Design Thinking on näkyvämmin integroitu osaksi SAFe-viitekehystä. </p> <p>Koska koko organisaation ketteröittäminen voi onnistua vain johdon vahvalla tuella, Scaled Agile Inc tuo lähiaikoina saataville johdolle suunnatun oppimiskokonaisuuden. Tapasin asiakkaidemme kanssa Deanin ja meillä oli hyvä mahdollisuus kysyä häneltä mieltämme askarruttavista asioista. Kysyin häneltä, mikäli hänellä olisi mahdollisuus näin jälkikäteen muuttaa jotain SAFe¬-viitekehyksen kehityksessä, mitä hän tekisi toisin. Dean totesi, että ylimmän johdon sitouttaminen on yksi niistä asioista, joita olisi voinut korostaa vahvemmin. </p> <p>Konferenssissa puhuttiin myös SAFe-viitekehyksen levinneisyydestä. Uusi VersionOnen tekemä State of the Agile-raportti on nyt julkaistu. Tämän globaalin tutkimuksen mukaan SAFe-viitekehys on kasvattanut entisestään markkinaosuuttaan ja on yhä selvästi suosituin skaalautuva ketterä menetelmä. Globaalisti 30% yrityksistä on valinnut SAFen. <br /> Mikäli et päässyt mukaan tapahtumaan, sinulla on vielä mahdollisuus tutustua sisältöön. Konferenssin esitykset ovat nimittäin saatavissa <a href="https://europe.safesummit.com/" target="_blank">konferenssin sivuilta</a>.</p> <p><figure role="group"><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="f6f79199-8946-4dc6-8557-a1e5ded2b4f1" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/cgi-tiimi.jpg" alt="CGI:n tiimi SAFe Summitissa" title="CGI:n tiimi SAFe Summitissa" /></article><figcaption>CGI:n tiimi SAFe Summitissa</figcaption></figure></p><p><em><a href="/fi/asiantuntija/jenni-kylmakoski">Kirjoittaja </a>työskentelee CGI:llä <a href="/ketterat-menetelmat">ketterien menetelmien</a> valmentajana, asiantuntijana ja kouluttajana. Hänet tavoitat sähköpostiosoitteella <a href="mailto:jenni.kylmakoski@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">jenni.kylmakoski@cgi.com</a>.</em></p> <p><strong>Lue myös nämä ketterän kehityksen blogikirjoitukset:</strong></p> <ul><li><a href="https://www.slideshare.net/CGI_FI/safe-kyttnoton-abc" target="_blank">SAFe käyttöönoton ABC –opas</a></li> <li><a href="/blogi/safe-tulee-ja-pelastaa">Blogi: SAFe tulee ja pelastaa</a></li> <li><a href="/blogi/kettera-muutos-mission-impossible">Blogi: Ketterä muutos – Mission Impossible?</a></li> <li><a href="/blogi/haluatko-johtaa-huipputiimia">Blogi: Haluatko johtaa huipputiimiä?</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 05/16/2019 - 05:25</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=96383&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="QT1DFCboUB4wQ4i6hbPQkJpQ6KExj6jVGTK6x0b1A7k"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 16 May 2019 10:25:13 +0000 niko.levonen@cgi.com 96383 at https://www.cgi.fi Kellon tikityksestä vuosikelloon – digitalisoi palkanlaskennan prosessit https://www.cgi.fi/fi/blogi/kellon-tikityksesta-vuosikelloon-digitalisoi-palkanlaskennan-prosessit <span>Kellon tikityksestä vuosikelloon – digitalisoi palkanlaskennan prosessit</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Palkkapäivä – kuun paras päivä! Palkkapäivä on työntekijöille yksi kuukauden kohokohtia. Palkka oikeana päivänä, oikean suuruisena tilillä on työntekijän perusvaatimuksia. Kuitenkin koko palkkaprosessiin harvoin kiinnitetään sen suurempaa huomiota – ellei joku mene vikaan.</strong></p> <p>Hallinnollisille töille on kyllä suuret kustannuspaineet ja tavoitteet tehostaa toimintaa. Yrityksen muihin prosessien kehittämiseen ja digitalisointiin panostetaan voimakkaasti, mutta palkanlaskenta usein unohtuu, vaikka mahdollisuuksia palkkaprosessien kehittämiseen olisi tarjolla.</p> <p>Palkanlaskijan on osattava työskennellä kiireen aiheuttaman paineen alaisena. Työ on sidottu määräaikoihin ja palkanlaskijalta vaaditaan tarkkuutta, huolellisuutta, järjestelmällisyyttä, palvelualttiutta ja hyvää muistia. Työ on suoritettava joustavasti, nopeasti ja luotettavasti, sillä palkat tulee maksaa aina ajallaan.</p> <p>On totta, että kokeneet palkkahallinnon osaajat saavat melkeinpä tilanteessa kuin tilanteessa maksettua palkat ajallaan – myös ilman ajantasaisia työkaluja. </p> <p>Usein palkanlaskennan tueksi on yrityksissä laadittu erilaisia ohjeita, sekä lisäksi noudatetaan aikatauluja ja yrityksen prosesseja. Excel-taulukoiden ja ohjeiden ylläpitäminen on työlästä. Kokenut palkanlaskija hallitsee asiat ilman ohjeiden päivitystä, mutta ongelmia kohdataan esimerkiksi uuden henkilön perehdytystilanteessa, sijaista opastaessa tai yrityksen prosessien kehittämisen yhteydessä. </p> <p>Silloin kiireisen palkanlaskijan korvissa tikittää kello. </p> <p>  </p> <h3>Älykäs palkanmaksujärjestelmä on palkanlaskijan paras työkaveri</h3> <p><a href="/fi/tuoteratkaisut/cgi-hr-palkkaratkaisut">CGI HR Palkkojen</a> vuosikello ei tikitä, vaan sen avulla voidaan aikatauluttaa palkanlaskennan prosesseja – se ohjaa ja muistuttaa toimimaan määritellyn aikataulun mukaisesti. Älykäs palkanmaksujärjestelmä on palkanlaskijan paras työkaveri.</p> <p><strong>Vuosikello on tehty palkkahallinnon työkaluksi ja avuksi. Siitä on hyötyä organisaation jokaisella tasolla, niin palkkojen maksamisessa, liiketoiminnan kehittämisessä kuin myös riskienhallinnassa. </strong></p> <p>Vuosikello tukee palkanlaskennan työssä kokenutta konkaria kuin myös kokemattomampaa palkanlaskijaa. Ohjeet ja aikataulut löytyvät helposti yhdestä paikasta. Vuosikellosta näkee tulevat, keskeneräiset ja valmiit prosessit visuaalisesti sekä nopeasti. Ajankohtaiset ilmoitukset näkyvät puolestaan palkkajärjestelmän etusivulla ja palkanlaskija saa tiedon tehtävistä reaaliaikaisesti. </p> <blockquote><p>Ajallaan ja oikein maksettu palkka on palkanmaksajan sekä palkansaajan etu ja oikeus.</p> </blockquote> <p>Vuosikello tekee eri prosessit ja aikataulut selkeämmin havaittaviksi, ja siten ne muuttuvat yrityksen näkyviksi prosesseiksi. Tämä taas edesauttaa yrityksen oman liiketoiminnan kehittämistyötä ja palkanlaskennan prosessien digitalisoimista. </p> <p>Maailma muuttuu nopeasti, ja siksi yritysten on tarpeen kehittää kaikkia prosessejaan. Muutosnopeus vaatii yrityksiltä valmiutta reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Myös palkanlaskennassa tarvitaan muutosvalmiutta. Tämä nähtiin kansallisen tulorekisterin käyttöönotossa. </p> <p>Toimintaa tulisi tarkastella tulevaisuutta silmällä pitäen kokonaisuutena, ja tarvittaessa on luovuttava vanhoista sekä tarpeettomista toimintamalleista. Näin saavutetaan todellista kilpailuetua ja hyödynnetään uutta teknologiaa.</p> <p><em>Vuosikello on uusi toiminnallisuus, joka on julkaistu <a href="/fi/tuoteratkaisut/cgi-hr-palkkaratkaisut/yrityksille">suurten ja keskisuurten yritysten palkanlaskentaohjelmassa</a> kevään 2019 versiossa.</em></p> <p><em> </em></p> <h3>Auttaako palkkajärjestelmänne tekemään työn tehokkaammin vai kaipaavatko palkkaprosessinne kehitystä?</h3> <p><article alt="tehokasta-palkanlaskentaa-CTA" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="https://www.cgi.fi/fi/tapahtumat/tehokasta-palkanlaskentaa-webinaari" data-entity-type="media" data-entity-uuid="75b95a79-2e5d-4140-9631-022f4db5740d" title="tehokasta-palkanlaskentaa-CTA" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="https://www.cgi.fi/fi/tapahtumat/tehokasta-palkanlaskentaa-webinaari"> <img src="/sites/default/files/tehokasta-palkanlaskentaa-cta_1.jpg" alt="tehokasta-palkanlaskentaa-CTA" title="tehokasta-palkanlaskentaa-CTA" /></a></article></p><p><em>Blogin on kirjoittanut Sini Lesonen toimiessaan CGI:llä CGI HR Palkkojen järjestelmäasiantuntijana. Sini ei ole enää CGI:n palveluksessa.</em></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 05/13/2019 - 09:02</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=96309&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="-gXa8XeildP4844IUs4AtwIbWTS8KOAi2X5l9aXzMcY"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 13 May 2019 14:02:12 +0000 niko.levonen@cgi.com 96309 at https://www.cgi.fi Miten yhdistää tietoturvallisuus ja pitkälle automatisoitu ohjelmistopalvelutuotanto? https://www.cgi.fi/fi/blogi/miten-yhdistaa-tietoturvallisuus-ja-pitkalle-automatisoitu-ohjelmistopalveluntuotanto <span>Miten yhdistää tietoturvallisuus ja pitkälle automatisoitu ohjelmistopalvelutuotanto?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>DevOps-toimintamallissa ohjelmistokehitystä tehdään ketterin menetelmin ja eri vaiheet pyritään automatisoimaan mahdollisimman pitkälle. Perinteisesti tietoturva on huomioitu ohjelmistokehityksessä omana irrallisena prosessinaan ja usein liian myöhään, jos ollenkaan. Tämä aiheuttaa turhaa työtä, lisäkustannuksia ja usein myös heikentää tietoturvaa.</strong></p> <p><a href="/fi/tietoturva">Tietoturvan</a> teippaaminen toimituksen päälle jälkikäteen on tietoturvatonta. Tietoturvan huomiointi jatkuvana osana palveluntuotantoa kannattaa, koska silloin tietoturvallisuus on huomioitu siellä missä sitä tarvitaan. Digitalisaation edetessä kaikille toimialoille, on tietoturva rakennettava ratkaisuihin mukaan alusta lähtien, jotta esimerkiksi tietoturvan kustannukset voidaan tuoda osaksi kannattavuuslaskelmia ja sen vaatimukset osataan huomioida jo rakennusvaiheessa. </p> <p>Tietoturvan lisäämistä jälkikäteen voidaan verrata talon rakentamiseen, johon valmistumisen jälkeen päätetään lisätä maanjäristyksen kestävä runko. </p> <blockquote><p>DevSecOps-toimintamalli mahdollistaa ketterän ja automatisoidun ohjelmistokehityksen, joka tuottaa määriteltyä turvallisuutta jokaisessa kehitysversiossa. </p> </blockquote> <h3>DevSecOps – standardoitu toimintamalli turvalliseen kehittämiseen</h3> <p>Olemme CGI:llä halunneet integroida tietoturvallisuuden osaksi ohjelmistokehitystä ja standardoida toimintamallin, jossa tietoturvallisuus on sisäänrakennettuna kaikessa tekemisessämme. Kehitämme jatkuvasti omia tietoturvallisen ohjelmistokehityksen periaatteitamme ja menetelmiämme, joissa kiinnitämme erityisesti huomiota tietoturvallisuuteen kiinteänä osana ohjelmistokehitystä ja sen jokaista vaihetta. DevSecOps-toimintamalli mahdollistaa ketterän ja automatisoidun ohjelmistokehityksen, joka tuottaa määriteltyä turvallisuutta jokaisessa kehitysversiossa. </p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="a29e4210-5754-4a6c-85af-2a042e419d69" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/devops-blogiin.jpg" alt="DevOps-malli" title="DevOps-malli" /></article><br /></p><h3>Kaikki lähtee hyvästä tietoturvasuunnittelusta</h3> <p>Usein ajatellaan, että tietoturvallisuuden varmistamiseksi joudutaan heittämään hyvästit kaikelle automatisoinnille ja eri ympäristöjen välisille yhteyksille. Todellisuudessa näin ei ole, vaan tilanne vaatii vain enemmän vaivaa ratkaisun uhkien tunnistamiseksi ja niiden välttämiseksi, jolloin myös uhkien mahdollisuudet tulee arvioitua. Hyvä tietoturvasuunnittelu on kaiken tekemisen pohja.</p> <p>CGI:llä tietoturvasuunnittelu tehdään aina kansainväliseen ISO/IEC 27001 –standardiin perustuvan ohjeistomme ja standardoitujen DevSecOps-menettelyjen pohjalta palvelukohtaisesti. Menettelyt myös tarkistetaan aina kyseisessä palvelussa tunnistettujen uhkien perusteella, palvelun lähtökohdista. DevSecOps-toimintamallimme ei ole staattinen, vaan sitä ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti muuttuvan maailman ja hyviksi havaittujen käytäntöjen pohjalta.</p> <p><strong><em>Kiinnostuitko? Autamme mielellämme turvallisen ohjelmistokehityksen sekä automatisoidun ohjelmistopalvelutuotannon haasteissa. <a href="mailto:jari.mannonen@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">Ota yhteyttä.</a></em></strong></p> <p><strong>Tutustu myös</strong></p> <ul><li>Video: <a href="/fi/videot/mita-devopsilla-ja-devsecopsilla-tarkoitetaan">Mitä DevOpsilla ja DevSecOpsilla tarkoitetaan?</a></li> <li> <p>Blogi: <a href="/fi/blogi/devops-malli-tutuksi-pelillistamisen-avulla">DevOps-malli tutuksi pelillistämisen avulla</a></p> </li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 05/13/2019 - 00:18</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=96265&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="Bm-B4yqBmRi0dNrpeAf2ol3j2sRlTbCGEvAstxFEbC4"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 13 May 2019 05:18:42 +0000 niko.levonen@cgi.com 96265 at https://www.cgi.fi Terveydenhuollon tekoäly on tukiälyä https://www.cgi.fi/fi/blogi/terveydenhuollon-tekoaly-on-tukialya <span>Terveydenhuollon tekoäly on tukiälyä</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>WHO:n määritelmän mukaan terveys on ”täydellistä psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia”. Mutta onko terveydenhuoltomme juuttunut tähän määritelmään? Millainen on täydellinen terveydentila ja onko se kaikille sama? Mitä tekemistä <a href="/fi/mita-on-tekoaly">tekoälyllä</a> on terveydenhuollon kanssa, ja mihin sen oppimismallit tulisi perustaa? </strong></p> <p>Terveydenhuollon tekoälysovellusten ensisijainen tehtävä on auttaa diagnoosien tekemisessä. Koneita opetetaan tunnistamaan sairauksien syy-seuraussuhteita sekä riskitekijöitä. Ensi kädeltä tämä tuntuu yksinkertaiselta, sillä perustuuhan lääketiede siihen, että jokin asia on tutkitusti todeksi osoitettu. Mutta ihmiskehon muuttujat ovat monimutkaisia, ja vaihtelua esiintyy huomattavasti enemmän kuin akateemisessa tutkimuksessa. Esimerkiksi jo sata vuotta sitten lääkärit analysoivat sydämen pulssiaallon muotoa, ja mikäli aalto oli tietyntyyppinen, tutkittavalle ei myönnetty henkivakuutusta. Mutta kun alettiin tarkastella verenpainetta, kuviteltiin sen esittävän verenkiertoelimistön tilaa parhaiten. Tai ajatellaan esimerkiksi kysymyksenasettelua, jossa pyritään tekemään hypoteesi tiettyä sairautta sairastaville potilaille – todellisuudessa sairauksia voi olla useita ja samaan aikaan. Täten on selvää, ettei sama hypoteesi sovi jokaiselle, mikä kyseenalaistaa logiikan, jolla tekoälylle opetetaan asioita. Mitä sitten tulisi tehdä? </p> <blockquote><p> Lääketieteen tekoäly on ennen kaikkea seuloja ja neuvonantaja. Ja kaiken lisäksi helppo ottaa käyttöön.</p> </blockquote> <h3>Terveyden uusi määritelmä</h3> <p>Täydellisen terveyden määrittely on ongelmallista, sillä jokainen meistä on yksilö. Vuonna 2011 tutkijat antoivat terveydelle paremman määritelmän: kyvyn sopeutua arkeen ja toimia omatoimisesti. Tässä keskitytään ihmisen yksilöllisiin tavoitteisiin sekä päästään tekoälyn näkökulmasta oikeaan asetelmaan. Tekoälyn tarkoitus ei ole kyseenalaistaa näyttöön perustuvaa lääketiedettä, vaan oppia huomioimaan ihmiskehon moniongelmaisen ja -ulotteisen todellisuuden diagnostiikan tekemisessä. Koska erilaisia muuttujia voi olla rajaton määrä, tekoälyn tärkeimmäksi tehtäväksi muodostuu kustakin tilanteesta kriittisten tekijöiden tunnistaminen. Tällöin ihmisen yksilölliset tavoitteet huomioidaan, ja tätä tekoäly pystyy aidosti tukemaan. </p> <h3> Tekoälystä tukiälyksi</h3> <p>Terveys on osiensa summa, eikä loputonta määrää muuttujia ole mahdollista opettaa. Siksi tekoäly ei korvaa lääkäriä, vaan auttaa heitä tekemään parempia diagnooseja. Kysymys on oivalluttamisesta, toiminnan tehostamisesta sekä siitä, että diagnostiikka-algoritmeista tulee jatkuvasti tarkempia. Lääketieteen tekoäly on ennen kaikkea seuloja ja neuvonantaja. Ja kaiken lisäksi helppo ottaa käyttöön. <a href="/fi/ratkaisu-lehti/2-2018/konealy-ennakoi-sairausriskeja">Oulussa toteuttamamme työkykyriskien seuranta</a> on oiva esimerkki teknologian mahdollisuuksista – riskit ovat tunnistettavissa yli 90 prosenttisesti, säästäen vuosittain satoja henkilötyöpäiviä, parantaen tuloksia sekä työn mielekkyyttä ja mikä tärkeintä, mahdollistaen oikean hoidon ennen kuin ihmisistä tulee potilaita.</p> <p> <em><a href="/fi/asiantuntija/heikki-aatola">Kirjoittaja</a> työskentelee CGI:llä asiantuntijalääkärinä, sydämellään ammattilaisten ja potilaiden parempi elämä.</em></p> <p><strong>Tutustu myös</strong></p> <ul><li><a href="/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveydenhuolto">Terveydenhuollon palvelumme</a></li> <li><a href="/fi/tekoaly">Tekoälyn palvelumme</a></li> <li><a href="/fi/lataa/tekoaly-ostajan-opas">Tekoälyn ostajan opas</a></li> </ul><hr /><p><strong><em><a href="/fi/analytiikka-ja-tekoaly-tyopaja">Hyvinvoinnin tekoälytyöpaja</a>ssamme tutustut datan mahdollisuuksiin ennakoinnissa ja vaikuttavuuden edistämisessä. Tutustu ja varaa omasi.  </em></strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 /fi/analytiikka-ja-tekoaly-tyopaja" data-entity-type="media" data-entity-uuid="0568c5f4-2fc9-44bf-ad0b-4e0b617f0c29" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/analytiikka-ja-tekoaly-tyopaja"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/trueintelligence-cta-final_9.jpg" alt="Tutustu CGI:n analytiikka- ja tekoälytyöpajoihin" title="Tutustu CGI:n analytiikka- ja tekoälytyöpajoihin" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 05/09/2019 - 00:55</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=96247&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="-EjeS78HuGOVtRzdjAJ3uI88Opm5FIrDFc2KowD-Vz8"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 09 May 2019 05:55:18 +0000 niko.levonen@cgi.com 96247 at https://www.cgi.fi Tulevaisuuden kunta digitalisoidaan alustatalouteen https://www.cgi.fi/fi/blogi/tulevaisuuden-kunta-digitalisoidaan-alustatalouteen <span>Tulevaisuuden kunta digitalisoidaan alustatalouteen</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen mukaan kunta on merkittävä toimija myös tulevaisuudessa. Menestyksen kannalta tärkeimpänä tekijänä Vehviläinen pitää kuntien kykyä uudistua ja uudistaa toimintatapoja ennakkoluulottomasti. Mutta kuinka tämä toteutetaan käytännössä? Mitä kuntapäättäjien tulisi tietää saadakseen kuntansa kukoistamaan? Mitä tekemistä asialla on digitalisaation ja datan kanssa?</strong></p> <p>Kaikki ovat yhtä mieltä ainakin siitä, että kuntien elinvoimaisuuden, sivistyksen ja hyvinvoinnin eteen on tehtävä uudistuksia. Uudistukset edellyttävät uudenlaisia ratkaisuja, jotka digitalisaatio mahdollistaa, ja onnistuneet ratkaisut edellyttävät ymmärrystä siitä, miksi, mitä ja miten tehdään.</p> <p>Digitalisaatiosta 20 prosenttia on tekniikkaa ja 80 prosenttia muutosjohtamista. Digitalisaatiota on siis johdettava, ja johtamiseen tarvitaan strategia sekä siitä johdettu toimintasuunnitelma. Tällaista suunnitelmaa kutsutaan digitalisaation tiekartaksi. </p> <p>Esimerkiksi lomakkeiden muuttamisessa PDF-muotoon ei voida puhua digitalisaatiosta. Olemme asian ytimessä vasta silloin, kun kykenemme tarjoamaan kuntalaisille kokonaan uudenlaisia, älykkäitä ja arkea helpottavia palveluja. Nämä voivat tarkoittaa esimerkiksi automatisoitua päiväkotipaikan hakua, yleisen turvallisuuden ja liikennesuunnitteluun kehittämistä tai  tilankäytön ja tiedolla johtamisen ratkaisuja.</p> <p>Lisäksi digitalisaatiolla voidaan merkittävästi tehostaa hallinnon prosesseja sekä vapauttaa henkilöresursseja tuottavampaan työhön hyödyntämällä esimerkiksi ohjelmistorobotiikkaa ja tekoälyä.</p> <blockquote><p>Ne kunnat, jotka lähtevät rohkeasti mukaan alustatalouden ja ekosysteemien maailmaan, mahdollistamalla kerätyn tiedon hyödyntämisen palvelunkehittäjille, tulevat olemaan tulevaisuuden menestyjiä</p> </blockquote> <h3> </h3> <h2>Alustatalous kuntien kasvun moottorina</h2> <p><a href="/fi/digitaalinen-liiketoiminta-ja-ekosysteemit">Alustatalous ja ekosysteemit </a>ovat päivän sanoja monien huulilla, mutta vain harvat tiedostavat niiden todelliset mahdollisuudet. Ennusteiden mukaan vuonna 2025 yli puolet koko maailman kaikista liiketoiminnoista pyörii alustatalouden ehdoilla. Alustataloudella tarkoitan liiketoimintaa, joka perustuu kokonaisvaltaisesti digitaalisten palvelualustojen tarjoamiin mahdollisuuksiin, toiminnan perustuessa <a href="/fi/data-ja-analytiikka">datan hyödyntämiseen</a>.</p> <p><strong>Facebookin</strong>, <strong>Googlen</strong> ja <strong>Amazonin</strong> tuntevat kaikki, mutta käytännön esimerkkejä löytyy myös lähempää. Esimerkiksi<strong> HSL</strong> on avannut rajapintoja liikennedataan, josta ihmiset hyötyvät muun muassa joukkoliikenneverkon aikataulujen, reittioppaiden, liikennetiedotteiden sekä lukuisten paikkatietoon perustuvien palvelujen muodossa. Turun kaupunki on perustanut oman datayhtiön, jonka tarkoitus on kerätä data-aineistoa muidenkin hyödynnettäväksi. Mielenkiinnolla seuraan, miten tämä innovaatio lähtee liikkeelle. Data onkin sekä alustatalouden että siihen perustuvien ekosysteemien ja liiketoimintojen polttoaine.</p> <h3> </h3> <h2>Aika on nyt</h2> <p>Ne kunnat, jotka lähtevät rohkeasti mukaan alustatalouden ja ekosysteemien maailmaan, mahdollistamalla kerätyn tiedon hyödyntämisen palvelunkehittäjille, tulevat olemaan tulevaisuuden menestyjiä.</p> <p>Miksi? Koska he kykenevät tarjoamaan asukkailleen parhaat ja tuottavimmat palvelut. Oman ekosysteemin kautta paikallinen elinkeinoelämä saa uusia mahdollisuuksia, mikä lisää kunnan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Ensimmäinen ja tärkein kysymys on ”miksi”.</p> <p>Digitalisaatiota ei tule tehdä digitalisaation takia, vaan arkisten haasteiden poistamiseksi sekä ihmisten elämänlaadun parantamiseksi. Jotta voidaan todeta, kuinka tavoitteisiin päästään, kunnissa tarvitaan digitalisaation asiantuntemusta – joka kaikeksi onneksi on Suomessa maailman huippuluokkaa. Kun johtamisen välineenä on strategia ja takana riittävästi osaamista, kaikki on mahdollista. </p> <p> </p> <p><strong>Tilaa <a href="https://www.cgi.fi/fi/tulevaisuuden-kunta-uutiskirje">Tulevaisuuden kunta -uutiskirje</a> ja saat toimialan uusimmat uutiset suoraan sähköpostiisi!</strong></p> <article alt="tulevaisuuden kunta" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="https://www.cgi.fi/fi/tulevaisuuden-kunta-uutiskirje" data-entity-type="media" data-entity-uuid="24ee12c6-c1c0-4d9e-a0ca-5e8a47678019" data-langcode="fi" title="tulevaisuuden-kunta-cta" class="embedded-entity"><a href="https://www.cgi.fi/fi/tulevaisuuden-kunta-uutiskirje"> <img src="/sites/default/files/cta-tulevaisuuden-kunta-uutiskirje.jpg" alt="tulevaisuuden kunta" title="tulevaisuuden-kunta-cta" /></a></article> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 05/08/2019 - 01:06</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=96211&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="RURqeVDUHjUkT1TsQRw79fCNPQSCa8u_DccLOZbo5Lc"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 08 May 2019 06:06:53 +0000 niko.levonen@cgi.com 96211 at https://www.cgi.fi Asiakirjoista ja arkistoinnista mukautuvaan asianhallintaan – miten data-analytiikalla voidaan vaikuttaa prosessien tehostamiseen? https://www.cgi.fi/fi/blogi/asiakirjoista-ja-arkistoinnista-mukautuvaan-asianhallintaan-miten-data-analytiikalla-voidaan-vaikuttaa-prosessien-tehostamiseen <span>Asiakirjoista ja arkistoinnista mukautuvaan asianhallintaan – miten data-analytiikalla voidaan vaikuttaa prosessien tehostamiseen?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Paineet asiakirjojen ja arkistojen digitalisoinnista koskevat tällä hetkellä erityisesti julkishallinnon palveluita. Sähköisiin järjestelmiin siirryttäessä asiakirjojen käsittely luotettavalla ja turvallisella tavalla aiheuttaa haasteita viranomaisille, sillä se merkitsee toimintatapojen muuttamista. Tutkin diplomityössäni kolmen eri valtion viraston asianhallinnan prosesseja sekä tapoja, miten data-analytiikan keinoin kyseisiä prosesseja voidaan tehostaa. Tässä blogikirjoituksessa kerron tähän mennessä nousseita ajatuksiani ja havaintojani tutkimuksesta.</strong></p> <p>Asianhallinnan tehtävänä on tukea päätöksentekoa ja organisaatiolle tärkeiden liiketoimintaprosessien suorittamista. Samaan aikaan data-analytiikan sovellusten, kuten liiketoimintatiedonhallinnan (Business Intelligence) ja Big data -analytiikan hyödyntämisen suosio on kasvussa organisaatioiden pyrkiessä toimintansa analysoimiseen ja pullonkaulojen tunnistamiseen. Kysymys kuuluukin: miksei <a href="/fi/data-ja-analytiikka">data-analytiikkaa</a> hyödynnetä jo paraikaa asianhallinnan toiminnan parantamiseksi?</p> <h3>Nykyiset toimintatavat asettavat haasteita</h3> <p>Kansalaisten palveleminen sähköisin työvälinein vaatii tiedon käsittelyä ja säilyttämistä koskevia lakisäädöksiä. Kääntöpuolena on se, ettei kaikkea mahdollista teknologiaa voida tällöin hyödyntää kuten tahdottaisiin. Järjestelmistä täytyy löytyä tiettyjä ominaisuuksia ja niissä täytyy olla tietynlainen rakenne, jotta ne noudattaisivat nykyisiä säädöksiä. Tällaisia säädöksiä asianhallinnan näkökulmasta ovat esimerkiksi arkistolakiin pohjautuva SÄHKE2-määräys sekä hallintolaki. </p> <p>Varsinkin valtion virastoissa on yleistä, että jokaiselle erilliselle toiminnan osa-alueelle on erillinen asianhallintansa. Asianhallintajärjestelmät eivät keskustele keskenään tai muiden organisaation järjestelmien kanssa kovin tehokkaasti. Järjestelmät noudattavat niitä koskevia säädöksiä sekä hyödyntävät tiedonohjaussuunnitelmia ja -järjestelmiä, mutta niiden ohjaavuus on puutteellista. Ohjaavuus auttaa järjestelmän sisällä käyttäjää käyttämään järjestelmää, sekä ohjaamaan muiden järjestelmien toimintaa järjestelmän ulkopuolella. Raskaan datakuorman ja kompleksisten prosessien takia järjestelmien toiminta on altista viiveille ja järjestelmävirheille. Nämä ovat haasteita asianhallinnan prosessien kehittämisessä sekä yhteensovittamisessa sähköisten järjestelmien kanssa.</p> <blockquote><p>Julkishallinnolle liiketoimintaprosessien hallintaan syventyminen ja data-analytiikan hyödyntäminen voivat toimia reittinä kohti tehokkaampaa asianhallintaa, parempaa päätöstentekoa ja nopeampaa kansalaisten tarpeiden palvelemista.</p> </blockquote> <h3>Ratkaisuna parempi liiketoimintaprosessien hallinta</h3> <p>Organisaatioilla on tiettyjä liiketoimintaprosesseja, joiden avulla tehdään päätöksiä ja pyritään saavuttamaan liiketoiminnallisia tavoitteita. Liiketoimintaprosessien hallitsemisella tehostetaan näitä prosesseja, jolloin organisaatiolla on paremmat mahdollisuudet saavuttaa tavoitteensa ja tehdä perustellumpia päätöksiä. Asianhallinta toimii tukijärjestelmänä organisaation liiketoimintaprosesseille, joten asianhallintaprosessien tehostaminen on osa liiketoimintaprosessien tehostamista. </p> <p>Datalla on merkittävä rooli liiketoimintaprosessien hallinnassa, sillä se määrittää mitä prosessi tekee ja miten prosessin toiminta liittyy sen ympäristöön. Lisäksi data kirjaa ylös prosessin toimintaa ja edistystä kuten suorituksen tilaa, resurssien käyttöä sekä riippuvuuksia toisiin prosesseihin. Tätä dataa analysoimalla on mahdollista monitoroida prosessien toimintaa sekä louhia prosesseja, eli muodostaa kompleksisesta prosessin datasta erilaisia kaavioita. </p> <p>Liiketoimintaprosessien hallinta auttaa organisaatioita liiketoimintaan liittyvien prosessien tehostamisessa ja voi toimia tiedolla johtamisen työkaluna. Helppokäyttöisyyteen voidaan vaikuttaa visuaalisella ohjaavuudella eli näyttämällä prosesseja ja prosessidataa käyttäjälle graafisessa muodossa. Liiketoimintaprosessien hallinta edistää esimerkiksi datan haun kehittämistä ja prosessitapahtumien tarkastelua visuaalisesti. Näin parannetaan prosessikokonaisuuden hahmottamista ja yhdistämistä tiedonohjauksen kanssa. Asianhallintaa on mahdollista kehittää jatkuvasti seuraamalla sen dataa, eli toisin sanoen asianhallinnasta on mahdollista tehdä ympäristöönsä mukautuvaa.</p> <h3>Data-analytiikan avulla kohti tehokkaampaa asianhallintaa</h3> <p>Liiketoimintaprosessien hallintaa ja data-analytiikkaa hyödynnetään runsaasti yksityisen sektorin yritysten kilpaillessa datakyvykkyyksillään. Julkishallinnolle liiketoimintaprosessien hallintaan syventyminen ja data-analytiikan hyödyntäminen voivat toimia reittinä kohti tehokkaampaa asianhallintaa, parempaa päätöstentekoa ja nopeampaa kansalaisten tarpeiden palvelemista. Asianhallinta sisältää suuria määriä dataa, jota voidaan oikeiden työvälineiden avulla hyödyntää sekä organisaation toiminnan johtamiseen että pätevämpään päätöksentekoon. Edellytyksenä on kuitenkin asianhallintajärjestelmien rakentaminen sellaisella tavalla, että niiden sisältämää dataa on mahdollista kerätä analysoitavaan muotoon. </p> <p class="text-align-justify">Julkishallinnon organisaatioiden ja etenkin virastojen tulee ymmärtää asianhallintansa prosessikokonaisuus ja liittyminen muihin järjestelmiin, jotta liiketoiminnan ja asianhallinnan prosesseihin keskittyminen on mahdollista uutta järjestelmää hankkiessa tai nykyistä järjestelmää kehitettäessä. <a href="/fi/mita-on-tekoaly">Tekoälyn ja data-analytiikan</a> suosion kasvun tulisi heijastua myös tulevaisuuden asianhallintaa koskeviin säädöksiin, sillä niiden hyödyt virastoille ja kansalaisille ovat jo tässä vaiheessa perusteltavissa.</p> <p><em>CGI:n <a href="/ura/opiskelijat-ja-vastavalmistuneet">Future Talent-ohjelman</a> kautta talossa on paljon opinnäytetyön tekemisestä kiinnostuneita nuoria. CGI haluaa kehittää asiakasymmärrystään tarjoamalla opinnäytetöitä asiakasorganisaatioilleen. </em></p> <p> </p> <p><strong>Tutustu</strong></p> <ul><li><strong>Katriinan diplomityö: <a href="http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201908212969" target="_blank" title="Julkishallinnon asianhallinnan prosessien tehostaminen data-analytiikan avulla">Julkishallinnon asianhallinnan prosessien tehostaminen data-analytiikan avulla</a></strong></li> <li><a href="/fi/data-ja-analytiikka"><strong>Datan ja analytiikan palvelumme</strong></a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Tue, 05/07/2019 - 01:55</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=96209&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="Io506jcNLljmIreRMgKFAI3euWIstFKtocxQ9ICLfUg"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Tue, 07 May 2019 06:55:03 +0000 niko.levonen@cgi.com 96209 at https://www.cgi.fi Mitä sinä olet valmis heittämään pois? https://www.cgi.fi/fi/blogi/mita-sina-olet-valmis-heittamaan-pois <span>Mitä sinä olet valmis heittämään pois?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Tutkimuksen mukaan ihmiset ovat valmiimpia luopumaan edullisesta ja todella tarpeellisesta kuin kalliista, mutta täysin turhasta. Tämä sama pätee myös ohjelmistokehitykseen – jos jotain on kehitetty pitkään ja hartaasti, on vaikeaa todeta tuotoksen olevan tarpeetonta. Miten hallita riskejä ja kehittää oikeita sekä tarpeellisia asioita?</strong></p> <p>Useimmat ihmiset haluavat ajatella olevansa järkeviä päätöksentekijöitä ja vastaavat otsikon kysymykseen, että pois heitetään mahdollisimman vähän, eikä joukossa tietenkään mitään hyödyllistä. Tutkimusten mukaan useimmat meistä eivät kuitenkaan toimi näin. <strong>Hal Arkes</strong> ja <strong>Catherine Blumer</strong><a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0749597885900494?via%3Dihub" target="_blank"> tekivät kokeen</a>, jossa ihmisille myytiin ensin 100 euron lippu kivahkolle hiihtoreissulle. Sen jälkeen samoille henkilöille myytiin tarjouksessa 50 euron lippu loistavalle lomalle. Tämän jälkeen koehenkilöille kerrottiin, että he eivät voi osallistua kuin toiselle lomalle ja rahoja käyttämättä jätetystä matkasta ei palauteta. Vastoin logiikkaa, yli puolet koehenkilöistä valitsi käyttävänsä kalliimman loman. Vain siksi, että mitä enemmän olemme johonkin investoineet, sitä vaikeampaa meidän on siitä luopua. </p> <p>Vastaavan ilmiön on todennut myös Turun yliopiston professori <strong>Markku Nurminen</strong>, lanseeratessaan termin ”naurupaperi”. Hänen mukaansa, aina kun henkilö tekee jotain, niin hän antaa osan sieluaan työhön. Mitä enemmän sieluaan omaan tekemiseen on antanut, sitä vaikeampaa tekijän on ottaa vastaan kritiikkiä. Siksi Nurminen teki aina ensin ”naurupaperin” eli niin keskeneräisen ensivedoksen, ettei häntä suuremmin harmittanut, vaikka työssä esitetty idea olisi naurettu pihalle.</p> <p>Tämä sama ajatus on myös ketterän tekemisen taustalla. Tehdään asioita mahdollisimman pienissä erissä. Kysymys on ensi sijassa riskienhallinnasta – mitä isompi erä tekemistä on, sitä enemmän siihen on investoitu resursseja. Näin ajateltuna kuulostaa itsestäänselvyydeltä, että haluamme pitää riskit mahdollisimman pieninä ja varmistaa koko ajan, että se mitä teemme, on oikein ja sopii kokonaiskuvaan. Tästä syystä esimerkiksi ohjelmistokehityksessä, kun työstetään kahta toisistaan riippuvaista komponenttia, tulisi aina ensin tehdä valmiiksi niiden yhteinen rajapinta ja varmistaa sen toimivuus koko ajan. Muuten ollaan alla olevan kuvan mukaisessa tilanteessa, jossa valmiiksi tehdyt komponentit eivät kohtaa.</p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="a49c9aad-af6a-4ca3-8246-257e7e89de36" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/ari-lahti-mita-valmis-heittamaan-blogi.jpg" alt="Sillan päät eivät kohtaa" title="Sillan päät eivät kohtaa" /></article><br /></p><blockquote> <p>On huomattavasti helpompaa heittää roskikseen yhden sivun koodipätkä ja kirjoittaa se uudestaan järkevämmin, kuin tehdä sama työ kymmenen kertaa isommalle kokonaisuudelle.</p> </blockquote> <p>Toiselta kantilta katsottuna kyse on puhtaasta psykologiasta eli siitä henkisestä panoksesta, jonka olemme työhömme laittaneet. Kun Väinö Linnan kirjassa Täällä Pohjantähden alla, pastori Salpakari ottaa takaisin Koskelan Jussin suosta pelloksi raivaamat maat, seuraa siitä Koskelan poikien radikalisoituminen ja liittyminen punakaartiin. Suon raivaukseen laitettu työ sai perheen tuntemaan, että työn hedelmät kuuluvat heille, vaikka maat eivät koskaan olleet muuta kuin vuokramaita. Samalla tavalla, jos itse kulutan runsaasti aikaa jonkin tehtävän tekemiseen viimeistellen sitä pitkään ja hartaasti, en ole enää kovin valmis kuulemaan siihen kohdistuvaa kritiikkiä.</p> <p>Asialla on myös puhtaan käytännöllinen puoli - kun toteutusta tehdään pieniä kokonaisuuksia kerrallaan, on uudelleen kohdistaminen helpompaa ja tuskattomampaa. On huomattavasti helpompaa heittää roskikseen yhden sivun koodipätkä ja kirjoittaa se uudestaan järkevämmin, kuin tehdä sama työ kymmenen kertaa isommalle kokonaisuudelle.</p> <p>Onko tiimilläsi tai organisaatiollasi kiinnostusta tutkailla omaa toimintaa ja mahdollisesti kehittää sitä? Tutustu lisää <a href="/fi/ketterat-menetelmat">ketteriin menetelmiin</a>. Ottamalla minuun yhteyttä voimme yhdessä miettiä, miten saamme sinun organisaatiosi IT-kehitysinvestoinnit palvelemaan tulevaisuutta menneisyyden sijaan.</p> <p><em><a href="/fi/asiantuntija/ari-lahti">Ari</a> työskentelee ketterien menetelmien valmentajana, asiantuntijana sekä kouluttajana. Arin tavoitat osoitteesta <a href="mailto:ari.lahti@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">ari.lahti@cgi.com</a>.</em></p> <p><strong>Tutustu myös</strong></p> <ul><li><a href="https://www.slideshare.net/CGI_FI/safe-kyttnoton-abc-opas-132393857" target="_blank">SAFe Käyttöönoton ABC -opas</a></li> <li><a href="/fi/ketterat-menetelmat/koulutus">Ketterien menetelmien koulutuksemma</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 05/06/2019 - 03:14</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=96185&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="MUCK4mFiucYeH7SEAEGvMtbMgIrhvtzNg1L7j0JN6LE"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 06 May 2019 08:14:49 +0000 niko.levonen@cgi.com 96185 at https://www.cgi.fi Joona: Koodaaminen, koodaaminen ja koodaaminen on se, mitä haluan tehdä https://www.cgi.fi/fi/blogi/joona-aikoo-koodata-elakeikaan-saakka <span>Joona: Koodaaminen, koodaaminen ja koodaaminen on se, mitä haluan tehdä</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Joona Tenhunen kiinnostui ohjelmoinnista jo 13-vuotiaana. Hän aloitti koodaamalla pieniä ohjelmia ja pelejä kavereidensa kanssa Delphi-ohjelmointikielellä. Nyt ”isona” 35-vuotias Joona työskentelee CGI:llä <a href="/fi/tuoteratkaisut/aromi">Aromi-järjestelmän</a> parissa teknisenä arkkitehtina.   </strong> </p> <p>CGI:n Aromi-järjestelmän avulla voidaan hoitaa kaikki ruokapalvelun prosessit myynnistä toimitukseen, reseptiikan suunnittelusta ruokalistoihin, raaka-aineiden tilauksista tuotantoon sekä tietojen julkaisuun ruokailijalle. Osa asiakkaista käyttää järjestelmää hieman kevyemmin, esimerkiksi vain reseptiikan ja ruokalistan suunnitteluun.</p> <p>”Aromin avulla suurkeittiöt muun muassa kunnissa, kaupungeissa ja sairaaloissa pystyvät vähentämään ruokahävikkiä. Lisäksi <a href="/fi/ratkaisu-lehti/2-2016/satokausikalenteri-valloittaa-pian-suurkeittiot">Satokausikalenteri-yhteistyön</a> avulla reseptejä voi optimoida satokauden kasviksilla, mikä pienentää hiilijalanjälkeä. Aromin käytöllä on yhteys myös ruoan tuotantoon, sillä ruokateollisuus saa Aromin kautta arviot siitä, mitä tuotteita esimerkiksi seuraavan kuukauden aikana keittiöissä tarvitaan. Ja it-nörttinä kun miettii, niin tuotteen tarjoaminen SaaS-palveluna vähentää sähköä, kun asiakkaat eivät tarvitse omia palvelimia.”</p> <p>Aromin parissa työskentely on herättänyt Joonan tarkkailemaan satokauden kasviksia kauppareissuilla, mutta parasta CGI:llä ovat Joonan mukaan mielenkiintoiset ja haastavat työtehtävät sekä kivat työkaverit:</p> <p>”On tärkeää, että saa työskennellä mielekkäillä työkaluilla ja teknologioilla, joihin on perehtynyt. Yritän myös käyttää ajastani vähintään puolet devaamiseen, koska pidän siitä. Lisäksi teknisen arkkitehdin työhön kuuluu tietokantasuunnittelua sekä arkkitehtuuri-roadmapin miettimistä. Eli millaisia kirjastoja ja teknologioita otetaan Aromin kylkeen, mitä koodia kirjoitetaan uusiksi tai mitä uusia ominaisuuksia palveluun seuraavaksi tuodaan. Haluaisin tuoda Aromiin vielä lisää automaatiota, niin että käyttäjien manuaalinen ’kliksuttelu’ eri vaiheissa vähenisi ja järjestelmä oppisi käyttäjien toimista.”</p> <p>Eikä Joonan koodaamisennälkä lopu vapaa-ajallakaan.</p> <p>”Olen 24/7 nörtti vapaa-ajallakin; devaan ja pelaan. Mielestäni tämä ammatti vaatiikin harrastuneisuutta, sillä teknologiat kehittyvät kovaa vauhtia eteenpäin. On kehitettävä itseään jatkuvasti ja oltava kiinnostunut alasta. Olen myös opettanut 7-vuotiaalle pojalleni ohjelmointia. Lisäksi rakentelen pienoismalleja jäätelötikuista. Olen rakentanut Kuopio-Helsinki-väliä lentävän lentokoneen pienoismallin, talon sekä merirosvolaivan. Siinä ne kesälomat kuluvatkin – puolison ja lapsen kanssa jäätelöä syöden.”</p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="93029507-056b-4803-b7c4-edea92f16f6f" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/joona-ja-pienoismallit.jpg" alt="Joona ja pienoismallit" title="Joona ja pienoismallit" /></article><br /></p><h5><em>Joona ja jäätelötikuista rakennetut pienoismallit</em></h5> <p> </p> <h3>Tulevaan kesälomaan on vielä vähän aikaa, mitä muuta odotat tulevaisuudestasi CGI:llä?</h3> <p>”Olen viihtynyt CGI:llä 12 vuotta, se on hyvin hoidettu ja vakavarainen yritys. Arvostan muun muassa meidän osakeosto-ohjelmaa, jollaista ei muissa firmoissa ole. Omasta palkasta voi kuukausittain ostaa osakkeita kolmella prosentilla, ja firma tuplaa sijoituksesi samalla summalla. Työtehtävien puolesta olen kehittynyt urallani jo rooliin, missä haluan pysyä. Tulevaisuudesta osaan sanoa sen verran, että työtehtävien pitää jatkossakin sisältää devaamista, jotta työ olisi minulle mielekästä. Siinä voi koko ajan kehittyä ja ottaa kantaa entistä isompiin kokonaisuuksiin. Koodaaminen, koodaaminen ja koodaaminen on se, mitä haluan tehdä”, Joona päättää.<br />  </p> <p><strong>Tutustu myös</strong></p> <ul><li> <p><a href="/fi/ura">CGI:n uramahdollisuudet ja avoimet työpaikat</a></p> </li> <li><a href="/fi/blogi/cginside">Lisää CGInside-tarinoita</a></li> </ul><hr /><p> <strong><span>Lataa <a href="https://www.cgi.fi/opas-ruokapalvelujen-digitalisointiin"><span>Ruokapalvelupäällikön opas</span></a>: Näin johdat ruokapalvelua tehokkaasti tiedon pohjalta. Ota selvää, miten <a href="https://www.cgi.fi/tuoteratkaisut/aromi"><span>Aromi</span></a> vastaa ruokapalvelutoimialan tulevaisuuden haasteisiin.</span></strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 /fi/lataa/ruokapalvelupaallikon-opas" data-entity-type="media" data-entity-uuid="084b5ba9-9a19-4685-b1e3-192c71d25177" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/lataa/ruokapalvelupaallikon-opas"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/ruokapaallikon_opas_kuvalinkki.jpg" alt="Nain-johdat-ruokapalvelua-tehokkaasti-tiedon-pohjalta" title="Ruokapaallikonopas" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 04/29/2019 - 01:48</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=96048&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="RWufqvOqr5Dwr5N2CWHUs3QNDbpl3cqOM1vGOL17d3Y"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 29 Apr 2019 06:48:26 +0000 niko.levonen@cgi.com 96048 at https://www.cgi.fi ”Teko” älykkyyden rooli talouden suunnittelussa https://www.cgi.fi/fi/blogi/tekoalykkyyden-rooli-talouden-suunnittelussa <span>”Teko” älykkyyden rooli talouden suunnittelussa</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Tämä kirjoitus on jatkoa <a href="/fi/lataa/tekoaly-taloudessa-nykytila-haasteet-ja-mahdollisuudet">Tekoäly taloudessa: nykytila, haasteet ja mahdollisuudet tutkimusraportille</a> ja <a href="https://www.youtube.com/watch?v=n5TKuoWOjjQ&amp;feature=youtu.be" target="_blank">webinaarille</a>.</strong></p> <p>Mitä liiketoiminnassa pitäisi suunnitella ja mitä asioita ennustaa? Vastaus riippuu paljolti siitä, keneltä kysytään – myynniltä, henkilöstö- tai taloushallinnolta tai onko toimija julkinen vai yksityinen. Yksityisellä puolella esiin nousevat myynnin, resurssitarpeiden, erilaisten kustannusten, investointien ja projektien suunnittelu. Julkisella puolella toimintaa puolestaan ohjaa edelleen vahvasti vuosibudjetti, mutta tarpeet toiminnan luotettavaan ennustamiseen ovat varsin samat. Julkishallinnossa myyntiä vastaavaa kysyntää tulee lakisääteisistä vaateista ja tehtävistä, jotka pitää tehdä ja resursoida. Parempi ennustaminen ja ennakointi ohjaavat resurssit tehokkaimpaan käyttöön. </p> <p>Erilaisia algoritmeja hyödyntäviä ennustemalleja on ollut olemassa ja käytössä jo jonkin aikaa. Useista myynnin, logistiikan ja talouden suunnittelutuotteista näitä automaattisen ennustamisen toiminallisuuksia siis löytyy. Viime vuosina lisääntynyt digitalisoituminen ja keskustelu tiedon arvosta on ohjannut yrityksiä ja julkisia toimijoita miettimään, mitä kaikkeen omaa ja ulkoista dataa voitaisiin hyödyntää. Talouden ja toiminnan ennustemallit ovat yksi käyttökohteista digitaalisen tiedon hyödyntämiseen.</p> <h3>Ideaalitilanne?</h3> <p>Tietoa hyödyntämällä voidaan tuottaa automaattisesti vastaavia suunnitelmia kuin suunnittelijat tekevät vielä varsin manuaalisesti. Voiko koneellisesti tuotettu ennuste todella helpottaa suunnittelijoiden arkea tai ratkaista jonkin operatiivisen ongelman? Ideaalitilanteessa ”laskentakone raksuttaa” taustalla ja tuottaa automaattiennusteita ja analyysejä, jotka viedään raportointiin ja eteenpäin päätöksentekoa varten. Harvoin kuitenkaan tämä koneen tuottama, mahdollisesti ihmisen ennusteita tarkempikin ennusteskenaario on se lopputulema, jota älykkäämmältä suunnittelulta alun perin odotettiin. Tarve piilee siis jossain muualla.</p> <blockquote><p>Suunnittelijan ”älykästä” työkalupakkia rakennettaessa tulee ymmärtää, että logiikkaa taltioidessa ei parametrisoida pelkkiä seurauksia. </p> </blockquote> <h3>Todelliset tarpeet</h3> <p>Suunnittelun todelliset tarpeet ovat usein yksinkertaisia. Halutaan tehdä päätöksiä tai ymmärtää seuraukset jonkin asian suhteen hyödyntämällä käytössä olevia tietoja. Erityisen tärkeää on asioiden syy-seuraussuhteiden tunnistaminen; Miksi tapahtui näin? Tämähän on kuitenkin taaksepäin katsomista. Peruutuspeiliin katsominen ei kuitenkaan usein riitä, vaan halutaan myös tehdä simulaatioita tulevaisuuteen liittyen, eli mitä jos –tyyppisiä analyysejä, sekä ohjata toimintaa oikeisiin asioihin. </p> <p>Mikäli suunnittelijalle ei anneta mahdollisuutta vaikuttaa käytössä olevan simulaatiotyökalun parametreihin, tulevaisuuden skenaarioiden simulointi ei onnistu. Täytyy siis kyetä tiedon kautta tunnistamaan merkitykselliset asiat, mutta jättää suunnittelijalle mahdollisuus tutkia eri parametrien vaikutuksia lopputulemaan. Parametrilla tarkoitan tässä esimerkiksi mahdollisuutta simuloida sään vaikutuksia rakennustyömaan edistymiseen tai jonkin tietyn myymälän kävijämääriin, tietyn tuotteen kysyntään ja sitä kautta myyntiin. Tiedon kautta voidaan siis tunnistaa merkitykselliset asiat, mutta suunnittelijalle täytyy jättää mahdollisuus tutkia eri parametrien vaikutuksia lopputulemaan ja valita hänen mielestään todennäköisin vaihtoehto.</p> <p>Suunnittelijan ”älykästä” työkalupakkia rakennettaessa tulee ymmärtää, että logiikkaa taltioidessa ei parametrisoida pelkkiä seurauksia. Tässä hieman raflaava esimerkki; jos analyysi kertoo yrityksen asiakaspoistumariskin olevan huomattavasti suurempi korkeakoulutettujen joukossa kuin pelkästään lukion käyneillä, tämä on vain seuraus jostain. Tuskin saamme yrityksen asiakaspoistumariskiä pienenemään lisärahoittamalla paikallista yliopistoa tai vaatimalla opiskelupaikkojen lisäämistä. Yrityksen tuotteet, hinnoittelu, viestintä kenties arvot, jokin näistä ei mahdollisesti kohtaa korkeakoulutettuja ja siksi he luopuvat palveluista tai vaihtavat kilpailijalle.</p> <p>Todelliset syyt ovat niitä asioita, jotka halutaan tuoda suunnittelijan avuksi ja taltioida suunnittelumallin logiikkaan. Syyt tunnistamalla ja niiden avulla pystytään lopulta tekemään oikeasti vaikuttavia toimenpiteitä, eli esimerkiksi korjaamaan ja ohjaamaan toimintaa haluttuun suuntaan sekä tekemään valintoja esimerkiksi kustannustehokkuuden ja halutun lopputuleman välillä. Tärkeää on ymmärtää, että mikäli nykyisten käytössä olevien tietojen avulla asiantuntija ei pysty vahvistamaan todellista syytä, tarvitaan ennustemalliin uusia tietolähteitä ja parempia tietoja.</p> <h3>Kehityssuunnat</h3> <p><a href="/fi/alykas-automaatio">Älykkäät ratkaisut</a>, olivat ne sitten koneoppivia tai tilastolliseen mallinnukseen perustuvia, eivät mielestäni tule korvaamaan tarvetta suunnittelijoille. Älykkäät ratkaisut mahdollistavat varmuudella ihmiselle mahdottomien suurien tietomassojen läpikäynnin ja ovat ihmissilmää tarkempia. On kuitenkin hyvä muistaa, että tarvittavat tiedot on ensiksi tunnistettava ja muokattava koneen tunnistettavaan muotoon. Vasta sitten yhteistyö koneen kanssa voi alkaa. Tämän jälkeen on vielä edessä perinteiset suunnittelun haasteet, kuinka lopullisesta ennusteratkaisusta saadaan mahdollisimman helppokäyttöinen ja skaalattavissa oleva useamman henkilön käyttöön sekä mahdollisimman moniin erilaisiin käyttötapauksiin. Markkinalla olevista suunnittelutyökaluista Jedox:in <a href="https://www.jedox.com/en/resources/spotlight-on-the-future-ai-for-sales-forecasting-and-budgeting/" target="_blank">AIssisted TM Planning –ratkaisu</a> on ottanut asiassa merkittävää etumatkaa. </p> <p><strong>Onko organisaatiossanne kiinnostusta lisätä ennustamista suunnittelun helpottamiseksi? Jos haluat keskustella aiheesta lisää tai jopa pilotoida ensimmäistä kokeilua <a href="/fi/digital-insight-tyopaja">Digital Insight-työpajassa</a>, voit laittaa <a href="mailto:t.vuorinen@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">minulle viestiä</a> ja jatkan mielelläni keskustelua.</strong></p> <p><em>Kirjoittaja toimii CGI:llä talouden analytiikan konsulttina.</em></p> <h3><strong>Tutustu myös</strong></h3> <ul><li><a href="/fi/lataa/tekoaly-ostajan-opas"><strong>Tekoälyn ostajan opas</strong></a></li> <li><a href="/fi/analytiikka-ja-tekoaly-tyopaja"><strong>Analytiikan ja tekoälyn työpajamme</strong></a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 04/24/2019 - 04:08</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=95972&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="1Q2vzf-gT66Ku5B3esXmUWC2ytvwWkVw_YbgRp-LxQs"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 24 Apr 2019 09:08:48 +0000 niko.levonen@cgi.com 95972 at https://www.cgi.fi Kohti kirkkaampaa asiakasymmärrystä – osa 1: Datasta tiedoksi – ensin langanpäät kasaan https://www.cgi.fi/fi/blogi/kohti-kirkkaampaa-asiakasymmarrysta-osa-1-datasta-tiedoksi-ensin-langanpaat-kasaan <span>Kohti kirkkaampaa asiakasymmärrystä – osa 1: Datasta tiedoksi – ensin langanpäät kasaan</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong><span><span><span>Tämä blogi aloittaa neliosaisen blogisarjan, joka keskittyy loppuasiakkaan arvon kasvattamiseen ylivoimaisen asiakasymmärryksen kautta. </span></span></span><span><span><span>Sarjan ensimmäisessä vaiheessa käsittelen asiakasdatan dilemmaa ja mahdollisuuksia. Toisessa blogissa tartun tiedon jalostamiseen suoraviivaiseksi ymmärrykseksi. Kolmannessa ymmärrys viedään toiminnaksi ja neljäs blogi avaa toiminnan reittiä tuloksiksi.</span></span></span></strong></p> <p>Väitän, että olemme yleisessä digihuumassa toimialasta riippumatta matkalla sekavasta asiakastarpeen ymmärtämisestä kohti kirkkaampaa asiakasymmärrystä. Väitän kuitenkin samaan hengenvetoon, että enemmistöllä yrityksistä ei halustaan huolimatta ole vielä kykyä hallita, analysoida saati liiketoimintalähtöisesti käyttää jatkuvasti kasvavaa asiakasdatan määrää. </p> <p>Näitä väitteitä heijastaa vuosittainen Harvard Business Review’n tutkimus, jonka mukaan ainoastaan 31 prosenttia globaaleista suuryrityksistä kokee onnistuneensa datalla johtamisen omaksumisessa. Tulos on merkittävä jo itsessään. Sen outoutta lisää kuitenkin se, että onnistujien prosentuaalinen osuus kolmena viime vuotena on pikemminkin laskussa kuin nousussa. Lisääkö tieto siis tuskaa vaiko itsekritiikkiä?</p> <p>CGI:n vuosittaisessa <a href="/fi/global-insights">The Voice of our Clients -tutkimuksessa</a> haastateltiin tuhatta globaalia asiakasta. Heidän joukostaan erottui poikkeuksellisen menestynyt noin 30 yrityksen joukko, jolla liikevaihdon kasvu yhden tilikauden aikana oli yli 60 prosenttia ja joilla kannattavuus oli vastaavasti riehaantunut yli 100 prosenttia. Tarkemman syynäyksen tuloksena esiin nousi kolme keskeistä yritysten toimintatapaa määrittävää asiaa: </p> <ul><li>muutoshalukkuus ja siihen vahva sitoutuminen organisaation joka kolkassa</li> <li>monikanavaisuus osana liikkuvan asiakkaan puhuttelua ja asioinnin mahdollistamista</li> <li>asiakas keskiössä -ajattelu, joka on suorassa yhteydessä liiketoimintahaasteisiin</li> </ul><p>Kokonaisvaltainen datalla ja asiakasymmärryksellä johtamisen kulttuuri on siis näemmä jalkautettu ainoastaan kouralliseen edelläkävijäyrityksiä. Mistä tämä johtuu? </p> <p>Suurimmassa osassa yrityksiä asiakasdataa kerätään eri lähteistä, osassa sitä analysoidaan, mutta vain harvassa analysoitu data jalkautetaan liiketoimintatavoitteisiin sidotuiksi toimenpiteiksi. </p> <p>Toisekseen voi olla, että asiakastietoon kertynyttä ymmärrystä asiakastarpeista, asiakkaiden elämäntilanteiden muutoksesta tai asiakkuuden arvon muuttujista ei lähtökohtaisesti viedä käytäntöön. </p> <p>Kolmanneksi aivan liian moni yritys niin Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassakin ovat peräpeiliin keskittyviä raporttiohjautuvia toimijoita ennemmin kuin tuulilasista eteenpäin kuikuilevia, toimintaohjautuvia (action driven) kokonaisuuksia.</p> <p>Jotta tyypillisesti eri tietolähteisiin pirstaloitunut asiakasdata olisi käytettävissä ja hallittavissa, pitää itse data päästä arvioimaan ensin. Tässä kohtaa Data Health Check -tyyppinen arviointi on verraton, koska se kertoo muun muassa rivikohtaisesta puhdistustarpeesta, ulkoisten tietolähteiden rikastuspotentiaalista tai datastrategian tarpeellisuudesta. Jos esimerkiksi <a href="/fi/blogi/tehtava-cdolle-digitaalinen-asiakaskokemus-kuntoon-kiitos">CRM valitaan asiakastiedon keskitetyksi sijoituskohteeksi</a>, pitää data-arkkitehtuuri ottaa huomioon jo aikaisessa vaiheessa. Gartner Groupin mukaan epäonnistuneista CRM-projekteista 70 prosenttia johtuu datan luotettavuuden ongelmista. Data määritellään erään akateemisen tutkimuksen (Ballou &amp; Tayi 1998, Wand &amp; Strong 1996) mukaan laadukkaaksi, kun se on oikeellista, ajantasaista, kattavaa ja johdonmukaisesti kerättyä.</p> <blockquote><p>Suurimmassa osassa yrityksiä asiakasdataa kerätään eri lähteistä, osassa sitä analysoidaan, mutta vain harvassa analysoitu data jalkautetaan liiketoimintatavoitteisiin sidotuiksi toimenpiteiksi. </p> </blockquote> <h3>Asiakastiedon holistinen hallinta </h3> <p>Miten siis kannattaa toimia, jos mielii hallita holistisesti asiakastiedon perusteita?</p> <p>Ensinnäkin kannattaa auditoida liiketoimintayksiköiden rajat rikkovan asiakastiedon hallinnan nykytila sekä tuottaa tarvittavien muutosten toimeenpanolistaus. </p> <p>Nykyiset myynti- ja markkinointitoimenpiteet, työkalut sekä kompetenssit on myös tarpeellista katselmoida ja tuottaa näille listaus muutostrapeista.</p> <p>Liiketoimintatavoitteet ja KPI-mittarit on hyvä määrittää uudemman kerran.</p> <p>Lopuksi liiketoimintatavoitteiden mukaisten asiakastiedon rikasteiden hyödyntämissuunnitelma pitää olla tehtynä.</p> <p>Suunnitelmallisuus ja oikea osaaminen nousevat tässä keskiöön. Me CGI:llä pystymme tuomaan asiantuntijuutta prosessin jokaiseen osa-alueeseen, nimittäin arvioimaan nykyisen datan laadun ja käyttökelpoisuuden, suosittelemaan jatkotoimenpiteitä havaintojen perusteella, tuomaan yhteen liiketoimintatavoitteen ja asiakasdatan sekä luomaan mukautetun datastrategian.</p> <p><em>Blogin on kirjoittanut Ville Honkimäki.</em></p> <p><strong>Tutustu myös </strong></p> <ul><li><a href="/fi/asiakasymmarrys-ja-dataohjattu-markkinointi"><strong>Palvelumme dataohjattuun markkinointiin ja asiakasymmärrykseen</strong></a></li> <li><a href="/fi/data-ja-analytiikka"><strong>Datan ja analytiikan palvelumme</strong></a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Tue, 04/23/2019 - 01:35</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=95938&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="izP3q35R6dmtCn71GQBxDCQFGPO2bQwuecRw6c8qNko"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Tue, 23 Apr 2019 06:35:49 +0000 niko.levonen@cgi.com 95938 at https://www.cgi.fi Jasse CGI:ltä taistelee perjantaina Voice of Finlandin finaalipaikasta https://www.cgi.fi/fi/blogi/jasse-cgilta-taistelee-perjantaina-voice-of-finlandin-finaalipaikasta <span>Jasse CGI:ltä taistelee perjantaina Voice of Finlandin finaalipaikasta</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>CGI:läinen Jasse Jatala on edennyt <a href="https://www.nelonen.fi/ohjelmat/the-voice-of-finland/2141114-maija-vilkkumaa-esittaa-the-voice-of-finlandin-livessa-teini-kappaleen" target="_blank">Voice of Finlandissa</a> semifinaaleihin saakka. Me CGI:llä äänestämme Jassea, äänestä sinäkin!</strong></p> <p>Jassella on pitkänäperjantaina jännät paikat, kun Voice of Finlandin semifinalistit kisaavat neljästä finaalipaikasta. Jasse vastaa puhelimeen kotoaan, missä hän on juuri lähdössä puistoon puolitoistavuotiaan lapsensa kanssa. </p> <p>”En olisi heinäkuussa ohjelmaan hakiessani uskonut, että pääsen näin pitkälle ja että mikrofoniin räyhääminen puree yleisöön”, Jasse nauraa. ”Ohjelmaan oli yhteensä 1 500 hakijaa, ja nyt olen kahdeksan parhaan joukossa.”</p> <p>CGI:llä Jasse työskentelee elinkaaripalveluissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Jasse kartoittaa ja suosittelee asiakkaalle sopivat tietokoneet ja mobiililaitteet, huolehtii käyttöönotosta ja sopivasta uusimisvälistä sekä pitää kirjaa laitteista. </p> <p>”CGI on ollut tosi joustava työnantaja. Olen saanut mahdollisuuden jäädä ensin hoito- ja sitten opintovapaalle. Vaimoni ohella juuri esimieheni kannusti minua opiskelemaan lisää, mistä olen kiitollinen. Aloitin IT-tradenomi-opinnot syksyllä Hämeen ammattikorkeakoulussa, jotta koulutukseni vastaisi paremmin työtäni”, Jasse kertoo.</p> <p>Voice of Finlandia tiiviimmin seuranneet tietävät, että Jasse on metallimusiikin harrastaja. Hän on soittanut 15 vuotta eri kokoonpanoissa. Biisivalinnat ovat hänen mukaansa helppoja:</p> <p>”Välillä valitaan biisi yhdessä tuotannon ja valmentajani <strong>Toni Wirtasen </strong>kanssa, mutta osa biiseistä on ollut sellaisia, jotka olen ehdottomasti halunnut itse valita. Biisiä treenaillaan aika paljon itsekseen. Torstaina ja perjantaina harjoitellaan yhdessä bändin, laulunopettajan ja valmentajan kanssa. Vaikka katsojille se ei näy, kokonaisuudessa on paljon muistettavaa laulun lisäksi: miten lavalla liikutaan, missä kamerat ovat, missä asennossa kannattaa laulaa ja miten rekvisiittaa käytetään.”</p> <p>Jännittääkö perjantai jo?</p> <p>”Ei jännitä, olen kokenut esiintyjä. Viime hetkellä saattaa hieman jännittää, mutta jännitys katoaa ensimmäisen 30 sekunnin aikana. Juon niin paljon kahvia, että aina en tiedä, johtuuko tärinä kahvista vai jännityksestä.”</p> <p>Lopuksi Jasse haluaa vielä lähettää terveisiä:</p> <p>”Terveisiä tiimiläisilleni elinkaaripalveluihin sekä esimiehelleni <strong>Mika Eintolle</strong>. Kiitos myös kaikille minua tähän saakka äänestäneille. Olen saanut sivujeni kautta paljon kannustusviestejä. Muistakaa olla rohkeita ja uskoa itseenne – sekä kuunnella läheisiänne. Sillä tavalla minäkin olen nyt tässä.”</p> <p><strong>Voit äänestää Jassea netissä, tekstiviestillä tai puhelimitse – livelähetys Nelosella kello 20!</strong></p> <p>ÄÄNESTYSOHJEET:<br /><a href="https://vote.securycast.com/voice ">https://vote.securycast.com/voice </a><br /> TAI lähetä tekstiviesti 15 numeroon 17224 (1 ääni = 1€)<br /> TAI soita numeroon 0700 79 255 (1 ääni = 1€ + pvm)</p> <p>Äänestys hybridi-TV:llä Liveohjelman aikana:<br /> 1. Paina kaukosäätimen sinistä nappia<br /> 2. Valitse valikosta kohta ”äänestä suosikkiasi”<br /> 3. Käytettävissä on yksi ääni / valmentajan tiimi<br /> 4. Valitse suosikkisi ja paina ok.</p> <p><em>Kuva: Saku Tiainen</em></p> <p><strong>Tutustu myös</strong></p> <ul><li><a href="/fi/blogi/cginside"><strong>CGInside-blogissa pääset kurkistamaan CGI:läisten arkeen</strong></a><br />  </li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 04/18/2019 - 01:56</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=95881&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="A1McNKSYB_nlmtDE9hoXDv3OEHAeWwHylk3rWfP7vm8"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 18 Apr 2019 06:56:20 +0000 niko.levonen@cgi.com 95881 at https://www.cgi.fi Hävikki hallintaan älykkäillä työkaluilla https://www.cgi.fi/fi/blogi/havikki-hallintaan-alykkailla-tyokaluilla <span>Hävikki hallintaan älykkäillä työkaluilla</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Maailman ruokatuotanto on kriisissä: maapallomme viljelyspinta-ala on käytetty samalla kun väkilukumme jatkaa kasvamistaan. Tämä on kestämätön yhtälö, jotain on tehtävä. Blogiparin toisessa osassa tarkastelen digitalisaation ja älykkään ateriasuunnittelun vaikutuksia ympäristöön. Lue ensimmäinen terveysvaikutuksia pohtiva osa <a href="/fi/blogi/alykkaampi-ruoka-terveempi-kansa" target="_blank">tästä</a>.</strong></p> <p>Tuotetun ruoan kokonaismäärää on vaikea lisätä, mutta sen hukkaa tuotannossa ja jakelussa voi pienentää. Tällä saralla on edelleen paljon tehtävää: pelkästään Suomessa heitetään joka vuosi roskiin puoli miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa.</p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="3663596e-cd07-4556-b4fc-210989412200" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/ruokahavikin_jakautuminen.jpg" alt="Ruokahävikin jakautuminen" title="Ruokahävikin jakautuminen" /></article></p><p><em>Ruokahävikin jakautuminen ruokaketjussa. © Grafiikka: Jouni Hyvärinen, Luke</em><br /><strong>Lähde</strong>: http://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Circblog/Ruokahavikki_haltuun(46795) </p> <p>Kuvan ketjussa keltainen väri edustaa ruokapalveluja, jotka tuottavat Suomessa miljoonia aterioita päivässä. Ammattikeittiöt näyttelevät keskeistä osaa ruoan ilmastotalkoissa – Luonnonvarakeskus <a href="https://www.luke.fi/ravintolafoorumi/wp-content/uploads/sites/4/2016/05/WM_Silvennoinen_2015.pdf" target="_blank">tutki niiden hävikkiä</a> mittaamalla sitä toimipistetasolla. Henkilöstöravintoloissa ja päiväkodeissa heitettiin eniten ruokaa roskiin: keskimäärin noin neljäsosa, joka on huima määrä.</p> <p>Yksi iso syy suurille luvuille on siinä, että toimijat eivät missään tapauksessa halua ruoan loppuvan, mikä on toki järkevää. Tämä kuitenkin aiheuttaa sen, että ruokaa tehdessä määrien kanssa pelataan varman päälle samalla kun kysyntää arvioidaan mututuntumalla.</p> <p>Me näemme tähän ratkaisuksi tiedolla johtamisen digitaalisilla työkaluilla, jotka <a href="/fi/uutiset/tutkimustietoa-ja-kaytannon-toimia-ruokahavikin-pienentamiseen">tutkitusti auttavat ruokahävikin kitkemisessä</a>. Tällä säästetään työtunteja, raaka-aineita ja sitä kautta maapalloamme.</p> <blockquote><p>Vähentämällä hävikkiä 10% ruoan tuotantoketjussa Aromi voi vuosittain vähentää hävikkiä 2 000 000 aterian verran omassa asiakaskunnassaan. </p> </blockquote> <h3>Vastuullisuuden konkreettiset vaikutukset </h3> <p>Meitä kiinnosti saada konkreettisia lukuja järjestelmämme vaikutuksesta kestävään kehitykseen sekä ruokailijoiden hyvinvointiin. Asiakkaamme tuottavat Aromi-järjestelmällä 600 000 ateriaa päivässä – kun volyymit ovat tuota tasoa, meillä on aito mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti monen ihmisen ruokailuhetkeen.</p> <p>Koska olimme asian kanssa jäävejä, päätimme kutsua ulkopuoliset konsultit teettämään asiasta selvityksen (Gaia Consulting Oy). Käytännön tapauksia tarkastelemalla ja suhteuttamalla aikaisempaan tutkimukseen teknologian huomattiin auttavan ekologisempien, terveellisempien ja maukkaampien aterioiden tuotannossa.</p> <p>Arviot paljastivat, että vähentämällä hävikkiä 10% ruoan tuotantoketjussa <a href="/fi/tuoteratkaisut/aromi">Aromi</a> voi vuosittain vähentää hävikkiä 2 000 000 aterian verran omassa asiakaskunnassaan. Tämä vastaa kahta kilotonnia hiilidioksidipäästöjä, jolla lentäisi tuhansia kertoja Thaimaaseen ja takaisin.</p> <p>Lisäksi salaattipöydän hiilipäästöjä voidaan vähentää jopa 24 % hyödyntämällä satokausituotteita ateriasuunnittelussa.</p> <p>Selvitys tuki <a href="/fi/uutiset/tutkimustietoa-ja-kaytannon-toimia-ruokahavikin-pienentamiseen" target="_blank">aikaisempia havaintojamme</a> siitä, että teknologian kehityksen myötä moni alan ikuisuusongelma on muuttunut ratkaistavaksi. Ruokahävikkiä voidaan laskea rajusti pelkästään systemaattisen tekemisen digitalisoinnin avulla, ja tämä on vasta alkusoittoa – todelliset digiloikat syntyvät, kun tuotannonohjaukseen yhdistetään uuden sukupolven innovaatioita, kuten puhetunnistusta ja videoanalytiikkaa.</p> <p>Lopuksi on todettava, että <em>tulevaisuus on jo täällä</em>: ruokatuotannossa on tänä päivänä mahdollista yhdistää ekologisuus ja terveellisyys samalla kun kustannuksia pidetään silmällä. Meillä on yhteinen vastuu siitä, että kaikki tuottamamme ruoka päätyy lautaselle – siksi koemme tehtäväksemme auttaa toimialaa tekemään tästä tavoitteesta totta. Lähde kirjoittamaan kanssamme uutta lukua siitä, miten ruokahävikistä tehtiin historiaa!</p> <p><strong>Tule mukaan <a href="/tapahtumat/johda-ruokapalvelua-tiedolla">webinaariin</a>, jossa esittelemme tiedolla johtamisen työkaluja muun muassa hävikinhallintaan.</strong></p> <hr /><p><strong><span>Lataa <a href="https://www.cgi.fi/opas-ruokapalvelujen-digitalisointiin"><span>Ruokapalvelupäällikön opas</span></a>: Näin johdat ruokapalvelua tehokkaasti tiedon pohjalta. Ota selvää, miten <a href="https://www.cgi.fi/tuoteratkaisut/aromi"><span>Aromi</span></a> vastaa ruokapalvelutoimialan tulevaisuuden haasteisiin.</span></strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 /fi/lataa/ruokapalvelupaallikon-opas" data-entity-type="media" data-entity-uuid="084b5ba9-9a19-4685-b1e3-192c71d25177" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/lataa/ruokapalvelupaallikon-opas"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/ruokapaallikon_opas_kuvalinkki.jpg" alt="Nain-johdat-ruokapalvelua-tehokkaasti-tiedon-pohjalta" title="Ruokapaallikonopas" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 04/15/2019 - 05:01</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=95769&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="345sF6Nhj9VBAR2s8htYglAWV-ZkTUGQibMVRKQPWXk"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 15 Apr 2019 10:01:57 +0000 niko.levonen@cgi.com 95769 at https://www.cgi.fi Hyödynnä helpon hankinnan mahdollisuudet – niin kuluttajatkin tekevät https://www.cgi.fi/fi/blogi/hyodynna-helpon-hankinnan-mahdollisuudet-niin-kuluttajatkin-tekevat <span>Hyödynnä helpon hankinnan mahdollisuudet – niin kuluttajatkin tekevät</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kuluttajien hankintatottumukset ovat mullistuneet kymmenen viime vuoden aikana verkko-ostojen yleistymisen myötä. Samalla kun kuluttajat ovat laajalti siirtyneet tekemään hankintansa sähköisesti, yritysten ja julkisten organisaatioiden hankinta laahaa jäljessä, sillä se usein koetaan yritysratkaisuilla liian monimutkaiseksi. Eikö hankkimisen tulisi kuitenkin olla helpompaa?</strong></p> <p>Verkko-ostamisen huikeasta kasvusta ja menestyksestä kielii se, että nykyisin maailman rikkain henkilö on Amazon.com -verkkokaupan perustaja Jeff Bezos. Pikkuhiljaa verkkokauppa on alkanut syrjäyttää suuriakin ostoskeskuksia ja johdattanut monia kivijalkaliikkeitä sulkemaan ovensa.</p> <p>Yksi verkkokaupan kasvun syistä on varmasti hintojen vaivaton vertailtavuus, mutta ehkä vielä merkittävämpi on ajan ja vaivan säästyminen. Tuotteita on helppo sekä selailla että vertailla, ja eksoottisempikin hankinta on vain muutaman klikkauksen päässä.</p> <p>Samoin maksamisesta on tehty melkein liiankin mutkatonta: jopa ulkomailta tilatessa voi sujuvasti ja luotettavasti käyttää luottokorttia tai esimerkiksi PayPal-maksunvälityspalvelua.</p> <p>Vaikka julkistoimijoilla ja yrityksillä olisi aihetta ja potentiaalia hyödyntää vastaavia hankinnan ominaisuuksia, niitä ei tällä hetkellä ole valjastettu tarpeeksi käyttöön.</p> <h3>Helppo hankinta palvelee kaikkia</h3> <p>On perusteltua, miksi organisaatioiden kannattaa ottaa käyttöön hankintaratkaisuja. Ensisijainen syy on, että henkilöstö on tyytyväisempää ja työteho on parempi, kun työn tekemisen edellytykset ovat hankinnoin nopeammin ja helpommin täytettävissä.</p> <p>Organisaatiot hyötyvät myös taloudellisesti. Ostot voidaan keskittää tietyille toimittajille ja saada tätä kautta merkittävää säästöä muun muassa alennuksilla. Lisäksi kuluja on vaivattomampaa arvioida, kun ostokäyttäytymistä pystytään analysoimaan ja ennustamaan.</p> <blockquote><p>Lupaamme tässä ja nyt, että seuraava versio Rondo Hankinnasta on loppukäyttäjän kannalta markkinoiden yksinkertaisin käyttää ja toivon mukaan parhaimpien kuluttajahankintaratkaisujen vertainen.</p> </blockquote> <h3>Uudistuksilla kohti hankinnan tehostumista</h3> <p>Jos yritys tai organisaatio yrittää ottaa hankintajärjestelmän käyttöön, voi se kohdata vastarintaa. Vastarinta useimmiten johtuu hankinnan muuttumisesta vaikeammaksi järjestelmän käyttäjän näkökulmasta.</p> <p>Esimerkiksi tarvittavien tuotteiden vähäisyys, tilaamisen tekninen mutkikkuus, organisaation erikoismääräykset sekä tiliöintiin ja vastaanottokirjaamisen tekemiseen liittyvät ongelmat vahvistavat käyttäjien näkemyksiä hankintaratkaisujen monimutkaisuudesta.</p> <p>Olemme uudistamassa <a href="/fi/tuoteratkaisut/rondo/hankinnasta-maksuun">Rondon Hankintaa</a> ja haluamme kiinnittää huomiota nimenomaan näihin hankinnan haasteisiin. Lupaamme tässä ja nyt, että seuraava versio Rondo Hankinnasta on loppukäyttäjän kannalta markkinoiden yksinkertaisin käyttää ja toivon mukaan parhaimpien kuluttajahankintaratkaisujen vertainen.</p> <p>Näin kehityksen kynnyksellä organisaatioissa olisi tärkeää keskustella hankinnan nykytilanteesta sekä punnita hankintaa koskevien muutosten mahdollisia hyötyjä. Pitäisikö hankkimisen olla helppoa vai vaikeaa?</p> <p>Tutustu kollegani Markuksen blogikirjoituksessa, <a href="/fi/blogi/toimivan-hankintaprosessin-nelja-tunnusmerkkia">mitkä ovat toimivan hankintaprosessin tunnusmerkit</a>!</p> <p> </p> <blockquote><h3><strong>Asiakastarina</strong></h3> <h4>Rondo Mukana mobilisoi ja vauhdittaa Vantaan ostolaskujen käsittelyä</h4> <h4> </h4> <h4><a class="btn" href="/fi/asiakasesimerkit/rondo-mukana-mobilisoi-ja-vauhdittaa-vantaan-ostolaskujen-kasittelya" title="Lue artikkeli">Lue artikkeli</a></h4> </blockquote> <p> </p> <p><strong>Lataa <a href="https://www.cgi.fi/fi/lataa/automaatio-opas">automaatio-opas</a> ja ota selvää, mitä toimintoja ja työtehtäviä on mahdollista kehittää prosessien automatisaatiolla.</strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 https://www.cgi.fi/fi/lataa/automaatio-opas" data-entity-type="media" data-entity-uuid="f9850689-da7a-4c12-96f2-720ce8144d53" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="https://www.cgi.fi/fi/lataa/automaatio-opas"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/automaatio-opas.jpg" alt="Automaatio-opas" title="Automaatio-opas" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 04/11/2019 - 01:46</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=95729&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="zulb2iqr2W4tJw9OuFiIP2w8b6nWmyZq-DsI57aSHB8"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 11 Apr 2019 06:46:39 +0000 niko.levonen@cgi.com 95729 at https://www.cgi.fi Tekoälyä pintaa syvemmältä – näin valitset oikeat algoritmit https://www.cgi.fi/fi/blogi/tekoalya-pintaa-syvemmalta-nain-valitset-oikeat-algoritmit <span>Tekoälyä pintaa syvemmältä – näin valitset oikeat algoritmit</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Tällä kertaa blogissa sukelletaan tekoälyn pintaa syvemmälle. Tarkastelen erilaisia tekoälyn hyödyntämiä algoritmeja sekä esitän niihin liittyviä käytännön huomioita. Luvassa on rautaisannos tietoa ja tiukkaa asiaa.</strong></p> <p>Aloitetaan määrityksistä. Käytän sanoja "koneoppiminen" ja "tekoäly" samassa merkityksessä – <a href="/fi/mita-on-tekoaly">tekoäly</a> nimittäin on koneoppimista yhdistettynä automaatioon. Koneoppimisen vahvuus verrattuna tilastotieteeseen on siinä, ettei se ole yhtä tiukkojen sääntöjen rajoittama. Esimerkiksi lineaarinen analyysi asettaa selittäville muuttujille tarkat rajoitteet, jotta analyysi on ylipäänsä sallittua. Käyttökelpoisimpien koneoppimisalgoritmien kannalta ei esimerkiksi ole merkitystä, miten paljon muuttujat korreloivat keskenään tai noudattavatko ne normaalijakaumaa.</p> <h3>Päätöspuuyhdistelmät – tarkkuutta pienellä teholla</h3> <p>Puumalliyhdistelmien hyvä puoli on, etteivät laskennalliset vaatimukset ole suuria, ja algoritmien opettaminen on mahdollista perustietokoneen suorittimella. Mallinnuksessa käytettävä laskenta valmistuu nopeasti, ja tulokset ovat usein erinomaisia.</p> <p>Itse aloitan mallinnuksen useimmiten opettamalla sekä satunnaismetsän (<strong>Random Forest</strong>) että <strong>Gradient Boosted Trees</strong> <strong>(GBT) </strong>-menetelmään perustuvat <strong>XGBoost</strong>- ja <strong>LightGBM</strong>-mallit. Nämä ovat kymmenistä tai sadoista päätöspuista muodostuvia yhdistelmiä. Puuyhdistelmäalgoritmit jaetaan päätöspuiden yhdistämistaktiikan perusteella satunnaismetsiin ja Gradient Boosted Trees -algoritmeihin. Näistä jälkimmäinen tuottaa keskimäärin muutamaa prosenttiyksikköä paremman tarkkuuden, mutta poikkeuksiakin löytyy. GBT-algoritmeihin verrattuna satunnaismetsät ovat kestävämpiä sekä ylisovitusta että opetusdatassa esiintyviä virheellisesti merkittyjä esimerkkejä kohtaan. Ne sopivat paremmin massiiviseen rinnakkaisprosessointiin, eivätkä ne myöskään edellytä hyperparametrien hienosäätöä.</p> <blockquote><p>Koneoppimisen vahvuus verrattuna tilastotieteeseen on siinä, ettei se ole yhtä tiukkojen sääntöjen rajoittama.</p> </blockquote> <h3>Neuroverkot – nyt myös taulukkomuotoiseen dataan</h3> <p>Mikäli kehitysympäristössä riittää tehoa, seuraavaksi opetan Pythonin <strong>fastai</strong>-kirjastossa oletuksena olevan 2-kerroksisen perceptron-neuroverkon<strong> Entity Embeddingeillä</strong>. Pitkään hyväksytty uskomus on ollut, etteivät neuroverkot ole kuvan, tekstin, videon ja äänen tuloksellisesta analytiikasta huolimatta luotettava ratkaisu taulukkomuotoisen datan käsittelyyn. Tämä pitää usein paikkansa, mutta parin viime vuoden aikana on nähty myös päinvastaista – ilmiön taustalla on uusi menetelmä käsitellä kategorista dataa, <strong>Entity Embeddings of Categorical Variables</strong> (Guo &amp; Berkhahn, 2016). Tulokset ovat vertailukelpoisia puuyhdistelmiin ja joskus jopa selvästi parempia, mutta vaativat laskennallisesti enemmän ja ison datan ollessa kyseessä tehokkaan GPU-suorittimen.</p> <h3>Mallinnuksen tienhaarassa</h3> <p>Tässä vaiheessa mallinus voi edetä kahteen suuntaan. Tähän vaikuttavat kaksi tekijää – näyttääkö jokin algoritmi ylivoimaiselta, vai näyttääkö esimerkiksi <strong>Spearmanin järjestyskorrelaation</strong> perusteella siltä, että mallit eroavat toisistaan suuresti, mutta ovat silti laadukkaita. Mikäli jokin malleista näyttää ylivoimaiselta, kannattaa keskittyä tämän mallin hyperparametrien virittämiseen ja lisänäkemyksen saamiseen tulkitsemalla esimerkiksi sen muuttujien merkityksellisyyttä koko mallissa ja yksittäisissä ennustuksissa. Jälkimmäisessä tapauksessa kokeilen mallien yhdistämistä.</p> <h3>Yhdistelmämallit – enemmän kuin osiensa summa</h3> <p>Monta päätä on yhtä viisaampi. Lähtöajatus on, että erilaisiin matemaattisiin menetelmiin perustuvat mallit ovat oppineet eri asioita opetusaineistosta – jos esimerkiksi malli M1 tekee datan osassa A hyvää ennustetta, mutta datan osassa B huonoa, ja jos malli M2:n "osaaminen" on päinvastaista, eli malli M2 tekee datan osassa B hyvää ennustetta, mutta datan osassa A huonoa, niin on järkeenkäypää kysyä siltä algoritmilta, joka on hyvä siinä osassa dataa. Tärkeintä yhdistelmämallien luonnissa on osien keskinäinen erilaisuus. Siksi yhdistelmään voidaan ottaa mukaan heikkoina pidettyjä ja harvoin käytettyjä koneoppimisalgoritmeja, kuten tukivektorikoneita eri ytimillä, regularisoidun (<strong>LASSO, Ridge</strong> <strong>tai Elasticnet</strong>) logistisen regression, <strong>K Nearest Neighborsin, Naive Bayesin</strong>, tavallisen <strong>Perceptronin</strong> jne. </p> <p><em>Tekstin on kirjoittanut alunperin Matti Karppanen.</em></p> <p><strong>Kuinka tekoälyn avulla voi menestyä omissa ydintoiminnoissaan ja mitä huomioida ennen ensimmäistä tekoälyprojektia? <a href="https://www.cgi.fi/fi/lataa/tekoaly-ostajan-opas">Lataa tekoälyn ostajan oppaamme. </a></strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 /fi/lataa/tekoaly-ostajan-opas" data-entity-type="media" data-entity-uuid="c646c70b-fd4f-476d-9be7-b46828753db4" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/lataa/tekoaly-ostajan-opas"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/tekoalyostajan-opas-cta_1.jpg" alt="Lataa Tekoälyn ostajan opas" title="Lataa Tekoälyn ostajan opas" /></a></article></p><p> </p> <p><strong>Tutustu myös</strong></p> <ul><li><a href="/data-ja-analytiikka">Datan ja analytiikan palvelumme</a></li> <li><a href="/fi/blogi/miten-tekoaly-oppii">Blogi: Miten tekoäly oppii?</a></li> <li><a href="/fi/blogi/onnistunut-tekoalytulkkaus-avain-tekoalyinnovaatioiden-menestykselle">Blogi: Onnistunut tekoälytulkkaus – avain tekoälyinnovaatioiden menestykselle</a></li> <li><a href="/fi/mita-on-tekoaly">Mitä on tekoäly?</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 04/11/2019 - 00:19</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=95727&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="JDk9Yfs8biQUUjFtYG-LmZVi9U3xOD2rUNBjh0Vmml0"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 11 Apr 2019 05:19:30 +0000 niko.levonen@cgi.com 95727 at https://www.cgi.fi Lisää faktaa kuntien päätöksentekoon https://www.cgi.fi/fi/blogi/lisaa-faktaa-kuntien-paatoksentekoon <span>Lisää faktaa kuntien päätöksentekoon</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Datan lisääntyessä vauhdilla on tiedolla johtamisesta tullut osa arkea. Suomen kunnissa mietitään, miten johtaa tuhansien työntekijöiden, satojen järjestelmien ja monien toimialojen organisaatioita nykyistä paremmin.</strong></p> <p>Valtiovarainministeriö (VM) kannustaa Suomen kuntia käyttämään päätöksenteossa enemmän faktatietoa. Tämän tarpeen totesivat myös viime syksynä haastattelemani 10 kunnan johtoryhmäläiset. VM:n <a href="https://vm.fi/kuntatieto" target="_blank">kuntatietohanke</a> on konkreettinen edistysaskel faktatiedon lisäämiseksi.</p> <p>Hitaasti päivittyvän tilastodatan sijaan kuntien taloustiedot raportoidaan jatkossa kuukausittain avoimesti hyödynnettäväksi. Kuntatietohankkeen tavoitteena on paremmat päätökset ja hyvien käytänteiden jakaminen kunnissa, kuntayhtymissä ja maakunnissa. Tulevaisuudessa on tarjolla riittävä määrä ajantasaista ja vertailukelpoista kuntadataa.</p> <p> </p> <h2>Pelkkä data ei riitä</h2> <p>Tiedolla johtamisen tavoitteena on tarjota oikeaa tietoa, oikeille ihmisille, oikeaan aikaan, mikä edellyttää tietotarpeen tunnistamista, tiedon keräämistä, luokittelua ja analysointia. Kuntatoimiala on ilahduttavan pitkällä tiedolla johtamisen edistämisessä, kun julkishallinnosta halutaan tehdä entistä ketterämpi. Kuntaorganisaatioiden rakenne ja toiminnot ovat hyvin samankaltaiset. Jakamalla dataa, tietoa ja osaamista säästetään resursseja ja hyödynnetään parhaita käytänteitä. </p> <p>Kun ihminen ymmärtää ja hyödyntää kerättyä dataa, syntyy tietoa. Organisaation tulee tunnistaa sen tietotarpeet; mistä tarvittavaa tietoa hankitaan, miten sitä jaetaan ja lopulta käytetään. Tieto liikkuu nopeasti ja siitä tulee helposti julkista. On kilpailuetu poimia tarjolla olevasta tiedosta se kaikkein arvokkain ja tehdä faktaan perustuvia päätöksiä.</p> <blockquote><p>On kilpailuetu poimia tarjolla olevasta tiedosta se kaikkein arvokkain ja tehdä faktaan perustuvia päätöksiä.</p> </blockquote> <p> </p> <h2>Teknologia korvaa ihmisen, vai korvaako?</h2> <p>Informaation puute lisää epävarmuutta, ja vastavuoroisesti informaation paljous mahdollistaa monitulkintaisuuden. Vaatii osaamista tasapainoilla vauhdilla lisääntyvän tietomäärän kanssa. Järjestelmät ovat nopeita ja tarkkoja datan kerääjiä ja luokittelijoita, ja teknologian tuottama edistynyt analytiikka jalostaa datan helposti hyödynnettävään muotoon. Ihmisen rooli tiedon analysoijana on kuitenkin edelleen merkittävä. Ihminen määrittää koneiden tuottaman tiedon, yhdistää sen omaan ymmärrykseen ja osaamiseen ja tekee lopulliset päätöksen.  </p> <p>Tiedon ja osaamisen liikkuminen on yksi tietojohtamisen kulmakivistä, joten on tärkeää rakentaa tiedon jakamista tukeva organisaatiokulttuuri. Jos tieto oli ennen valtaa, tänä päivänä tiedon laajan hyödyntämisen merkitys on tiedostettu.</p> <p>Kunnalla voi olla käytössään satoja tietojärjestelmiä. Yksin asiakastietojärjestelmiä on useita. Jos esimerkiksi sosiaalitoimen, kotihoidon ja päivähoidon tiedot olisivat yhdisteltävissä, voitaisiin erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat havaita nykyistä paremmin.</p> <p> </p> <h2>Tietojohtamisen ammattilaiset palveluksessanne</h2> <p>Organisaatiolle tulee kalliiksi, kun samaa tietoa etsitään yhä uudelleen. Teknologia tarjoaa monia nykyaikaisia tiedonhallinnan ratkaisuja, esimerkkinä uudet raportointiratkaisut, mitkä ovat visuaalisia ja helppolukuisia ikkunoita. Data päivittyy automatisoidusti suoraan lähdejärjestelmistä, ja johtajan on helppo seurata tilanteen kehittymistä. </p> <p>CGI:n kunnille suunnitellussa strategiakonsultoinnissa liitetään tiedolla johtaminen osaksi strategisia tavoitteita. Strategiatyöpajassa määritetään tavoitteiden toteutumiseen tarvittavat digitaaliset työkalut. Lisäksi strategiset mittarit ja mittaustulosten hyödyntäminen istutetaan osaksi organisaation johtamista. </p> <p>Kuntatieto-ohjelmaan siirtymisen valmistelut ovat parhaillaan käynnissä, ja CGI tarjoaa työkaluja ja konsultaatiota ohjelmaan siirtymisessä. CGI:n ammattilaiset auttavat löytämään omaan organisaatioonne parhaiten soveltuvat tiedolla johtamisen käytännöt ja teknologiaratkaisut. CGI toimii organisaatioiden kumppanina koko digitaalisen matkan ideasta toteutukseen ja jatkuvaan kehittämiseen kohti entistä edistyneempiä analytiikan ratkaisuja.</p> <p><strong><em>Ota askelia kohti tehokkaampaa toimintaa, uusia palveluja ja parempaa asiakaskokemusta CGI:n <a href="https://www.cgi.fi/fi/analytiikka-ja-tekoaly-tyopaja">analytiikka- ja tekoälytyöpajoissa</a>. </em></strong></p> <p> </p> <p><strong>Tilaa <a href="https://www.cgi.fi/fi/tulevaisuuden-kunta-uutiskirje">Tulevaisuuden kunta -uutiskirje</a> ja saat toimialan uusimmat uutiset suoraan sähköpostiisi!</strong></p> <article alt="tulevaisuuden kunta" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="https://www.cgi.fi/fi/tulevaisuuden-kunta-uutiskirje" data-entity-type="media" data-entity-uuid="24ee12c6-c1c0-4d9e-a0ca-5e8a47678019" data-langcode="fi" title="tulevaisuuden-kunta-cta" class="embedded-entity"><a href="https://www.cgi.fi/fi/tulevaisuuden-kunta-uutiskirje"> <img src="/sites/default/files/cta-tulevaisuuden-kunta-uutiskirje.jpg" alt="tulevaisuuden kunta" title="tulevaisuuden-kunta-cta" /></a></article> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Tue, 04/09/2019 - 01:00</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=95627&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="e7TRNQHahca36WOyEbPfRfE6NVX9hFEIgAiinmQvJKQ"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Tue, 09 Apr 2019 06:00:20 +0000 niko.levonen@cgi.com 95627 at https://www.cgi.fi Neljä askelta paikkatiedosta liiketoimintahyödyksi — Osa 3 https://www.cgi.fi/fi/blogi/nelja-askelta-paikkatiedosta-liiketoimintahyodyksi-osa-3 <span>Neljä askelta paikkatiedosta liiketoimintahyödyksi — Osa 3</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Pystytkö nimeämään asian, jolla on vain yksi ominaisuus? Tai asian, johon ei vaikuta sen itsensä lisäksi mikään muu? </strong></p> <p>Paikkatietokonsulttina minulle usein tarjotaan ajatuksena sijainnin olevan juuri tällainen toimija, itsenäinen elementtinsä vailla muita ulottuvuuksia. Uskallan kuitenkin väittää, että sijainti ei ole koskaan olemassa pelkästään itsenään, vaan siihen on kytkettävissä aina muutakin - ja juuri näissä kytkennöissä on sijainnin suurin arvo.  </p> <p>Tämä blogi on kolmas osa blogisarjassa Neljä askelta paikkatiedosta liiketoimintahyödyksi, joka rakentaa polun <a href="/fi/paikkatieto">paikkatiedon</a> laadukkaammalle hyödyntämiselle osana organisaatioiden liiketoimintaa ja johtamista. Sarjan ensimmäisessä osassa tunnistimme paikkatiedon ja toisessa osassa ymmärsimme paikkatiedon osuuden osana laadukasta liiketoimintadataa. Voit tutustua blogisarjan aiempiin kirjoituksiin tai liittyä matkaan askeleella kolme. </p> <blockquote><p>Ne tahot, jotka löytävät riippuvuuksista merkityksellisimmät, niittävät suurimman liiketoimintahyödyn.</p> </blockquote> <h3>Kolmas askel - tunnista yhteydet ja jalosta liiketoimintadataa sijainnin avulla</h3> <p>Mistä siis puhutaan, kun puhutaan sijainnista? Lähestulkoon aina silloin puhutaan asioista, jotka liittyvät sijaintiin, ei sijainnista itsestään: mitä sijainnissa on? Mitä siellä tehdään? Mitä näistä kahdesta on lopputuloksena? Sijainnista puhuttaessa puhutaan siis eri tyyppisistä tiedoista, jotka joko vaikuttavat tai ovat vaikuttamatta toisiinsa, on tallennettu mahdollisesti eri järjestelmiin ja ovat mahdollisesti eri tahojen vastuulla, mutta joilla on yksi yhdistävä tekijä: sijainti. </p> <p>Se, mitä sijainnin todellinen arvo kulloinkin on, määräytyykin juuri noista <em>sijaintiin liittyvistä</em> tekijöistä ja niiden vaikutuksesta toisiinsa. Toisinaan vaikutus on merkityksetön, toisinaan ehdoton välttämättömyys eri tahojen olemassa ololle tai kehittymiselle. Esimerkiksi teollisuus on täysin riippuvainen raaka-aineidensa saatavuudesta, mutta yhden sisäänostajan sairasloma ei vaikuta tehtaan toimintaan suurestikaan. </p> <p>Toisinaan asioiden ja tekijöiden välinen yhteys ja vuorovaikutus on itsestään selvää, ja siitä osataan huolehtia erilaisin sopimuksin ja järjestelyin, kuten esimerkiksi raaka-aineiden toimitussopimukset ja -ketjut tuottajalta teollisuudelle. </p> <p>Toisinaan eri tekijöiden välillä kuitenkin on vuorovaikutussuhde, jota ei ymmärretä olevan. Ja toisinaan asioille, joilla aikaisemmin ei ole ollut tai havaittu olevan yhteyttä toisiinsa, saadaan luotua sellainen yhteys, josta kehittyy jotain aivan uutta ja nostattavaa. Nämä ovat niitä kultakimpaleita, joita kaikki haluaisivat vaskoolinsa pohjalta löytää. </p> <h3>Löydä liiketoimintahyötyjen äärelle paikkatiedon avulla</h3> <p>Paikkatieto tarjoaa liiketoiminnalle vaskoolin avuksi noiden kultakimpaleiden löytämiseksi. Se kun liittyy lähes kaikkeen tietoon. </p> <p>Liiketoiminnalle paikkatieto on haasteellinen, koska sitä löytyy lähes jokaisesta järjestelmästä ja toiminnan alueelta; paikkatietoa on siksi vaikea hallita, koska sitä ei voi keskittää, eristää eikä käsitellä yhtenä selkeänä kokonaisuutena. Se on jopa eri paikoissa eri näköistä: se on paitsi osoitteita ja koordinaatteja, ennen kaikkea myyntilukuja, palveluiden käyttäjiä, sidosryhmiä, asiakasprofiileita, varastotilanteita, aikatauluja, toimitusvelvoitteita, tuotetunnuksia, ja vaikkapa henkilöstön allokaatiolukuja – näin muutamia mainitakseni. </p> <p>Mutta jos osaa nähdä haasteiden yli ja huomata, että huolimatta näennäisistä poikkeavuuksistaan ja toisiinsa liittymättömyydestään lähes kaikki tiedot ovat yhdistettävissä toisiinsa yhden muuttujan – sijainnin – avulla, haasteesta tuleekin mahdollisuus. Mahdollisuus löytää yhteydet oman toiminnan eri tekijöiden välillä, mahdollisuus löytää yhteydet oman toiminnan ja asiakkaiden toimintamallin välillä ja mahdollisuus löytää jotain täysin uutta havaitsemalla ne yhteydet eri muuttujien välillä, joita muut eivät ole vielä havainneet. </p> <p>Ne tahot, jotka löytävät riippuvuuksista merkityksellisimmät, niittävät suurimman liiketoimintahyödyn.</p> <p>Unohda siis paikkatieto sellaisena kuin olet sitä tottunut ajattelemaan. Keskity sen sijaan ensin miettimään, mitä liiketoimintasi todella tarvitsee. Mieti sitten, miten käytettävissäsi oleva tieto mahdollistaa sen toteutumisen – onko käytössäsi kaikki tarvitsemasi tieto ja pystytkö löytämään siitä juuri ne yhteydet tai sidonnaisuudet, jotka ovat liiketoiminnallesi oleellisia. Tarvittaessa <a href="mailto:maria.inkilainen@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">pyydä apua</a>. </p> <p><strong>Tutustu myös</strong></p> <ul><li><a href="/fi/blogi/nelja-askelta-paikkatiedosta-liiketoimintahyodyksi-osa-2">Neljä askelta paikkatiedosta liiketoimintahyödyksi — Osa 2</a></li> <li><a href="/fi/blogi/nelja-askelta-paikkatiedosta-liiketoimintahyodyksi">Neljä askelta paikkatiedosta liiketoimintahyödyksi — Osa 1</a></li> <li><a href="/fi/paikkatieto">Paikkatiedon palvelumme</a></li> <li><a href="/data-ja-analytiikka">Datan ja analytiikan palvelumme</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 04/08/2019 - 03:51</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=95617&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="z5EqaPFonAeDT1E7B2AQQ2fErCDPr_xSPiwUwXdc7vc"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 08 Apr 2019 08:51:09 +0000 niko.levonen@cgi.com 95617 at https://www.cgi.fi Tuloksellinen analytiikka syntyy tehokkaista rutiineista https://www.cgi.fi/fi/blogi/tuloksellinen-analytiikka-syntyy-tehokkaista-rutiineista <span>Tuloksellinen analytiikka syntyy tehokkaista rutiineista</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Hyödynnetäänkö sinunkin liiketoimintasi kehittämisessä tietoa? Tahtoisitko, että tiimisi voisi käyttää aikansa järjestelmien kehittämiseen niiden ylläpidon sijaan? Oletko kiinnostunut raportoinnin tehostamisesta? Datan hyödyntäminen on asia, jonka mahdollisuuksista puhutaan paljon, mutta käytännön haasteista vähemmän. Nyt on tullut aika nostaa kissa pöydälle.</strong></p> <p>Analytiikkaprojektit asettavat tietoympäristösi koetukselle, eikä kerran kerätystä ydintiedosta ole mitään hyötyä, ellei se ole tarvitsijoidensa ketterästi hyödynnettävissä sekä jatkuvasti ajan tasalla. Tietoa keräävien järjestelmien pystyttäminen on itsessään yrityskohtainen ja vaativa projekti, mutta ilman systemaattista lähestymistapaa vaarana on nopeasti muodostuva hallitsematon kaaos. Datalla nimittäin on tapana pirstaloitua, ja yksikin vanhentunut tietolähde merkitsee epäluotettavia lopputuloksia – toisin sanoen virheellisiä ja liiketoiminnallesi vahingollisia johtopäätöksiä. Pahimmassa tapauksessa osa datasta katoaa, jolloin sitä joudutaan etsimään ja syöttämään kerta toisensa jälkeen uudelleen. Analytiikan tuottama lisäarvo syntyy vasta silloin, kun kerätyn datan avulla voidaan luotettavasti tarkastella niin menneisyyttä, nykyhetkeä kuin tulevaisuutta. Tässä tarvitaan tehokkaita rutiineja, jotka pitävät kokonaisuuden hallinnassa.</p> <p>Tuottaaksemme liiketoiminnallesi jatkuvasti parempia tuloksia, yhdistimme sadoista analytiikkaprojekteista kerätyt parhaat käytännöt ja työkalut. Lopputuloksena syntyi palvelutuotteemme <a href="/fi/tuoteratkaisut/analytics-factory">CGI Analytics Factory</a>, joka merkitsee paitsi jatkuvaa säästöä ajassa rahassa, myös luotettavaa tietoa raportoinnin aloittamisesta pitkälle tulevaisuuteen. Sen lisäksi, että järjestelmien pystytyksestä selvitydytään huomattavasti nopeammin, varsinainen hyöty seuraa perässä koneoppimisen astuessa mukaan kuvaan – hyväksi todettujen algoritmien avulla järjestelmiesi valvonta automatisoituu, muutoksista pysytään kartalla sekä löydetään oikeat ratkaisut <a href="/fi/mita-on-tekoaly">tekoälyn</a> kehittämiseksi yhä paremmaksi.</p> <blockquote><p>Tuottaaksemme liiketoiminnallesi jatkuvasti parempia tuloksia, yhdistimme sadoista analytiikkaprojekteista kerätyt parhaat käytännöt ja työkalut.</p> </blockquote> <p>Johtavat pilviympäristöt, kuten <strong>Azure</strong>, <strong>AWS</strong> ja <strong>Google</strong>, tarjoavat parhaat ja kustannustehokkaimmat työkalut liiketoimintaa tukevan analytiikan toteuttamiseen. Niissä yhdistyvät  joustavuus,  nopean kehittämisen mahdollisuus sekä vähäinen ylläpitotarve. Koska valikoima on suuri ja palvelujen ominaisuudet kehittyvät vauhdilla, parhaan mahdollisen arkkitehtuurin rakentaminen vaatii vahvaa näkemystä siitä, mitkä palvelut toimivat optimaalisesti missäkin käyttötapauksessa. PaaS (Platform as a Service) -palveluiden yhdistäminen kokonaisratkaisuksi onnistuu tehokkaimmin kun toteutuksessa hyödynnetään kokemuksen kautta jalostettuja parhaita käytäntöjä sekä uudelleenkäytettäviä komponentteja,  jotka täydentävät pilvialustan omia palveluita ja toimivat liimana niiden välissä. Me CGI:llä olemme  tehneet tietoalustaratkaisuja sekä suuressa että pienessä mittakaavassa. Näiden pohjalta jalostunut  Analytics Factory auttaa asiakkaitamme  pilviympäristöjen optimaalisessa hyödyntämissä analytiikan sovelluksissa. Tuotteistetut komponentit nopeuttavat ratkaisun toteuttamista ja ylläpitoa, mutta jättävät silti asiakkaillemme vapauden jatkaa kehitystä halutessaan myös ilman niitä tai muilla välineillä.</p> <p>Tahtoisitko tietää, mitä <a href="/fi/tuoteratkaisut/analytics-factory">Analytics Factory</a> merkitsee juuri sinun liiketoiminnallesi? Ota rohkeasti <a href="mailto:oskari.heikkinen@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">yhteyttä</a>!</p> <p><span><em><span><span><a href="/asiantuntija/oskari-heikkinen">Kirjoittaja</a> on CGI:n pilvialustojen asiantuntija sekä intohimoinen palvelujesi kehittäjä.</span></span></em></span></p> <p><strong><em>Ota askelia kohti tehokkaampaa liiketoimintaa, uusia palveluja ja parempaa asiakaskokemusta CGI:n <a href="/fi/analytiikka-ja-tekoaly-tyopaja">analytiikka- ja tekoälytyöpajoissa</a>. </em></strong></p> <p><strong>Tutustu myös: </strong></p> <ul><li><a href="/fi/blogi/rakkaudesta-dataan-strategia-antaa-tarvittavat-rajat">Blogi: Rakkaudesta dataan – strategia antaa tarvittavat rajat</a></li> <li><a href="/blogi/onnistunut-tekoalytulkkaus-avain-tekoalyinnovaatioiden-menestykselle">Blogi: Onnistunut tekoälytulkkaus – avain tekoälyinnovaatioiden menestykselle</a></li> <li><a href="https://www.cgi.fi/fi/data-ja-analytiikka">CGI:n datan ja analytiikan palvelut</a></li> <li><a href="https://www.cgi.fi/fi/lataa/tekoaly-ostajan-opas">Tekoälyn ostajan opas</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 04/04/2019 - 02:20</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=95569&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="5U8gpaj03gWcMGT131Z5tfR52t1A7J4tu4TP5KH-K9k"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 04 Apr 2019 07:20:15 +0000 niko.levonen@cgi.com 95569 at https://www.cgi.fi Väärillä sopimuksilla voit vahingossa kahlita ketterän kehityksen edut https://www.cgi.fi/fi/blogi/vaarilla-sopimuksilla-voit-vahingossa-kahlita-ketteran-kehityksen-edut <span>Väärillä sopimuksilla voit vahingossa kahlita ketterän kehityksen edut</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Mitä sinun tulisi tietää sopimuksista ja hyvistä toimintamalleista, jotta voit välttää karikot ketterässä kehityksessä? Tässä kirjoituksessa käydään läpi keinoja, joilla päästään haluttuun lopputulokseen, hyödyntäen joustavia sopimusmalleja.</strong></p> <p>Kiinteä hinta, sisältö ja aikataulu kuuluvat menneeseen maailmaan tai korkeintaan perinteisiin vesiputousprojekteihin. Ketterän kehityksen perusolettamus on, että emme koskaan pysty lukemaan kristallipallosta, mikä olisi ainoa ja oikea lopputulos. Menetelmä on optimoitu hallitsemaan muutoksia hallitusti ja kevyesti. Sen takia eri elementtien kiinnittäminen luo oikeastaan valheellisen luottamuksen suunnitelmaan sisältöön ja toteutuskyvykkyyteen. Mitä siis tehdä, jos työlle on asetettu aikataulu, tai organisaation budjetti on rajallinen? Ratkaisu tähän on aktiivisessa sisällönhallinnassa, jossa pyritään löytämään pienin mahdollinen toteutettavissa oleva kokonaisuus (MVP, Minimum Viable Product).</p> <blockquote><p>Ketterän kehityksen perusolettamus on, että emme koskaan pysty lukemaan kristallipallosta, mikä olisi ainoa ja oikea lopputulos.</p> </blockquote> <p>Sisällönhallinta on keskeisessä roolissa aikataulun ja budjetin pitämiseen sekä asiakastyytyväisyyteen. MVP-toteutus rakennetaan kehittämällä toteutusta pala palalta, validoiden jatkuvasti toteutuksen hyöty loppukäyttäjille. Tämä vaatii sopimusmallin, jossa osapuolet ovat valmiita muuttamaan alkuperäisiä suunnitelmia nopeastikin. Perinteinen muutoshallinta-prosessi tuo pienimuotoisen sopimusneuvottelun projektin sisälle, jolloin käsittelyyn käytetään turhaa aikaa ja rahaa, aidon lisäarvon tuottamisen sijaan.</p> <p>Ratkaisuna ketterässä kehityksessä on Aika&amp;Materiaali -sopimusmalli (T&amp;M, Time&amp;Material). Kiinteähintaisen ratkaisun sijaan ostetaan joko tiimin jäseniä tai kokonainen tiimi tekemään asiakkaan toivomaa ratkaisua tuoteomistajan ohjauksessa. T&amp;M-sopimusmallin pelätään usein olevan toimittajalle avoin piikki laskuttaa työstä, jolla ei ole käyttöä. Mallin uhkakuvat perustuvat osittain myös luottamuksen puuttumiseen sopijaosapuolten välillä. Voimme kuitenkin välttää niitä mm. seuraavin keinoin.</p> <table><caption>solution and tips for contract</caption> <thead><tr><th><strong>Uhkakuva</strong></th> <th><strong>Ratkaisut ja vinkit sopimuksiin</strong></th> </tr></thead><tbody><tr><td>Tiimit tekevät tehottomasti työtä</td> <td> <p>Scrum-menetelmä on avoin työn suunnittelun ja tulosten osalta. Sprint-suunnittelussa tiimit sitoutuvat tiettyyn tuotokseen ja sprintin päätyttyä he ovat valmiit lunastamaan lupauksensa näyttämällä demossa, miten sitoumus on täytetty. Metriikalla voidaan seurata tiimien toiminnan kehittymistä pidemmällä aikajänteellä. Tehokkuuden parantamiseksi kannattaa ymmärtää oman toimitusputken kyvykkyys ja optimoida sitä mm. pullonkaulojen ja odotusaikojen välttämiseksi.</p> <p>Lyhyet projektisopimukset ja Scrum-mallin avoimuus kannustavat toimittajia lunastamaan lupaukset ja rakentamaan luottamuksellisen liiketoimintasuhteen. Lyhyt sopimuskausi mahdollistaa toimittajan vaihtamisen, mikäli oikeata yhteistyömallia ei löydy.<br />  </p> </td> </tr><tr><td>Aikataulut venyvät</td> <td>Aikataulu venyy, kun työnmäärä on liian iso suhteessa käytettävään aikaan. Ketterässä kehityksessä työ pilkotaan pieniksi kokonaisuuksiksi, jotta haluttu ratkaisu olisi niin teknisesti kuin asiakkaan näkökulmasta kaikille osapuolille selkeä. Sisällön pienentäminen aidon MVP-toteutuksen löytämiseksi on tuoteomistajan tärkeimpiä tehtäviä. </td> </tr><tr><td>Budjetti loppuu ennen kuin ratkaisu on tehty</td> <td>Isoin hukka syntyy, jos teemme ominaisuuksia, joita loppukäyttäjät eivät osaa käyttää tai eivät tarvitse. Meidän pitää siis ymmärtää hyvin asiakkaidemme tarpeet. Ketterässä kehityksessä kaiken tehdyn työn pitäisi tuottaa jo asiakkaille arvoa vaikka kaikkia alkuperäisiä suunnitelmia ei pystytä toteuttamaan suunnitellun budjetin rajoissa. </td> </tr><tr><td>IT-/sovelluskehityksen ohjaaminen ketterästi ei ole tuttua</td> <td>Jos IT-sovelluskehityksen ohjaaminen ketterästi ei ole entuudestaan tuttua, ratkaisu ei ole kuitenkaan siirtää riskiä toimittajalle kiinteän sopimuksen muodossa. Yksi mahdollisuus on hankkia tähän lisää tukea toimittajalta tai joltain kolmannelta (neutraalilta) osapuolelta. Asiakkaan vastuulle jää liiketoimintatarpeiden kuvaaminen ja haluttujen hyötyjen ymmärtäminen. Toimittajan puolelta tulee tekninen tuoteomistaja tukemaan sisällönhallintaa ja dialogia tiimin kanssa. Asiakkaan pitää kuitenkin varata kehitystyölle riittävä kaista keskeisten henkilöiden työkuormasta, jotta työt etenevät aina jouhevasti.</td> </tr></tbody></table><p>Lisää käytännön vinkkejä ketteristä sopimusmalleista voit saada <a href="https://www.oppia.fi/events/agile19" target="_blank">Agile19-tapahtumassa</a>. Agile19 on Suomen merkittävin ketterän kehittämisen ammattilaistapahtuma, joka on suunnattu johdolle, organisaatioiden kehittäjille sekä liiketoiminnan edustajille. Tämän vuoden teemana on Ketterä liiketoiminta.</p> <p><em>Kirjoittaja työskentelee CGI:llä ketterien menetelmien valmentajana, asiantuntijana ja kouluttajana. Jennin tavoitat osoitteesta <a href="mailto:jenni.kylmakoski@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">jenni.kylmakoski@cgi.com</a>.</em></p> <p> <strong>Lue myös nämä ketterän kehityksen blogikirjoitukset:</strong></p> <ul><li><a href="https://www.slideshare.net/CGI_FI/safe-kyttnoton-abc" target="_blank">SAFe käyttöönoton ABC –opas</a></li> <li><a href="/fi/blogi/tuoteomistaja-voi-tuhota-projektisi" target="_blank">Blogi: Tuoteomistaja voi tuhota projektisi</a></li> <li><a href="/blogi/rajahtiko-budjetti-6-vinkkia-ketteran-hankkeen-kustannusten-kurissapitamiseen-osa-1">Blogi: Räjähtikö budjetti? 6 vinkkiä ketterän hankkeen kustannusten kurissapitämiseen (Osa 1)</a></li> <li><a href="/blogi/rajahtiko-budjetti-6-vinkkia-ketteran-hankkeen-kustannusten-kurissapitamiseen-osa-2">Blogi: Räjähtikö budjetti? 6 vinkkiä ketterän hankkeen kustannusten kurissapitämiseen (Osa 2)</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 04/01/2019 - 02:36</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=95477&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="uN-YuKjiVn0SLyMynsbxPItxX6uH8Ig9B-WUkHBCUls"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 01 Apr 2019 07:36:35 +0000 niko.levonen@cgi.com 95477 at https://www.cgi.fi Älykkäämpi ruoka, terveempi kansa https://www.cgi.fi/fi/blogi/alykkaampi-ruoka-terveempi-kansa <span>Älykkäämpi ruoka, terveempi kansa</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Vaikka suomalaisten terveys on parempi kuin koskaan, myös haasteita riittää ratkaistavaksi – vain harvat noudattavat ravitsemussuosituksia ja yli puolet aikuisista on ylipainoisia. Vääränlaisesta ruokavaliosta seuraavat haitat ovat kansanterveytemme varsinainen vitsaus, johon valistuksella tuntuu olevan valitettavan vähän merkitystä. Mikä avuksi? Digitalisaatio ja älykkäämpi ateriasuunnittelu, jonka tutkittuihin terveysvaikutuksiin pureudumme blogisarjamme ensimmäisessä osassa. </strong></p> <p>Laihduttaminen on vaikeaa, joten paras keino lihavuutta vastaan on ennaltaehkäisy.  Liian vähän kuitua, huonolaatuista rasvaa, liikaa suolaa, liian vähän kasviksia ja liikaa sokeria on yhtälö, jonka seurauksista kärsii erityisesti työssäkäyvä kansanosamme. Entä jos suomalaisten<a href="/fi/blogi/joukkoruokailu-tekee-terveempia-suomalaisia"> työpaikka- ja laitosruokailuun</a> olisi mahdollista vaikuttaa? Me CGI:llä olemme tehneet asian eteen paljon töitä. Ruokapalvelujen toiminnanohjausjärjestelmämme <a href="/fi/tuoteratkaisut/aromi">Aromi</a> ohjaa yli 600 000 suomalaisen päivittäistä ateriaa kansainvälisiä tietokantoja ja ravintosuosituksia hyödyntäen. Heistä lähes viidennes kuuluu tyypin 2 diabeteksen riskiryhmään. Päätimme selvittää ratkaisumme vaikutukset, ja tulokset ovat kiistattomat.</p> <p>Gaia Consulting Oy:llä teettämämme selvityksen mukaan Aromi auttaa ruokapalvelujen tarjoajia noudattamaan kansallisia terveyssuosituksia. Ravitsemussuosituksia noudattavat reseptit, toisin sanoen terveellinen ruokavalio, madaltaa riskiä sairastua aikuisiän diabetekseen jopa 30%. Jokainen diabeetikko maksaa Suomen valtiolle noin 10 000 euroa vuodessa, joten ehkäisemällä taudin puhkeaminen viidellä prosentilla riskiryhmästä, säästäisimme vuosittain 44 miljoonaa euroa mitattuna terveydenhuollon kuluissa ja menetetyssä työajassa. Kun ateriasuunnittelussa hyödynnettiin satokausituotteita, C-vitamiinin kulutus kasvoi selvityksessä käytettyjen ruokalistojen perusteella keskimäärin jopa 27% ja kuidunsaanti lisääntyi keskimäärin kahdella prosentilla ruoka-annoksen sisältämää salaattiosuutta kohti.</p> <p>Mahdotonta? Vaikeaa? Kaikkea muuta! Suomi on pysynyt mukana lääketieteen ja siihen liittyvän teknologian etulinjassa aina tähän päivään saakka. Olemme kyenneet sekä ottamaan käyttöön että soveltamaan innovaatioita tehokkaasti. Me CGI:llä uskomme, että kykenemme vielä parempaan – myös ruokavaliossa. Kaikki lähtee laadukkaasta taustadatasta, eli oikeista raaka-aineista, toimivista resepteistä ja ajantasaisista hinnoista. Kun data on kunnossa, se mahdollistaa ruokapalvelun johtamisen tiedolla. Me tarjoamme keittiöille digitaalisen ohjauspöydän, joka auttaa tuottamaan aterioita terveellisesti, ekologisesti ja kustannustehokkaasti. </p> <p><em>Blogisarjan <a href="/blogi/havikki-hallintaan-alykkailla-tyokaluilla">toisessa osassa</a> perehdymme teknologian mahdollisuuksiin ruokahävikin vähentämisessä.</em></p> <p> </p> <blockquote><h3><strong>Webinaari: Ruokahuollon työkaluilla terveempiä potilaita</strong></h3> <p><a class="btn" href="/fi/tapahtumat/aromi/Ruokahuollon-tyokaluilla-terveempia-potilaita">Tutustu</a></p> </blockquote> <p> </p> <hr /><p><strong><span>Lataa <a href="https://www.cgi.fi/opas-ruokapalvelujen-digitalisointiin"><span>Ruokapalvelupäällikön opas</span></a>: Näin johdat ruokapalvelua tehokkaasti tiedon pohjalta. Ota selvää, miten <a href="https://www.cgi.fi/tuoteratkaisut/aromi"><span>Aromi</span></a> vastaa ruokapalvelutoimialan tulevaisuuden haasteisiin.</span></strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 /fi/lataa/ruokapalvelupaallikon-opas" data-entity-type="media" data-entity-uuid="084b5ba9-9a19-4685-b1e3-192c71d25177" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/lataa/ruokapalvelupaallikon-opas"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/ruokapaallikon_opas_kuvalinkki.jpg" alt="Nain-johdat-ruokapalvelua-tehokkaasti-tiedon-pohjalta" title="Ruokapaallikonopas" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Fri, 03/29/2019 - 02:26</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=95459&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="C_kU-kDY484cPSBRga2UxzpC18a-F1xXQJ1NIapqwLI"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 29 Mar 2019 07:26:06 +0000 niko.levonen@cgi.com 95459 at https://www.cgi.fi Tulorekisterin käytön kehittäminen – pakolliset tiedot eivät riitä tiedon käyttäjien tarpeisiin https://www.cgi.fi/fi/blogi/tulorekisterin-kayton-kehittaminen-pakolliset-tiedot-eivat-riita-tiedon-kayttajien-tarpeisiin <span>Tulorekisterin käytön kehittäminen – pakolliset tiedot eivät riitä tiedon käyttäjien tarpeisiin</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Palkanmaksajat ovat antaneet tulorekisteriin jo yli kahdeksan miljoonaa yksittäistä ilmoitusta, joista 85 prosenttia on saapunut suoraan palkkahallinnon järjestelmistä. Tammikuun 2019 palkkoja on ilmoittanut yli 220 työantajaa. Tämä tarkoittaa noin 2,1 miljoonan palkansaajan tietoja. Tulorekisterissä on jo nyt valtavia tietomassoja. </strong></p> <p>Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Tiedot etuuksista ja eläkkeistä ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2020 alkaen.</p> <p>Palkkatietoja ilmoitetaan tulorekisteriin joka maksupäivän jälkeen sekä kuukausittain tiedot sairausvakuutusmaksuista. Kaikilla tahoilla on varmasti tavoitteena, että pystymme ilmoittamaan oikeellisia tietoja kattavasti, tehokkaasti ja luotettavasti.</p> <h3> Tulorekisterin pakollisiksi määrittelemät tiedot eivät riitä tiedon käyttäjien tarpeisiin </h3> <p>Tulorekisteriin voi ilmoittaa pakollisten tietojen lisäksi täydentäviä tietoja. Täydentävien tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin on suorituksen maksajalle vapaaehtoista, mutta välttämättömiä tiedon käyttäjille. </p> <p>Täydentävät tiedot ovat tarpeellisia esimerkiksi tulonsaajan lakisääteisten etuuksien tai asiakasmaksujen toimeenpanossa tai muiden tiedon käyttäjien tehtävien hoitamisessa. Tietoja käytetään muun muassa sosiaalivakuuttamisen tarpeisiin.</p> <p>Esimerkiksi Kela toivoo, että työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin myös palvelussuhde-, poissaolo- ja tulolajitiedot. Täydentävät tiedot helpottavat sekä työntekijöiden että työnantajien asiointia Kelan kanssa, koska ne vähentävät lisäselvitysten ja liitteiden tarvetta.</p> <p>Suuressa muutoksessa tulee olla kärsivällinen. Tulorekisterin hyödyt Kela-asioinnissa näyttäytyvät työnantajille vähitellen ja viimeistään vuonna 2020, jolloin tulorekisteriin on kertynyt vuoden palkkatiedot. </p> <h3> <br /> Laajempien tietojen ilmoittaminen </h3> <p>Palkanmaksajalla on mahdollisuus ilmoittaa täydentävät tiedot myös tulorekisteriin. Tämä vähentää jatkossa tietopyyntöjä eri viranomaisilta.</p> <h4><strong>Mitä ja miten tietoja kannattaa jatkossa ilmoittaa?</strong></h4> <ul><li><strong>Ilmoitustapa 2</strong> vastaa paremmin käyttäjien tarpeisiin, sillä siinä on rahapalkat eritellysti</li> <li><strong>Palvelussuhdetta koskevat tiedot</strong>, esimerkiksi työehtosopimus, palvelussuhteen kesto ja tyyppi</li> <li><strong>Poissaoloja koskevat tiedot</strong>, kaikki palkallista tai palkatonta poissaoloa koskevat tiedot (onnistuu myös ilmoitustavalla 1)</li> <li><strong>Vakuuttamisen tiedot </strong>eli sosiaaliturvaa koskeva todistus, työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusnumero ja yhtiötunnus</li> <li><strong>Maksettuun tuloon liittyvät tiedot</strong> kuten ansaintakaudet, kertaluontoiset suoritukset ja takaisinperityn tulon alkuperäinen maksupäivä</li> <li>Kansainväliseen työskentelyyn liittyvät tiedot</li> </ul><p> </p> <h3>Tulorekisterin tietojen oikeellisuus on erittäin tärkeää</h3> <p>Tulorekisteri tarkistaa, että tiedot on ilmoitettu oikeassa muodossa, ennen kuin ne tallennetaan tulorekisteriin. Tulorekisteri ei kuitenkaan valvo tietoja eli tarkista, onko ilmoitettu tulo esimerkiksi määrällisesti oikein. Suorituksen maksaja vastaa siitä, että ilmoitetut palkkatiedot ovat oikein. Tulorekisterin tietoja käyttävät tahot puolestaan valvovat tietojen laatua. </p> <p>Tietojen oikeellisuus on erittäin tärkeää, sillä yhden ilmoituksen tietoja käytetään usean eri viranomaisen tarpeisiin. Tulorekisteriin annettujen tietojen perusteella tehdään esimerkiksi kansalaisten eläke- ja etuuspäätöksiä ja määrätään erilaisia maksuja.</p> <p>Suorituksen maksaja eli työnantaja on velvollinen korjaamaan virheelliset tiedot viipymättä tulorekisteriin. Jos ylimääräisiä ilmoituksia tai aineistoja ei mitätöidä tai virheellisiä ilmoituksia korjata, tulorekisterin tietoja käyttävä organisaatio tekee päätökset virheellisten tietojen perusteella. <strong>Tiedot korjataan antamalla korvaava ilmoitus tai mitätöimällä aiempi ilmoitus.</strong></p> <p>Tietojen oikeellisuuden tarkistamisessa apuna voi olla tulorekisterin täsmäytysraportti (saatavilla sähköisen asiointipalvelun kautta) tai palkkaohjelmien omat täsmäytykset.</p> <p> </p> <p><strong>Pysy ajan tasalla uusimmista HR- ja palkkahallinnon uutisistamme tilaamalla <a href="/fi/hr-uutiskirje">CGI HR -uutiskirje</a>.</strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="/fi/hr-uutiskirje" data-entity-type="media" data-entity-uuid="18a43995-37ff-4923-b57d-39f1a6a7172f" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/hr-uutiskirje"> <img src="/sites/default/files/cgi-hr-uutiskirje-cta.png" alt="Tilaa HR-uutiskirje" title="Tilaa HR-uutiskirje" /></a></article></p><p> </p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 03/28/2019 - 01:24</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=95431&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="RlYWhNEe7rdtCyfJjnzGpCONUZegDZaQioIBrCbGa2Q"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 28 Mar 2019 06:24:08 +0000 niko.levonen@cgi.com 95431 at https://www.cgi.fi Kiinteistöhuollosta stressivapaata, miten ihmeessä? https://www.cgi.fi/fi/blogi/kiinteistohuollosta-stressivapaata-miten-ihmeessa <span>Kiinteistöhuollosta stressivapaata, miten ihmeessä?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Blogisarjassani käsitellään kiinteistöhuollon ja siivouksen rooleja sujuvan arjen mahdollistajana sekä pohditaan miten työn tekemisestä ja johtamisesta tehdään mielekästä ja mutkatonta. Ensimmäinen osa pureutuu analyysin tarkkuuteen ja asioihin, jotka huomioimalla voidaan pienentää kustannuksia sekä parantaa työhyvinvointia.</strong></p> <p>Kiinteistöhuolto kehittyy nopein harppauksin. Tarvitaan alati parempaa kykyä reagoida digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin ja muuttuvan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin. Kiinteistöhuolto mahdollistaa turvallisen ja sujuvan arjen sekä lapsiperheille, opiskelijoille, vanhuksille että työntekijöille. Jokaisen suomalaisen arkeen vaikuttaa useat kiinteistöhuollon toimijat ahkeralla työllään. Parhaitenhan tämän tajuaa talvella, kun lumi peittää maan ja juuri se oma katu on aamulla auraamatta. Kiinteistöhuolto ja siivous ovat osa päivittäistä elämää, joiden toiminta takaa koulujen, lentokenttien ja toimistotalojen toimivuuden sekä pihojen ja rappukäytävien siisteyden läpi vuoden. CGI ja <a href="/fi/tuoteratkaisut/mobilog">Mobilog</a> on ollut mukana rakentamassa toimivia järjestelmiä ja palveluita useille toimijoille kiinteistöhuollon alalla.</p> <blockquote><p>Monessa paikassa johtamista ja suunnittelua tehdään edelleen Exceleillä ja ruutuvihkojen sivuilla.</p> </blockquote> <h3>Tarkempaa analyysia nykyaikaisilla järjestelmillä</h3> <p>Kiinteistöhuollon yksi suuri haaste on sen henkilöresurssivaatimuksen määrä. Monia asioita voidaan tehdä tehokkaammin roboteilla tai teknisillä apuvälineillä mutta lähtökohtaisesti työtä silti tekee, johtaa ja suunnittelee ihminen. Monessa paikassa tätä johtamista ja suunnittelua tehdään edelleen Exceleillä ja ruutuvihkojen sivuilla. Se ei ole sinänsä ongelma päivittäisen työn tekemisessä, mutta etenkin jatkuvat muutokset sairaslomien tai yllättävien lisätöiden muodossa tekevät yhtälöstä enemmän selviytymistaistelua kuin tehokasta tiedolla johtamista.</p> <p>Usein ongelmaksi muodostuu myös tiedon siirtäminen korvaaville ja sijaistaville henkilöille. Usein kiinteistöhuollossa paikallistuntemus ja jopa kiinteistökohtainen hiljainen tieto saattavat tehostaa työtä huimasti. Tiedon eheys ja paikkansapitävyys ovatkin avainasemassa, kun halutaan varmistua työn hyvästä hoitamisesta.</p> <p><strong>Tässä muutama kysymys kysyttäväksi seuraavassa sisäisessä palaverissa:</strong></p> <ol><li>Kuinka monta tuntia viikossa meidän organisaatiossa tuhlataan työaikaa epäselvistä työohjeista johtuen?</li> <li>Millä tarkkuudella me voimme raportoida kiinteistön A kulut viimeisen kolmen kuukauden ajalta siivouksen tai huollon toimenpiteistä?</li> <li>Onko työvuorojen sisäiset muutokset esimerkiksi sairastumisista johtuen helposti hallittavia ja tulevatko kaikki työt aina tehtyä järkevällä resursoinnilla?</li> <li>Onko työn suunnittelijoiden arki sujuvaa ja onnistuu ilman suurempia stressitekijöitä?</li> <li>Saadaanko johdolle tarkkoja raportteja tehdyistä työtunneista työntekijä- ja tiimitasolla?</li> <li>Onko kiinteistön omistaja tyytyväinen nykyhetken raportointi- ja analytiikkatasoon?</li> </ol><p>Jotta näihin kysymyksiin pystyy vastaamaan, tarvitaan järkevä kokonaisratkaisu, joka auttaa tunnistamaan sekä ratkaisemaan niin päivittäiset kuin pidemmänkin aikavälin haasteet. </p> <blockquote><h3>Webinaari: Joustavaa kiinteistöhuoltoa tehokkaalla työvuorosuunnittelulla, Case Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut</h3> <p><a class="btn" href="/fi/tapahtumat/joustoa-koulutuslaitosten-kiinteistohuoltoon-webinaari">Tutustu</a></p> </blockquote> <p> </p> <p><strong>Hyödyttäisikö kokonaisvaltainen liikkuvan työn toiminnanohjausjärjestelmä teidän organisaatiotanne? Oppaamme avulla voit pohtia, mitä liikkuvan työn toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa.</strong></p> <p><article alt="Lataa opas työnohjauksen kehittämiseen" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="/fi/lataa/tyonohjauksen-opas" data-entity-type="media" data-entity-uuid="93028b08-1ef3-4e1b-bd66-3ab4c7d11bd8" title="Mobilog-opas-banner" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/lataa/tyonohjauksen-opas"> <img src="/sites/default/files/mobilog-banner-v1.jpg" alt="Lataa opas työnohjauksen kehittämiseen" title="Mobilog-opas-banner" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 03/25/2019 - 08:19</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=95339&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="sMg281av1rCL4ZlqlvvOxbTLB-hEBwtszHvgm1OUY9s"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 25 Mar 2019 13:19:06 +0000 niko.levonen@cgi.com 95339 at https://www.cgi.fi Pysy ajan tasalla tai jopa askeleen edellä – hyödynnä palkkajärjestelmän tietoja https://www.cgi.fi/fi/blogi/pysy-ajan-tasalla-tai-jopa-askeleen-edella-hyodynna-palkkajarjestelman-tietoja <span>Pysy ajan tasalla tai jopa askeleen edellä – hyödynnä palkkajärjestelmän tietoja</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Palkanlaskentaohjelma kertoo paljon enemmän kuin maksetut palkat. Palkanlaskentaohjelman tietoja hyödyntämällä voidaan parhaimmillaan parantaa työntekijäkokemusta, tehostaa työtä ja ennen kaikkea pysyä ajan tasalla henkilöstöstä – tai jopa askeleen edellä.</strong></p> <p>Unohtuiko työntekijän merkkipäivä? Onkohan ylitöitä tehty liikaa? Lomakausi on päättymässä, onkohan pitämättömiä lomia? </p> <p>Manuaalinen tietojen seuranta on työlästä, sillä tietojen hyödyntäminen voi vaatia lukuisten raporttien ajamista, manuaalista raporttien muokkaamista ja kokoamista sekä tietojen lähettämistä eteenpäin sähköpostilla. <br /> Tämä vaatii paljon aikaa esimiehiltä ja vie työaikaa muilta töiltä. Ajan tasalla pysyminen, ennakointi ja ajoissa reagointi kuitenkin edistävät työhyvinvointia ja työntekijäkokemusta. Palkkajärjestelmässä on paljon tietoa, jota voidaan hyödyntää ilman aikaa vievää ja vaivalloista manuaalista työtä. </p> <blockquote><p>Eikö olisikin mukavaa, jos esimerkiksi merkkipäivistä, ylityötunneista, palkkakustannusten jaon alkamisesta ja loppumisesta tai vaikka puuttuvista tiedoista tulisi automaattisesti ilmoitus?</p> </blockquote> <p>Ajoissa saatu tieto auttaa myös palkanlaskijaa. Oikea-aikaisesti tullut ilmoitus esimerkiksi puuttuvasta tilinumerosta ja verokortista tai palkattomasta poissaolosta auttaa palkanlaskijaa saamaan tiedot ajoissa oikein palkanmaksuun. Tämä taas vähentää korjaustyöhön käytettyä aikaa sekä varmistaa tulorekisteriin menevän tiedon oikeellisuutta. Palkanlaskentajärjestelmässä on paljon tietoa, joka on helposti hyödynnettävissä ilman manuaalista työtä.</p> <p> </p> <h3>Hyödynnä palkanlaskentajärjestelmän herätteitä</h3> <p>CGI HR Palkat -järjestelmässä Herätteet-toiminnolla saadaan ilmoituksia määritellyn raja-arvon ylittävistä, puuttuvista ja virheellisistä tiedoista. Saat ajoissa tiedon mm. ylityötuntien määrän täyttymisestä, syntymäpäivistä, palvelusvuosista, jäljellä olevista lomapäivistä ja työsuhteen päättymisestä tai alkamisesta. Toiminto auttaa resursoinnissa (lomien ja poissaolojen seuranta) sekä ilmoittaa palkanlaskennan puuttuvista tiedoista. </p> <p>Herätteiden avulla hyödynnät palkkajärjestelmän tietoja tehokkaasti. Tietojen seuranta on helppoa ja manuaalinen työ vähenee. Oikeaan aikaan reagointi ja ennakointi helpottuu. Herätteet tukevat myös varhaisen välittämisen mallia ja parantavat työntekijäkokemusta.</p> <p>Palkkajärjestelmästä kannattaa ottaa kaikki hyödyt irti. Pienillä muutoksilla ja prosessien läpikäynnillä voidaan säästää useita työtunteja kuukaudessa. Asiakkaan ei tarvitse jäädä asian kanssa yksin, vaan CGI:n asiantuntijat auttavat prosessien kehittämisessä tai uusien palkkajärjestelmien ominaisuuksien käyttöönotossa. <a href="mailto:henkilostoratkaisut.fi@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">Ota yhteyttä</a>, niin katsotaan, miten teidän palkanlaskentaohjelmasta saadaan enemmän hyötyä liiketoiminnalle.</p> <p> </p> <h3>Auttaako palkkajärjestelmänne tekemään työn tehokkaammin vai kaipaavatko palkkaprosessinne kehitystä?</h3> <p><article alt="tehokasta-palkanlaskentaa-CTA" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="https://www.cgi.fi/fi/tapahtumat/tehokasta-palkanlaskentaa-webinaari" data-entity-type="media" data-entity-uuid="75b95a79-2e5d-4140-9631-022f4db5740d" title="tehokasta-palkanlaskentaa-CTA" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="https://www.cgi.fi/fi/tapahtumat/tehokasta-palkanlaskentaa-webinaari"> <img src="/sites/default/files/tehokasta-palkanlaskentaa-cta_1.jpg" alt="tehokasta-palkanlaskentaa-CTA" title="tehokasta-palkanlaskentaa-CTA" /></a></article></p><p><em>Blogin on kirjoittanut Sini Lesonen toimiessaan CGI:llä CGI HR Palkkojen järjestelmäasiantuntijana. Sini ei ole enää CGI:n palveluksessa.</em></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 03/20/2019 - 08:33</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title">Comments</h2> <article data-comment-user-id="0" id="comment-205" class="js-comment"> <mark class="hidden" aria-hidden="true" data-comment-timestamp="1565163860"></mark> <div> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Hyvä Sini, hienosti kiteytetty herätetoiminnallisuuden käyttöönoton hyödyt.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=205&amp;1=default&amp;2=fi&amp;3=" token="3trngm7MsbUQj9xXLdJhQQXW9tDZJz5slkt-1fxBlrw"></drupal-render-placeholder> </div> <footer> <article class="profile"> </article> <p>Submitted by <span>Merja Kallinen</span> on 05.04.2019</p> </footer> </article> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=95259&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="_hxkjdRuXQFNgBD7_zTeAfDUfzFo8_E2O_qoHPKn7xQ"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 20 Mar 2019 13:33:22 +0000 niko.levonen@cgi.com 95259 at https://www.cgi.fi Onnistunut tekoälytulkkaus – avain tekoälyinnovaatioiden menestykselle https://www.cgi.fi/fi/blogi/onnistunut-tekoalytulkkaus-avain-tekoalyinnovaatioiden-menestykselle <span>Onnistunut tekoälytulkkaus – avain tekoälyinnovaatioiden menestykselle</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Suomessa syntyy toinen toistaan huikeampia innovaatioita tekoälyn soveltamisessa. Terveydenhuoltosektorilta mainittakoon esimerkiksi erinäiset kuvantunnistukseen  sekä riskihoksautukseen pohjaavat ratkaisut. Myös datapohjaisessa diagnosoinnissa on havaittu ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. Maailmalla FDA on hyväksynyt ensimmäisen tekoälyn itsenäisesti suorittaman potilasdiagnosointimenetelmän. Kaikki näyttää etenevän hienosti, kunnes edessä on kuilu kokeilusta tuotannollistamiseen. Mikä avuksi? Miten varmistetaan, ettei vain täytetä pöytälaatikoita hienoilla aikeilla? Kuinka Suomi varmistaa sille tarjolla olevan paikan tekoälyn tehohyödyntäjänä ja suunnannäyttäjänä?</strong> </p> <p>Vastaus on tekoäly-ymmärryksen jalkauttaminen osaksi kaikkea liiketoiminnan kehitystä. Tarvitaan tekoälytulkkeja ja tekoälytilaaja-osaamista. Ilman tiivistä yhteistyötä ilmiön substanssiosaajien kanssa tekoälyn hyödyt jäävät vähäisiksi niin palveluntarjoajille, ostajaorganisaatioille kuin suurelle yleisölle. Hienot ideat uhkaavat jääda pölyttymään pöytälaatikoihin. Pelkkä hyvä idea tai edes sellaisen toteutus ei itsessään riitä. Sen sijaan, että heitämme lisää bensaa tekoälyn myyttien roihuaviin liekkeihin, meidän tulee kysyä itseltämme ”miksi”. Miksi teemme tätä? Miten ratkaisu tulee osaksi liiketoimintaa? Miten myös prosessi muuttuu tai miten sitä on muutettava? Miten mitataan vaikuttavuutta, jotta ratkaisua voidaan jatkokehittää? Mitä dataa vielä voitaisiin hyödyntää? Miten ratkaisun elinkaari turvataan? Jos kyse on palvelusta, miten ratkaisu monistetaan? Osaammeko muotoilla ja tuotteistaa palvelun siten että käyttäjät haluavat sitä käyttää ja että se tuo lisäarvoa jota siltä odotetaan?</p> <p>Ikivanhat myynnin ja markkinoinnin lainalaisuudet ovat yhtä totta tänäänkin. Muiden lailla myös tekoälyn kehittäjien on osattava todistaa, että heillä on tarjota tuottava ratkaisu todelliseen ja arkiseen ongelmaan. Asiakkaat eivät kaipaa ylistystä teknologian ainutlaatuisuudesta tai matemaattisesta ylivertaisuudesta, vaan kirkkaita oivalluksia siitä, mitä varten ratkaisu tuotetaan. Vastauksena tuleekin olla esimerkiksi, että se lisää kustannusvaikuttavuutta tietoisuuden lisäämisen ja toiminnan tehostumisen myötä. Rajallisia ihmisresursseja vapautuu tehtäviin, joissa kone ei voi ihmistä korvata.</p> <blockquote><p>Tarvitaan tekoälytulkkeja ja tekoälytilaaja-osaamista. Ilman tiivistä yhteistyötä ilmiön substanssiosaajien kanssa tekoälyn hyödyt jäävät vähäisiksi niin palveluntarjoajille, ostajaorganisaatioille kuin suurelle yleisölle.</p> </blockquote> <h3> Asiakkaan silmin</h3> <p>Ainoa oikea näkökulma on asiakasnäkökulma. Onnistumme, jos opimme katsomaan maailmaa tekoälyn loppukäyttäjien silmin. Autamme loppukäyttäjiä tunnistamaan rutiineista ja läpinäkymättömistä prosessivaiheista ne, jotka on tulkattavissa uuden uutteran apurimme, tekoälyn, tehtäväksi. Autamme huomaamaan millaiset kristallipallonäkymät tai ”hoksautukset”, riskinäkymät, auttaisivat työn tehostamisessa ja vaikuttavuuden lisäämisessä. Kun kehitystyön rinnalle valjastetaan riittävästi palvelumuotoilun ja myynnin osaamista, globaalit markkinat avautuvat ennennäkemättömällä tavalla. Eikä kenenkään meistä kannata jäädä sivuun. Tekoäly tuo mahdollisuuksia kaikkialle ja koskettaa kaikkia organisaatioita toimialasta tai koosta riippumatta. Vierailut tapahtumissa ja keskustelut eri tieteenalojen sekä kaupallisten toimijoiden kanssa vahvistavat visiota ja avaavat aivan uusia näkymiä. </p> <p>Kun haluat saada tekoälystä konkreettista hyötyä, varmista, että kumppanisi puhuu kanssasi samaa kieltä  ja tarjoaa riittävän laaja-alaisista osaamista. CGI:ltä saat apua dataymmärrykseen. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään analytiikka- ja tekoälyratkaisuja liiketoiminnan tehostamisessa, asiakaskokemuksen parantamisessa sekä uusien, kustannusvaikuttavien palvelujen tai liiketoiminnan rakentamisessa. Kanssamme voi aloittaa myös pienin askelin. Kuljemme kanssasi koko digitaalisen matkan ideasta toteutukseen ja jatkuvasta kehittämisestä tarvittaessa ekosysteemiksi asti.</p> <p><em>Blogin on alunperin kirjoittanut Elina Sarpola (ent. Jeskanen).</em></p> <p><strong><em>Ota askelia kohti tehokkaampaa liiketoimintaa, uusia palveluja ja parempaa asiakaskokemusta CGI:n analytiikka- ja tekoälytyöpajoissa. Lue lisää<a href="/fi/analytiikka-ja-tekoaly-tyopaja"> tästä</a>.   </em></strong></p> <p><strong>Tutustu myös</strong></p> <ul><li><a href="/fi/lataa/tekoaly-ostajan-opas"><strong>Tekoäly ostajan opas</strong></a></li> <li><a href="/fi/data-ja-analytiikka"><strong>CGI:n datan ja analytiikan palvelut</strong></a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 03/18/2019 - 05:16</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=95165&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="mD773zOAxizJ42HXacoV_Go9cE9p-V-ak7fBT751zo0"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 18 Mar 2019 10:16:50 +0000 niko.levonen@cgi.com 95165 at https://www.cgi.fi Rakkaudesta dataan – strategia antaa tarvittavat rajat https://www.cgi.fi/fi/blogi/rakkaudesta-dataan-strategia-antaa-tarvittavat-rajat <span>Rakkaudesta dataan – strategia antaa tarvittavat rajat</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Digitaalista liiketoimintaa kehittävissä yrityksissä eletään inspiroivia ja jännittäviä aikoja. Pilviteknologiat mahdollistavat kokonaan uudenlaisen kokeilukulttuurin. Valmiiden palvelu- ja ohjelmistoalustojen avulla yrityksissä syntyy jatkuvasti uusia innovaatioita, ja skaalautuva prototyyppi on mahdollista toteuttaa jopa samana päivänä. Mutta huumassa unohtuu helposti jotakin liiketoiminnan näkökulmasta äärimmäisen tärkeää. Jotakin, mikä voi ratkaista sinunkin yrityksesi menestyksen. Arvaatko mitä?</strong></p> <p>Pilvipalvelutoimittajien tarjontaan tutustuessa voitaneen todeta, että ihmeiden ajat ovat vasta alkamassa. Olen ollut mukana toteuttamassa lukuisia data- ja AI-innovaatioprosesseja ja sanon suoraan, ettei mikään ei ole ollut hauskempaa tähänastisella työurallani. Kokeilukulttuuri johtaa innovaatioprosessien exponentiaaliseen kiihdyttämiseen, mikä on aivan mahtavaa. Buffet-pöytä on täynnä datakeskeisiä palveluita, joita voidaan kokeilla nopeasti ja kaiken lisäksi kolmessa eri julkipilvessä yhtä aikaa.  </p> <p>Ajattele esimerkiksi <strong>Googlen</strong>, <strong>Azuren</strong> ja <strong>Amazonin</strong> tarjoamia valmiita rajapintoja. Niihin voit lähettää mitä tahansa kuva- ja videoaineistoa, ja saada ilman rivinkään koodaamista reaaliaikaista tietoa esimerkiksi siitä, kuinka monta ihmistä videolla on, mikä on heidän sukupuoli- ja ikäjakaumansa, tunnetilansa sekä ennusteen siitä, mitä he tulevat todennäköisesti tekemään seuraavaksi. Millaisia tuloksia saisitkaan aikaan kivijalkakaupassasi! Entä asiantuntijabisneksen ja teollisuuden mahdollisuudet? Sama kyvykkyys helpottaa huolto- ja laadunvalvontaprosessejasi tai auttaa ajoittamaan tuotantolinjasi ennakoivat huollot tehtäväksi juuri oikeaan aikaan. Puhumattakaan vastaavista tekstianalytiikan mahdollisuuksista…</p> <blockquote><p>”Data-strategiatyön tavoite on luoda yritykselle pelisäännöt innovaatioiden tuottamiseksi siten, että datasta tulee aidosti uudelleen käytettävää pääomaa.”</p> </blockquote> <h3> Herää kysymys: mitä sitten?</h3> <p>Fysiikan lakien mukaisesti jokaiselle voimalle on vastavoimansa. Kiihdytetyn innovaatio- ja kokeilukulttuurin vastavoima ovat sanat ”mitä sitten”. Pelkkä kiihdytetty innovointi ja kokeilu eivät itsessään tuota mitään, vaan synnyttävät ainoastaan kuluja. Sen sijaan että ne muuttaisivat toimintatapoja tai prosesseja parempaan suuntaan, kokeilusta seuraa sekaannuksia ja spagettia niin yritysarkkitehtuurissa kuin datavarannoissa. Mitä siis unohtui?</p> <p>Vastaus on eteenpäin katsova ja pitkäjänteinen data-strategiatyö. Sen avulla yritykselle luodaan sekä liiketoimintalähtöinen suunnitelma että pelikirja analytiikan kehittämiseksi. Tällöin yritys toteuttaa innovaatioita järjestelmällisesti ylhäältä alaspäin, esimerkiksi 50 tunnistetun käyttötapauksen mukaisesti. Samalla analysoidaan yrityksen olemassa oleva datavaranto, arkkitehtuuri sekä analytiikkaosaaminen. Data-strategiatyön tavoite on luoda yritykselle pelisäännöt innovaatioiden tuottamiseksi siten, että datasta tulee aidosti uudelleen käytettävää pääomaa, jossa jokainen kokeilu ei johda toisesta irralliseen lopputulokseen. Tällöin se viidestoista datapääoman päälle toteutettava käyttötapaus on jo 10 kertaa helpompi ja nopeampi tuottaa kuin ne kolme ensimmäistä. Lisäksi varmistetaan asianmukainen tietoturva sekä suuntaviivat yrityksen oman analytiikkaosaamisen vahvistamiseksi.<br />  <br /> Kokemukseni mukaan strategisen pelikirjan toteutus on välttämätön askel kohti analytiikan tuloksellista hyödyntämistä, toisin sanoen kilpailuetujen saavuttamista. Pelikirjan luonti vaatii keskimäärin yhden kvartaalin johdon kalenteriaikaa. Tavallisesti projektia vetää CDO/CIO, sitouttaen liiketoimintakokeiluja tekevät tahot mukaan hankkeeseen. Viimeistään nyt jokaisen yrityksen tulisi kysyä itseltään ainoastaan yksi kysymys: entä jos kilpailijamme ehtii ensin?</p> <p><strong>Kiinnostuitko? <a href="mailto:teemu.birkstedt@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">Ota yhteyttä</a>, niin keskustellaan lisää. </strong></p> <p><em>Blogin on kirjoittanut Teemu Birkstedt.</em></p> <p><strong>Tutustu myös </strong></p> <ul><li><a href="/fi/data-ja-analytiikka"><strong>CGI:n </strong></a><strong><a href="/fi/data-ja-analytiikka">datan ja analytiikan palvelu</a></strong><a href="/fi/data-ja-analytiikka"><strong>t</strong></a></li> <li><a href="/fi/lataa/tekoaly-ostajan-opas"><strong>Tekoälyn ostajan opas</strong></a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 03/18/2019 - 03:04</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=95161&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="D9Y_20zYp_kZuuxg2yjdNyghVVtg7vpWTibdDMni-TU"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 18 Mar 2019 08:04:58 +0000 niko.levonen@cgi.com 95161 at https://www.cgi.fi Miten tekoäly oppii? https://www.cgi.fi/fi/blogi/miten-tekoaly-oppii <span>Miten tekoäly oppii?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Tekoäly saavuttaa oppimiskyvyssään jatkuvasti uusia virstanpylväitä, sekä lähellä että maailmalla. Tekoäly on käytännössä koneoppimista. Koneoppiminen puolestaan on asioiden etiketöintikone esimerkkien perusteella. Tämä ei ehkä vastaa mielikuvien jännittävää tieteisfantasiaa, mutta teknologia on ennennäkemätön ja ilmiömäisen hyödyllinen.</p> <h3><strong>Miten koneoppiminen eroaa perinteisestä ohjelmoinnista?</strong></h3> <p>Perinteisessä ohjelmoinnissa koneelle annetaan tarkat toimintaohjeet, kun taas koneoppimisessa ohjelmoidaan esimerkeillä. Tavallaan tämä yksinkertainen etiketöinti on uusi tapa ohjeistaa konetta.</p> <p>Kuvitellaan, että haluamme opettaa koneen erottamaan auton eri kuvista. Näytämme koneelle ensin liudan kuvia autoista ja ei-autoista. Pyydämme konetta laskemaan, miten autot erotetaan parhaiten ei-autoista käyttämällä informaationa kuvien pikseleiden värejä. Kone laskee aikansa, usein varsin pitkään taustalla olevan monimutkaisen ja laskentatehoa vaativan matematiikan vuoksi, kunnes koneen ruudulle napsahtaa ilmoitus ”opetuksen” valmistumisesta. Jos opetus onnistui, kone on valmis erottamaan sille syötettyjen kuvien perusteella autot – monesti vieläpä paremmin kuin ihminen.</p> <blockquote><p>”Tekoälyä rakennetaan asteittain, jotta prosesseja pystytään seuraamaan tarkasti ja varmistamaan parempi ja huolitellumpi lopputulos.” </p> </blockquote> <h3><strong>Koneet oppivat toiston avulla esimerkeistä</strong></h3> <p>Tekoälyä rakennetaan asteittain, jotta prosesseja pystytään seuraamaan tarkasti ja varmistamaan parempi ja huolitellumpi lopputulos.  </p> <p>Ihminen luo toimintaohjeet tietokoneelle ohjelmoimansa koodin avulla. Tekoäly tuottaa esimerkkien pohjalta koodia vastaavia toimintaohjeita tuhansia tai jopa miljoonia kappaleita. Tekoälyn luomat yksittäiset ohjeet ovat yksinkertaisia ja tylsiä, mutta niiden teho tulee niiden volyymistä ja tietokoneen kyvystä muistaa tämä monimutkainen kokonaisuus. <br /> Otetaan esimerkkinä tekstiiliteollisuuden yritys, jonka tarkoituksena on luoda miesten puku L-koossa. Yrityksen tuotekehitystiimi päätyy käyttämään tarkoitukseen tekoälyä. He osallistavat tuotekehitysprosessiin 100 palveluksessaan olevaa L-kokoista miestä puvun testaajiksi. </p> <p>Nämä 100 miestä jaetaan 80 hengen opetusjoukkoon ja 20 hengen testijoukkoon, ja puvusta luodaan aluksi näytekappale satunnaisilla mitoilla. </p> <p>Ensimmäiseltä puvun testaajalta pyydetään kirjallinen palaute. Palaute voivat vaihdella laidasta laitaan: "liian iso", "muuten hyvä mutta liian kapeat olkapäät", tai "kolmas hiha on tarpeeton". </p> <p>Tuotekehitystiimi mukauttaa puvun mittoja saamansa palautteen mukaisesti, mutta vain aavistuksen verran. Sama operaatio toistetaan jokaisella 80:llä opetusjoukon jäsenellä. Kun kaikki 80 miestä on käyty läpi, 20 hengen testiryhmän annetaan kokeilla pukua. Testiryhmän mielipiteiden perusteella takin ja housujen mittoihin ei tehdä muutoksia, vaan he antavat pelkän arvosanan lopputuotteelle. Seuraavaksi uudella kierroksella käydään läpi 80 miehen opetusjoukko. Operaatiota jatketaan niin kauan, kunnes 20 miehen testiryhmä antaa huonomman arvosanan puvulle kuin edellisellä kierroksella. Tällöin kompromissi opetusryhmän ja testiryhmän eri mittojen, istuvuuden ja tarpeiden välille on löytynyt. Uudet kierrokset operaatiossa parantaisivat puvun istuvuutta opetusryhmälle testiryhmän kustannuksella, jolloin puvun istuvuus ei todennäköisesti olisi yhtä optimaalinen suuremmassa mittakaavassa koko maailman L-kokoisen miespopulaation kannalta. </p> <p>Koneen tuottamaa ohjetta puvunvalmistukseen, kuvantunnistukseen tai mihin tahansa muuhun tehtävään kutsutaan matematiikasta tutulla termillä ’malli’. Mallia rakennetaan vähän kerrallaan ja varovasti, jotta resepti yleistyy, eikä sitä luoda vain opetusjoukon oikkujen, omituisuuksien ja erityispiirteiden ulkomuistamiseen. Tässä tapauksessa viitataan esimerkiksi 80 miehen vaatemaun täyttämiseen, tai että autoiksi tunnistetaan pelkästään vasemmalta ohjattavat katolliset henkilöautot.</p> <p><strong><em>Mallinnusta voidaan hyödyntää kaikilla toimialoilla ja hyvin erilaisissa käyttötarkoituksissa. Jos haluat kuulla lisää tekoälyn hyödyntämistavoista, tervetuloa <a href="/fi/digital-insight-tyopaja">Digital Insight -työpajaamme</a>, tai ota rohkeasti yhteyttä minuun.</em></strong></p> <p><i>Blogin on alunperin kirjoittanut Matti Karppanen.</i></p> <hr /> <p><strong>Kuinka tekoälyn avulla voi menestyä omissa ydintoiminnoissaan ja mitä huomioida ennen ensimmäistä tekoälyprojektia? <a href="/fi/lataa/tekoaly-ostajan-opas">Lataa tekoälyn ostajan oppaamme. </a></strong></p> <article alt="Lataa Tekoälyn ostajan opas" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="/fi/lataa/tekoaly-ostajan-opas" data-entity-type="media" data-entity-uuid="6d88dc48-42eb-4840-97a2-231d5e6f6519" title="Lataa Tekoälyn ostajan opas" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/lataa/tekoaly-ostajan-opas"> <img src="/sites/default/files/tekoalyostajan-opas-cta.jpg" alt="Lataa Tekoälyn ostajan opas" title="Lataa Tekoälyn ostajan opas" /></a></article> </div> <span><span>anna.sillanpaa…</span></span> <span>Sun, 03/17/2019 - 14:07</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=95149&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="BkpcVDbRizIoGBwFJY_fdV7oCwmsgLbFtQ5Fbk4yzlI"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Sun, 17 Mar 2019 19:07:47 +0000 anna.sillanpaa@cgi.com 95149 at https://www.cgi.fi Lohkoketjut ja hajautetut tietokannat – Rakentamisen toimijoiden luottamuksen kivijalka https://www.cgi.fi/fi/blogi/lohkoketjut-ja-hajautetut-tietokannat-rakentamisen-toimijoiden-luottamuksen-kivijalka <span>Lohkoketjut ja hajautetut tietokannat – Rakentamisen toimijoiden luottamuksen kivijalka</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Rakentamisen toimialalla, jos missä tehdään sopimuksia monesta eri asiasta. Toimialalle on luonteenomaista ekosysteemiajattelu, jossa ”hajauta ja hallitse” -johtaminen on tyypillistä.  Pääurakoitsija pilkkoo rakennushankkeen pienemmiksi aliurakoiksi, joihin valitaan kilpailutuksen kautta tekijät. Tämä tarkoittaa sitä, että eri toimijoita on kymmeniä – isossa hankkeessa jopa satoja. Avainasemassa on luottamus osapuolten kesken samoin kuin sopimusten oikeellisuus ja historiallinen muuttumattomuus. </p> <h3>Miten rakentamisesta saadaan ekosysteemi, jossa toimijoiden kesken vallitsee luottamus?</h3> <p><a href="/fi/blogi/lohkoketjujen-anatomia-osa-1-sokean-ihastumisen-riskit-ja-hoito">Lohkoketjuteknologiat</a> sekä yhteinen tahtotila ja toimintamalli eri toimijoiden välillä ovat keskiössä.  Lohkoketjujen avulla prosessit voidaan digitalisoida ja jäljittää. Lohkoketjuteknologialla siis hallitaan hajautettuja tietokantoja. </p> <p>Kun yhteiseksi tavoitteeksi vielä asetetaan läpinäkyvä asioiden muutoshallintaprosessi, osapuolet ovat aina tietoisia asioiden kulusta ja tilasta. Rakennuttaja luottaa siihen, että rakennus vastaa sille asetetut vaatimukset. Pääurakoitsija luottaa siihen, että aliurakoitsija täyttää laadulliset ja ajalliset vaatimukset. Aliurakoitsija luottaa siihen, että materiaalitoimittaja toimittaa materiaalit sovitulla hinnalla sovittuun aikaan. </p> <p>Sopimusprosessin lopputuloksena syntyy tietoa, joka on välttämätöntä rakennuksen elinkaarenhallinnassa. Kun rakennusaikainen tieto on luotettavaa ja helposti saatavilla, se edesauttaa kiinteistön omistajaa ylläpitämään ja huoltamaan rakennusta kustannustehokkaasti.</p> <blockquote><p> Lohkoketjuteknologia mahdollistaa yritysrajat ylittävän digitaalisen asioiden hoitamisen.</p> </blockquote> <h3>Rakennuksen tietomalli ja lohkoketjut ovat rakennushankkeen digitalisoinnin kulmakivet</h3> <p>Lohkoketjujen hyödyntäminen on osa rakennushankkeen digitalisointia. Siihen kuuluvat oleellisesti <a href="/fi/blogi/joko-olisi-aika-hyodyntaa-rakennuksen-tietomallia-muussakin-kuin-seminaaripuheissa">Rakennuksen tietomalli</a> (BIM), johon on kuvattu visuaalisesti rakennusosat ja niiden ominaisuudet sekä toiminnanohjausjärjestelmä, jossa määritellään miten tietoa käsitellään ja jaetaan rakennusprojektin aikana. BIM tuottaa tarvittavat lähtötiedot ja ERP käsittelee ja välittää tiedot lohkoketjujen hallintaan, joka puolestaan jakaa tiedot organisaatioiden kesken.</p> <p> Lohkoketjuteknologia mahdollistaa yritysrajat ylittävän digitaalisen asioiden hoitamisen. Kun asioista pidetään yhdessä kirjaa, osapuolet saavat kopion tapahtumista ja sovittuihin asioihin voidaan luottaa. Jokainen sopimus allekirjoitetaan sähköisesti ja asetetaan valittujen toimijoiden saataville. Kun sopimusprosessi on läpinäkyvä ja tehokas toimijoiden kesken, lopputuloksena syntyy toimialalle luottamusta herättävä ekosysteemi, joka palvelee kaikkia ekosysteemin osapuolia.</p> <p><em><a href="/fi/asiantuntija/kari-matinmikko">Kirjoittaja</a> on ollut kehittämässä vaativia valmistavan teollisuuden ja rakennusteollisuuden toimintaprosesseja, ja hänen kehittämiä toimintamalleja hyödynnetään teollisuudessa päivittäin. Karin tavoitat osoitteesta <a href="mailto:kari.matinmikko@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">kari.matinmikko@cgi.com</a><br /> Tutustu myös CGI:n palveluihin rakentamisen toimialalle sekä <a href="/fi/tuoteratkaisut/profio360">CGI Profio360 -toiminnanohjausratkaisuun</a>.</em></p> <p><strong>Menestyksekäs muutosjohtaminen vaatii laadukkaan tiedon jakamista ja tehokasta hyödyntämistä. Mitä muuta se vaatii? <a href="/fi/toiminnanohjaus/toiminnanohjaus-liiketoiminnan-muutoksessa">Tilaa maksuton eKirjamme</a> ja lue, mikä järjestelmien muutostarpeen käynnistää, miten muutos etenee ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa.</strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 /fi/toiminnanohjaus/toiminnanohjaus-liiketoiminnan-muutoksessa" data-entity-type="media" data-entity-uuid="0308a0b9-223e-4825-98ed-b73771cdcfd0" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/toiminnanohjaus/toiminnanohjaus-liiketoiminnan-muutoksessa"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/files_fi/images/blog/erp_ekirja_cta.png" alt="Lataa ekirja: Määrääkö muutos vai sen johtaja?" title="erp_ekirja_cta.png" /></a></article></p><p> </p> <p>Tutustu myös CGI:n palveluihin <a href="/fi/teollisuus/rakentaminen-ja-kiinteistoala">rakentamisen</a> toimialalle sekä <a href="/fi/tuoteratkaisut/profio360">CGI Profio360</a> -toiminnanohjausratkaisuun.</p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 03/06/2019 - 08:26</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=94795&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="T-cGl27V2SVHHlt8Nk61dtW7Qg0o-ZspZL-CJk1ZXbo"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 06 Mar 2019 14:26:40 +0000 niko.levonen@cgi.com 94795 at https://www.cgi.fi Kun sähköstä tulee kumppanuuspalvelua https://www.cgi.fi/fi/blogi/kun-sahkosta-tulee-kumppanuuspalvelua <span>Kun sähköstä tulee kumppanuuspalvelua </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kuluttajat odottavat jo lähitulevaisuudessa energiapalveluiltaan paljon enemmän kuin tähän asti on totuttu. He tekevät valintansa omien mieltymystensä perusteella. Osa ryhtyy jopa itse sähkön pientuottajiksi. Samalla sähkön myynti muuttaa rajusti muotoaan. </strong></p> <p>Energiatoimiala käy läpi vastaavan myllerryksen kuin teleoperaattoribisnes 2000-luvun aikana. <br /> Sähköenergian varastointikustannukset tippuvat. Sähköautot, aurinkopaneelit ja älykodit yleistyvät. Teknisen kehityksen ansiosta on jo nyt mahdollista rakentaa sähköverkosta irrallaan toimivia kotitalouksia ja energia-saarekkeita. </p> <p>Asiakasodotukset energiayhtiöitä kohtaan ovat huomattavasti kovemmat kuin palvelut, joita markkinoilla on toistaiseksi tarjolla. Vain kustannukset  ja perinteisen sähköliittymän helppous hidastavat muutosvauhtia.</p> <blockquote><p>Asiakasodotukset energiayhtiöitä kohtaan ovat huomattavasti kovemmat kuin palvelut, joita markkinoilla on toistaiseksi tarjolla.</p> </blockquote> <h3><strong>Miten sähkön myyjien pelikenttä muuttuu? </strong></h3> <p>Markkinatoimijoiden määrä vähenee merkittävästi lähivuosina. Pienet  sähkönmyyntiyhtiöt yhdistyvät suurempiin. Jäljelle jäävät toimijat ovat nykyistä suurempia ja vaikutusvaltaisempia. </p> <p>Samaan aikaan markkinoille ilmestyy alalla ennen näkemättömiä bisneskumppanuuksia toimintojen ulkoistuksista aina välttämättömyyshyödykkeiden ja -palvelujen yhteistarjontaan asti. </p> <p>Oheinen graafi luettelee joukon nykyisiä ja tulevia kumppanikandidaatteja eri osa-alueilta. Energiayhtiöt ovat avainroolissa esimerkiksi älykaupunkihankkeita sekä kiertotalous- ja ekosysteemikokonaisuuksia luotaessa.</p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="95322713-9aa4-4b2e-840b-560cb40908e9" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/energia_kumppanikentta-2_3.jpg" alt="Energiayhtiön kumppanikenttä" title="Energiayhtiön kumppanikenttä" /></article><br /></p><h3>Miten tulevaisuuden sähköbisnestä tehdään? </h3> <p>Sähkön myyminen on jatkossa erittäin kilpailtua toimintaa. Paikallisten kaupunkiyhtiöiden kilpailuvalttina on tulevaisuudessakin infrapalvelujen kuten sähkön, kaukolämmön, veden yhdistäminen järkeviksi ja kustannustehokkaiksi kokonaisuuksiksi.</p> <p>Sähkön myyjät puolestaan alkavat tehdä yhteistyötä esimerkiksi vakuutusyhtiöiden- ja vuokravälityspalveluiden kanssa. Odotettavissa siis on yhä tiiviimpää yhteistyötä eri toimialojen ja koko toimijakentän kanssa. </p> <p>Sähkön myyjien end-to-end -palveluvaihtoehtoja alkaa ilmestyä markkinoille. Britanniassa jo nyt paljon käytetyt vertailusivustot yleistyvät myös Suomessa. Samalla suoraan energiayhtiöihin yhteyksissä olevien asiakkaiden määrä laskee radikaalisti. </p> <p>Palveluntuotanto onneksi käy jatkossa joustavammin tekoälyn, robotiikan ja kumppanuuksien avulla. Myös perus-IT-palvelujen tuottaminen on yhä edullisempaa. </p> <p>Regulaation hitausmomentti sen sijaan pysyy ennallaan. Yhteispohjoismaiset datahub- ja taseselvityshankkeet käynnistyivät jo kymmenisen vuotta sitten. Taseselvitys on juuri saatu tuotantoon, mutta datahub otetaan käyttöön vasta lähivuosina ja silloinkin vasta kansallisesti. </p> <p>Johtopäätös on, että alan itsensä ajamia uusia merkittäviä mullistuksia ei tapahdu ainakaan ennen vuotta 2025, vaikka markkinat muuttuvat nopeasti kuluttajavaltaisemmiksi ja toiminnot myyjävetoisemmiksi. </p> <blockquote><p>Vanha "energialaitosajattelu” on ollutta ja mennyttä.</p> </blockquote> <h3>Miten selvitä voittajien joukkoon?</h3> <p>Vanha "energialaitosajattelu” on ollutta ja mennyttä. Vauhdissa pysyminen edellyttää, että sähkönmyyntiyhtiöiden liiketoiminta- ja IT-arkkitehtuuri ovat valmiita reagoimaan tuleviin muutoksiin ketterästi. Päätösten pitää myös olla hyvin perusteltuja.</p> <p>Omaa liiketoimintaa on ymmärrettävä entistä syvällisemmin. Jokainen nykyinen ja potentiaalinen asiakas pitää tuntea mahdollisimman hyvin. Myyntiä pitää tehostaa, johtaa ja kohdentaa paremmin. Riskit on hallittava aiempaa paremmin. <br /> Olemme CGI:llä valmiita ja kykeneviä auttamaan jokaista asiakastamme pääsemään voittajien joukkoon.  </p> <p><em>Kirjoittaja on toiminut Utilities -toimialalla (energia, vesi ja jäte) vuodesta 2002, ja työskennellyt erilaisten alan IT-ratkaisujen parissa nyt kolmattatoista vuotta. Mikon tavoitat osoitteesta <a href="mailto:mikko.manner@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com;services.fi@cgi.com&amp;amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta%22%3EL%C3%A4het%C3%A4%20minulle%20s%C3%A4hk%C3%B6postia%3C/a%3E%3C/p%3E">mikko.manner@cgi.com</a>.</em></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 03/06/2019 - 05:41</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=94791&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="iMeVYQpOWS_vpJonc6YOodsVMXtVNrxFjVW9CAjOfqw"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 06 Mar 2019 11:41:10 +0000 niko.levonen@cgi.com 94791 at https://www.cgi.fi Tuoteomistaja voi tuhota projektisi https://www.cgi.fi/fi/blogi/tuoteomistaja-voi-tuhota-projektisi <span>Tuoteomistaja voi tuhota projektisi</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><em>Ketterän valmentajan sohva. Istahda sohvalle ja kerro huolesi, konsulttimme vastaavat.</em></p> <p>Asiakkaamme kysyy: Pitääkö olla huolissaan, kun ketterässä projektissamme on tuoteomistaja, joka ei ole ennen toiminut tehtävässä, eikä tunne rooliaan. Miten meidän tulisi toimia? </p> <p>Jos uudella tuoteomistajalla on koulutus tehtäväänsä, vahva liiketoiminnan ymmärrys, selkeä visio, ymmärrys teknologian mahdollisuuksista ja hän omaa erinomaiset yhteistyötaidot, kaiken pitäisi olla hyvin. Mutta jos joku palanen puuttuu, tuoteomistaja voi syöstä koko projektin katastrofiin. Eli kyllä, ainakin vähän kannattaa olla huolissaan.<br /> Tuoteomistajan tärkein tehtävä on muuttaa maailmaa, pala kerrallaan. Hän priorisoi backlogia ja ohjaa kehitystiimin työtä. Hän rakentaa uusia toiminnallisuuksia oikeasti inkrementaalisesti, kuin taiteilija tauluaan –  hiililuonnoksesta pikkuhiljaa oikeaan maalaukseen edeten. Hän toimii liiketoiminnan edustajana kehitystiimille, eli hänellä tulee olla erinomainen yhteys sekä liiketoimintaan että kehitystiimiin. Tämä vaatii lujaa luottamusta puolin ja toisin. </p> <p>Mikä sitten voi mennä pieleen? Monikin asia. Jos tuoteomistaja ei ymmärrä tavoitteita ja isoa kuvaa, voi tiimi rakentaa vääriä asioita ja arvottomat toiminnallisuudet pääsevät backlogin kärkeen. Teknologiaa ymmärtämätön voi koettaa rakentaa liian utopistisia rakennelmia, jolloin tiimin aika kuluu lähes mahdottomien ratkaisujen suunnitteluun.</p> <blockquote><p>Mikä sitten voi mennä pieleen? Monikin asia.</p> </blockquote> <p>Täydellisyyden tavoittelija voi jäädä kiinni lillukanvarsiin, jäädään viilaamaan yksityiskohtia, eikä uusi ratkaisu etene. Pahimmassa tapauksessa rakennettava sovellus ei tarjoa lainkaan ratkaisua alkuperäiseen ongelmaan, tai projekti keskeytyy tuloksettomana.</p> <p>Mutta ei antauduta epätoivoon, olet saapunut oikeaan paikkaan: ketterän valmentajan sohvalle. Valmentajan neuvoja matkalle mukaan:</p> <p><strong>a)</strong> Ensimmäinen edellytys onnistumiselle on, että tuoteomistaja on koulutettu rooliinsa ja käyttämäänne ketterään malliin. Varmista, että myös liiketoiminta ja tiimit on koulutettu, jotta kaikki puhuvat samaa kieltä.</p> <p><strong>b)</strong> Tuoteomistajan rooli on kokopäiväinen, eikä hänellä voi olla sen päällä ”oikeita töitä”. On tärkeää, että tuoteomistaja voi keskittyä vain yhteen asiaan projektissa: liiketoiminta-arvon tuoton maksimointiin.</p> <p><strong>c) </strong>Tuoteomistajan tulee olla fyysisesti samassa tilassa kehitystiimin kanssa kommunikaation ja yhteistyön onnistumiseksi. Jo saman rakennuksen eri kerros lisää kynnystä kommunikaatioon, eri kaupungista puhumattakaan.</p> <p><strong>d)</strong> Tuoteomistajalla pitää olla ymmärrys siitä, mitä ongelmaa projekti ratkaisee. Tue tarvittaessa tuoteomistajaa liiketoimintatietämyksessä.</p> <p><strong>e)</strong> Sprintin päätteeksi pidettävä demo on tuoteomistajan ja tiimin työn edistymisen paras mittari. Antamalla palautetta demotilaisuudessa pystyt vaikuttamaan lopputulokseen.</p> <p><strong>f)</strong> Jos tuoteomistajalla on vaikeuksia pukea liiketoimintavaatimuksia toiminnallisuuksiksi tai käyttäjätarinoiksi, tai vaikeuksia priorisoinnissa, etsi tuoteomistajalle oma valmentaja.</p> <p>Näillä neuvoilla pääsee jo pitkälle, mutta muista, että kokematon tarvitsee harjoittelua ja sparrausta. Jos kaikki palaset eivät tunnu loksahtelevan paikoilleen, kannattaa kutsua ketterä valmentaja kylään. Joskus asiat ovat pienestä kiinni, ja kokenut valmentaja saa homman nopeasti raiteilleen. Älä odota liian pitkään, hae apua ajoissa.</p> <p><strong>Jos haluat oman haasteesi ketterän valmentajan sohvalle, tai kaipaat projektiisi sparrausta, laita minulle viestiä! Löydät minut myös kollegani <a href="/asiantuntija/jenni-kylmakoski">Jenni Kylmäkosken</a> kanssa <a href="http://www.scan-agile.org/" target="_blank">ScanAgilesta</a> 13. ja 14. maaliskuuta: voit varata meiltä valmennusajan Coaches’ Cornerista.</strong></p> <p><em>Kirjoittaja toimii CGI:ssä agilekonsulttina ja –kouluttajana, erityisenä intohimonaan SAFe-viitekehys ketterien menetelmien skaalaukseen. Raijan tavoitat osoitteesta <a href="mailto:raija.harlecgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">raija.harle@cgi.com</a></em></p> <p><strong>Tutustu myös</strong></p> <ul><li><a href="https://www.oppia.fi/events/agile19">Suomen merkittävin ketterän kehittämisen tapahtuma Agile19 järjestetään 10.4. 2019 </a></li> <li><a href="https://www.slideshare.net/CGI_FI/safe-kyttnoton-abc-opas-132393857" target="_blank">Opas: SAFe Käyttöönoton ABC</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 02/28/2019 - 04:51</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=94647&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="rXLC65XPPy2D0CJzLkDCyqUdxJtuGCYoqknRtLceNrA"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 28 Feb 2019 10:51:19 +0000 niko.levonen@cgi.com 94647 at https://www.cgi.fi Energiayhtiösi suunta hukassa? https://www.cgi.fi/fi/blogi/energiayhtiosi-suunta-hukassa <span>Energiayhtiösi suunta hukassa?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Monissa energiayhtiöissä on tulevaisuuden visio hyvin epämääräinen ja hämyinen. Toisaalta tuntuma monella johtajalla tai hallituksen jäsenellä varmasti on, että ”jotain tars tehdä”. Ja pian.</strong></p> <p>Energia-ala on tällä hetkellä kiinnostavassa tilanteessa. Alustatalous muuttaa toimintaa, johon osa yhtiöistä reagoi aktiivisesti. Toiset taas vaikuttavat lamaantuneen. Mitä pitäisi tehdä? Mihin uskaltaa investoida, kun toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti? Mikä ylipäätään on nykypäivänä ja -teknologioilla mahdollista? </p> <p>Harrastan valokuvausta. Haluan profiloitua valokuvauksen taitajana, mutten niinkään jälkikäsittelyn, vaan itse valokuvan tai videon ottamisen teknisen toteutuksen ja uusien ideoiden taitajana. Miksi hyppäsin valokuvaukseen? Kerron ajatukseni siitä kumpuavan esimerkin kautta.</p> <blockquote><p>Mikä ylipäätään on nykypäivänä ja -teknologioilla mahdollista? </p> </blockquote> <p>Teknologia on kehittynyt valtavasti myös valokuvauksessa. Vaikka minulla ei olekaan harrastajana varaa aivan terävimpään huipputeknologiaan, silti esimerkiksi huimasti kasvanut valoherkkyys yhdessä laadukkaiden objektiivien kanssa tai uudenlainen 360-asteinen toimintakamera ovat luoneet minulle aivan uudenlaisen pelikentän. Mutta osaamiseni ja ymmärrykseni kehittyminen pisteen, jossa uuden teknologian tuomat mahdollisuudet näkyvät positiivisesti lopputuloksessa, vei minulta kymmenen vuotta. Vasta nyt voin aidosti sanoa pystyväni hyödyntämään teknologiaa ja toteuttamaan ideoitani täysipainoisesti!</p> <p>Silti kohtaan uusia tilanteita jatkuvasti. Blogini kuvat on otettu 360 action -kameralla. Havaitsin pian kameran hankittuani, etten kykene vielä edes kuvittelemaan, miltä eri ympäristöissä tällä kameralla otettu kuvamateriaali voisi näyttää. Tältä pohjalta on erittäin hankala luoda näyttäviä otoksia. Ei oikein tule edes ideoita. Samoin on käynyt huippuvalovoimaisen linssin kanssa: omat silmät eivät näe pimeässä mitään, mutta kamera tekisi tarkkaa jälkeä siitäkin.</p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="2aaeec10-0b12-47b8-b565-926ed7f1f803" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/mikko-manner2_0.jpg" alt="360-kameralla otettu kuva " title="360-kameralla otettu kuva " /></article></p><p>Uskon, että asiakkaillani energiatoimialalla tilanne on hyvin vastaava. Usein perustietoa uusista teknologioista on liian vähän – mahdollisista sovelluskohteista on tietoa vielä vähemmän. Ymmärrys siitä, miten uudet teknologiat voisivat hyödyttää omaa liiketoimintaa, on epäselvä. Mitä täysin uusia liiketoimintoja uudet teknologiat saattaisivat mahdollistaa?</p> <p>Kipuilua ja päänvaivaa aiheuttaa lisäksi se, että vaikka jotain uutta päätettäisiinkin tehdä, miten nykyinen olemassa oleva business-ympäristö, IT-arkkitehtuuri ja sovellusportfolio tukevat muutosta? Entä kuinka mittava ja kallis muutoksesta loppujen lopuksi tulee? </p> <p>Kun mietitään liiketoiminta-arkkitehtuuria, kyseenalaistetaan totutut tavat toimia ja arvioidaan käytettyjen työkalujen ajantasaisuus, aletaan olla asioiden ytimessä. Väitän, että tällainen aktiivisuus tuottaa lähes automaationa isot säästöt, suoraviivaisemmat prosessit sekä kirkkaamman käsityksen siitä, mikä on omaa ydinliiketoimintaa. Tämän jälkeen on helpompi lähteä myös selvittämään tulevaisuuden vaihtoehtoja ja rakentamaan uutta!</p> <p>Kuulen mielelläni ajatuksiasi aiheesta, ja keskustelen mielelläni lisää omista löydöksistäni!</p> <p><em>Kirjoittaja on toiminut Utilities -toimialalla (energia, vesi ja jäte) vuodesta 2002, ja työskennellyt erilaisten alan IT-ratkaisujen parissa nyt kolmattatoista vuotta. Mikon tavoitat osoitteesta <a href="mailto:mikko.manner@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com;services.fi@cgi.com&amp;amp;Subject=Yhteydenotto CGI.fi-sivustolta&quot;&gt;Lähetä minulle sähköpostia&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;">mikko.manner@cgi.com</a>.</em></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 02/21/2019 - 04:19</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=94460&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="utOY-CnPx1S04H4k6frS5h0ULqFKdHerNyozqM1erwQ"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 21 Feb 2019 10:19:09 +0000 niko.levonen@cgi.com 94460 at https://www.cgi.fi Ruokapalvelu, viestitkö ruokailijalle selkeästi ruokalistastasi ja aterioiden sisällöstä? https://www.cgi.fi/fi/blogi/ruokapalvelu-viestitko-ruokailijalle-selkesti-ruokalistastasi-ja-aterioiden-sisallosta <span>Ruokapalvelu, viestitkö ruokailijalle selkeästi ruokalistastasi ja aterioiden sisällöstä? </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Ravintoloissa menut ovat tärkeässä roolissa. Viestintä ravintolan tarjonnasta ja ruokalajeista tulee rakentaa informatiivisesti ja esittää ruokailijoille selkeästi – kuulutko heihin, jotka kertovat ajantasaista tietoa tarjolla olevista ruoista?</strong></p> <p>Ruokapalvelusta riippumatta, nykyään tarjonta tulee julkaista yhä useampaan eri kanavaan: ravintolan tai organisaation kotisivuille, sosiaaliseen mediaan ja ravintolan ilmoitustaululle sekä esimerkiksi toimittaa kiinteistön aulapalveluihin. Viime aikoina on keskusteltu paljon myös siitä, miten ravintolat esittävät ruokalajiensa ainesosatiedot ja allergeenit. Jos nämä tiedot eivät ole kaikilla ravintolan henkilökunnasta tiedossa tai selkeästi esillä, voidaan tietoa ainesosista joutua etsimään kissojen ja koirien kanssa keittiöstä itse kokilta, joka ruoan on valmistanut. </p> <blockquote><p>Kuulutko heihin, jotka kertovat ajantasaista tietoa tarjolla olevista ruoista?</p> </blockquote> <p>Olemme jo aiemmin kirjoittaneet siitä, kuinka suuressa roolissa ateriatiedon saaminen asiakkaalle on. Voit lukea ”Tietääkö asiakkaasi mitä hän syö” -blogikirjoituksen <a href="/fi/blogi/tietaako-asiakkaasi-mita-han-syo">täältä</a>. Tiivistettynä, ruokailijaa kiinnostaa ja mietityttää usein seuraavat asiat ravintolan tarjonnasta ja ruokalistoista:</p> <ul><li><strong>Ruokalista:</strong> Mitä ruokaa syön työpaikkani henkilöstöravintolassa ensi viikolla?</li> <li><strong>Ateriat ja ruokalajit:</strong> Onko keittolounasta saatavilla perinteisen lounaan lisäksi? Mitä keittoa tänään on?</li> <li><strong>Allergeenitiedot:</strong> Onkohan ravintolassa maidotonta lounasvaihtoehtoa?</li> <li><strong>Ainesosatiedot:</strong> Sisältääköhän tämä jauhelihakastike sipulia?</li> <li><strong>Ravintosisältö:</strong> Kuinka paljon tässä keitossa on proteiinia? Entä hiilihydraattia?</li> <li><strong>Ajankohtaiset asiat ja kampanjat:</strong> Tällä viikolla on laskiainen, onkohan ravintolassa tarjolla laskiaispullia?</li> <li><strong>Aukioloajat: </strong>Mihin asti iltapäivään voin käydä lounastamassa?</li> <li><strong>Yhteystiedot:</strong> Miten saan ravintolaan yhteyttä?</li> <li><strong>Sosiaalinen media:</strong> Onkohan ravintolalla Facebook-tiliä?</li> </ul><blockquote><p>Aromi eRuokalistan tärkeänä suunnitteluveturina on toiminut oikean ja ymmärrettävän ruokatiedon välittäminen ruokailijalle ajasta ja paikasta riippumatta.</p> </blockquote> <p>Useimmat ruokapalvelutoimijat tarjoavat ateriatietoa ruokailijoille ja tarvittaessa heidän omaisilleen. Usein ruokalistat kuitenkin syötetään useaan eri kanavaan manuaalisesti, puhumattakaan muista ruokailijaa kiinnostavista ruokatiedoista. Olemme kehittäneet Aromin eRuokalistaa asiakkaidemme toiveita kuunnellen. Tärkeänä suunnitteluveturina on toiminut oikean ja ymmärrettävän ruokatiedon välittäminen ruokailijalle ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi viestinnän pitäisi olla ravintolan henkilökunnalle mahdollisimman vaivatonta.</p> <p>eRuokalistan avulla asiakas pääsee tarkastelemaan tarjolla olevia ruokia sekä ruokalajien ravintoarvoja, allergeeneja ja ravitsemuslaatua verkosta esimerkiksi mobiililaitteella, jonne ne päivittyvät suoraan keittiön ruokalistalta. Ekologista ruokaa suosivat näkevät heti symbolien avulla, onko ruokalajissa käytetty esimerkiksi satokauden tuotteita tai luomutuotteita. Lisäksi eRuokalista toimii ravintolan viestintäkanavana, jossa voi esimerkiksi julkaista ajankohtaiset kampanjat ja uutiset.</p> <p>Näytetään ruokailijoille se, mitä he haluavat tietää ja tehdään se ruokapalvelulle mutkattomaksi!</p> <p><strong><a href="/fi/tuoteratkaisut/aromi/e-ruokalista">Lue lisää Aromi eRuokalistasta.</a></strong></p> <hr /><p><strong><span>Lataa <a href="https://www.cgi.fi/opas-ruokapalvelujen-digitalisointiin"><span>Ruokapalvelupäällikön opas</span></a>: Näin johdat ruokapalvelua tehokkaasti tiedon pohjalta. Ota selvää, miten <a href="https://www.cgi.fi/tuoteratkaisut/aromi"><span>Aromi</span></a> vastaa ruokapalvelutoimialan tulevaisuuden haasteisiin.</span></strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 /fi/lataa/ruokapalvelupaallikon-opas" data-entity-type="media" data-entity-uuid="084b5ba9-9a19-4685-b1e3-192c71d25177" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/lataa/ruokapalvelupaallikon-opas"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/ruokapaallikon_opas_kuvalinkki.jpg" alt="Nain-johdat-ruokapalvelua-tehokkaasti-tiedon-pohjalta" title="Ruokapaallikonopas" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 02/20/2019 - 07:43</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title">Comments</h2> <article data-comment-user-id="0" id="comment-160" class="js-comment"> <mark class="hidden" aria-hidden="true" data-comment-timestamp="1565163776"></mark> <div> <div class="field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Hienosti tehty ??❤️</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=160&amp;1=default&amp;2=fi&amp;3=" token="qGZ90HogWDHDOFxEmlUVPt4GWU1oi9rNWzGYKf0Z3j8"></drupal-render-placeholder> </div> <footer> <article class="profile"> </article> <p>Submitted by <span>Matias</span> on 21.02.2019</p> </footer> </article> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=94442&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="79Ey5x37Euq-xGfMTTS_H86oJ9H64lXudz2fe6J5lgQ"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 20 Feb 2019 13:43:44 +0000 niko.levonen@cgi.com 94442 at https://www.cgi.fi Neljä askelta paikkatiedosta liiketoimintahyödyksi — Osa 2 https://www.cgi.fi/fi/blogi/nelja-askelta-paikkatiedosta-liiketoimintahyodyksi-osa-2 <span>Neljä askelta paikkatiedosta liiketoimintahyödyksi — Osa 2</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Toisin kuin timantit, tieto ei ole ikuista. Se muuttuu ja muokkautuu. Niin liiketoiminnassa kuin elämässä yleensä, käytettävissä olevan tiedon toivoisi aina olevan mahdollisimman oikeaa, ajantasaista ja luotettavaa. Valitettavasti käytettävissä olevan tiedon oikeellisuuteen ei aina voi luottaa.</p> <p>Tämä blogikirjoitus on jatkoa blogisarjaan Neljä askelta paikkatiedosta liiketoimintahyödyksi, joka rakentaa polun <a href="/fi/paikkatieto">paikkatiedon</a> laadukkaammalle hyödyntämiselle osana organisaatioiden liiketoimintaa ja johtamista. Lue blogin <a href="/fi/blogi/nelja-askelta-paikkatiedosta-liiketoimintahyodyksi">ensimmäinen osa</a> tai hyppää suoraan kyytiin toisella askeleella!</p> <blockquote><p>Käytettävissä olevan tiedon toivoisi aina olevan mahdollisimman oikeaa, ajantasaista ja luotettavaa.</p> </blockquote> <h3>Toinen askel - tunnista virheellisen tiedon vaaran paikat</h3> <p>Toisinaan tieto on lähtökohtaisesti virheellistä, tai se voi muuttua sellaiseksi elinkaarensa aikana. Jos todellisuus muuttuu, mutta sitä kuvaava tieto ei, tieto vanhenee, ja vanhentunut tieto voi olla yhtä haitallista tai jopa haitallisempaa kuin jo alun perinkin virheellinen tieto. Myös löydettävyys määrittelee osaltaan tiedon arvon: täysin oikea ja ajantasainen tieto on hyödytöntä, mikäli sen olemassaolosta ei tiedetä. </p> <h3>Vaarana toiminnan tehottomuus ja virheelliset päätökset</h3> <p>Liiketoiminnasta riippuen virheellisen tiedon vaikutukset vaihtelevat vähäisestä valtaviin, mutta virheellisen ja/tai vanhentuneen tiedon käyttämisestä tuskin koskaan on hyötyä.</p> <p>Sijaintitiedon merkitys korostuu operatiivisen toiminnan onnistumisessa sekä sen suunnittelussa. Vaikka muut tiedot olisivat oikein, sijaintitiedon virheellisyys johtaa helposti kumuloituvaan tehottomuuteen. Jos esimerkiksi laitehuolto ohjautuu virheellisen sijaintitiedon vuoksi väärään paikkaan, voi oikean kohteen etsimiseen kulua paljonkin aikaa ja polttoainetta, kerta toisensa jälkeen. Etsimiseen käytetty aika kompensoidaan osittain siten, ettei oikeaa tietoa ajansäästösyistä kirjata järjestelmiin, jolloin sama tilanne on vastassa seuraavallakin kerralla. Ja sitä seuraavalla.</p> <p>Lopputuloksena asiakas maksaa harhailusta eikä tarvitsemastaan ja tilaamastaan palvelusta; palvelun asiakkaalleen tuottama arvo ja toiminnan kannattavuus kärsivät. Mutta mikäli tiedon aiheuttamaa toiminnan tehottomuutta ei tunnisteta, ei sille myöskään voi tehdä mitään.</p> <p>Konkreettisemmin ja myös selkeämmin tunnistettavaksi tiedon virheellisyys tulee toiminnan suunnittelua koskevissa päätöksissä, joissa virheelliselle sijaintitiedolle perustetut päätökset voivat muodostua hyvinkin kalliiksi. Rakennushanke esimerkiksi voi jo töiden käynnistyttyä törmätä maanalaisiin rakenteisiin, joiden olemassa olosta ei tiedetty suunnitteluvaiheessa tai joiden piti sijaita muualla: löytyneet rakenteet saattavat kuitenkin pakottaa muuttamaan jo tehtyjä suunnitelmia merkittävästi, hidastaen tai pahimmassa tapauksessa estäen hankkeen etenemisen kokonaan, ja saattavat lisäksi johtaa myös huomattaviin lisäkustannuksiin.</p> <p>Näiden tilanteiden välttämiseksi lähtötietojen varmistamiseen saattaa kulua liiketoiminnasta ja sen laajuudesta riippuen 30%, jopa 60% toiminnan suunnitteluun käytettävästä ajasta, lisäten toiminnan tehottomuutta omalta osaltaan. </p> <p>On myös muistettava, että virheellisestä tiedosta aiheutuvat haitat eivät aina ole pelkästään taloudellisia, vaan saattavat kohdistua myös suoraan ihmisten henkeen ja turvallisuuteen. Voi siis miettiä, mitä tapahtuu, jos pelastustoimella on virheellistä tietoa esim. asuinrakennuksen sijainnista tai sinne pääsystä. Silloin materiaaliset menetykset voivat olla pientä inhimillisten menetysten rinnalla. </p> <blockquote><p>Virheellisen ja/tai vanhentuneen tiedon käyttämisestä tuskin koskaan on hyötyä.</p> </blockquote> <h3>Näin löydät tien laadukkaan tiedon äärelle</h3> <p>Tiedon laatuun kannattaa siis herätä ennen kuin koituu suuria vahinkoja. Se ei kuitenkaan parane itsestään eikä toivomalla, vaan vaatii aktiivisia toimenpiteitä. Tiedon laatua ei paranneta pelkästään teknisillä ratkaisuilla, vaan ennen kaikkea ottamalla tiedon hallinta kiinteäksi osaksi liiketoimintaa ja määrittämällä tiedon hallinnalle prosessi ja omistajat, sekä organisoimalla tiedon hallinta varmistamaan tiedon laadukkaana säilyminen.</p> <p>Oma missioni on auttaa organisaatioita tuottamaan laadukkaampia palveluita sekä tekemään laadukkaaseen tietoon perustuvia päätöksiä liiketoiminnassaan. Tässä blogisarjassa jatkan sijaintitiedon hyödyntämisen saloihin pureutumista vielä kahden postauksen verran. Voit odotella niiden julkaisua, tai jos tunnistat jo nyt liiketoimintatiedossasi piilevät virheellisyyden vaarat, ota suoraan yhteyttä ja katsotaan, mitä sijaintitiedolla voidaan saavuttaa!</p> <p><em>Lue blogisarjan ensimmäinen osa <a href="/fi/blogi/nelja-askelta-paikkatiedosta-liiketoimintahyodyksi">tästä</a>.</em></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 02/13/2019 - 09:00</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=94337&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="aVD5AqJGlGzia38THZvyRha5p6VMkCf4iG2Kwk00Nlo"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 13 Feb 2019 15:00:25 +0000 niko.levonen@cgi.com 94337 at https://www.cgi.fi Sairaalahuollon työvuorosuunnittelusta kohti päivittäistä työn suunnittelua, ohjausta ja seurantaa https://www.cgi.fi/fi/blogi/sairaalahuollon-tyovuorosuunnittelusta-kohti-paivittaista-tyon-suunnittelua-ohjausta-ja-seurantaa <span>Sairaalahuollon työvuorosuunnittelusta kohti päivittäistä työn suunnittelua, ohjausta ja seurantaa</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Terveydenhuollossa henkilöstön oikea resursointi on tärkeää, jotta osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.</strong></p> <p>Harvalla ihmisellä työnteko koostuu pelkästään työvuorosta, jossa työntekijä tekee tismalleen yhtä ja samaa työtehtävää koko työvuoron ajan. Työvuoro koostuu usein useista erilaisista työtehtävistä, joiden suunnittelu ja ohjaus ovat tärkeässä roolissa, niin koko organisaation suoriutumisen, asiakkaan kokemuksen, kuin yksilön työssäjaksamisen kannalta. </p> <p> </p> <h3>Näin suunnittelet työvuoron tehtävät sairaalahuoltajalle </h3> <p>Kuvittele, että sairaalahuoltaja saisi työtehtävänsä ja sitä varten tarvittavat tiedot suoraan puhelimeensa. Enää päivittäistä työnsuunnittelua ei tarvitsisi tehdä paperilapuille vaan kaikki tieto töistä olisi helposti nähtävillä. </p> <p>Työnohjaaja voisi seurata juuri tämän hetken työtilannetta järjestelmästä ja reagoida äkkinäisiinkin muutoksiin nopeasti, vaikka tasaamalla työkuormaa. Tieto muutoksista välittyy suoraan puhelimeen tai tablettiin.</p> <p>Mobiilisovelluksesta he voivat nähdä reaaliaikaisesti omat työtehtävänsä, lisätä uusia töitä (esimerkiksi vuoteen siivous), vaihtaa työtehtäviä kollegojen kanssa, kirjata työt tehdyksi ja viestiä esimiesten, työjohtajan tai kollegojen kanssa. Myös työaikaleimaukset voidaan tehdä sovelluksessa ja toteutuneet työaikaleimaukset siirtyvät suoraan palkanmaksuun.</p> <blockquote><p>Kuvittele, että sairaalahuoltaja saisi työtehtävänsä ja sitä varten tarvittavat tiedot suoraan puhelimeensa.</p> </blockquote> <p> </p> <h3>Myös lääkärit ja hoitajat hyötyvät</h3> <p>Oikeilla työkaluilla voidaan helpottaa työnohjausta ja työtehtävien organisointia, myös lääkärien ja muun hoitohenkilökunnan osalta. Tieto kierron huoneista, asiakkaista ja tehtävistä voidaan vastaavasti tuoda halutessa suoraan lääkärin tai hoitajan käyttöön mobiilisti.</p> <p> </p> <h3>Työvuorot taustalla päivä tason suunnitelmissa ja toteumissa</h3> <p>Suurin osa sairaanhoitopiirin ja kuntasektorin työvuoroista suunnitellaan siihen erikoistuneella <a href="/fi/tuoteratkaisut/titania">Titania-sovelluksella</a>. Titania huomioi tarvittavan työehtosopimukset, lainsäädännön, pätevyydet, toiveet ja paljon muita tekijöitä, joiden pohjalta työvuorot suunnitellaan ja palkat maksetaan.</p> <p>Työvuorosuunnittelun rinnalle voidaan ottaa käyttöön <strong>Titania Työnohjaus </strong>-sovellus, jolla esimies tai työnohjaaja voi suunnitella työtehtävät työntekijälle. Työtehtävät voivat olla säännöllisiä töitä, esimerkiksi ruokahuoltoon tai puhtaanapitoon liittyviä työtehtäviä.</p> <p>Iso osa töistä on kuitenkin ennalta suunnittelematonta työtä, esimerkiksi potilaskuljetukset, vuodehuollon ja leikkaussalin siivoustyöt, jotka saadaan sovelluksella myös täysin läpinäkyväksi. Työvuorotiedot ja työtehtävien tilanne ovat reaaliaikaisesti nähtävillä sovelluksessa. </p> <p>Seuraavan työvuorojakson työvuorosuunnittelukin on sujuvaa, kun henkilöiden ja kohteiden todellinen työmäärä on helposti esimiehellä nähtävissä. Toiminnasta muodostuvan datan pohjalta sairaalahuolto voi johtaa toimintaansa tiedolla.</p> <p> </p> <h3>Optimointi ja automaatio – tulevaisuus on jo täällä</h3> <p>Kiinnostaisiko kuulla, miten työnsuunnittelu voidaan myös automatisoida optimointitoiminnolla, joka huomioi muun muassa työvuorot, työn sijainnin, työntekijän osaamiset, pätevyydet, rajoitteet? <a href="mailto:titania.info.fi@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">Ota yhteyttä</a>!</p> <p> </p> <p><strong>Pysy ajan tasalla digitaalisen HR:n ja työvuorosuunnittelun uusimmista uutisista tilaamalla <a href="/hr-uutiskirje">HR-uutiskirje</a>! </strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="/hr-uutiskirje" data-entity-type="media" data-entity-uuid="18a43995-37ff-4923-b57d-39f1a6a7172f" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/hr-uutiskirje"> <img src="/sites/default/files/cgi-hr-uutiskirje-cta.png" alt="Tilaa HR-uutiskirje" title="Tilaa HR-uutiskirje" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Tue, 02/12/2019 - 02:26</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=94311&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="AL_mdtm5EvaAVCH3jW1DNUAQ1thheBCbGRiU-S7fqOE"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Tue, 12 Feb 2019 08:26:27 +0000 niko.levonen@cgi.com 94311 at https://www.cgi.fi Onnistuneen IT-ulkoistuksen metsästäjät – osa 2: IT-ulkoistuksen ohjaus ja johtaminen https://www.cgi.fi/fi/blogi/onnistuneen-ulkoistuksen-metsastajat-osa-2-it-ulkoistuksen-ohjaus-ja-johtaminen <span>Onnistuneen IT-ulkoistuksen metsästäjät – osa 2: IT-ulkoistuksen ohjaus ja johtaminen</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>IT:n ulkoistaminen ymmärretään monella eri tavalla. Siksi myös asiakkaan ja toimittajan vastuut ja velvoitteet vaihtelevat tapauskohtaisesti. Yrityksen kannattaakin pohtia, miten strategisen kumppanin toiminta näkyy päivittäisessä arjessa.</strong></p> <p>Yleistyksenä voidaan sanoa, että ulkoistaminen on helppoa, mutta sen ohjaus ja johtaminen on huomattavasti haastavampaa. Asiakkaan strategisista lähtökohdista ponnistava muutos rakentuu monesti kustannussäästöjen ja tehokkuuden lisäämisen ympärille, mutta yhtä tärkeää on keskittyä palvelun laatuun, toimittajan suorituskykyyn ja avoimeen seurantaan. Palvelun hintatason ja sen hallinnan ohella myös nämä seikat on syytä määrittää riittävän tarkasti ulkoistussopimuksen tekemisen yhteydessä.</p> <blockquote><p>Monista luuloista poiketen IT:n kehittäminen ei aina edellytä valtavaa disruptiota.</p> </blockquote> <p>Valveutunut asiakas pystyy vaikuttamaan ulkoistetun IT:n tulevaisuuteen kysymällä rohkeasti toimittajan näkemyksiä yhteistyön ja eri palveluista muodostuvan ekosysteemin kehittämisestä pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä. Lisäksi on hyvä saada selville, miten valittu kumppani johtaa ja operoi palvelukokonaisuuteen liittyviä kolmansia osapuolia. Löytyvätkö toimittajalta ne kyvykkyydet, jotka ovat asiakkaan IT:n ja liiketoiminnan kannalta kriittisiä avaintekijöitä?</p> <p>IT:n ulkoistuksessa suuret linjat korostuvat, mutta toimittajalla on oltava myös riittävät valmiudet pienempien innovaatioiden tuottamiseen. Monista luuloista poiketen IT:n kehittäminen ei aina edellytä valtavaa disruptiota. Tuloksia voidaan saavuttaa arkisilla parannuksilla ja toiminnan virtaviivaistamisella. Sitä varten toimittajalta on löydyttävä syvällinen ymmärrys toimialasta ja sen kehityksen suunnasta. Kaiken kaikkiaan aidosti strategisen kumppanuuden aikaansaaminen vaatii tiivistä ja molemminpuoliseen luottamukseen pohjautuvaa yhteistyötä sekä governance-mallin mukaista johtamista.</p> <blockquote><p>Onnistunut ulkoistus on voitto kaikille osapuolille</p> </blockquote> <p>Kuulostaa helpolta, mutta monessa yrityksessä suurimmaksi haasteeksi muodostuu vastuun luovuttaminen toimittajalle. Kun ulkoistaminen on tehty ja yhteiset pelisäännöt ja mittaus- sekä kehittämistoimet on määritelty, haluaa asiakas edelleen istua tiukasti kuskin paikalla. Asetelma kertoo paljon siitä, miten hyvin ulkoistamisessa on loppujen lopuksi onnistuttu.</p> <p>On tärkeä muistaa, että onnistunut ulkoistus on voitto kaikille osapuolille. Asiakkaan huoli yhteistyön jatkuvuudesta ja tietopääoman palautumisesta mahdollisen toimittajanvaihdoksen yhteydessä on luonnollista, mutta se on varmistettavissa sopimusteknisesti. Jos toimittajan valinta on osunut nappiin ja yhteistyön suuntaviivat ovat selvillä, kannattaa asiakkaan opetella laskemaan irti ratista. Se vaatii rohkeutta, mutta strategisella kumppanuudella saavutettavat edut puoltavat moninkertaisesti kyseisen harppauksen ottamista.</p> <p><em>CGI:n <a href="/fi/hallinnoidut-it-palvelut">hallinnoitujen IT-palvelujen portfolio</a> kattaa koko IT-ympäristön toimittamisen palveluna sovellusylläpidosta, infrastruktuuripalveluiden ylläpidosta, Service Desk palvelusta aina tietoturvapalveluihin, sekä palveluekosysteemin hallintaan.</em></p> <p><strong><em>Tiedätkö mihin yritykset panostavat digitaalisessa transformaatiossa juuri nyt? Tutustu<a href="https://www.cgi.fi/fi/cgi-client-global-insights"> CGI Client Global Insights -tutkimukseen</a>, johon haastattelimme yli 1500 asiakasyrityksiemme johtajaa heidän liiketoiminta- ja IT-prioriteeteistaan.</em></strong></p> <p><strong>Lue myös</strong></p> <ul><li><a href="/fi/blogi/onnistuneen-it-ulkoistuksen-metsastajat-osa-1-kohti-helpompaa-it-ulkoistusta">Kohti helpompaa IT-ulkoistusta</a></li> <li><a href="/fi/ratkaisu-lehti/2-2019/pilvi-yleistyy-ulkoistuksissa">Pilvi yleistyy ulkoistuksissa</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 02/06/2019 - 04:06</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=101419&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="4LZBQzcneeBPEnIm8K9VWb_iF4Tg__mfociYe2DzrfE"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 06 Feb 2019 10:06:49 +0000 niko.levonen@cgi.com 101419 at https://www.cgi.fi DevOps-malli tutuksi pelillistämisen avulla https://www.cgi.fi/fi/blogi/devops-malli-tutuksi-pelillistamisen-avulla <span>DevOps-malli tutuksi pelillistämisen avulla</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Tuntuuko, että toimintatapoihin tulisi saada tehokkuutta? Ehkä DevOps-malli voisi auttaa? Mitäpä jos tekisit DevOps-toimintamallin periaatteet tutuiksi hauskalla ja opettavaisella tavalla ryhmätyön kautta. </strong></p> <p>Myyntijohtaja ja IT-palvelutoimintojen päällikkö ovat uppoutuneet tiukkaan keskusteluun. Yrityksen kassajärjestelmä on kaatunut, eikä kauppoja pystytä tekemään. Vian vaikutukset tulokseen ja osakekurssiin ovat mittavia. Toisaalta ongelman korjaaminen vaarantaa tärkeän projektin aikataulun. Toimitusjohtaja tarkkailee huolestuneena tilannetta. Kriittisen projektin on onnistuttava, mutta myös myyntitavoitteiden on pidettävä. Mikä neuvoksi?</p> <p>Joukko asiantuntijoitamme osallistui <strong>The Phoenix project</strong> –simulaatiopeliin. Ryhmissä koettiin laidasta laitaan erilaisia tunteita; hämmennystä, ahaa-elämyksiä, turhautumista ja onnistumista.</p> <blockquote><p>Minä en kyllä tiedä yhtään missä tilanteessa meidän projekti on</p> <h4>– Henkilöstöjohtaja</h4> </blockquote> <p>Simulaatiossa Parts Unlimited –yhtiö on joutunut vaikeuksiin. Organisaation eri tehtävissä toimivat pelaajat yrittävät pelastaa vaikeuksiin joutunutta yritystään toteuttamalla tärkeää Feeniks-projektia samalla kun ongelmat, muut projektit, yllätykset ja haasteet toisensa perään sekoittavat toimintaa.</p> <p>Simulaatio pohjautuu Gene Kimin samannimiseen kirjaan ja se opettaa <a href="/fi/devops">DevOps</a>-ajattelun periaatteita konkreettisesti ja esimerkkien kautta. Peli noudattaa mainiosti kirjan henkeä, mutta tarjoaa silti yllätyksiä kirjan lukeneillekin. Pelissä pääsee kosketuksiin työnhallinnan ja muutoksiin reagoimisen, palautteen ja jatkuvan parantamisen sekä yhteistyön ja läpinäkyvyyden kanssa.</p> <blockquote><p>Nyt minä ymmärrän, miten meidän flow menee</p> <h4>– IT-palveluiden päällikkö</h4> </blockquote> <p>DevOps on eräs viime vuosien merkittävimmistä uusista toimintamalleista. DevOps rakentuu Lean-Agile-ajattelulle ja pyrkii rakentamaan toimintamallin, jossa liiketoiminta, sovelluskehitys ja IT-palvelut tuottavat yhdessä arvoa nopeammin ja mahdollisimman virheettömästi. Näin DevOps-menetelmien, tai –ajattelun, käyttöönotto lisää merkittävästi tehokkuutta ja tuo huomattavia säästöjä. </p> <blockquote><p>Tätä ei ole helppo toteuttaa meidän organisaatiossa</p> <h4>– Myyntijohtaja</h4> </blockquote> <p>The Phoenix project on hyvä tapa tehdä DevOpsin periaatteet tutuksi ryhmätyön kautta. Pelaaminen ei edellytä aiempaa tietoa Leanista tai Devopsista, vaan käsitteet tulevat tutuiksi simulaation aikana. Ota yhteyttä, niin toteutamme Phoenix Project –simulaatiopelin omalle organisaatiollesi. DevOpsiin liittyen tutustu myös siihen,<a href="https://blog.oppia.fi/2018/08/10/devops-kuinka-varmistaa-yrityksen-arvontuotto-ohjelmistokehityksessa/" target="_blank"> kuinka varmistaa yrityksen arvontuotto ohjelmistokehityksessä</a>.</p> <p><em>Perttu työskentelee ketterien menetelmien valmentajana, asiantuntijana sekä kouluttajana. Pertun tavoitat osoitteesta <a href="mailto:perttu.mikkonen@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">perttu.mikkonen@cgi.com</a>. </em></p> <p><em>P.S. Ai mitenkö simulaatiossa kävi? Ongelmat ratkaistiin ja korjaukset sekä projekti toteutettiin onnistuneesti. Vaikka peliin osallistuneet ryhmät eivät virallisesti kilpailleetkaan keskenään, parhaan tuloksen saavuttanut ryhmä juhli kuin maailmanmestaruutta konsanaan. Ei ihan tavallinen luokkahuonekoulutus siis! Mutta miten kaikki onnistui, se pitää selvittää itse pelaamalla.</em></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 01/30/2019 - 05:21</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=94121&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="sLgjAcpToo3B16lfW5IyaHM0_G4i6pjv4SyCSYd6WlE"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 30 Jan 2019 11:21:20 +0000 niko.levonen@cgi.com 94121 at https://www.cgi.fi Sujuvampi tulliasiointi alkaa tullivarastoinnin ilmoittamisen sähköistämisellä https://www.cgi.fi/fi/blogi/sujuvampi-tulliasiointi-alkaa-tullivarastoinnin-ilmoittamisen-sahkoistamisella <span>Sujuvampi tulliasiointi alkaa tullivarastoinnin ilmoittamisen sähköistämisellä</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Tullivarastoinnin ilmoittaminen ei ole tähän mennessä ollut mahdollista sähköisesti, mutta 1.6.2019 se sähköistetään kokonaan. Siirtyminen sähköiseen ilmoittamiseen on pakollista kaikille tullivaraston ilmoituksia antaville, ja tämä muutos on ennen kaikkea positiivinen jokaiselle osapuolelle.</strong></p> <p>Muutoksen tullessa voimaan, tullivarastoinnin ilmoittamista ei tehdä enää SAD-lomakkeella, vaan ilmoitukset on annettava jatkossa sähköisesti uudistuneen EU:n tullilainsäädännön mukaisilla sanomilla. </p> <p>Koska kyseessä ei ole vapaaehtoinen siirtyminen uusiin toimintatapoihin, saattaa se aluksi tuntua toimintaa hidastavalta pakolliselta pahalta. Tilanne ei kuitenkaan ole tämä. Kun päätökset siitä, mikä organisaationne kannalta paras tapa sähköisten ilmoitusten toimittamiseen on tehty ja se on otettu käyttöön, huomaatte mitä tarkoitan muutoksen positiivisuudella. </p> <blockquote><p>Ilmoitukset on annettava jatkossa sähköisesti uudistuneen EU:n tullilainsäädännön mukaisilla sanomilla.</p> </blockquote> <h3>Sähköistämisen edut kuuluvat kaikille</h3> <p>Yksi hyvistä, ellei paras osa muutoksesta tulee tässä: sähköisellä tullivaraston ilmoittamisella yritys voi useissa tilanteissa korvata rajalta tehtävän passituksen. Tullivaraston ilmoittamista voidaan nopeuttaa ja automatisoida huomattavasti, kun paperilla ilmoittaminen loppuu. Näin tavarat ja kuljetukset saadaan nopeammin perille määränpäähänsä, joten kaikkien osapuolten aikaa ja resursseja säästyy.</p> <p>Muutoksen tullessa voimaan jo kesäkuussa, suosittelen varautumisen aloittamista jo tänään. Optimaalisin tilanne yrityksen kannalta on se, että käytössä on järjestelmä, jossa voidaan hoitaa kaikki tulliasiointi. Silloin tieto on hyödynnettävissä ja jatkojalostettavissa eri tullauksen vaiheissa ja parhaimmillaan myös muussa kuljetusketjussa sekä laskutuksessa, jolloin säästö manuaalisen työn määrässä voi olla huomattava. Kun käytössä on tullaukseen sopiva järjestelmä, tallentuu kaikki data organisaatiolle ja se on hyödynnettävissä helposti.</p> <h3>Olemme vahvasti mukana muutoksessa</h3> <p>Tulli on valinnut CGI:n yhdessä asiakkaamme, Backman-Trummer –konserniin kuuluvan Rauanheimon kanssa netti-ilmoittamisen pilottiin. Pilotin tulos on valmis huhtikuussa, ja kesäkuussa muutos tuleekin jo voimaan. Aikataulu on nopea, mutta olemme valmistautuneet siihen.</p> <p>CGI:n ratkaisu niin tullivarastoilmoittamiseen kuin muuhunkin tulliasiointiin on <a href="/fi/tuoteratkaisut/it4cargo"><strong>IT4Cargo</strong></a>, joka vastaa kaikkiin tulliasiointitarpeisiin Suomessa. Pilvipalvelunakin saatava IT4Cargo on kokonaisvaltainen ratkaisu tulliasioinnin lisäksi myös kuljetusten hallintaan ja logistiikan muihin prosesseihin. Ratkaisumme on suunniteltu helposti integroitavaksi, ja se voi toimia yrityksesi toiminnanohjausjärjestelmänä tai sulautua osaksi olemassa olevaa ekosysteemiäsi. IT4Cargon yksi keskeinen vahvuus on myös CGI:n laaja tarjooma ja osaaminen useilla toimialoilla, joten asiakas voi yhdistää palveluita yhdeksi kustannustehokkaaksi kokonaisuudeksi.</p> <blockquote><p>Tulli on valinnut CGI:n yhdessä asiakkaamme, Backman-Trummer –konserniin kuuluvan Rauanheimon kanssa netti-ilmoittamisen pilottiin.</p> </blockquote> <h3>Tullauksen uudet tuulet eivät pysähdy tähän</h3> <p>Tulli ja tullaus elää nyt jatkuvassa muutoksessa. Tullivarastoinnin ilmoittamisen sähköistyminen on lähtölaukaus suuremmalle sanomauudistukselle. Uusia tulli-ilmoittamisen vaatimuksia aletaan soveltaa, kun EU-tasolla määritetyt uudistetut ilmoitusjärjestelmät otetaan käyttöön vaiheittain. Tämän hetkisen aikataulun mukaan Suomessa otetaan käyttöön uudistetut ilmoitukset tuonnin ja väliaikaisen varastoinnin osalta vuonna 2020 ja viennin ja passituksen osalta vuosina 2021‒2023.Tullivarastosanoma on ensimmäinen sanoma, joka noudattaa tätä tulossa olevaa standardia. Kirjoitan tästä aiheesta lisää seuraavissa blogeissani.</p> <p><em>Kirjoittaja vastaa CGI:n kuljetuslogistiikan asiakkuuksista sekä tiimistä, joka kehittää, ylläpitää ja tarjoaa tuen kuljetusten hallinnan ja tulliasioinnin ratkaisulle <a href="/fi/tuoteratkaisut/it4cargo">IT4Cargolle</a>.</em><br />  </p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 01/23/2019 - 04:56</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=93961&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="bpCtL2XEsFHlxMCCpo-eEhc04rgQT1JK5_-pBdDXi3M"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 23 Jan 2019 10:56:40 +0000 niko.levonen@cgi.com 93961 at https://www.cgi.fi Bug Bounty – Tietoturva-alan Uber https://www.cgi.fi/fi/blogi/bug-bounty-tietoturva-alan-uber <span>Bug Bounty – Tietoturva-alan Uber</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Verkkosivuilta löytyy lähes aina tietoturvaongelmia ja -aukkoja. Melkein sama pätee verkkosovelluksiin, joita testataan kuukausia etukäteen ennen sovelluksen julkaisua. Kuinka varmistaa tietoturvaongelmien minimointi ja huolehtia yrityksen sekä asiakkaiden yksityistietojen turvallisuudesta nykyaikaisella tavalla?</strong></p> <p>Jokainen meistä haluaa olla turvassa datansa kanssa. Kukapa ei, data on arvokasta niin yksityisille henkilöille kuin yrityksillekin. Sen vuoksi on tärkeää, että datan turvallisuudesta huolehditaan mahdollisimman vahvoilla sovellustestauksilla. </p> <p>Perinteisesti verkkosovelluksia testataan esimerkiksi kolmen kuukauden ajanjakson aikana käyttämällä sovitun määrän henkilöresursseja testaukseen. Tänä aikana sovelluksessa olevat ongelmat pyritään löytämään ja korjaamaan. Tarkistustyö on kiinteähintainen, ja testaajille maksetaan käytetystä ajasta.</p> <p>Tämä perinteinen menetelmä on hidas (ja tylsä) nykypäivän mahdollisuuksiin nähden. Kiinteässä ajassa ei ole mahdollista löytää kaikkia ongelmia ja haavoittuvuuksia. Aina jää jäljelle jotain, mitä ei tunneta tai tiedetä. Vaikka tämä onkin tiedostettu jo pitkään, on jäännösriski vain hyväksytty, koska jatkotestaaminen olisi liian kallista.</p> <blockquote><p>Bug Bounty -ohjelmalla saadaan tuotettua huomattava lisävarmuus liiketoiminnan jatkuvuudelle.</p> </blockquote> <h3>Sadattuhannet hakkerit ratkovat jatkuvasti uusia haavoittuvuuksia</h3> <p>Sovelluksiin, sivuihin ja näiden komponentteihin tulee parhaimmillaan kuukausittain uusia päivityksiä, joiden mukana ympäristöön voi tulla myös uusia haavoittuvuuksia. Bug Bounty -ohjelma on yksi ratkaisu ongelmaan. Ohjelmaan osallistuu ympäri maailman jopa 300 000 hakkeria, jotka etsivät jatkuvasti haavoittuvuuksia. Löydöksistä maksetaan palkkio käytetyn ajan sijaan.</p> <p>Bug Bounty mullistaa koko tietoturva-alaa tekemällä tietoturvatestaamisesta jatkuvan prosessin. Sen avulla on mahdollista päästä käsiksi ongelmiin, joita perinteisessä testaamisessa ei löydetä. Jatkuvalla tietoturvatestaamisella jokaiselle julkaistavalle päivitykselle tehtyä auditointia voidaan keventää ja varmistaa huomattavasti parempi tietoturvataso. Ohjelmaa ei tarvitse aloittaa suoraan julkisena eli kaikille hakkereille avoimena, vaan aluksi voidaan käyttää kutsu-ohjelmaa, johon vain kutsutut hakkerit pääsevät mukaan. Näin varmistetaan pehmeä alku ja kerätään luottamusta ohjelmaan. Kun kypsyystaso on tarpeeksi korkea, voidaan ohjelma muuttaa julkiseksi. Tällöin kaikilla 300 000 hakkerilla on pääsy ohjelmaan.</p> <p>Suomessa Bug Bountyn hyödyntämisen ja tunnetuksi tekemisen kärjessä on kulkenut LähiTapiola Leo Niemelän vetämänä. Leo <a href="/fi/ratkaisu-lehti/3-2018/lupa-hakkeroida">on ottanut menestyksekkäästi Bug Bounty -ohjelmasta irti liiketoiminnalle kaiken hyödyn</a>, sekä tehnyt Bug Bountya tunnetuksi koko maassa aktiivisella toiminnallaan. Lähitapiola järjestää vuosittain Bug Bountyn ympärillä Hack Day -päivän. Tässä tapahtumassa hakkerit kerääntyvät Lähitapiolan tiloihin ja etsivät ongelmia syvältä ympäristöstä, johon heillä ei muuten olisi suoraa pääsyä. Kokemuksia viime Hack Daysta voit lukea <a href="https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/uutishuone/uutiset-ja-tiedotteet/uutiset/uutinen/1509554822348%C2%A0" target="_blank">täältä</a>.</p> <p>Yrityksen liiketoiminta on useilla organisaatioilla suurimmaksi osaksi julkisen verkkopinnan varassa. Bug Bounty -ohjelmalla saadaan tuotettua huomattava lisävarmuus liiketoiminnan jatkuvuudelle.</p> <p>Tietoturvaongelmien ja -aukkojen löytäminen ja hyväksikäyttö ovat ainoastaan resurssikysymyksiä potentiaaliselle hyökkääjälle. Mitä enemmän aikaa ja vaivaa hyökkäys vaatii, sitä epätodennäköisempää panostus pahantahtoisen hakkerin puolelta on. Bug Bounty -ohjelman piirissä olevaa potentiaalista kohdetta on tutkittu jo siinä määrin, että helppoa hyväksikäytettävää elementtiä on äärimmäisen vaikeaa löytää. Tällöin kohde on myös huomattavasti paremmin turvattu.</p> <p>Pahimmat Bug Bounty -ohjelman vastustajat pelkäävät hakkereiden päästämistä ”vapaasti sivujemme kimppuun”. Taustalla heijastuu ajatusmalli, jossa ongelmia ei saa etsiä eikä haluta tuoda esiin. Sovellukset ja sivustot ovat kuitenkin avoimia hakkereille vaikka heille ei lupaa annettaisi. Bug Bountyn avulla hyväntahtoiset hakkerit ilmoittavat haavoittuvuuksista ennen kuin niitä käytetään hyväksi. Näin ongelma korjataan ajoissa ja tuhoa ei ehdi tapahtua.</p> <p>Hakkereille maksettava palkkio löydöksistä tulee vastata löydöksen vakavuutta, sekä potentiaalisesti aiheutuvia seurauksia liiketoiminnalle jos haavoittuvuutta käytetään hyväksi. Näin varmistetaan löydöksen olevan aina arvokkaampi kuin maksettava summa ja maksut perustuvat selkeään kaavaan.</p> <p><em>Kiinnostuitko kuulemaan lisää Bug Bounty -ohjelmasta tai yleisesti kyberturvallisuudesta? Julkaisimme juuri <a href="/fi/lataa/kyberturvallisuuden-tila-suomessa-2018" target="_blank">Kyberturvallisuuden tila Suomessa 2018</a> -tutkimusraportin ja keskustelen mielelläni aiheesta kanssasi lisää, voit lähettää soittopyynnön <a href="mailto:jussi.metsankyla@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">sähköpostiini</a>. </em></p> <p><strong>Kirjoittaja työskentelee CGI:llä kyberturvallisuuden asiantuntijana. Jussin tavoitat osoitteesta <a href="mailto:jussi.metsankyla@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">jussi.metsankyla@cgi.com</a>.</strong></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 01/14/2019 - 06:17</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=93790&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="6s_93RzIERwMYDSJUzF9PASQIP5nkX4ONvehVZ6r0ks"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 14 Jan 2019 12:17:08 +0000 niko.levonen@cgi.com 93790 at https://www.cgi.fi Neljä askelta paikkatiedosta liiketoimintahyödyksi https://www.cgi.fi/fi/blogi/nelja-askelta-paikkatiedosta-liiketoimintahyodyksi <span>Neljä askelta paikkatiedosta liiketoimintahyödyksi</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Sijaintiin liittyvää tietoa eli<a href="/fi/paikkatieto"> paikkatietoa</a> leimaa tällä hetkellä ajattelun ja toiminnan tasolla vahva kaksitahoisuus. </p> <p>Osoite- ja reitinhakupalveluiden lähes päivittäinen käyttö - paikkatietoa yksinkertaisimmillaan - on itsestäänselvyys useimmille ja parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva Paikkatietopoliittinen selonteko puolestaan korostaa paikkatiedon merkitystä yhteiskunnallisella tasolla. </p> <p>Tästä huolimatta liiketoiminnassa sijaintitiedon hyödyntämiselle ja sen hallinnalle uhrataan edelleenkin aikaa useimmiten vain välttämättömin ja paikkatiedon potentiaali liiketoiminnan kehittäjänä jää saavuttamatta lukuisissa organisaatioissa. Ristiriita on ilmeinen ja hämmästyttävä.</p> <p>Tämä kirjoitus aloittaa lyhyen blogien sarjan, jonka tavoitteena on antaa eväitä ja konkreettisia esimerkkejä paikkatiedon hyötyjen valjastamiseen liiketoiminnan suunnittelussa sekä johtamisessa.  </p> <blockquote><p>Paikkatieto on ennen kaikkea läpi muun tiedon leikkaavaa tietoa, ja juuri tämä tekee siitä erityisen.</p> </blockquote> <h3>Ensimmäinen askel - tunnistatko paikkatiedon?</h3> <p>Suurin haaste sijainnin tehokkaammassa hyödyntämisessä on se, että paikkatietoa ei useinkaan tunnisteta paikkatiedoksi, mikä tekee siitä näkymättömän ja siten helposti sivuutettavan. </p> <p>Paikkatiedon luonne on itsessään kaksitahoinen. Toisaalta sijainti on samanlaista dataa siinä missä kaikki muukin tieto, minkä vuoksi sitä tulee käsitellä, hallita ja ymmärtää samalla tavalla kuin mitä tahansa tietoa. <br /> Pelkän sijainnin merkitys kuitenkin on varsin vähäinen, ja valitettavan usein sijainnin mahdollisuuksia ei nähdä tätä ominaisuutta pidemmälle. </p> <p>Paikkatieto mielletään usein vain niiden toimialojen välineeksi, joiden tekemiseen liittyy voimakas maantieteellinen aspekti - logistiikka ja rakentaminen etunenässä. Kuitenkin, liiketoiminta lähes alalla kuin alalla yrittää parhaillaan löytää oman selviytymiskeinonsa kasvavan kilpailun, kiihtyvään tahtiin julkaistavien teknisten innovaatioiden ja markkinoiden hajaantumisen keskellä. </p> <p>Liiketoiminta digitalisoituu, alustat ovat jo nyt mullistaneet tiedon hyödyntämisen, toimijoiden riippuvuus toisistaan kasvaa ja asiakkaat liikkuvat herkemmin kuin koskaan ratkaisusta toiseen. Kaiken tämän taustalla ja ytimessä on digitaalisessa muodossa oleva tieto. Ja koska suurin osa tuosta tiedosta pitää sisällään viittauksen sijaintiin, mikä liiketoiminta voi rehellisesti sanoa, ettei se hyödy paikkatiedosta?</p> <p>Ensimmäinen askel kohti paikkatiedon muuntamista liiketoiminnan hyödyiksi onkin tunnistaa, missä paikkatieto organisaatiossasi piilee. </p> <h3>Miksi paikkatieto kannattaa ottaa käyttöön?</h3> <p>Paikkatieto on ennen kaikkea läpi muun tiedon leikkaavaa tietoa, ja juuri tämä tekee siitä erityisen. Ei siis sijainti, vaan mitä muuta sijaintiin liittyy, ja mitä nuo tiedot yhdessä mahdollistavat. Koska tiedon määrä jatkuvasti kasvaa, kasvaa myös paikkatiedon määrä: siksi viimeistään nyt on aika selvittää, mitä hyötyjä paikkatieto voi tuottaa omalle liiketoiminnalle.</p> <p>Tämä ei kuitenkaan tapahdu itsestään, eikä teknologia ratkaise kaikkea. Täysmittaisten hyötyjen sijaintitiedosta ulosmittaamiseen vaaditaan ennen kaikkea selkeää näkemystä paikkatietoon liittyvistä tavoitteista, suunnittelua, vastuun ottamista ja jakamista, toiminnan organisointia ja yhteistyötä, paikkatiedon sisällyttämistä yleiseen tiedon hallintaan – ja ymmärrystä paikkatietoon liittyvistä erityispiirteistä. </p> <p>Seuraavissa blogeissani tulen jakamaan loput kolme askelta paikkatiedon valjastamiseksi liiketoimintahyödyksi ja kertomaan konkreettisemmin, missä tilanteissa paikkatiedon ja siihen liittyvän toiminnan kehittäminen on erityisen kannattavaa, ja mitä hyötyjä sillä on mahdollista saavuttaa. Pysythän kuulolla!</p> <p><strong>Tutustu myös</strong></p> <ul><li><a href="/fi/blogi/nelja-askelta-paikkatiedosta-liiketoimintahyodyksi-osa-2">Neljä askelta paikkatiedosta liiketoimintahyödyksi osa 2</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Tue, 01/08/2019 - 05:33</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=93706&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="Y_od1Fa4rZYBemmiqabvK8AYn2QHo96Xf6zWd_ifkqk"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Tue, 08 Jan 2019 11:33:47 +0000 niko.levonen@cgi.com 93706 at https://www.cgi.fi Kyllä tekemällä oppii ja muut sanonnat, jotka eivät toimi organisaatiomuutoksen myllerryksessä https://www.cgi.fi/fi/blogi/kylla-tekemalla-oppii-ja-muut-sanonnat-jotka-eivat-toimi-organisaatiomuutoksen-myllerryksessa <span>Kyllä tekemällä oppii ja muut sanonnat, jotka eivät toimi organisaatiomuutoksen myllerryksessä</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kun uusia menetelmiä otetaan käyttöön, muutokseen osallistuvien henkilöiden kouluttaminen on tärkeää. Kyllä tekemällä oppii, saattaa moni ajatella. Ajatus siitä, että työ tekijäänsä opettaa, saattaa elää vahvana työpaikan kulttuurissa ja pahimmillaan työntekijöiden kouluttamista pidetään turhana kuluna. Onko niin, että vain lahjattomat harjoittelevat, vai onko oppia ikä kaikki? Opiskellaanko kursseilla omaa osaamista varten koulun sijaan ja lisääkö tieto tuskaa? Onnistuneen muutoksen salaisuus on hyvin aiheeseen perehtyneet työntekijät ja tässä blogitekstissä kerron miksi.</strong></p> <p>Tekemällä oppii ja paljon, mutta kouluttautumisella ja kursseilla voi ohittaa monta aikaasäästävää sivupolkua, jotka hidastavat muutoksen etenemistä. Erityisesti kun kyseessä on organisaation sisällä oleva muutos, ylimääräisistä riskeistä halutaan päästä eroon. </p> <blockquote><p>Älä hyppää uuteen toimintamalliin ymmärtämättä sen perustana olevia arvoja ja periaatteita.</p> <p> - Virpi Rowe</p></blockquote> <p>Scaled Agile Framework (SAFe®) -kurssin ajattelu perustuu ketteriin toimintamalleihin. Vaikka kurssille osallistuessa uuden toimitusjunan jäsenellä voi olla pitkä kokemus scrumista tai muista ketteristä menetelmistä, usein SAFen laajempi toimintaympäristö tulee yllätyksenä. Scrumista tuttu oman pienen ratkaisun rakentaminen muuttuu isommaksi kokonaisuudeksi, jossa riippuvuudet ja vaikutukset laajenevat. Kokonaisuuden arvontuottoa ohjataan keskitetysti koko toimitusputken yli. Tämä näkyy tuoteomistajan ja kokeneen scrum-taitajan arjessa, mutta myös kehitystiimin jäsenille SAFe tuo mukanaan merkittäviä muutoksia ja jopa poisoppimista. </p> <blockquote><p>SAFe® for Teams -kurssi on hieno mahdollisuus tiimiytyä oman scrum-tiimin ja muiden junaan tulossa olevien tiimien kanssa, sekä valmistella tulevia töitä käytännön harjoitusten kautta.</p> <p> -Raija Harle</p></blockquote> <p>Johto pääsee myös virkistämään aivojaan uuden oppimisen äärelle. Kursseille osallistuu nimittäin koko organisaatio johtoportaasta lähtien, jotta kieli ja termit pysyvät kaikille tuttuina. Johdon tehtävänä on myös pitää silmällä, että kokonaisuutta osataan johtaa oikein. Mikäli kokonaisuutta ei ymmärretä (lue: sitä johdetaan perinteisillä mittareilla), iskee tehottomuus eikä tavoiteltuja hyötyjä saavuteta. Tästä syystä johdon kouluttautuminen hyvissä ajoin – tai kuten SAFe suosii – ennen ensimmäistäkään junan käynnistämistä, on ensiarvoisen tärkeää.</p> <blockquote><p>Kun johto toteuttaa SAFea®, se omaksutaan koko organisaatioon. Tätä vaihetta ei voi delegoida, vaan johdon on näytettävä itse esimerkkiä.</p> <p> – Juha Rossi </p></blockquote> <p>Koulutuksen pehmeät arvot tulevat esille jo alkuvaiheessa. Yhteinen koulutus koko junalle ennen ensimmäistä PI-suunnittelua (Program Increment = ~10 viikon toteutusjakso) hitsaa koko ryhmän yhteen. Se toimii myös erinomaisena keinona valmistella tilaisuutta ja varmistaa ensimmäisen toteutusjakson onnistuminen.</p> <blockquote><p>Koulutuksen jälkeen tiimiläiset ymmärtävät ketterän kehityksen periaatteet samalla tavalla eli puhuvat samaa kieltä!</p> <p> – Jenni Kylmäkoski</p></blockquote> <p>Koulutus siis kannattaa. Se kannattaa jo ennen junan käynnistämistä, jotta juna rakennetaan, toteutusta johdetaan sekä tehdään oikein. Vaikka henkilöstöä ei olisi koulutettu etukäteen, muutaman PI:n harjoittelun jälkeen henkilöstöä voi kouluttaa vaikkapa IP-sprintin yhteydessä.</p> <p>SAFe-yhteistyökumppanina ja kultapartnerina CGI:llä on useita kokeneita SAFe-sertifioituja kouluttajia ja valmentajia, jotka järjestävät kaikkia SAFe-sertifiointikursseja yhteistyökumppanimme Wakarun avulla. SAFe-kurssimme löytyvät osoitteesta oppia.fi. Ota rohkeasti yhteyttä meihin, jos haluat organisaatiollesi oman kurssin!</p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="55b6d180-c922-461a-9310-9371e3c2936e" class="align-center embedded-entity" data-langcode="fi"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/ketterien-menetelmien-tiimi.png" alt="Ketterien menetelmien tiimi" title="agile-team-finland" /></article></p><p>Katso tulevat koulutuksemme <a href="/konsultointi/ketterat-menetelmat/koulutus">täältä</a>.</p> <p><em><a href="/fi/asiantuntija/perttu-mikkonen">Kirjoittaja</a> työskentelee CGI:llä ketterien menetelmien valmentajana, asiantuntijana ja kouluttajana. Pertun tavoitat osoitteesta <a href="mailto:perttu.mikkonen@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">perttu.mikkonen@cgi.com</a></em><br />  </p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 01/03/2019 - 07:26</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=93654&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="woBv3k3p_PV2_nRm0c7tTtMzY-Ki0D1hCJRV0jd3YyU"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 03 Jan 2019 13:26:04 +0000 niko.levonen@cgi.com 93654 at https://www.cgi.fi Optimaalista joulua! https://www.cgi.fi/fi/blogi/optimaalista-joulua <span>Optimaalista joulua! </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Joulupukki, tuo asiakkuuden hallinnan ja kuljetuslogistiikan kiistaton maailmanmestari, on valmistautumassa työvuoden huipennukseen. Mikä tekee pukista mestarin työssään?</strong></p> <p><strong>Asiakas- ja tilaustiedot</strong>. Joulupukki tietää kaikkien lasten nimet ja osoitteet, onko lapsi ollut kiltti vai tuhma, ja mitä tämä toivoo Joulupukilta. Tämä onnistuu, koska Joulupukki tietää, miten tietoa kerätään, tallennetaan, ylläpidetään ja analysoidaan tehokkaasti, miten osoitteet paikannetaan tarkasti. Pukki varmistaa, että tietoa käsitellään turvallisesti ja vastuullisesti. Siten, että tieto ei vuoda, tiedot ovat oikein eikä kenenkään tietosuojaa loukata tai käytetä muuhun kuin rekisteriselosteessa mainittuun tarkoitukseen. </p> <p><strong>Paras jakelureitti</strong>. Joulupukki tuntee kaikkien lasten osoitteet ja niiden keskinäiset etäisyydet. Hän osaa laskea itselleen nopeimman kulkureitin, jossa lähdetään liikkeelle Korvatunturilta, käydään kaikkien lasten luona tasan kerran ja palataan lopulta takaisin Korvatunturille. Joulupukilla on vain yksi reitti suunniteltavanaan, mutta laajemmankin jakelukaluston optimointi onnistuisi tarvittaessa. </p> <p>Kuljetuksen lastaamisjärjestys. Lahjat täytyy kuormata reen kyytiin niin, että ensimmäisen käyntipaikan paketit ovat päällimmäisinä ja viimeisen käyntipaikan alimmaisina. </p> <blockquote><p>Tavoite meillä kaikilla on sama - luoda vertaansa vailla oleva asiakaskokemus resursseja optimaalisesti käyttäen.</p> </blockquote> <p><strong>Kuljetuskapasiteetti</strong>. Onneksi Joulupukki käyttää taikarekeä, joten hänen ei jakelutehtävässään tarvitse ottaa huomioon sitä, kuinka monta kuutiometriä, litraa tai tonnia reki voi kerralla kuljettaa, onko lahjapaketteja, joiden päälle ei voi lastata, tai onko paketteja, joilla on erityisvaatimuksia, kuten esim. kylmä- tai vaarallinen kuljetus. Taikarekeä ei myöskään tarvitse käydä täydennyslastaamassa Korvatunturilla, eikä missään välivarastossakaan. Tai jos välivarastossa pitäisi käydä, olisi niidenkin sijainnit optimoitu päävaraston ja jakelupiirin käyntipaikkojen mukaan ideaalisesti. </p> <p><strong>Jakeluaikaikkunat</strong>. Eri perheissä voi olla erilaisia tarpeita liittyen Joulupukin vierailuajankohtaan: esimerkiksi sopivasti silloin, kun lapset ovat juuri kokoontuneet kuusen ääreen, kun lapset ovat menneet nukkumaan tai kun ukki on käymässä kioskilla hakemassa mummolle vissyä. Joulupukin pitää olla aina oikealla hetkellä paikalla. </p> <p><strong>Kuljettajan erityisvaatimukset</strong>. Erityisvaatimuksia on paljon, ja ne voivat olla yllättäviäkin. Pitää pystyä säestämään laulua erilaisilla soittimilla. Jotkut haluavat autoilevan Pukin. Pitää mahtua menemään savupiipusta läpi. Pitää olla raikas hengitys. </p> <p><strong>Kuormanpurkuolosuhteet</strong>. Joissain jakelupaikoissa voidaan käydä vain sellaisella reellä, joka pystyy laskeutumaan harjakaton harjalle. Perälautanosturia tai haarukkatrukkia ei tiettävästi ole vielä vaadittu missään, mutta sekin kerta voi vielä tulla eteen. </p> <p><strong>Ruoka- ja kahvitauot</strong>. Porojen pitää välillä pysähtyä syömään rehua, ja Joulupukkikin haluaa väliä huilata ja ottaa lämmikettä. Nämä tauot vaikuttavat koko jakelutehtävään. </p> <p><strong>Ylityöt</strong>. Jos jakelukierros menee yliajalle, joutuu Korvatunturi maksamaan tontuille ylityökorvausta, mikä pitää osata ottaa huomioon Jouluaaton kustannuksia laskettaessa. </p> <p><strong>Äkilliset muutokset ja poikkeukset reitissä tai kalustossa</strong>. Joulupukki tekee aina parhaansa, jotta kaikki kiltit lapset olisivat jouluna iloisia. Jos uusia lahjatoiveita tulee vielä viime tingassa, ei se harmita Pukkia. Hän suunnittelee jakelutehtävän uudestaan siltä osin kuin tarvitaan. Jos Petterin nenän loiste sammuu ja matkanteko katkeaa, varaporon toimitus, viivästyksen vaikutuksen laskenta ja tiedon lähettäminen asiakkaille tapahtuvat nopeasti. </p> <p><strong>Reaaliaikainen tilannekuva</strong>. Joulupukin muori voi seurata Joulupukin matkaa omasta selkeästä tosiaikaisesta tilannekuvanäkymästään. Näin hän pystyy johtamaan operaatiota mahdollisimman tehokkaasti ja antamaan Joulupukille kannustusta ja ohjeita välittömästi tilanteen niin vaatiessa. <br /> Nämä ja monet muut joulun haasteet Joulupukki pystyy kohtaamaan tyynin mielin, vaikka Korvatunturin asiakas- ja tavaramäärät kasvavat vuosi vuodelta. </p> <p>Useimmilla meistä ei ole käytössään armeijallista tonttuja vahtimassa vierestä asiakkaan joulumielen kehittymistä, saati kaiken vetävää taikarekeä. Me muut keräämme hyvän asiakaskokemuksen luomiseksi tarvittavat tiedot datasta, jota jalostamme löytääksemme parhaat reitit sekä optimoidaksemme kuljetuskapasiteetin - esimerkiksi. </p> <p>Yhdistämällä tietoa eri lähteistä vaikkapa <a href="/fi/paikkatieto">paikkadataan</a>, pystymme kuvantamaan eri olosuhteita ja skenaarioita entistä paremmin ja tekemään parempia päätöksiä. Tavoite meillä kaikilla on sama - luoda vertaansa vailla oleva asiakaskokemus resursseja optimaalisesti käyttäen.  </p> <p>Optimaalista joulua toivottaen, <br /> CGI:n tontut</p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 12/20/2018 - 07:15</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=93535&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="ieii1NeGenXdIByk02JTZHHmhCio-ElFiapYY-JnzIw"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 20 Dec 2018 13:15:11 +0000 niko.levonen@cgi.com 93535 at https://www.cgi.fi HR- tai palkkahallinnon uusi asiantuntija, tule kehittämään digiHR-ratkaisujamme! https://www.cgi.fi/fi/blogi/hr-tai-palkkahallinnon-uusi-asiantuntija-tule-kehittamaan-digihr-ratkaisujamme <span>HR- tai palkkahallinnon uusi asiantuntija, tule kehittämään digiHR-ratkaisujamme!</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Haluatko olla mukana vaikuttamassa henkilöstö- ja palkkahallinnon tulevaisuuteen? Tiesitkö, että CGI:ltä löytyy useita uramahdollisuuksia HR:n parissa? Voit työllistyä myös HR- ja palkkajärjestelmien kehitys- ja konsultointitehtäviin.</strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="82fc0aad-f1f2-4eb5-9fb0-7174dabf198f" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/cgi_08-web.jpg" alt="CGI:n Future Talentit" title="cgi-future-talents" /></article></p><p>Tällä hetkellä maailma ja koko työelämä on jatkuvassa murroksessa. Kaikki, mikä on mahdollista digitalisoida, digitalisoidaan. Digitalisointi ei kuitenkaan ole itse tavoite, vaan toimintatapa, jolla uudistetaan organisaation toimintaa. Samaa uudistusta tarvitsee myös HR.</p> <p>HR on paljon muutakin kuin tukitoiminto; se on koko organisaation keskeinen perusta. Jos HR-palvelut ovat viime vuosituhannella, on siellä myös työntekijäkokemus. Lisäksi työntekijöiden resurssien tuhlaaminen rutiininomaisiin manuaalitöihin on huono valinta koko organisaation tuottavuuden näkökulmasta. Hyvä digitaalinen työympäristö on uusille sukupolville oletusarvo.</p> <p>Yksittäinen mobiiliappsi on laiha lohtu, jos byrokratia tai huonot välineet hidastavat työtä. Jos uusia palveluja kehitetään irrallisina, erillään yrityksen toiminnan tukijaloista, on lopputulos kuin onki, jossa on koho ilman koukkua. Ulospäin näyttää, että tehdään oikeita asioita, mutta saalis jää pieneksi. </p> <blockquote><p>Meillä pääset rakentamaan huipputekijöiden ja hienojen asiakkaiden kanssa parempaa työelämää.</p> </blockquote> <h3> </h3> <h3>Tule mukaan kehittämään digiHR-palveluita</h3> <p>Digitaalisuus, automaatio ja koneoppiminen muuttavat tulevaisuudessa myös HR- ja palkkapalveluiden luonnetta ja asettavat uudenlaisia vaatimuksia järjestelmille. Muutos luo tarpeen myös uudenlaiselle osaamiselle. Tarvitsemme järjestelmäkehitykseen uuden ajan HR-osaajia kasvamaan kanssamme ja tuomaan tuoreita ajatuksia, näkemyksiä ja suuntaa tulevaisuuden HR- ja palkkajärjestelmille.</p> <p>Minä hain CGI:lle, koska halusin töihin globaaliin suuryritykseen, josta löytyy mahdollisuuksia ja haasteita omalle uralle ihan eritavalla kuin pienemmissä pelureissa. Erittäin tärkeä asia oli yrityksen taloudellinen menestyminen ja se, että ympäröivät ihmiset on huippuja, sekä persoonaltaan että osaamiseltaan. CGI on vakaa kasvuun panostava yritys ja lähipiiristäkin löytyi suosituksia CGI:stä työnantajana.</p> <p>Meillä pääset rakentamaan huipputekijöiden ja hienojen asiakkaiden kanssa parempaa työelämää esimerkiksi konsultin roolissa. Kokeneiden HR-konkareiden (niitä riittää lähes 300 henkilöä) valmennettavana pääset näkemään, kokemaan ja oppimaan lisää järjestelmistämme. Vaikka järjestelmien aikaisempi käyttö on eduksi työssä, se ei ole vaatimus, kunhan innostusta ja kiinnostusta digitaalisiin palveluihin löytyy!</p> <p><strong>Nuori, vastavalmistunut tai juuri valmistumassa oleva tuleva HR-ammattilainen (tai miksei kokeneempikin) tule vaikuttamaan HR- ja palkkahallinnon tulevaisuuteen</strong>! Suurena IT-talona tarjoamme hyvät puitteet ammatilliselle kehittymiselle.</p> <p><a href="https://www.cgi.fi/en/careers-search?country_id=202">Katso avoimet paikat tästä</a>! Jos et löydä juuri nyt sopivaa roolia itsellesi, jätä <a href="https://www.cgi.fi/en/careers-search/J1118-1700">avoin hakemus</a>, niin otamme yhteyttä, mikäli sinulle sopivia paikkoja on tarjolla.</p> <p> </p> <p>Kiinnostaako sinua kuulla uusimmat henkilöstöhallinnon uutisemme joka kuukausi? Tilaa HR-uutiskirje!</p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="/hr-uutiskirje" data-entity-type="media" data-entity-uuid="28403920-458a-4f36-a576-c69ea7e973e1" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/hr-uutiskirje"> <img src="/sites/default/files/cgi-hr-uutiskirje-cta_0.png" alt="cgi-hr-uutiskirje" title="cgi-hr-uutiskirje" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 12/19/2018 - 02:04</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=93483&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="bpFWWhQ4X9kKpTVS2XBaBpi_ywySExqLRFWdboJuqp8"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 19 Dec 2018 08:04:57 +0000 niko.levonen@cgi.com 93483 at https://www.cgi.fi Tulossa Ratkaisu19-seminaariin? 3 + 3 + 3 tärppiä kekseliäimmille tapahtumakävijöille https://www.cgi.fi/fi/blogi/tulossa-ratkaisu19-seminaariin-3-3-3-tarppia-kekseliaimmille-tapahtumakavijoille <span>Tulossa Ratkaisu19-seminaariin? 3 + 3 + 3 tärppiä kekseliäimmille tapahtumakävijöille</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Finlandia-talo pullistelee taas tammikuussa, kun Ratkaisu19 kokoaa paikalle yli tuhat digitaalisen liiketoiminnan päättäjää ja vaikuttajaa 24.1.2019.</strong></p> <p><a href="http://ratkaisu.cgi.fi/fi" target="_blank">Ratkaisu19-tapahtuman</a> teema on <em>Design Your Future Business</em> ja teeman mukaisesti katse on vahvasti tulevaisuuteen.</p> <p>Lue vinkkini tapahtumakävijälle:</p> <h2>Seinäruususta tähtitanssijaksi Innovate-salin osallistavissa työpajoissa</h2> <p>Innovate-salit on tänä vuonna valjastettu yhdessä sinun kanssasi toteutettaville työpajoille. Tässä ovat kolme suosikkiani:</p> <ul><li>Vuosi 2018 jää historiaan erilaisten digipalveluiden hulluna vuotena. Välillä kehityksen vauhdissa katosi liiketoiminnallinen fokus. Oliko palvelusi lopulta vain lomake internetissä? <strong>Alustatalousajattelu</strong> tuo liiketoimintamurroksen mukaan kehitykseen. Nousevien alustayritysten arvoverkot ovat suurin uhka liiketoimintasi arvoketjulle. <a href="http://ratkaisu.cgi.fi/fi/workshops" target="_blank">Alustataloustyöpajassa</a> kuulet globaalien esimerkkien sijasta konkretiaa läheltäsi. Opit mitä on ydintransaktio, kaksipuolisuus ja alustatalouden governance. Sisältö perustuu MIT:n alustatalous -opintokokonaisuuteen, jossa on osallistujia 64 eri maasta. Lisäksi näet ensimmäisenä tilaisuudessa julkaistavan CGI:n alustatalouskanvaksen.</li> <li><a href="http://ratkaisu.cgi.fi/fi/workshops" target="_blank">Asiakasdataa, entäs sitten?</a> Asiakasdataa kerätään valtavia määriä, mutta mitä kaikella tällä datalla voisi tai pitäisi tehdä? Työpajan teema on: <strong>Datasta tietoon - tiedosta ymmärrykseen - ymmärryksestä toimintaan – toiminnasta oppimiseen – oppimisesta tulokseen</strong>. Miten sen tiedon avulla lisätään asiakasymmärrystä, parannetaan asiakastyytyväisyyttä ja hankitaan lisää sinulle sopivia asiakkuuksia? Muun muassa näihin kysymyksiin mietitään vastauksia tässä workshopissa.</li> <li>Onko sinulla liiketoimintaanne liittyvä ongelma, mutta sen ratkaiseminen tuntuu massiiviselta projektilta. Ratkaisu on epäselvä. Sen toimisuus asiakkaillesi, kumppaneillesi tai henkilöstöllesi on tuntematon. Tällöin <a href="http://ratkaisu.cgi.fi/fi/workshops" target="_blank">Löydä keinoja kehittää parempia palveluita nopeammin</a> -työpaja on sinulle se oikea! Saat ymmärryksen <a href="/fi/service-sprint">Service Sprint</a> -menetelmästä, jossa luodaan kohderyhmälläsi validoitu ratkaisu ja prototyyppi yhdessä viikossa. <strong>Työskentelyä Sprint tiimissä on verrattu aikuisten luokkaretkeen. Pääset kokeilemaan, miltä ensi kilometrit bussissa loistojengin kanssa tuntuvat.</strong></li> </ul><p>Näiden lisäksi ohjelmassa on vielä neljä muuta timanttista workshopia, eli tarjontaa riittää!</p> <blockquote><p>Teema on <em>Design Your Future Business</em> ja teeman mukaisesti katse on vahvasti tulevaisuuteen.</p> </blockquote> <p> </p> <h2>Teemasalien ohjelmatarjonta häikäisee</h2> <p><a href="http://ratkaisu.cgi.fi/ohjelma" target="_blank">Ratkaisu19-puheenvuoroissa</a> valikoima ei lopu kesken! Tässä kolme tärppiäni tulevaisuuteen katsovalle seminaarikävijälle:</p> <h4><strong>Uudistuva OP &amp; digiajan kilpailukyvyn kehittäminen</strong></h4> <p>Pääjohtaja Timo Ritakallio kertoo puheenvuorossaan, miten OP uudistuu ja uudelleenorganisoituu keskiössä asiakaskokemus ja tavoitteena digiajan kilpailukyvyn kehittäminen. Varmasti mielenkiintoista visiointia luvassa!</p> <h4><strong>The Rebirth of Nokia Phones &amp; Analytics Driven Customer Engagement</strong></h4> <p>Jos joku ehti ajatella, että Nokia-puhelimet ovat historiaa, hän erehtyi. Pia Kantola valottaa puheenvuorossaan, miten HMD yhdistää ikonisen matkapuhelinbrändin ja alan johtavat ohjelmisto- ja sovellusosaajat sekä asiakasystävällisen käyttäjäkokemuksen. Nokian tarina jatkuu ja brändi elää edelleen vahvana.</p> <h4><strong>Taking-off with SAFe – How Airbus utilizes Agile in business</strong></h4> <p>Airbusin koneet ovat varmasti kaikille lentomatkustajille tuttuja, mutta vaikka koneet ovat suuria ja massiivisia, Airbusin toiminta on ketterää. Muriel Nomura kertoo, miten Airbus hyödyntää ketterää kehittämistä ja mitä ketteryys heille tarkoittaa.</p> <p>Näiden puheenvuorojen lisäksi <a href="http://ratkaisu.cgi.fi/fi/ohjelma-ilmoittautuminen" target="_blank">Ratkaisu19-ohjelma</a> on pullollaan upeita esiintyjiä ja inspiroivia puheenvuoroja, kannattaa tutustua tarkemmin!</p> <h2> </h2> <h2>Kipin kapin demoalueelle</h2> <p>Ohjelmatauoillakaan ei kannata jäädä toimettomaksi. Demoalueella pääset näkemään, kokemaan ja testaamaan ratkaisuja käytännössä. Tässä kolme maistiaista, lopuista löydät tietoa <a href="http://ratkaisu.cgi.fi/fi/demo-standit" target="_blank">tapahtumasivulta</a>:</p> <ul><li><a href="http://ratkaisu.cgi.fi/fi/demo-standit" target="_blank">NextLabissä</a> voit testata uusia teknologioita ja niiden soveltuvuutta liiketoimintaan lyhyillä konkreettisilla kokeiluilla. Ketterät kokeilut auttavat paitsi testaamaan mahdollisuuksia myös ponnistamaan ideat projekteiksi.</li> <li><a href="http://ratkaisu.cgi.fi/fi/demo-standit" target="_blank">Älykäs automaatio ja uudenlaiset liiketoimintaympäristöt</a> demopisteellä koet, miten voit itse opettaa tekoälyllä varustettua robottia yksinkertaisin elein ja kuulet, miten älykkään automaation avulla voi tehostaa yrityksen liiketoimintaprosesseja ja palveluketjuja.</li> <li>Voisivatko ketterät menetelmät tuoda uutta vauhtia organisaationne toimintaan tai olisiko nykyisissä toimintatavoissa vielä hiottavaa?<a href="http://ratkaisu.cgi.fi/fi/demo-standit" target="_blank"> Ketterien menetelmien </a>ständillä voit varata lyhyen tapaamisen agile-valmentajamme kanssa tai tulla keskustelemaan aiheesta ilman ajanvarausta – ketterää vai mitä!</li> </ul><p>Tässä siis 3 + 3 + 3 tärppiä tapahtumaan tulijalle, mutta kuten todettua, tässä oli vain pintaraapaisu. Viimeinen vinkkini onkin: ota kuppi kuumaa, nojaa taakse ja syvenny tutustumaan upeaan ohjelmatarjontaan.</p> <p>Tapaamisiin tammikuussa Finlandia-talolla!</p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 12/13/2018 - 02:48</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=93419&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="JxqXLHfR2KLPw5zgHxwgUXMpnQGp9vp6CwHUtSRzjiY"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 13 Dec 2018 08:48:09 +0000 niko.levonen@cgi.com 93419 at https://www.cgi.fi HR aina mukana – minne ikinä työt sinut vievät https://www.cgi.fi/fi/blogi/hr-aina-mukana-minne-ikina-tyot-sinut-vievat <span>HR aina mukana – minne ikinä työt sinut vievät</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong><a href="/fi/blogi/kasvata-kaktuksia-kannykalla">Puhelin kulkee meillä kaikilla aina Mukana</a>, aamupalapöydästä toimistolle, kotisohvalta lomamatkalle. Itse en käytä työn ulkopuolella enää lainkaan tietokonetta, mobiililaitteet ovat jyränneet arkeni täysin. Sama ilmiö on jo lähellä myös työympäristön osalta.</strong></p> <p>Älypuhelimen lisäksi asia joka koskettaa lähes jokaista työssäkäyvää suomalaista on henkilöstöhallinto. Huomaatteko yhteyden? HR-työkalujen mahdollistaminen työntekijöille mobiilisti on luonteva jatkumo digitaalisen HR:n kehittämiselle ja luo sekä<a href="/fi/blogi/paljonko-turhat-hr-prosessit-ahmivat-yrityksen-kassasta-rahaa"> kustannussäästöjä</a>, että työtyytyväisyyttä. Mobiilipalveluiden tarjoaminen henkilöstölle antaa työnantajasta modernin kuvan ja parantaa työntekijäkokemusta. </p> <p>Digitalisoituvassa maailmassa osataan jo odottaa helppoutta ja nopeutta, ja sitä nimenomaan mobiilipalvelut tarjoavat HR:nkin osalta. Mahdollisuus on varmasti jo tunnistettu, mutta <a href="/fi/blogi/monikanavaisuus-hr-palveluissa-on-alihyodynnetty-mahdollisuus-tyontekijakokemuksen-ja-tehokkuuden-kehittamisessa">monikanavaisuus HR-palveluissa on silti yhä alihyödynnetty mahdollisuus</a> työntekijäkokemuksen ja tehokkuuden kehittämisessä.</p> <p> </p> <h3>Esimerkkejä mobiilisovellusten käytöstä henkilöstöhallinnossa</h3> <p>Erityisesti liikkuvalle työntekijälle mobiilipalvelut ovat ehdoton lisä, kun pääsyä tietokoneelle ei välttämättä ole lainkaan tai vain harvoin. Tällöin mobiilipalvelun avulla poistetaan turhaa työtä esimieheltä tai henkilöstöhallinnolta, kun työntekijä pystyy omatoimisesti ja sopivana ajankohtana täyttämään itse tunti-ilmoitukset tai matkalaskut. </p> <p>Esimiehille hyväksyntätoimintojen mahdollistaminen mobiilin kautta sekin nopeuttaa prosessia ja päätöksentekoa kun vaikkapa lomien hyväksynnän voi hoitaa ruuhkabussissa tai lounastauolla jonottaessa. Aikaa säästyy tuottavampiin tehtäviin.</p> <p>Jokainen meistä joutuu joskus olemaan poissa töistä sairauden tai ainakin loman ajan. Mikä olisi helpompaa kuin ottaa puhelin käteen ja ilman mitään erillisiä etäyhteyksiä valita poissaolon ajankohta ja lähettää se esimiehelle hyväksyttäväksi. Näin saadaan tieto siirtymään ajantasaisesti myös palkanlaskentaan asti eikä tarvitse odotella työntekijän toimistolle palaamista.</p> <p>Sunnuntai-iltana tapahtumantäyteisen viikonlopun jälkeen aikaisen arkimaanantain häämöttäessä näköpiirissä, voisi olla ihan mukava ajatus lähettää lomailmoitus saman tien hyväksyttäväksi ja mieli kirkastuu hetkessä, kun ajatuksissa siintää palmupuut tai Järvi-Suomen aallot. </p> <p>Oman osoitteen  muuttaminen on niin ikään pieni toimenpide, joka hoituu erityisen näppärästi mobiililaitteen kautta vaikka heti kauppakirjojen tai vuokrasopimuksen allekirjoituksen jälkeen muitakin muuttoilmoituksia täyttäessä. Taas jäi yksi asia vähemmän muistettavaksi hektisen työpäivän aikana.</p> <p>CGI HR Mukana -mobiilisovelluksiin kuuluu edellä mainittujen esimerkkien lisäksi Pulse-palautekyselyt, joiden avulla on helppo osallistaa työntekijöitä antamaan mielipiteensä esimerkiksi työtyytyväisyyteen, koulutuksiin tai vaikkapa yhteisen työhyvinvointipäivän kokemuksiin liittyen. Vain mielikuvitus on rajana, kysymykset ja vastausvaihtoehdot voi muotoilla itse vaikkapa hymiöillä varustettuna. Kyselyihin voi mahdollistaa myös anonyymit vastaukset. Taustajärjestelmän puolella vastauksista saa helposti koottua tulokset jatkotoimenpiteitä varten.</p> <blockquote><p>Mahdollisuus on varmasti jo tunnistettu, mutta monikanavaisuus HR-palveluissa on silti yhä alihyödynnetty mahdollisuus työntekijäkokemuksen ja tehokkuuden kehittämisessä.</p> </blockquote> <p> </p> <h3>Tartu tuumasta toimeen ja ota käyttöön mobiiliratkaisut HR-järjestelmien rinnalle</h3> <p>Uusiin mahdollisuuksiin tottuminen ottaa aina aikansa ja aluksi voi tuntua vieraalta hoitaa työhön liittyviä asioita älypuhelimella, olemmehan monilta osin tottuneet kaavakkeisiin ja linkkiviidakoihin intrassa. Itse jarruttelin esimerkiksi nettipankkisovelluksen lataamista puhelimeen pitkän aikaa. Nykyään en enää muuta käytäkään.</p> <p>Työntekijäkokemus nousee yhä suuremmin valokeilaan työnantajien kilpaillessa osaajista. Helppous ja valinnan vapaus ovat tyytyväisyyttä luovia tekijöitä; joku haluaa ehdottomasti tehdä tuntikirjaukset tietokoneen ääressä isolla näytöllä, joku toinen voi valita itselleen sopivamman vaihtoehdon tehdä sama toimenpide illalla puhelimella. </p> <p><a href="/fi/tuoteratkaisut/hr-mukana">HR Mukana</a> on vaihtoehtoinen tapa hyödyntää taustajärjestelmänä toimivaa <a href="/fi/tuoteratkaisut/cgi-hr">CGI HR -kokonaisuutta</a>. Liikkuvalle työntekijälle mahdollistetaan helpompi pääsy HR-työkaluihin ja toimistotyöläiselle vapaus valita. Mobiilisovelluksessa kaikki tarvittava on koottuna yhteen kompaktiin näkymään.</p> <p>Ratkaisumme toimii julkisessa verkossa kaikilla yleisimmillä mobiililaitteilla. HR Mukana -ratkaisun käyttöön riittää nettiyhteys ja selain, joten sovellusta on helppo käyttää ilman erillistä asennusta.</p> <p>Kehitämme tarjontaa jatkuvasti, tulossa on esimerkiksi työvuorotoiveet ja vuorolistojen katselu. Lisäksi sovellus julkaistaan App Storessa ja Google Play Store pian. Pysy kuulolla uutuuksista tilaamalla <a href="/hr-uutiskirje">HR-uutiskirjeemme</a>!</p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="/tuoteratkaisut/lataa/hr-mukana-demo" data-entity-type="media" data-entity-uuid="c47e5133-8dad-437d-a245-9c8b884257e5" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/tuoteratkaisut/lataa/hr-mukana-demo"> <img src="/sites/default/files/hr-mukana-demo-cta.png" alt="hr-mukana-webinaari" title="hr-mukana-webinaari" /></a></article></p><p> </p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 12/12/2018 - 01:39</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=93365&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="8Zy8H1OHPDs-70_D6ISAvy8N3FdA1wrpAZ0btLBmZE0"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 12 Dec 2018 07:39:10 +0000 niko.levonen@cgi.com 93365 at https://www.cgi.fi Kotihoito Mukana vei vanhukset ulos - hyväntekeväisyysohjelma päästi sisälle asiakkaan arkeen https://www.cgi.fi/fi/blogi/kotihoito-mukana-vei-vanhukset-ulos-hyvantekevaisyysohjelma-paasti-sisalle-asiakkaan-arkeen <span>Kotihoito Mukana vei vanhukset ulos - hyväntekeväisyysohjelma päästi sisälle asiakkaan arkeen</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><a href="/fi/ymparisto-ja-yritysvastuu">Yritysvastuu</a> on yksi CGI:n kuudesta arvosta. Lisäksi haluamme toimia lähellä asiakkaitamme ja yhteisöjämme. Jokaisella CGI:läisellä on tärkeä ja arvokas rooli niiden paikkakuntien jatkuvassa kehittämisessä, joilla työskentelemme. CGI tarjoaakin työntekijöilleen mahdollisuuden käyttää yhden työpäivän vuodessa valitsemaansa hyväntekeväisyystyöhön Get Involved -hyväntekeväisyysohjelman kautta.</p> <p>Kotihoito Mukana on CGI:n kehittämä web- ja mobiilisovellus kotihoidon toiminnanohjaukseen. Asiakkailta saatu palaute, vahva yhteistyö sekä asiakkaiden tarpeiden kuuleminen toimivat meillä tuotekehityksen kulmakivinä, jotta tuotteen toimivuus ja palvelun asiakaslähtöisyys säilyvät. Näin ollen panostamme siihen, että asiakkaidemme toimintatavat ja arki tulevat todella tutuksi. Näistä lähtökohdista päätimme tutustua kotihoidon toimintaan myös Get Involved- ohjelmassa ja tehdä samalla hyvää.</p> <p>Päätimme toteuttaa hyväntekeväisyystempauksen osana valtakunnallista <a href="http://www.vievanhusulos.fi/" target="_blank">Vie vanhus ulos -kampanjaa</a>. Kampanjan tavoitteena on toteuttaa ennakkoluulottomasti tapahtumia, jotka kannustavat eri ikäisten yhdessäoloon, tukevat erilaisuuden ymmärtämistä, lisäävät asuinalueiden yhteisöllisyyttä sekä tietysti edistävät ikäihmisten ulkoilua, jotka tarvitsevat apua ulkoillakseen turvallisesti.</p> <p><article alt="CGI:läiset tekemässä hyvää" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="05dd619c-53d9-4d51-ad23-5fb8af3fdf5d" title="get involved" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/img_8996.jpg" alt="CGI:läiset tekemässä hyvää" title="get involved" /></article></p><p><em>CGI:läiset Helsingin Myllypuron vanhustenkeskuksella.</em></p> <p>Aloitimme syksyisen aamupäivän Helsingin Myllypuron vanhustenkeskukselta, jossa tapasimme kotihoitajat ja pian myös ihastuttavat vanhukset. Ulkoiltuamme heidän kanssaan pari tuntia raikkaassa syysilmassa, päätimme järjestää vanhusten mielen virkistykseksi toivelaulukonsertin. Palvelupäällikkö <strong>Piia Hiukka</strong> lauloi toivekappaleita, joita projektipäälliköt <strong>Topias Makkonen</strong> ja <strong>Vili Urpilainen</strong> pääsivät kitaralla säestämään.<br /> Vanhukset ja keskusksen työntekijät olivat kiitollisia ajastamme ja saimme itsekin reilusti uutta puhtia kehittää kotihoidon työkaluja eteenpäin!</p> <p>Kiitokset vielä Myllypuron vanhustenkeskuksen työntekijöille ja asiakkaille sekä CGI:lle tästä mahdollisuudesta.</p> <p>Kotihoito Mukana on helppokäyttöinen mobiiliratkaisu liikkuville kotihoitajille ja monipuolinen suunnittelutyökalu heidän esimiehilleen. Kotihoitaja pystyy tarjoamaan enemmän hoitoaikaaaikaa asiakkaalle kun asiakastietojen tarkastelu ja päivittäminen tapahtuu mobiilisti asiakkaan kotoa käsin. Kotihoitajien työtä voi ohjata ja seurata tehokkaasti selainkäyttöisellä suunnittelu- ja raportointityökalulla.</p> <ul><li>Kotihoito Mukana on käytössä ympäri Suomen aina Sodankylästä Helsinkiin.</li> <li>Palvelulla on noin 4000 päivittäistä käyttäjää: kotihoitajia, kotisairaanhoitajia, lähihoitajia ja toiminnanohjaajia.</li> <li>Mobiilin toiminnanohjauksen avulla asiakkaat tavoittelevat jopa yli 65% välitöntä asiakastyöaikaa, joka on yli 50% enemmän kuin aikana ennen järjestelmän käyttöönottoa.</li> <li>Kotihoito Mukana on suomalainen innovaatio!</li> </ul><blockquote><h3><strong>Get Involved -hyväntekeväisyysohjelma</strong></h3> <ul><li> <h4>CGI Suomen henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää yksi työpäivä vuodessa hyvöntekeväisyyteen.</h4> </li> <li> <h4>Esimerkkejä toteutetuista hyväntekeväisyysmuodoista: ystävätoiminta vanhusten, nuorten tai maahanmuuttajien parissa, osallistuminen öljyntorjuntakurssille, talkootyöt urheiluseuroissa, partiotyö, kirkkojen vapaaehtoistyö ja vähävaraisten vaatekeräykset.</h4> </li> <li> <h4>Viime vuosina CGI on lahjoittanut asiakkaiden ja henkilöstön joululahjavarat hyväntekeväisyyteen. Lisäksi CGI osallistuu Joulupuu-keräykseen ja Nälkäpäivä-keräyksiin.</h4> </li> <li> <h4>Lue lisää yritysvastuustamme: <a href="/fi/ymparisto-ja-yritysvastuu">https://www.cgi.fi/fi/ymparisto-ja-yritysvastuu</a></h4> </li> </ul></blockquote> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Tue, 12/11/2018 - 07:07</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=93345&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="HTUdjECNalJgkkHHrFqHdwig1KLynN3G9T6I6O40VNA"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Tue, 11 Dec 2018 13:07:14 +0000 niko.levonen@cgi.com 93345 at https://www.cgi.fi Kuusi tapaa tehokkaampaan organisaatioon ja parempaan asiakastyytyväisyyteen (Osa 3) https://www.cgi.fi/fi/blogi/kuusi-tapaa-tehokkaampaan-organisaatioon-ja-parempaan-asiakastyytyvaisyyteen-osa-3 <span>Kuusi tapaa tehokkaampaan organisaatioon ja parempaan asiakastyytyväisyyteen (Osa 3)</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Blogisarja (1-3) esittelee hyväksi havaittuja datan hyödyntämisen keinoja, kun halutaan vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen, laskutusasteeseen ja työtyytyväisyyteen.</strong></p> <p>Blogin osissa <a href="/fi/blogi/6-tapaa-tehokkaampaan-organisaatioon-ja-parempaan-asiakastyytyvaisyyteen-osa-1">1</a> ja <a href="/fi/blogi/kuusi-tapaa-tehokkaampaan-organisaatioon-ja-parempaan-asiakastyytyvaisyyteen-osa-2">2</a> on käyty läpi seuraavat tehostamisen askeleet:</p> <ol><li><strong>Data.</strong> Varmista, että saat käyttöösi validia dataa, joka saadaan raporteista helposti.</li> <li><strong>Analysoi.</strong> Tutki datan perusteella, mitä konkreettisia asioita voidaan tehdä laskutettavan työn lisäämiseksi.</li> <li><strong>Suunnittele.</strong> Kun tehtäviä muutoksia alkaa tulla esiin, luo selkeä suunnitelma muutoksista ja niiden vaikutuksista henkilöstön arkeen.</li> <li> <strong>Viesti</strong>. Kommunikoi proaktiivisesti muutoksista ja rakenna vaihtoehtoisia skenaarioita muutoksen läpiviemiseksi.</li> </ol><p>Seuraavaksi syvennyn siihen, miten <em>raportointi</em> ja <em>strategia</em> täydentävät listaa.</p> <h3>Selkeä raportointi</h3> <p>Miten selkeä raportointi voi tehostaa toimintaa, taata paremman asiakastyytyväisyyden ja auttaa tekemään päätöksiä? Datan määrä lisääntyy eksponentiaalisesti ja erilaisia kuvaajia datan esittämiseen on paljon. Siksi avainsana järkevään tiedon jakoon on selkeys. Omassa työssäni kohtaan paljon yrityksiä, joilla on mahdollisuus kerätä tietoa eri lähteistä. Haasteena ei siis ole enää datan saatavuus, vaan sen esittäminen ymmärrettävässä muodossa.</p> <p>Selkeän raportin lähtökohtia ovat:</p> <ul><li><strong>Ymmärrettävyys.</strong> Jokainen raportin näkevä ihminen pystyy ymmärtämään ilman erillistä selitystä mikä dataa kuvaaja esittää. Raportin voi siis laittaa kiertämään ilman erillisiä kokouksia kaikille, joita asia koskee tai kiinnostaa.</li> <li><strong>Luotettavuus.</strong> Jokainen datalähde on esitetty selkeästi ja kaikki data perustuu tunnettuun järjestelmään ja lähteeseen. Kaikki analyysit ovat selkeästi eroteltuna raaka-datasta ja pyöristykset tai tasaukset on avattu.</li> <li><strong>Hyödynnettävyys.</strong> Kuinka monta raporttia luet kuukaudessa? Kuinka moni näistä raporteista aiheuttaa muutoksen tekemiseen tai konkreettisia toimenpiteitä? Moni raportti tyytyy vain toteamaan asiat. Toimivassa organisaatiokulttuurissa jokainen raportin laatija tarkastelee kokoamaansa raporttia kriittisesti ja pohtii mitä asioita yrityksen näkökulmasta tulisi muuttaa, jotta seuraavan raportin tulos olisi parempi.</li> </ul><p> </p> <p>Jokainen meistä on lukenut hyviä ja huonoja raportteja ja analyysejä. Yrityksen kyky tuottaa ymmärrettävää dataa, joka antaa pohjan hyvälle johtamiselle, ratkaisee yrityksen kyvyn menestyä ja tuottaa arvoa asiakkaille.</p> <h3>Läpinäkyvä strategia</h3> <p>Miten strategiaa auttaa suorittavan työn tehokkuuden lisäämisessä? Kuinka moni yrityksenne työntekijöistä osaa kysyttäessä selittää strategianne? Jokaisen yrityksen työntekijän on kuitenkin tarkoitus toteuttaa yrityksen strategiaa jokaisessa asiakaskohtaamisessa.</p> <p>Haaste on helppo konkretisoida numeroilla. Ajatellaan, että sadasta työntekijästä 40 tuntee strategian ja asiakaskohtaamisista 10% tehdään organisaation työkalujen ja prosessien mukaisesti. Tällöin vain 4% kaikista yrityksen asiakaskohtaamisista toteutuu strategian mukaisesti! Millaiset numerot arvelet teillä olevan?</p> <p>Hyvä strategia edistää arvokkaan asiakastyön tekemistä ja siksi strategian tulisi lähteä suorittavassa työssä esiintyvien esteiden purkamisesta. Hyvänä esimerkkiä uusi johtaja tiivisti suuren autonvalmistajan pukeutumisohjesäännön kymmenestä sivusta kahteen sanaan: ”Pukeudu asiallisesti.”</p> <p>Jos yritys haluaa tehostaa toimintaa ja tehdä enemmän laadukasta asiakastyötä, kannattaa katsoa kriittisesti kaikkea omassa toiminnassa aina strategiasta, työkaluihin, prosesseihin, digitaalisiin ratkaisuihin ja työohjeisiin. Toivon, että myös teillä tehdään näin asiakasta ja loppukäyttäjää ja aidosti kuunnellen.</p> <p><strong>Tämän blogisarjan pohdinnat voi tiivistää kuuteen tehostamisen tapaan:</strong></p> <ol><li>Kerää dataa</li> <li>Analysoi keräämäsi tieto</li> <li>Suunnittele toimenpiteet</li> <li>Viesti selkeästi</li> <li>Raportoi ymmärrettävästi</li> <li>Tuo strategia läpinäkyväksi </li> </ol><h3> <br /> Mitä seuraavaksi?</h3> <p>Suuri kiitos sinulle, joka olet ollut kiinnostunut kehittämään omaa ajatteluasi ja pureutumaan syvemmälle haastavaan aiheeseen.</p> <p>Otan mielelläni kaikenlaista palautetta ja ideoita tulevista aiheista vastaan. Työn iloa ja tehokasta toiminnan kehittämistä!</p> <p><strong>Lue myös:</strong></p> <ul><li><a href="/blogi/6-tapaa-tehokkaampaan-organisaatioon-ja-parempaan-asiakastyytyvaisyyteen-osa-1">Kuusi tapaa tehokkaampaan organisaatioon ja parempaan asiakastyytyväisyyteen (Osa 1)</a></li> <li><a href="/blogi/6-tapaa-tehokkaampaan-organisaatioon-ja-parempaan-asiakastyytyvaisyyteen-osa-2">Kuusi tapaa tehokkaampaan organisaatioon ja parempaan asiakastyytyväisyyteen (Osa 2)</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 12/10/2018 - 02:41</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=93305&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="-G2NnpohIxJyY9FLt6Oyw4llYirH3XeFejEXjnYCRC4"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 10 Dec 2018 08:41:36 +0000 niko.levonen@cgi.com 93305 at https://www.cgi.fi Kuinka helpotamme arkistoratkaisun käyttöönottoa tuotteistamalla? https://www.cgi.fi/fi/blogi/kuinka-helpotamme-arkistoratkaisun-kayttoonottoa-tuotteistamalla <span>Kuinka helpotamme arkistoratkaisun käyttöönottoa tuotteistamalla?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Palkka- ja taloushallinnon aineistoille tuotteistetut <a href="/fi/tuoteratkaisut/rondo" target="_blank">Rondo</a> arkistointipaketit nopeuttavat arkistoinnin käyttöönottoa. Lisäksi aineistojen arkistointi on entistä helpompaa, edullisempaa ja mutkattomampaa.</strong></p> <p>Ennen asiakas sai jopa kolme erillistä tarjousta arkistointiratkaisuista. Prosessi asiakastarpeen löytämisestä aina käyttöönottoon asti saattoi kestää kuukausia. Vaikka kyseessä olisi ollut CGI:n järjestelmä, josta aineistoa haluttiin arkistoida, tarjoukset usein lähtivät sekä palkka- tai taloushallintojärjestelmästä että Rondosta erikseen.</p> <p>Käyttöönottoprojekteissa ratkaisu räätälöitiin asiakkaan haluamalla tavalla, johon tarvittiin erillinen määrittely. Tarve saattoi muuttua matkan varrella useaan otteeseen ja määrittelyjä jouduttiin muokkaamaan moneen kertaan. Ajankäytön kannalta koko prosessi oli todella hidas ja asiakas pääsi nauttimaan tilaamastaan toiminnallisuudesta vasta myöhäisessä vaiheessa. </p> <p>Tunnistettuamme aikasyöpöt prosessista, lähdimme kehittämään mahdollisimman monen asiakkaan tarpeisiin vastaavaa ratkaisua. Ratkaisu kehitettiin tiiviissä yhteistyössä palkka- ja taloushallinnonjärjestelmien parissa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa. Näin saimme parempaa tietoa siitä, mitä asiakkaat haluavat arkistoida, jolloin tuotteistettuihin arkistointipaketteihin sisällytettiin juuri ne raportit.</p> <p>Arkistointipakettien avulla asiakas pääsee nauttimaan ratkaisustamme paljon nopeammin kuin ennen.</p> <ul><li>Pakettiin on sisällytetty kaikki kyseiseen toiminnallisuuteen liittyvät asiat käyttöönoton ja hinnoittelun osalta.</li> <li>Tarjousprosessi sujuu mutkattomammin, koska myös hinnoittelu on tuotteistettu.</li> <li>Tuotteistettuun hinnoitteluun on sisällytetty kaikki tarjoukseen liittyvät kustannukset ja asiakas näkee yhdeltä dokumentilta kaikki arkistoinnin käyttöönottokustannukset.</li> <li>Tarjousprosessi lyhenee ja käyttöönotto voidaan aloittaa nopeammin.</li> </ul><p> Käyttöönotto on tuotteistettu ja raportit ovat paketoitu niin, että asiakkaan ei tarvitse miettiä itse, mitä arkistoon pitää arkistoida. Paketeissa on otettu huomioon lakisääteiset pakotteet ja säilytysajat. Määrittelyyn ei näin ollen mene aikaa vaan päästään nopeasti aloittamaan käyttöönottotyöt. Paketteja päivitetään jatkuvasti esimerkiksi erilaisten lainsäädäntömuutosten johdosta ja tuotteistettu paketti käydään asiakkaan kanssa aina läpi ennen käyttöönottoa.</p> <p>Rondon sähköinen arkistointi helpottaa asiakirjojen arkistointia, arkistoitujen asiakirjojen hyödyntämistä sekä arkiston elinkaaren hallintaa. Arkistoituja asiakirjoja voidaan etsiä ajasta ja paikasta riippumatta millä tahansa asiakirjan metatiedolla tai niiden yhdistelmällä. Rondo täyttää muun muassa Suomen kirjanpitolain vaatimukset ja se soveltuu asiakirjojen pitkäaikaissäilytykseen. Lisäksi arkisto on Sähke2-sertifoitu, jolloin ominaisuuksiin kuuluu esimerkiksi poistoluetteloon perustuva automatisoitu poistokäsittely.</p> <p><em>Kiinnostuitko? Lisätietoja: <a href="mailto:fi.rondo.sales@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">fi.rondo.sales@cgi.com</a></em></p> <p> </p> <p><strong>Lataa <a href="https://www.cgi.fi/fi/lataa/automaatio-opas">automaatio-opas</a> ja ota selvää, mitä toimintoja ja työtehtäviä on mahdollista kehittää prosessien automatisaatiolla.</strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 https://www.cgi.fi/fi/lataa/automaatio-opas" data-entity-type="media" data-entity-uuid="f9850689-da7a-4c12-96f2-720ce8144d53" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="https://www.cgi.fi/fi/lataa/automaatio-opas"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/automaatio-opas.jpg" alt="Automaatio-opas" title="Automaatio-opas" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 12/03/2018 - 07:36</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=93046&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="bMLBmHpueGpyddipqtKRgJgVnMpUED3PxQ8eQlDspaU"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 03 Dec 2018 13:36:25 +0000 niko.levonen@cgi.com 93046 at https://www.cgi.fi Ekosysteemin bongausopas https://www.cgi.fi/fi/blogi/ekosysteemin-bongausopas <span>Ekosysteemin bongausopas</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Ekosysteemin synnyttäminen on useiden innovaatiohankkeiden kärjessä. Tätä tavoitellaan ilmeisten etujen vuoksi: jokainen haluaa laajan kehittäjäyhteisön tuen, mediahuomiota, jatkuvasti kasvavia asiakasvirtoja ja parasta asiakaskokemusta. Yritysten innovaatiostrategian näkökulmasta varsinkin kehittäjäyhteisö, eli omasta halustaan kehitystyöhön osallistuvat yritykset ja yksityishenkilöt, ovat todellinen kilpailuetu. </strong></p> <p>Useimmille tutuimmat tietotekniikan ekosysteemit ovat matkapuhelinten sovelluskaupat, näistä elinvoimaisimmat Applen AppStore ja Google Play. Näiden toimintalogiikka on samoin useimmille tuttu: kuka tahansa voi kehittää sovelluksen, sovelluksen laatu tarkastetaan ekosysteemin omistajan toimesta ja jos sovelluksen käytöstä peritään maksua, se jakautuu jollakin prosenttiosuudella sovelluksen kehittäjän ja ekosysteemin omistajan kesken. </p> <p>Matkapuhelinten sovelluskauppa täyttää myös biotieteiden, tarkemmin ekologian sanaston mukaisen määritelmän ekosysteemistä: toiminnallinen kokonaisuus, joka on alueellisesti rajattu (matkapuhelinten tapauksessa rajat asettaa käyttöjärjestelmä). Ekosysteemin sisällä eliöt elävät ja kasvavat tasapainossa. </p> <p>Tällainen luonnontieteellinen tarkastelu tarjoaa hyviä työkaluja myös IT-ekosysteemin suunnitteluun: mikä on se toiminnallinen kokonaisuus, johon ekosysteemiä ollaan synnyttämässä; </p> <ul><li>Omistatko sen itse? </li> <li>Onko kokonaisuus rajattu sillä tavalla, että ekosysteemissä on riittävästi ravintoa (IT-ekosysteemissä liikevaihtopotentiaalia), joka houkuttelee kehittäjiä? </li> <li>Onko rajaus sellainen, että ekosysteemi tarjoaa tunnistettavaa lisäarvoa loppukäyttäjille, jotain sellaista mitä muualta ei voi saada? </li> </ul><p>Jos vastasit yhteenkin näistä kysymyksistä ”ei”, sinulla on erinomainen mahdollisuus toimia osana jotakin olemassa olevaa tai pian syntyvää ekosysteemiä. </p> <p>Jos vastasit kaikkiin ekosysteemikysymyksiin ”kyllä”, olet ison mahdollisuuden ääressä. Pyörät on parasta laittaa pyörimään nopeasti, koska ekosysteemi on altis myös evoluutiolle eli jatkuvalle kilpailulle. Ja tämä kilpailu on valitettavasti nollasummapeliä, eli kehittäjät ja käyttäjät joko ovat ekosysteemissäsi tai sitten eivät ole. Parhaimmillaan ekosysteemi on valtava kilpailuetu ja myös innovaatioalusta uusille ekosysteemeille, kuten esimerkiksi Apple Pay ja Google Pay osoittavat.  </p> <p>Edellä mainituista maksuliikenne-ekosysteemeistä vielä kaksi huomiota: kilpailu ekosysteemeistä on luonteeltaan globaalia ja panokset sen mukaisia. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on varmempi vaihtoehto kuin kokonaan oman ekosysteemin rakentaminen. Ja toiseksi, perinteiset toimialarajat eivät estä uusien ekosysteemien muodostumista. Tämä on useimmille yrityksille sekä uhka että mahdollisuus. </p> <p><em><a href="/asiantuntija/vesa-kotilainen">Kirjoittaja</a> työskentelee johtajana CGI:n yhteisyrityksessä finanssitoimialalla innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisen parissa. Hänet tavoittaa osoitteesta <a href="mailto:vesa.kotilainen@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">vesa.kotilainen@cgi.com</a>. </em><br />  </p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Tue, 11/27/2018 - 04:12</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=92904&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="7LsJKGCHWRK5mE6i6aTtVmVHXyv2vogo-VA8qlolcPU"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Tue, 27 Nov 2018 10:12:30 +0000 niko.levonen@cgi.com 92904 at https://www.cgi.fi Johtaja muutoksen mahdollistajana https://www.cgi.fi/fi/blogi/johtaja-muutoksen-mahdollistajana <span>Johtaja muutoksen mahdollistajana</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Muutos lähtee aina yksilöstä, mutta mikä on johtajan tai esimiehen rooli muutoksessa ja sen mahdollistajana organisaation tai tiimin siirtyessä käyttämään ketteriä menetelmiä? Kirjoitin ylös vinkkejä ja konkreettisia neuvoja vastaamaan tähän kysymykseen.</p> <p>Ketterien menetelmien pariin siirtyminen vie aikaa ja on työtä vaativa prosessi ennen tuloksia ja hurraa-huutoja. Tässä prosessissa menestyksen kannalta keskeistä on johdon tapa ohjata organisaatiota muutoksessa. Miten?</p> <p>Menestyksen salaisuus on motivointi. Tehtävänäsi on saada organisaatiosi haluamaan muutosta eikä vain toteuttamaan sitä pakon sanelemana. Johda voimakkaalla visiolla. On tärkeätä, että muut ymmärtävät, miten organisaatio hyötyy ketteristä menetelmistä ja miksi muutokseen panostetaan. Aika on rahaa, joten ihmisten pitää ymmärtää, miksi asioiden pitää edetä ripeästi. Johtaja antaa muutoksessa aina esimerkin muille omalla toiminnallaan.</p> <blockquote><h4>Support of top management is not sufficient. It is not enough that top management commit themselves for life to quality and productivity. They must know what it is that they are committed to — that is, what they must do. These obligations can not be delegated. Support is not enough: action is required.<br /><strong>– W. Edwards Deming</strong></h4> </blockquote> <p>Yksittäinen ihminen ei voi vaikuttaa määrättömästi muihin, joten ulkopuolinen apu on tarpeen. Ihmisiä motivoi vaikuttamisen mahdollisuus. Organisaatiosi on täynnä viisaita ja järkeviä ihmisiä. Osallista heitä, etsi innokkaita vapaaehtoisia ja anna heidän vaikuttaa uusiin käytäntöihin. Monta positiivista viestiä vaikuttaa enemmän kuin yksi. Tämän takia on tärkeää juhlia pieniäkin onnistumisia muutosta rakennettaessa.</p> <p>Ihmiset luonnollisesti haluavat ymmärtää, mitä ympärillä tapahtuu. He ovat uteliaita ja suhtautuvat epäluuloisesti muutokseen, mikäli he tuntevat, että tietoa salaillaan. Viesti säännöllisesti mitä muutoksen ympärillä tapahtuu ja mitä kautta asiasta kiinnostuneet voivat saada lisää tietoa.</p> <p>Ketterään kehittämiseen siirryttäessä muista erityisesti keskijohdon rooli uudessa toimintatavassa. He jäävät usein huomiotta, kun johto omalla tahollaan suunnittelee isoja linjoja ja tiimit opettelevat uusia käytäntöjä. Ihmisille on tärkeätä tietää oma paikkansa ja vastuunsa uudessa organisaatiossa. Epävarmuudesta johtuva vastarinta voi viivästyttää muutosta kuukausia.</p> <p>Mikäli muutoksen johtajuus aiheena kiinnostaa, kannattaa tutustua esimerkiksi John Kotterin Leading Change -kirjaan. Kun tehdään isoa muutosta perinteisestä vesiputousorganisaatiosta kohti ketterää organisaatiota, listatut näkökulmat ovat vasta alku tälle työlle, eivät koko totuus. Seuraavassa blogikirjoituksessa käsittelen lisää johdon keinoja ketterän kehityksen muutoksen mahdollistajana – sitä ennen voit tutustua <a href="https://www.slideshare.net/CGI_FI/safe-kyttnoton-abc-123699330?ref=https://www.slideshare.net/CGI_FI/slideshelf" target="_blank">SAFe käyttöönoton ABC –oppaaseen</a>, joka antaa vinkkejä organisaation kokonaisvaltaiseen ketteröittämiseen!</p> <p><em>Kirjoittaja työskentelee CGI:llä ketterien menetelmien valmentajana, asiantuntijana ja kouluttajana. Hänet tavoitat osoitteesta <a href="mailto:jenni.kylmakoski@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">jenni.kylmakoski@cgi.com</a>.</em></p> <p><strong>Lue myös nämä ketterän kehityksen blogikirjoitukset:</strong></p> <ul><li><a href="https://www.slideshare.net/CGI_FI/safe-kyttnoton-abc-123699330?ref=https://www.slideshare.net/CGI_FI/slideshelf" target="_blank">SAFe käyttöönoton ABC –opas</a></li> <li><a href="/blogi/safe-tulee-ja-pelastaa">Blogi: SAFe tulee ja pelastaa</a></li> <li><a href="/blogi/kettera-muutos-mission-impossible">Blogi: Ketterä muutos – Mission Impossible?</a></li> <li><a href="/blogi/haluatko-johtaa-huipputiimia">Blogi: Haluatko johtaa huipputiimiä?</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Fri, 11/23/2018 - 08:15</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=92790&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="v-LPTYi1_c8xdkEt7B63xzAfZQ34BbaQCgkk__IRg44"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 23 Nov 2018 14:15:10 +0000 niko.levonen@cgi.com 92790 at https://www.cgi.fi Tylsä on yhtä kuin turvallinen – niin tosielämässä kuin kyberturvallisuudessakin https://www.cgi.fi/fi/blogi/tylsa-on-yhta-kuin-turvallinen-niin-tosielamassa-kuin-kyberturvallisuudessakin <span>Tylsä on yhtä kuin turvallinen – niin tosielämässä kuin kyberturvallisuudessakin </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Tilastojen valossa suurin osa poliisin saamista hälytyksistä eivät ole kriittisiä hätätapauksia. Vuonna 2017* poliisi kutsuttiin ratkaisemaan ongelmatilanteita miljoona kertaa pelkästään Suomessa. Vain 7 prosenttia näistä tapauksista vaati välitöntä reagointia, ja poliisi oli paikalla keskimäärin kymmenessä minuutissa. Tapauksista suurin osa, 93 prosenttia, eivät olleet kiireellisiä, jolloin poliisilla kesti 20 minuuttia tai kauemmin saapua paikalle. </strong></p> <p>Kyberturvallisuudessa tilastot ovat samankaltaisia. Kyberturvapoikkeamien havaintoaika ilman kyberturvallisuuskeskuksen eli SOCin (Security Operations Center) toteuttamia palveluita on tyypillisesti jopa kuukausia – ei minuutteja. Suurin osa, 83 prosenttia, tapauksista johtuu kehnosta kyberturvallisuushygieniasta: asiattomat pääsevät käsiksi vakiosalasanoilla suojattuihin järjestelmiin, käyttäjän tekemän virheellisen klikkauksen vuoksi haittaohjelmat pääsevät työasemaan, tai pilvipalveluiden kirjautumiseen tarkoitetut käyttäjätunnukset ja salasanat vuotavat väärennettyihin kirjautumissivustoihin. Seitsemässä prosentissa tapauksista järjestelmän ylläpitäjät tekevät jotain harkitsematonta, kun taas kolme prosenttia tapauksista johtuu käyttäjän unohtamasta salasanasta. Kyberturvallisuuskeskus auttaa havaitsemaan ja korjamaan myös näitä pienen mittakaavan erehdyksiä ennen kuin ne paisuvat vaikutukseltaan liian isoiksi.</p> <p>Suuren mittaluokan kybermurtoja ilmenee myös säännöllisesti. Nopeimmin apua saat silloin SOCista. Useimmissa tapauksissa yhteydenotto tapahtuu kuitenkin SOCista sinulle, sillä todennäköisesti et itse ole vielä huomannut mitään tavallisesta poikkeavaa. </p> <p>Kyberturvallisuuskeskuksen toiminnan ydintä ovat tylsät rutiinit, joiden tarkoitus on pitää huolta asiakkaiden turvallisuushygieniasta. Yleensä organisaation oma kyberturvallisuuden kypsyystaso ei ole riittävä, jolloin turvallisuushygienian ylläpitämiseen kannattaa ottaa kumppani mukaan.</p> <p>Yllättäen monet tavalliset yritykset eivät välttämättä ole kohdennettujen uhkien, valtiotason kybervakoojaryhmien tai pimeän verkon hakkeririkollisten kohteena. Parhaimmillaan, tai pahimmillaan, rikollisryhmät varastavat kapasiteettiasi päästäkseen käsiksi tärkeimpiin kohteisiin.</p> <p>Toisaalta tosielämässä organisaatiot päätyvät usein tilanteeseen, jossa ilman valvontaa pyörivät uusinta uutta edustavat turvallisuusteknologiat syöttävät ulos tuhansia ja tuhansia kehnosta kyberturvallisuushygieniasta ilmaisevia hälytyksiä, joiden korjaaminen koituisi organisaatiolle liian kalliiksi. Tästä syystä tietoturvaosastosi toimii pienellä budjetilla ja alimiehitettynä. Nämä samat syyt tekevät organisaatiostasi myös erinomaisen kohteen yllä mainituille edistyneille kyberuhkille ja -rikollisille. </p> <p>Tiivistettynä: 99 prosentin todennäköisyydellä organisaatiosi ei tarvitse kyberturvallisuuskeskusta valtiotason kyberrikollisten taltuttamiseen. Sitä tarvitaan kyberturvallisuushygienian ylläpitoon. SOCin avulla muistutetaan teknologiavastaavia pitämään järjestelmänne aukottomina, vaihtamaan järjestelmien vakiosalasanat ja segmentoimaan verkkonne asianmukaisesti. SOC auttaa organisaatiotasi varmistamaan kyberturvallisuutesi seuraamalla haittaohjelmaskannereitanne, tunkeutumisen havaitsemis- ja estojärjestelmiänne ja muita turvallisuusteknologioistanne saatuja hälytyksiä kyberongelmien varalta. Organisaatiosi tarvitsee SOCia ja sen osaavia kyberammattilaisia huolehtimaan kyberhygieniasta sinun puolestasi, jotta voit keskittyä kehittämään ja johtamaan kyberturvallisuuttanne.</p> <p>Palaan lopuksi poliisivertauskuvaan. Tilastoista voimme päätellä, että poliisin päivittäiset työt, joilla kansalaisten turvallisuutta ylläpidetään, keskittyvät pääosin ylinopeussakkojen antamiseen ja juopuneiden putkaan kuljettamiseen. Entä kyberturvallisuuden ylläpito? Pitäisikö teillä myös keskittyä perusasioihin, joihin ette välttämättä päivittäisessä liiketoiminnassanne ehdi kiinnittää huomiota, ennen kuin on liian myöhäistä?</p> <p><strong>Tutustu myös:</strong></p> <ul><li><a href="/fi/tietoturva/SOC" target="_blank">CGI:n kyberturvallisuuskeskus</a></li> <li><a href="/fi/lataa/kyberturvallisuuden-tila-suomessa-2018" target="_blank">CGI:n Kyberturvallisuuden tila Suomessa 2018 -tutkimusraportti </a></li> <li><a href="https://www.cgi.fi/sites/default/files/2018-11/cgi_-_take_control_with_cybersecurity_-_final_-_2_-_one_page.pdf" target="_blank">Take control with Cybersecurity -esite. </a></li> </ul><p><em>Tervetuloa myös tutustumaan CGI:n kyberturvallisuustoimintaan ilmoittautumalla <a href="/tapahtumat/cybersecurity-seminar-soc-tour">Kyberturvallisuus-seminaariin &amp; SOC-kierrokselle</a> Helsingin toimitiloihimme 23. tammikuuta 2019.</em><br />  </p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 11/14/2018 - 03:26</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=87974&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="v_JIjDvpX_xQbw4HZtqMDuq7rSN_SS1I6of_73qV1h4"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 14 Nov 2018 09:26:50 +0000 niko.levonen@cgi.com 87974 at https://www.cgi.fi Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu vähentää vuorotyön haittoja https://www.cgi.fi/fi/blogi/yhteisollinen-tyovuorosuunnittelu-vahentaa-vuorotyon-haittoja <span>Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu vähentää vuorotyön haittoja</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Työvuorosuunnittelu, joka huomioi työaikojen kuormittavuutta vähentää myös työstressiä, tukee työkyvyn ja työmotivaation säilymistä. Onnistuneen vuorosuunnittelun varmistamiseksi CGI:llä on tehty ja tehdään aktiivisesti yhteistyötä Työterveyslaitoksen kanssa.</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" height="450" src="/sites/default/files/planning.png" width="700" /></p> <p>Työterveyslaitos julkaisi 3.10.2018 tuloksia tekemästään <a href="https://www.ttl.fi/vuorotyon-haitat-kuriin/" target="_blank">pitkittäistutkimuksesta</a>, jossa selvitettiin työvuorojen vaikutusta sairaalatyöntekijöiden väsymykseen ja hyvinvointiin.</p> <p>Tutkimuksia tehtiin vuosien 2008-2015 aikana, jolloin seurattiin vuorojen vaikutusta 13 000 sairaalassa työskenteleviin henkilöihin. Tutkimuksissa seurattiin työvuorojen vaikutusta työntekijöiden uneen, väsymykseen sekä työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Pitkittäistutkimuksen tulokset ovat mielenkiintoista luettavaa, etenkin jos halutaan vähentää vuorotyön aiheuttamia haittoja.</p> <p> </p> <h3>Työterveyslaitoksen tutkimustulokset</h3> <p>Työterveyslaitoksen tekemässä pitkittäistutkimuksessa tarkasteltiin esimerkiksi lyhyiden vuorovälien tai yövuorojen muutosten vaikutusta sairaalatyöntekijöiden väsymykseen ja hyvinvointiin. Tutkimustulosten mukaan lyhyiden vuorovälien ja yövuorojen vähentäminen lisäsi vireyttä.</p> <p>Jatkuvat yövuorot puolestaan aiheuttivat nukahtamisvaikeuksia ja päiväaikaista väsymystä kolmivuorotyötä enemmän. Yövuorojen osalta erityisesti ikääntyneet työntekijät hyötyivät yövuorojen vähentämisestä. Vaikka vaikutus näkyi selvimmin ikääntyneimmillä, näkyi sama vaikutus nuoremmillakin.</p> <p>Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että muutokset lyhyiden vuorovälien, pitkien työviikkojen sekä ilta- ja viikonlopputyön osuuksissa olivat yhteydessä samansuuntaisiin muutoksiin työn ja muun elämän yhteensovittamisessa.</p> <p>Näin ollen samat vuoropiirteet, jotka vähentävät väsymystä, edistävät myös työn ja muun elämän yhteensovittamista. Kaikkiaan tutkimustulokset antavat aihetta pohtia työvuorosuunnittelussa huomioitavia tekijöitä.</p> <p> </p> <h3>Työaikaratkaisusta apua käytännön toteutukseen</h3> <p>Työterveyslaitoksen pitkittäistutkimuksen yhtenä aineistona hyödynnettiin <a href="/tuoteratkaisut/titania" target="_self">CGI:n Titania työaikaratkaisua</a>. Titanian taustalla vaikuttavat merkittävästi Työterveyslaitokselta saadut vuoroergonomiaa koskevat suositukset, joita myös päivitetään tarvittaessa uusien tutkimustulosten pohjalta.</p> <p>Kaikkiaan Titanian taustalla on huomioitu toiminnan tarpeiden ja vaatimusten, tasapuolisen henkilöstöpolitiikan ja juridisten seikkojen lisäksi inhimillisiä tekijöitä, jotka lisäävät työntekijöiden hyvinvointia.</p> <p>Käytännössä Titanian vuorojärjestelmässä vuoroergonomian toteutumista havainnollistetaan eri väreillä. Liikennevalot auttavat työvuorosuunnuttelussa ja myös <a href="https://www.ttl.fi/epasaannolliset-tyoajat-yleistyvat-liikennevalot-auttavat-vuorosuunnittelussa/">Työterveyslaitos suosittelee niiden käyttöä</a>.</p> <p>Ideaalisessa tilanteessa vuorosuunnittelua tehtäessä järjestelmässä on nähtävillä vihreää väriä, joka viittaa työajoista aiheutuvan normaalia kuormitusta. Sen sijaan työvuoroja suunnitellessa työntekijän kannalta epäedullisesti, vuorosuunnittelussa näkyy oranssia tai punaista väriä.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" height="398" src="/sites/default/files/Screen%20Shot%202018-11-14%20at%208.26.56.png" width="700" /></p> <p>Visuaalisen havainnollistamisen ohella järjestelmä antaa myös suosituksia. Näin ollen ylikuormittavan tai voimakkaan ylikuormituksen tilanteessa, vuorosuunnittelua tekevä henkilö saa suosituksia tilanteen välttämisestä tai korjaamisesta.</p> <p>Järjestelmä siis huolehtii siitä, että käyttäjä suunnittelee mahdollisimman vähän kuormittavia työvuoroja. Kuormittavuuden toteutumista voidaan puolestaan seurata henkilö- ja yksikkötasolla sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Ihanteellisessa tilanteessa raportilta on tulkittavissa, että henkilön jaksaminen ja terveyttä tukevat työajat toteutuvat.</p> <p> </p> <h3>Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu edistää työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista</h3> <p>Inhimillisiin tekijöihin lukeutuvat myös yksilöiden vaikutusmahdollisuudet ja työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen. Varsinainen työvuorosuunnittelu voi kuulua vuorosuunnittelusta vastaavan henkilön tehtäviin, mutta vuorosuunnitteluun voidaan myös osallistaa vuorotyötä tekeviä yksilöitä. Tällöin puhutaan yhteisöllisestä työvuorosuunnittelusta.</p> <p>Yhteisöllinen työvuorosuunnittelun tavoitteena on parantaa yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia omiin työaikoihin sekä lisätä vaikutusmahdollisuuksia työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen. Titanian osalta yhteisöllinen vuorosuunnittelu on mahdollistettu erikseen käyttöönotettavan Sähköisen asioinnin kautta.</p> <p>Yhteisöllisessä vuorosuunnittelussa on käytössä myös liikennevalomenetelmä, mutta tämän ohella taustalla vaikuttavat myös ohjeet ja pelisäännöt, joiden puitteissa vuorosuunnittelua voidaan tehdä yksilöiden toimesta. Näin varmistetaan, että tasapuolinen henkilöstöpolitiikka ja juridiset seikat toteutuvat inhimillisten tekijöiden huomioinnin ohella.</p> <p>Vuorotyötä tekevien terveyttä ja jaksamista voidaan parantaa suhteellisen helposti hyvällä vuorosuunnittelulla, jota tehdään tehokkaasti ja yhteisöllisesti digitaalisilla järjestelmillä.</p> <p><em>Olemme mukana <a href="https://www.cgi.fi/fi/parempaa-elamaa">Elinkeinoelämän keskusliiton #työplusperhe-kampanjassa</a> ratkaisemassa arjen yhtälöä, muuttamassa asenteita ja edistämässä suomalaisen työelämän perhemyönteisyyttä. </em></p> <p><main role="main"><br /> <article data-history-node-id="96385" data-quickedit-entity-id="node/96385" data-quickedit-entity-instance-id="0" role="article"> <p><em>  </em></p> </article> <p></main> <p><strong>Haluatko pysyä kartalla digitaalisten HR-ratkaisujen kehityksessä? <a href="https://www.cgi.fi/fi/hr-uutiskirje">Tilaa HR-uutiskirje</a>, niin saat uusimmat blogit, uutiset ja asiakastarinat suoraan sähköpostiisi!</strong></p> <article alt="Tilaa HR-uutiskirje" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="https://www.cgi.fi/fi/hr-uutiskirje" data-entity-type="media" data-entity-uuid="18a43995-37ff-4923-b57d-39f1a6a7172f" title="hr-uutiskirje-cta.jpg" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="https://www.cgi.fi/fi/hr-uutiskirje"> <img src="/sites/default/files/cgi-hr-uutiskirje-cta.png" alt="Tilaa HR-uutiskirje" title="hr-uutiskirje-cta.jpg" /></a></article> </div> <span><span>shobana.lv@cgi.com</span></span> <span>Wed, 11/14/2018 - 01:16</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=87857&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="QlMcQp4p47h909WoX4QHDeBsnMlaqkBro9V1EKPTGUw"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 14 Nov 2018 07:16:55 +0000 shobana.lv@cgi.com 87857 at https://www.cgi.fi Tekoäly on asiantuntijan tukiäly https://www.cgi.fi/fi/blogi/tekoaly-on-asiantuntijan-tukialy <span>Tekoäly on asiantuntijan tukiäly</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Joudutko työssäsi tekemään toistuvasti samaa päättelyä? Osaatko varmasti ottaa huomioon kaikki päätökseen liittyvät seikat? Yhä useammassa tapauksessa voisit jo nyt jättää rutiininomaisen päättelyn tekoälyapulaisen tehtäväksi, jolloin sinulle jäisi aikaa ja voimavaroja laadukkaampien päätösten tekemiseen. Hyvin toteutettu tukiäly perustelee sinulle tekemänsä päättelyprosessin sekä avaa tiedot, jotka johtivat tähän tulokseen. Saatat itsekin oppia aiheesta jotain uutta.</strong></p> <p>Sanotaan, että monimutkaisten ongelmien ratkaisemisessa on paras kuunnella tunteitaan. Tämä perustuu osaltaan siihen, että tunteet pääsevät käsiksi aivojen alitajuisiin resursseihin, jotka ovat paljon laajemmat kuin arkijärjen työmuistilla. Työmuistiin kun ei montaa käsitettä yhtä aikaa mahdu ja jotain tippuu helposti pois. Tunteita voidaan kuitenkin helposti huijata, ja päätöksen perusteita sekä vaikutuksia olisikin hyvä saada näkyville.</p> <p>Ruutupaperille hahmottelu on jo hyvä alku, mutta entä jos päätöksiä tehdään satoja tai tuhansia? Rutiineihin väsyy, ja ilman apua satojen tapausten joukosta jää hoksaamatta helposti <a href="/uutiset/cgi-ja-tyoterveys-virta-ennaltaehkaisevat-tyokyvyttomyysriskeja" target="_blank">potilas, jonka työkykyriski on kohonnut</a> tai <a href="https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/06/14062018_3.html" target="_blank">oppilas, joka tarvitsisi apua.</a></p> <p>Onneksi suuri osa päättelyn rutiinivaiheista ja suuren tietomäärän käsittelystä kyetään nykyisin automatisoimaan. Samoin kuin ohjelmistorobotiikka automatisoi sovellusten käyttöä, niin automatisoi <a href="https://www.cgi.fi/bi/tekoaly" target="_blank">tekoäly</a> nyt rutiinipäättelyä. Ja nämä tekniikat voidaan toki myös yhdistää.</p> <h3>Kohti tekoälykkäitä prosesseja</h3> <p>Tekoälyprojektin aluksi on hyvä miettiä vielä sitä, ovatko käsiteltävät ongelmat sellaisia, että niiden tulokset saadaan suoraan käytäntöön. Toisin sanoen täytyy määritellä aika tarkastikin, mitä tekoälyllä ylipäänsä tavoitellaan. Jos tekoäly ei ole kiinni missään prosessissa, on se vain kuluerä.</p> <p>Kun tavoite on hyvin selvillä, alkaa tekoälyn toteuttaminen ongelman mallintamisella. Tämä tapahtuu analyytikon ja aiheen asiantuntijan yhteispelillä. Malli on siis kuin funktio tai kone, joka ongelmaan liittyvillä lähtötiedoilla palauttaa päätöksen sekä tiedon päätöksen varmuudesta. Mallinnusmenetelmiä on useita ja valintaan vaikuttaa muun muassa se, halutaanko päättelyprosessi avata vai riittääkö vain tulos. Kun tunnistetaan kuvia tai puhetta, niin usein riittää, että tunnistus on tarkka, eikä meitä kiinnosta miksi esimerkiksi kuvassa oleva auto näyttää koneen mielestä autolta. Monesti asiantuntijatyössä on kuitenkin tärkeää - ja jopa välttämätöntä -, että automaattiseen päättelyyn liittyvä prosessi on asiantuntijan tarkistettavissa. Sitä tulisikin käsitellä tekoälyapulaisen tekemänä luonnoksena, jota täydennetään ja korjataan. Päättelyn läpinäkyvyys on välttämätöntä myös prosessin ymmärtämisen ja optimoinnin kannalta.</p> <p>Mallinnuksen yhteydessä kaivetaan esiin mahdolliset esitiedot ja säännöt, jotka ohjaavat päättelyä oikeaan suuntaan. Samoin etsitään ne tietolähteet, joita asiantuntija muutenkin käyttää päätöksissään. Jos sopivaa tietoa ei heti ole saatavilla, niin mallinnuksen yhteydessä voidaan kuitenkin arvioida, millainen olisi paras tieto hyvän päätelmän tekemiseksi. Tällöin tiedonkeruussa osataan jatkossa lähteä oikeaan suuntaan. Jos tässä vaiheessa löydetään ongelmaa riittävällä tarkkuudella kuvaava malli, niin ollaan oikealla tiellä.</p> <p>Joka tapauksessa tässä vaiheessa syventyy kaikkien käsitys ongelmasta, tietolähteistä ja itse päätöksiä vaativasta prosessista. Hyvä tulos on myös se, että päättelyä ei kyetä automatisoimaan. Tällöin työhön on perusteita kohdistaa tarpeeksi ihmisten aikaa ja resursseja.</p> <p>Hyvää ennustemallia oikeista päätöksistä ei kuitenkaan kannata jättää tähän ensimmäiseen kokeiluun. Jotta tekoäly saadaan oikeasti käyttöön ja osaksi prosesseja, niin se täytyy tuoda mukaan työssä käytettäviin järjestelmiin ja sen osaamista kannattaa ylläpitää.</p> <h3>Tekoäly oppii koko ajan lisää</h3> <p>Kun kirjoitin, että malli on funktio, niin se on sitä myös ohjelmistotuotannon mielessä. Natiivisti tekoälyä hyödyntävissä järjestelmissä osa toiminnoista on jo alun perin toteutettu koneoppimisella. Tällöin sääntöpohjaisesti hankalasti toteutettavat toiminnot on opetettu järjestelmälle. Asiakkaalle toimitettaessa opit ovat joko ns. tehdasasetuksilla tai sitten käyttöönotossa toiminnot on opetettu asiakaskohtaisilla tiedoilla. Joka tapauksessa järjestelmä oppii toimimaan käytön perusteella sujuvammin ja paremmin.</p> <p>Teen itse tutkimusprojektia, jossa edellä kuvatulla tavalla ratkaistaan käytännön ongelmaa ravitsemukseen liittyen. Projektin johtavana kysymyksenä on, mitä tapahtuisi, jos ihmiset osaisivat syödä omalle keholleen luontaisella tavalla? Tarvitsisimme luultavasti vähemmän lääkkeitä ja voisimme paremmin.</p> <p>Ravitsemusterapeutit tietävät kokemuksesta, että ihmiset reagoivat samaan ravintoon hyvin eri tavoin, mutta toistaiseksi henkilökohtaiset ravitsemussuositukset perustuvat suurelta osin manuaaliseen työhön. Henkilökohtaisen reagointitavan mallintamiseen on nyt löydetty lupaavia uusia menetelmiä, joiden avulla tämä terapeuttien kokemusperäinen tieto voidaan paketoida työkaluksi: palveluksi, joka auttaa tekemään mittauksiin ja tietoon perustuvia päätelmiä henkilökohtaisesti paremmin sopivasta ruokavaliosta. Tämä vähentää ravitsemusterapeutin rutiinipäättelyä sekä mahdollistaa parempaa ja henkilökohtaisempaa hoitoa kuin mihin aiemmin on kyetty.</p> <p>Elokuvista tuttua yleistä tekoälyä saadaan vielä odotella ehkä pitkäänkin, mutta rajatuissa ongelmissa auttavat tukiälyt ovat jo aivan tätä päivää. Ne auttavat näyttämään, miksi tietyt päätökset ovat niin vaikeita ja toiset vain tuntuvat hyviltä.</p> <p><em>Lisää tekoälyyn liittyviä ajatuksia voit lukea alla olevista blogeistamme. Näkemystä tarjoaa myös keskusteluohjelma <a href="/uusibisnes" target="_blank">#uusibisnes</a></em>.</p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 /uusibisnes" data-entity-type="media" data-entity-uuid="6330df1d-0a5f-48a5-8761-a5e2a9dad5d4" class="align-center embedded-entity" data-langcode="fi"><a href="/uusibisnes"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/uusibisnes-cta-2_0.png" alt="uusibisnes-cta-2" title="uusibisnes-cta-2" /></a></article><br /></p><h3><strong>Lue lisää tekoälystä:</strong></h3> <ul><li><a href="/blogi/pieni-sanakirja-tekoalysta">Pieni sanakirja tekoälystä</a></li> <li><a href="/blogi/tekoalyn-kayttoonotto-ja-sen-5-sudenkuoppaa">Tekoälyn käyttöönotto ja sen 5 sudenkuoppaa</a></li> <li><a href="/blogi/tekoaly-kayttoon-uusimman-tiedon-ja-parhaat-vinkit-sinulle-tarjoilee-uusibisnes">Tekoäly käyttöön! Uusimman tiedon ja parhaat vinkit sinulle tarjoilee #uusibisnes</a></li> <li><a href="/blogi/miten-tekoaly-muuttaa-maailmaa-ja-miten-siihen-voi-varautua">Myrskyvaroitus: Miten tekoäly muuttaa maailmaa ja miten siihen voi varautua?</a></li> <li><a href="/blogi/vakuuta-talousosasto-tekoalytarpeesta%E2%80%8B">Vakuuta talousosasto tekoälytarpeesta</a></li> <li><a href="/blogi/4-kysymysta-joihin-pitaa-vastata-ennen-ensimmaista-tekoalyprojektia">4 kysymystä, joihin pitää vastata ennen tekoälyn hankintaa</a></li> </ul></div> <span><span>laura.rundgren…</span></span> <span>Tue, 11/13/2018 - 07:05</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=84314&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="J7DerGTdnx2Hg04RQBnHKLvXJd54HitCHe34UnceHmw"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Tue, 13 Nov 2018 13:05:57 +0000 laura.rundgren@cgi.com 84314 at https://www.cgi.fi Ratkaiseeko tekoäly kyberturvallisuuden haasteet? https://www.cgi.fi/fi/blogi/ratkaiseeko-tekoaly-kyberturvallisuuden-haasteet <span>Ratkaiseeko tekoäly kyberturvallisuuden haasteet?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Tekoälyn ja koneoppimisen nopea kehitys on mahdollistanut myös aiempaa vaikuttavammat tavat tunnistaa kyberuhkia. Turvallisuusalan toimijat kehittävät kilpaa markkinoille uusia ja tehokkaita keinoja tunnistaa haittatapahtumia verkoissa, tietokoneilla ja palveluissa sekä havaita käyttäjien poikkeavaa käyttäytymistä. Pilvipohjaisten ratkaisujen joustava kapasiteetti ja aleneva kustannustaso avaavat myös kyberturvallisuuden saralle uusia tapoja analysoida suuria tietomassoja.</strong></p> <p> Tekoälyn, koneoppimisen ja muiden kehittyvien tekniikoiden ympärillä käy kova kuhina. Voisikin kuvitella, että teknologiaratkaisuilla ratkaistaan kaikki kyberturvallisuuden haasteet. Todellisuus on kuitenkin se, ettei teknologia yksin riitä takaamaan kyberturvallisuutta. Nykyisiin ja tuleviin kyberuhkiin vastaaminen edellyttää saumatonta älykkään teknologian ja kyberturvallisuusammattilaisten yhdistelmää, eli tosiälyä. Se yhdistää kehittyvien teknologioiden mahdollistaman potentiaalin, testatut ja hyväksi havaitut prosessit, relevantin uhkatilannetiedon sekä osaavat ja sitoutuneet ihmiset, joiden päämääränä on turvata digitaalinen liiketoimintasi.</p> <blockquote><h4>Nykyisiin ja tuleviin kyberuhkiin vastaaminen edellyttää saumatonta älykkään teknologian ja kyberturvallisuusammattilaisten yhdistelmää, eli tosiälyä.<br />  </h4> </blockquote> <p>Kuvitellaanpa, miten tosiäly voisi muuttaa organisaatiosi kyberturvallisuuden hallintaa. Mitä, jos voisimme yhdistää tekoälyn, ajantasaisen ja relevantin uhkatilannetiedon sekä tosiaikaisen seurannan? Lisätään tähän mielikuvaan vielä kameravalvontaan pohjautuvat videoanalytiikkaratkaisut sekä tekoäly ja asioiden Internet, missä ihmisten ja asioiden vahva tunnistaminen yhdistettäisiin reaaliaikaisesti älykkäisiin itseoppiviin sensoreihin jatkuvasti muuttuvien ympäristöjen havainnoimiseksi. Mietitäänpä sitten, kuinka sekä kyberympäristön että fyysisen tilan haittatapahtumiin pystyttäisiin reagoimaan nopeasti yhdistämällä ammattilaisten ja automaation voimat suorittamaan korjaavia toimenpiteitä niin, että liiketoimintasi pysyisi koko ajan omissa käsissäsi.</p> <h3>Kaikki tämä on jo mahdollista. Me toteutamme sen.</h3> <p>CGI auttaa organisaatiotasi omaksumaan tosiälyn ja hallitsemaan kybertoimintaympäristöäsi. Kaikissa kyberturvallisuuspalveluissa yhdistyy saumaton älykkäiden teknologioiden, ajantasaisen uhkatilannetiedon ja taitavien kyberturvallisuuden ammattilaisten kokonaisuus. Toimintamme pohjautuu 40 vuoden kokemukseemme parhaista toimintatavoista vaativissa IT-ympäristöissä ympäri maailmaa. Päämäärämme on selkeä: autamme asiakkaitamme menestymään.</p> <p>Kuinka tosiäly voisi auttaa organisaatiotasi kyberturvallisuudessa? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme kuullaksesi lisää tai ilmoittaudu kyberturvallisuus-seminaariimme &amp; SOC-vierailulle Helsingin toimipisteellemme 23. tammikuuta 2019.</p> <p><strong>Tutustu myös</strong></p> <ul><li><a href="/lataa/kyberturvallisuuden-tila-suomessa-2018">Tutkimus: Kyberturvallisuuden tila Suomessa 2018</a></li> <li><a href="/fi/tietoturva/kyberturvallisuus">CGI:n kyberturvallisuuden palvelut</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 11/12/2018 - 08:45</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=72593&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="jEleyLWA3c_x35RZkhG9ECGZ5cQRZPIq-R6GoySZ1lc"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 12 Nov 2018 14:45:45 +0000 niko.levonen@cgi.com 72593 at https://www.cgi.fi Restonomin viisi vinkkiä toiminnanohjaukseen https://www.cgi.fi/fi/blogi/restonomin-viisi-vinkkia-toiminnanohjaukseen <span>Restonomin viisi vinkkiä toiminnanohjaukseen</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>ERP, sähköinen asiointi, integraatiot, prides ja xml… Aloittaessani CGI-urani viitisen vuotta sitten kuuntelin tuoreena restonomina IT-alan lyhenteitä ja terminologiaa, joka tuntui hyvin kaukaiselta. Alkuun mietin, opinko näitä merkityksiä koskaan, mistä ihmeestä milloinkin on kysymys ja kuka oikein ymmärtää mistä nämä kollegat puhuvat.</strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="abdd9c4a-ce8f-4720-a1d0-30bdefd76b55" class="align-center embedded-entity" data-langcode="fi"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/cgi-blogi-restonomin-viisi-vinkkia.jpg" alt="cgi-blogi-restonomin-viisi-vinkkia " title="cgi-blogi-restonomin-viisi-vinkkia " /></article></p><p>Nyt viitisen vuotta myöhemmin olen hahmottanut, että ”kielimuurista” huolimatta ruokapalvelukin tarvitsee IT:tä ja toimiva ERP eli toiminnanohjausjärjestelmä on merkittävä osa ruokapalvelun arkea. Vuosien varrella olen nähnyt ja kuullut erilaisista toimintamalleista niin ruokapalvelun kuin muidenkin toimialojen toiminnanohjaukseen. Kaiken takana on toimivat prosessit ja tarpeisiin joustava järjestelmä.</p> <p>Nyt on tullut aika jakaa viisi vinkkiäni, toimivaan toiminnanohjaukseen ruokapalvelussa.</p> <h3>1. Kaikki lähtee taustadatasta, eli oikeista raaka-aineista, toimivista resepteistä ja ajantasaisista hinnoista</h3> <p>Data ei kuitenkaan yksin riitä, vaan tiedon hallintaan tarvitaan yksi tekijöiden saatavilla oleva järjestelmä. Toiminnanohjausjärjestelmä on keittiön digitaalinen ohjauspöytä, jonka avulla suunnitellaan, tuotetaan, laskutetaan ja raportoidaan. Tietojen siirto järjestelmien välillä tehdään integraatioin, eli liittymin, eikä manuaalisesti Excelin tai ruutupaperin kautta. </p> <h3> 2. Tuottava toiminta suunnitellaan etukäteen</h3> <p>Jos ruokalista on suunniteltu huolellisesti ja esimerkiksi salaattipöydät suunnitellaan satokaudet huomioiden, ehditään tehdä joulukuussa muutakin kuin pohtia päivittäin millä kalpeat mauttomat tomaatin raakileet ja huonon saatavuuden takia toimittamattomat kurkut korvataan päivän salaattipöytään.</p> <h3> 3. Tuotanto tehdään siellä missä se on järkevintä</h3> <p>Keskuskeittiö &amp; palvelukeittiö -malli sekä Cook and Chill -tuotantotapa tarjoavat paitsi joustavuutta myös monimutkaistavat prosesseja. Useimmiten keittiöiden tilaratkaisut eivät taivu muutoksiin kertaheitolla, joten kaikki palvelukeittiöt eivät toimi samalla mallilla. Toisaalta esimerkiksi vettä ei aina kannata kuljettaa keskuskeittiöstä asti, jos palvelukeittiö joka tapauksessa kuumentaa ruuan itse. Näin ollen palvelukeittiö tarvitsee omat ohjeensa ruuan viimeistelyä varten. Usein palvelukeittiössä valmistetaan myös esimerkiksi salaatteja ja tarvittaessa tilataan myös itse raaka-aineita. Henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi kaikkeen tähän tarvitaan työohjeet ja tilausmäärät tekemisen tuoksi.</p> <h3>4. Ravintoarvot ovat kohdillaan sovelluksessa</h3> <p>Maailmassa on enemmän tallennettua tietoa kuin koskaan aiemmin. Sama pätee ravitsemukseen liittyvään tietoon. Ajantasaiset tiedot järjestelmästä voidaan toimittaa myös asiakkaalle. Mieluiten sähköisesti.</p> <h3> 5. Laskutusaineisto kannattaa ottaa järjestelmästä tilauksien mukaan</h3> <p>Myös julkisen sektorin puolella pitäisi ruuasta maksaa toimitettujen annosten tai kilojen perusteella. Oli tilaaja sitten sisäinen tai ulkoinen, kulut syntyvät tilatun ja tuotetun ruuan perusteella. Kun asiakas keskittyy tilaamiseen ja tilaa vain tarpeeseen, ruokaa on oikea määrä ja näin syntyy vähemmän hävikkiä. Lisäksi ruokapalvelu saa omansa pois ja samalla säästää myös kustannuksissa.</p> <p>Nykyaikaisessa järjestelmässä käyttöliittymä ohjaa käyttäjää eikä vie aikaa. Järjestelmien käytön omaksuminen ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Vuoropuhelua ruokapalvelun ja IT:n välille tarvitaan edelleen, mutta ruutupaperin aika Suomen keittiöissä on jo ohi.</p> <p><em><a href="https://www.cgi.fi/asiantuntija/saana-koskinen">Kirjoittaja</a> on ammattikeittiöiden tuotannonohjaukseen kehitetyn Aromi-järjestelmän asiantuntija. Saanan tavoitat osoitteesta <a href="mailto:saana.koskinen@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">saana.koskinen@cgi.com</a>.</em></p> <p> </p> <blockquote><h2>Webinaari</h2> <h4><strong>Tule mukaan <a href="https://www.cgi.fi/tapahtumat/johda-ruokapalvelua-tiedolla">webinaariin</a>, jossa esittelemme tiedolla johtamisen työkaluja kohti tehokasta ruokapalvelua.</strong></h4> <h4> </h4> <h4><a class="btn" href="/tapahtumat/johda-ruokapalvelua-tiedolla"><strong>Ilmoittaudu</strong></a></h4> <h4> </h4> </blockquote> <p> </p> <h3>Tutustu myös</h3> <ul><li><a href="/blogi/tietaako-asiakkaasi-mita-han-syo">Tietääkö asiakkaasi mitä hän syö?</a></li> <li><a href="/blogi/ruokapalvelukonkareiden-seitseman-tapaa-hillita-havikkia">Ruokapalvelukonkarin seitsemän tapaa hillitä hävikkiä</a></li> <li><a href="/tuoteratkaisut/aromi">Aromi - toiminnanohjausjärjestelmä ruokapalvelun kaikkiin tarpeisiin</a></li> </ul><hr /><p><strong><span>Lataa <a href="https://www.cgi.fi/opas-ruokapalvelujen-digitalisointiin"><span>Ruokapalvelupäällikön opas</span></a>: Näin johdat ruokapalvelua tehokkaasti tiedon pohjalta. Ota selvää, miten <a href="https://www.cgi.fi/tuoteratkaisut/aromi"><span>Aromi</span></a> vastaa ruokapalvelutoimialan tulevaisuuden haasteisiin.</span></strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 /fi/lataa/ruokapalvelupaallikon-opas" data-entity-type="media" data-entity-uuid="084b5ba9-9a19-4685-b1e3-192c71d25177" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/lataa/ruokapalvelupaallikon-opas"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/ruokapaallikon_opas_kuvalinkki.jpg" alt="Nain-johdat-ruokapalvelua-tehokkaasti-tiedon-pohjalta" title="Ruokapaallikonopas" /></a></article></p><p> </p> </div> <span><span>laura.rundgren…</span></span> <span>Mon, 11/12/2018 - 06:28</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=72575&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="IqoQWUAqjVtrGw5ASVdBVYKWlPi-ItDpg-0Rj54_Dzw"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 12 Nov 2018 12:28:36 +0000 laura.rundgren@cgi.com 72575 at https://www.cgi.fi Tutkimme: Edelläkävijät käyttävät tekoälyä talousyksiköissään https://www.cgi.fi/fi/blogi/tutkimme-edellakavijat-kayttavat-tekoalya-talousyksikoissaan <span>Tutkimme: Edelläkävijät käyttävät tekoälyä talousyksiköissään</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Aiemmissa blogeissani olen pohtinut, <a href="https://blog.kauppalehti.fi/vieraskyna/cgi-voiko-kone-oppia-suunnittelemaan-taloutta" target="_blank">voiko kone oppia suunnittelemaan taloutta</a> sekä <a href="https://blog.kauppalehti.fi/vieraskyna/cgi-koneoppimista-talouden-suunnitteluun-tata-se-vaatii" target="_blank">mitä se yrityksiltä oikeasti vaatii</a>. Tässä blogissa menen suoraan talousyksiköiden arkeen ja kerron, mitä talousjohtajat ja talouspäälliköt tekoälystä ajattelevat sekä miten he sitä käyttävät</strong>. </p> <p><em>Blogi on alunperin julkaistu Kauppalehden <a href="https://blog.kauppalehti.fi/vieraskyna/cgi-tutkimme-edellakavijat-kayttavat-tekoalya-talousyksikoissaan" target="_blank">Vieraskynäpalstalla</a> 11.10.2018.</em></p> <p>Teimme yhdessä IBM:n kanssa kyselytutkimuksen*, jolla halusimme ymmärtää yritysten valmiutta lähteä oikeasti käyttämään tekoälyä taloudessa. Tutkimuksessa tekoälyä ja koneoppimista käytettiin kattotermeinä, koska talousihmiset eivät välttämättä ole tekoälytekemisen terminologian erikoisasiantuntijoita ja terminologian käyttö vaihtelee yleisestikin.</p> <p>Tutkimuksen mukaan talouden edelläkävijät käyttävät jo tekoälyä ja enemmistön etujoukko on nyt suunnitteluvaiheessa. Uusien innovaatioiden käyttöönotto noudattaa yleensä niin sanottua <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_innovations" target="_blank">Innovaatioiden diffuusiota</a>, jossa innovoijat, varhaiset omaksujat ja varhainen enemmistö muodostavat noin puolet väestöstä ja ottavat innovaatiot ensin käyttöön. Loput kuuluvat myöhäiseen enemmistöön ja hitaisiin omaksujiin. Koska tutkimuksemme osoittaa 48 % kokeilevan tai suunnittelevan tekoälyä, voimme sanoa tekoälyn ’valtavirtaistumisen’ alkaneen talousyksiköissäkin.</p> <h3>Reagoinnin pitää olla nopeaa</h3> <p>Tutkimuksemme mukaan talouspäättäjät pitävät tärkeimpinä tekoälyn hyötyinä manuaalisen työn määrän vähenemisen, päätöksenteon helpottumisen sekä kyvyn reagoida nopeammin muutoksiin. Päätöksenteon automaation ja paremman sisäisen tehokkuuden sekä läpinäkyvyyden myötä yritykset saavuttavat kustannussäästöjä sekä tunnistavat lisämyyntimahdollisuuksia.</p> <p>Kuten aikaisemmin mainitsin, vastanneista lähes puolet joko käyttää, pilotoi tai suunnittelee tekoälyn ja koneoppimisen käyttöä talousyksiköissään. Heistä 87 prosenttia arvioi tekoälyn ja koneoppimisen yleistyvän talouden suunnittelussa 2-5 vuoden sisällä. Olemme tienneet, että talousyksiköt ovat tekoälyn hyödyntämisessä myyntiä ja markkinointia selvästi jäljessä. Vastausten tulokset tukevat tätä olettamaa.</p> <p><strong>Miten kokeilemaan?</strong> Suosittelen aluksi ratkomaan pientä konkreettista ongelmaa, kuten luokittelemaan kirjanpidon tiliöintejä, reitittämään laskuja tai rakentamaan automaattista ennustetta. Tekoälyn ja koneoppimisen pilotointi onnistuu talousyksiköissä joustavasti, eikä vaadi isoja investointeja. Väitän, että konkreettisen ongelman ratkaisu tekoälyllä maksaa itsensä takaisin.</p> <h3>Puuttuuko osaaminen ja onko dataa?</h3> <p>Suurimpana haasteena pidetään osaamisen ja datan puutetta sekä laatua. Runsas puolet vastanneista yhtiöistä kertoi käyttävänsä ulkopuolisia tekoälyammattilaisia ja neljänneksellä oli omia resursseja. Erityisesti kuluttajaliiketoimintaan keskittyvissä suurimmissa yrityksissä on jo rakennettu koko yrityksen laajuisesti toimiva keskitetty tiimi, joka vastaa tai koordinoi tekemistä.</p> <p>Toimivassa kokonaisratkaisussa on kyettävä yhdistämään data, algoritmit ja käyttötapaukset liiketoimintaa tukevalla tavalla. Tämä tuottaa yrityksille haasteita ja vaatii osaajilta liiketoiminnan tuntemisen lisäksi analytiikan syväosaamista. Monissa yrityksissä on osaavia matemaattisesti orientoituneita controllereita. <strong>Kannattaisiko heitä ja analytiikan ammattilaisia kouluttaa tekoälyosaajiksi?</strong> Tai vähintäänkin kouluttaa heitä tukevaan rooliin ymmärtämään mitä tekoäly tarkoittaa, jotta he voivat auttaa tekoälyammattilaisia luomaan malleja, jotka sitten auttavat talousihmisiä heidän päivittäisessä työssään.</p> <p>Yrityksissä olevien analytiikka- ja tekoälytyökalujen paletti on hyvin kirjava. Noin joka kolmannella on koneoppivia kyvykkyyksiä operatiivisissa järjestelmissään. Täysverisiä tekoälyratkaisuja sekä edistyksellisiä laskentamalleja tarjoavaa teknologiaa on käytössä joka viidennellä. Suurin osa suunnittelee ja raportoi pääosin vielä hyvin perinteisillä työkaluilla. Hyvää on se, että tekoälytyökalut yleistyvät talouden tietojärjestelmissä, jolloin niiden käyttö helpottuu.</p> <h3>Mitkä ovat todelliset käyttökohteet?</h3> <p>On hienoa, että tekoälyä ja koneoppimista pidetään talouspäättäjien keskuudessa taloushallinnon kehittämisen kannalta tärkeänä asiana. Uskon vakaasti siihen, että talousyksiköistä tulee tekoälyn turvin liiketoimintayksiköille yhä tärkeämpiä kumppaneita, joilla on kyvykkyys katsoa faktapohjaisesti yhtä aikaa yrityksen sisälle ja ulkopuolelle. Prosessit tehostuvat, virheiden määrä vähenee, laatu ja kontrolli paranevat.</p> <p>Tutkimukseen vastanneet talouspäättäjät arvioivat saavansa koneoppimisesta ja tekoälystä hyötyä erityisesti laskujen reititykseen ja tiliöinnin automatisointiin sekä kustannusten ja myynnin ennustamiseen. Tällä hetkellä yritykset käyttävät valtavasti aikaa laskujen hyväksymiseen, reitittämiseen ja oikeaan tiliöimiseen, vaikka laskuilla olisikin olemassa ostotilaustiedot. Tiliöinnin ja hyväksymisreitin voi mallintaa opettamalla algoritmin vanhalla kirjanpidon aineistolla ja laskujen tekstin perusteella.</p> <p>Tekoälyn avulla voidaan päästä parempiin tuloksiin kuin esimerkiksi ohjelmistorobotiikalla, koska tekoälyä ei tarvitse kovakoodata etsimään laskuilta joitain tiettyjä asioita, vaan se käy tiedot läpi ja pyrkii itse luomaan ennusteen. Operatiivisen toiminnan aiheuttamat kulut, kuten myynnin ja markkinoinnin kulut, palkat ja alihankinta voidaan puolestaan ennustaa tehokkaasti ja automaattisesti rakentamalla koneoppiva malli historiallisista kustannuksista, budjetista ja avoimien ostotilausten saldoista.</p> <p>Tekoäly ja koneoppiminen tuovat talouden ohjaamiseen aivan uusia mahdollisuuksia – olen samaa mieltä talousjohtajien kanssa!</p> <p><strong>* <a href="/lataa/tekoaly-taloudessa-nykytila-haasteet-ja-mahdollisuudet">Tekoäly ja koneoppiminen suomalaisyritysten talousyksiköissä -tutkimus</a> toteutettiin touko-kesäkuussa 2018. Yritykset valittiin mukaan koko valtakunnan laajuisesti. Kysely oli suunnattu talousjohtajille ja talouspäälliköille. 80 % vastauksista saatiin 250 - 1 000 henkilöä työllistävistä yrityksistä ja 20 % yli 1 000 henkilön yrityksistä eri toimialoilla. Valtaosa kaikista 50 vastaajasta edustivat teollisuutta ja tuotantoa (55 %), kaupan alaa (20 %) tai palvelualaa (14 %).</strong></p> <p>Ps. Lue lisää asiakasesimerkeistämme: <a href="/asiakasesimerkit/cgin-tekoalyosaaminen-kuntien-hyvinvoinnin-asialla" target="_self">CGI:n tekoälyosaaminen kuntien hyvinvoinnin asialla</a></p> <p><strong>Tutusut myös</strong></p> <ul><li><a href="/fi/data-ja-analytiikka/talouden-analytiikka">Talouden analytiikan palvelumme</a></li> </ul><p> </p> <p><em>Blogin on kirjoittanut Petrus Metsälä.</em></p> </div> <span><span>laura.rundgren…</span></span> <span>Mon, 11/12/2018 - 05:54</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=72566&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="Vc4CbpWiLY6psJdBntQOMF5Dr3BxkiNsYOYEVZNG9Nw"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 12 Nov 2018 11:54:16 +0000 laura.rundgren@cgi.com 72566 at https://www.cgi.fi Se tuska, kun ongelmat tulevat näkyväksi https://www.cgi.fi/fi/blogi/se-tuska-kun-ongelmat-tulevat-nakyvaksi <span>Se tuska, kun ongelmat tulevat näkyväksi</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Yksi niistä kysymyksistä, joihin <a href="https://www.cgi.fi/konsultointi/ketterat-menetelmat" target="_blank">ketterät menetelmät </a> vastaavat hyvin, on ”Milloin haluat tietää, että sinulla on ongelma?” Äkkiseltään ajateltuna vastaus on tietysti heti, mutta valitettavan usein pitkitämme huonojen uutisten vastaanottamista ja saatamme jopa suuttua viestintuojalle.</strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="fde9a2df-b673-46dc-adc7-8b8b5156e4ab" class="align-center embedded-entity" data-langcode="fi"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/cgi-tuska-kun-ongelmat-tulevat-nakyvaksi.jpg" alt="cgi-tuska-kun-ongelmat-tulevat-nakyvaksi" title="cgi-tuska-kun-ongelmat-tulevat-nakyvaksi" /></article></p><p>Olen suhteellisen huono henkilökohtaisissa raha-asioissa. Sen verran kansalaistaitoa on kuitenkin kertynyt, etten makuuta rahojani puhtaalla pankkitilillä. Kun yhtenä päivänä tulin töistä kotiin, vaimoni istui tietokoneella ja kertoi tehneensä vertailuja meidän nykyisten ja markkinoilla olevien rahastojen välillä. Hän oli huomannut sijoitustemme olevan huonoja - niillä oli huono tuotto sekä kalliit vuosi -ja merkintäkulut.</p> <p>Tästä tietysti loogisena seurauksena oli se, että suutuin vaimolle. Tämähän tarkoittaisi sitä, että joudun nyt myös itse perehtymään aiheeseen, tekemään työlään vertailun, miettimään milloin ja miten osakkeet tulisi myydä sekä suunnitella verotusta. Näiden lisäksi rahastojen kuvaukset tulisi lukea läpi, jotta tiedot olisivat vertailukelpoisia. Olin jo kuvitellut, että nämä asiat olivat hoidossa, eikä niitä tarvitsisi enää murehtia. Nyt olin kuitenkin taas valinnan edessä – joko eläisin sen tiedon kanssa, että menetän mahdollisesti koko ajan rahaa, tai sitten tekisin asialle jotain.</p> <p>En kamppaile yksin irrationaalisten reaktioideni kanssa. Tuttuni valitti, kuinka heillä kokeiltiin ketteriä menetelmiä surkean lopputuloksen kanssa. ”Se ei toiminut, ei niistä sprinteistä tullut mitään. Meille tuli niin paljon ylläpitoa, ettemme saaneet mitään sprintin sisälle otettuja asioita tehtyä”. Hetkinen… tässä tapauksessa ketterät menetelmäthän eivät voineet olla ongelma? Ne vain toivat olemassa olevia ongelmia esille ja täten muutosta oli helppo syyttää. On helpompaa kyseenalaistaa ketterien menetelmien toimivuus kuin oman tuotteen laatu.</p> <blockquote><p>Kun ongelmat ovat näkyvillä, niille voidaan tehdä jotain.</p> </blockquote> <p>Erityisesti vesiputousmallilla suunnitelluilla projekteilla on tapana pitkittää ongelmien esiintuomista. Ohjausryhmää ei kutsuta koolle eikä projekteihin tehdä muutoksia, jos on vielä teoreettinen mahdollisuus saada asiat valmiiksi ajallaan. Tositapahtumiin perustuva esimerkki kertoo globaalin yrityksen projektipäälliköstä, jonka työnä oli tehdä asennusprojekti paikan päällä eri toimistoihin. Projekti oli myöhässä, mutta projektipäällikön laskelmien mukaan projekti pysyisi aikataulussa, jos ryhmäläiset nukkuisivat lentomatkojen aikana ja loppuajan tekisivät töitä. Kenellekään ei tule yllätyksenä, että projekti ei valmistunut aikataulussa.</p> <p>Ketterät menetelmät eivät itsessään ratkaise yhtään ongelmaa. Koodin laatu ei muutu maagisesti paremmaksi, eivätkä koodarit saa älyllistä dopingia päivittäisistä pystypalavereista tai kahden viikon työsykleistä. Yksi ketterien menetelmien tärkeimmistä keinoista parantaa suoritusta on nopea palautesykli, joka tuo ongelmat esiin mahdollisimman nopeasti. Kun ongelmat ovat näkyvillä, niille voidaan tehdä jotain. Esimerkiksi päättää olla tekemättä yhtään mitään ja hyväksyä asia, kuten meinasin tehdä rahastojeni kanssa. Sen sijaan, että olisin päättänyt olla tekemättä yhtään mitään, otin itseäni niskasta kiinni ja aloin hommiin. Työrupeaman jälkeen palkitsevinta oli tunne siitä, että rahani ovat nyt turvallisissa käsissä.</p> <p>Onko tiimilläsi tai organisaatiollasi kiinnostusta tutkailla omaa toimintaa ja mahdollisesti kehittää sitä? Tutustu lisää ketteriin menetelmiin <a href="https://www.cgi.fi/konsultointi/ketterat-menetelmat">täältä</a>. Ottamalla minuun yhteyttä työmäärä voi kasvaa hetkellisesti, mutta luvassa on myös paljon palkitsevia tunteita ja high-fivejä!</p> <p><em>Kirjoittaja työskentelee ketterien menetelmien valmentajana, asiantuntijana sekä kouluttajana. Arin tavoitat osoitteesta <a href="mailto:ari.lahti@cgi.com">ari.lahti@cgi.com</a>.</em></p> </div> <span><span>laura.rundgren…</span></span> <span>Mon, 11/12/2018 - 03:49</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=72548&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="Uo3MXEIxx1c2vWmu1mjSZS5Aj740Lx3tet0dGocIBBQ"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 12 Nov 2018 09:49:34 +0000 laura.rundgren@cgi.com 72548 at https://www.cgi.fi Nopea. Ketterä. Innovatiivinen. Sehän on Service Sprint! https://www.cgi.fi/fi/blogi/nopea-kettera-innovatiivinen-sehan-on-service-sprint <span>Nopea. Ketterä. Innovatiivinen. Sehän on Service Sprint!</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Asiakkaan aikakaudella on todella hankala ennustaa, miten asiakkaat reagoivat uusiin ideoihin ja palveluihin. Ja vaikka osuttaisiin oikeaan, kehitys on ennennäkemättömän nopeaa ja äärimmäinen kilpailu tekee tuotteiden ja palveluiden sykleistä lyhyempiä kuin koskaan ennen. Siksi tarvitaan uusi malli luoda nopeasti tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat oikeaan tarpeeseen, oikealla tavalla, oikeaan aikaan.</p> <p>Mutta miten tämä tehdään? Nykyään minun vastaukseni on usein <a href="/fi/service-sprint">Service Sprint.</a></p> <article alt="Service Sprint" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="e914b287-eadd-4fdd-9a75-d8db115d2b51" title="Service Sprint" data-langcode="fi" class="embedded-entity align-center"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/cgi-blogi-service-sprint_.jpg" alt="Service Sprint" title="Service Sprint" /></article> <h3>Mikä on Service Sprint?</h3> <p>Service Sprint on CGI:n palvelu, joka auttaa tiimejä liikkumaan nopeasti ideoista konkretiaan ja validoimaan tärkeimmät elementit palvelun menestyksen kannalta. Siinä yhdistellään parhaat palat Google Venturesin Design Sprintistä ja erilaisista Lean StartUp-malleista, ja optimoidaan viikon aikana tuotettava lisäarvo.</p> <p>Service Sprint alkaa maanantaina ja päättyy perjantaina. Ja näiden viiden päivän aikana ehditään tehdä paljon:</p> <ol> <li>Kirkastetaan haaste ja etsitään siihen ratkaisu.</li> <li>Visualisoidaan ratkaisu ja testataan se käyttäjillä.</li> <li>Määritellään liiketoimintahypoteesi ja mietitään, miten hypoteesi voidaan todentaa.</li> <li>Luodaan ymmärrys siitä, miten palvelu voidaan teknisesti rakentaa.</li> </ol> <p> Service Sprintissä kirkastetaan tuote- tai palveluidea ja luodaan prototyyppi. Konkretisoitu idea testataan sekä loppuasiakkaan, liiketoiminnan että arkkitehtuurin näkökulmasta. Näin ymmärretään palvelun houkuttelevuus asiakkaan kannalta, mitä sen rakentaminen maksaa ja tuotetaanko sillä enemmän rahaa tai säästöjä kuin sen rakentamiseen menee.</p> <p> Lue, miten Service Sprint toimii käytännössä: <a href="/blogi/nain-syntyi-taskuturva-service-sprint-takasi-vauhdikkaan-palvelukehityksen" target="_blank">Näin syntyi TaskuTurva – Service Sprint takasi vauhdikkaan palvelukehityksen</a>.</p> <h3> Miksi Service Sprint toimii?</h3> <p>Service Sprint ei ole magiaa. Mutta ihmeitä tehdään, kun luodaan pieni, autonominen ja monialainen tiimi, joka</p> <ol> <li>työskentelee samassa jaetussa tilassa,</li> <li>sitoutuu yhteiseen tavoitteeseen ja siitä johdettuihin rooleihin ja rajoitteisiin</li> <li>käyttää ongelmanratkaisussa muotoilumenetelmiä, kuten visualisointia ja tarinankerrontaa.</li> </ol> <p>Käytännössä Service Sprintiin kootaan mukaan asiakkaan ja CGI:n yhteinen moniosaajatiimi, jonka tehtävä on viikon ajan keskittyä vain valitun haasteen ratkaisemiseen. Nämä henkilöt voivat olla esimerkiksi asiakkaan liiketoiminnasta, it:stä, myynnistä ja markkinoinnista. Mukaan mahtuu myös asiakaskokemuksen kehittämisestä vastaava ihminen ja mahdollisesti vierailevia tähtiä eri aihe-alueilta.</p> <p>CGI:ltä Service Sprintiin osallistuu yleensä palvelumuotoilija, visualisti, liiketoimintamuotoilija sekä it-arkkitehti.</p> <p>Haluatko tehdä parempia palveluita nopeammin? Heitä viestiä niin jutellaan!</p> <p><iframe frameborder="0" height="240" scrolling="no" src="https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=271529af4086eb2674d932a2736198d7ee2c0a9&amp;Origin=Website" style="height: 1030px; width: 100%;" width="320"></iframe></p> <p> </p> </div> <span><span>laura.rundgren…</span></span> <span>Mon, 11/12/2018 - 01:33</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=72521&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="RAxdrFqVdmMfMvNNPJQMahitJhWli-oPLRIE3ryOPgE"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 12 Nov 2018 07:33:35 +0000 laura.rundgren@cgi.com 72521 at https://www.cgi.fi Mr Scrum tuli taloon https://www.cgi.fi/fi/blogi/mr-scrum-tuli-taloon <span>Mr Scrum tuli taloon</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Ari Lahti aloitti CGI:llä syksyllä Senior Scrum Coachina. Arilla on koodaajan tausta, ja tätä tuntemusta hän hyödyntää nyt omassa työssään kouluttaessaan tiimejä ketterään toimintaan.</strong></p> <p>Jos sinusta on tähän asti tuntunut siltä, että ketterät menetelmät ovat vain projektipäälliköille tai pelkästään bisnesihmisten huuhaata – vaihda vaihteeksi ajatuksia Ari Lahden kanssa.</p> <div style="float:right; margin:5px"> <article alt="Mr Scrum tuli taloon" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-type="media" data-entity-uuid="7072c329-140e-472f-99cc-3c85c5a59fb7" title="Mr Scrum tuli taloon" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img src="/sites/default/files/ari-lahti-blogi.jpg" alt="Mr Scrum tuli taloon" title="Mr Scrum tuli taloon" /></article> </div> <p>Arin tausta on Nokialla, missä matkapuhelintehtaan prosessien ketteryys oli viety äärimmilleen ja yrityksessä oli syvään rakennettu jatkuvan parantamisen kulttuuri. Ennen CGI:lle tuloaan Ari sai arvokasta kokemusta koodarin arjesta Mediconsultilla.</p> <p>Näitä oppeja hän hyödyntää nyt työssään CGI:llä, kun koulutamme asiakkaitamme ketterien menetelmien käyttöönotossa. Arin tehtävänä on sparrata tiimin sisäistä ketteryyttä ja työkaluja – eli työskennellä kehittäjien, arkkitehtien ja muiden teknisten henkilöiden kanssa.</p> <p>”Olen innoissani ja iloinen! Agile on intohimoni, CGI:llä saan tehdä työtä mistä tykkään ja minulla on kivat työkaverit. Täällä ei tarvitse vääntää muille rautalangasta, miksi ketteryys kannattaa”, Ari summaa fiiliksiään uudesta työstä.</p> <blockquote><p><span>Olen innoissani ja iloinen! Agile on intohimoni, CGI:llä saan tehdä työtä mistä tykkään ja minulla on kivat työkaverit.</span></p></blockquote> <h3>Ketteryydelle on kysyntää</h3> <p>Kaikki CGI:n myymät ketterän kehittämisen suomenkieliset kurssit loppuvuodelle ovat täynnä. Kysyntää siis on, mutta niin on Arin mukaan opeteltavaakin:</p> <p>”IT-maailma ymmärtää ketterän kehittämisen hyvin, mutta pelkkä ketterä ohjelmistokehitys ei riitä. On saatava johto ja myynti motivoitumaan.”</p> <p>Arin mukaan ketterään tekemiseen siirryttäessä johdolle vaikeinta on luopua kontrollista. Ketterässä tekemisessä tiimi ottaa itse vastuuta ja arvioi työn määrän ja aikataulun. Johto antaa suunnan, mutta sen on luotettava, että tiimit tekevät fiksuja asioita.</p> <p>Hän havainnollistaa kiinteähintaisen projektin ja agilen projektin eron talovertauksella:</p> <ol> <li>Jos ostat kiinteähintaisen projektin eli talopaketin, valitset ensivaiheessa kaikki materiaalit, joita ei myöhemmin pääse enää muuttamaan. IT-projektit ovat yleensä enemmän tai vähemmän uniikkeja, minkä vuoksi kiinteähintaisena myyminen on haastavaa.</li> <li>Agile-projektia Ari vertaa Lapin sodan jälkeiseen aikaan, kun kaikki oli poltettu ja talvi oli tulossa. Ensin rakennettiin sauna, koska sen sai nopeasti lämpimäksi, eikä materiaalia mennyt tuhottomasti. Samalla tavalla agile-projektissa tehdään ensin kaikista välttämättömin ja sen jälkeen lisätään pikkuhiljaa tarpeellisia elementtejä tärkeysjärjestyksessä.</li> </ol> <p>Ari on vakuuttunut siitä, että ketterässä kehittämisessä töitä tehdään tehokkaammin, hauskemmin ja tarkoituksenmukaisemmin:</p> <p>”Kun on niin monta kertaa nähnyt, että ketteryys toimii, tavalliseen projektimalliin palaaminen tuntuu nurinkuriselta. Siinä käytetään hirveästi aikaa ’speksaamalla’ asioita esimerkiksi vuoden päähän. Vuoden kuluttua saatetaankin huomata, että jonkun ominaisuuden kannattaisi olla vaikkapa eri alustalla.”</p> <p>Haluatko sinäkin työskennellä jatkossa entistä fiksummin?</p> <p><em>Katso ketterän kehittämisen kurssitarjontamme <a href="/konsultointi/ketterat-menetelmat/koulutus">CGI:n nettisivuilta</a>. Sivulla listattujen koulutusten lisäksi järjestämme tilauksesta myös muita SAFe-sertifiointikoulutuksia, muun muassa SAFe for Teams, SAFe Scrum Master ja SAFe Product Owner / Product Manager.</em></p> <h3>Tutustu myös</h3> <ul> <li><a href="/ura">Uramahdollisuudet CGI:llä</a></li> <li><a href="/blogi/cginside">#CGInside-blogeissa tutustutaan CGI:läisten arkeen</a></li> </ul> </div> <span><span>pooja.cs@cgi.com</span></span> <span>Fri, 11/09/2018 - 09:43</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=72572&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="vArovEJ3axNUVA-YFnS-hVsW_-0xHtQ5gb_2iTVwhUQ"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 09 Nov 2018 15:43:57 +0000 pooja.cs@cgi.com 72572 at https://www.cgi.fi Miksi tarvitsemme sote-ekosysteemejä? https://www.cgi.fi/fi/blogi/miksi-tarvitsemme-sote-ekosysteemeja <span>Miksi tarvitsemme sote-ekosysteemejä?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on maailman huippua. Silti se on suuren muutospaineen alla. Näihin muutospaineisiin vastaaminen edellyttää uudenlaista yhteistyötä.</strong></p> <p>Me kaikki tunnemme tapauksia, joissa asiakas ei ole saanut oikea-aikaisesti sitä vaikuttavaa palvelua tai tukea, jota hän olisi tarvinnut. Yleensä juurisyynä tähän on se, ettei ammattilaisilla tai asiakkaalla itsellään ole käytössään riittävää määrää tietoa. Tarvittava tieto on kyllä olemassa, mutta eri toimijoiden ja järjestelmien välinen yhteistyö ei ole sillä tasolla, että sen hyödyntäminen olisi mahdollista.</p> <p>Tässä on käynnissä muutos. Tämä muutos ei ole riippuvainen rakenteellisista tai poliittisista uudistuksista. Ne toki tukevat muutosta, mutta maailma ympärillämme muuttuu sillä vauhdilla, että mahdolliset tai mahdottomat lakipäätökset eivät pysäytä muutosta.</p> <p>Ympärillämme vellovat suuremmat voimat, kuten huoltosuhteenmuutos, lääketieteellinen kehitys ja digitalisaatio, vievät meitä koko ajan eteenpäin kohti uutta.</p> <p>Kukaan tai mikään toimija ei pysty tarttumaan muutosten avaamiin mahdollisuuksiin yksin. Tarvitsemme toisiamme. Tarvitsemme yhteistyötä, jotta pystymme muotoilemaan asiakkaan palvelukokemuksen sellaiseksi kuin hänen palvelutarpeensa antaa odottaa.</p> <p>Siksi me tarvitsemme ekosysteemejä myös sote-sektorilla.</p> <p>Sen lisäksi, että oman palvelu- ja ratkaisutuotantomme ympärille on jo kehittynyt varsin laaja ekosysteemi toimijoita, aina on tilaa uusille. Kehitämme jatkuvasti omaa teknologiaamme ja ratkaisujamme vastaamaan rajapintatarpeita ja tiedon liikkuvuutta.</p> <p>Olemme myös itse mukana useissa ekosysteemeissä. Esimerkkeinä voin mainita CleverHealth Networkin, KODAn ja Tampere HealthHUBin.</p> <p>Pystymme tukemaan niin sote-palvelujen tuottajia kuin innovatiivisten ratkaisujen kehittäjiä mm. validoinnissa, arkkitehtuurisuunnittelussa, teknologisessa ja toiminnallisessa siltauksessa asiakasympäristöön sekä lainsäädännön ja regulaatioiden huomioimisessa. Kansainvälinen verkostomme on myös yksi polku suomalaisten innovaatioiden kansainvälistämiseen.</p> <p>Monet ovat jo kyllästyneet ekosysteemeistä puhumiseen. Minä väitän, että niiden aika on vasta alkamassa todenteolla.</p> <p>Jos haluat vinkata hyvästä innovaatiosta tai avata keskustelua yhteistyön mahdollisuuksista, älä epäröi olla yhteydessä.</p> <p><em><a href="https://www.cgi.fi/asiantuntija/mika-kaartinen">Kirjoittaja</a> on yksityisen terveydenhuoltoalan asiakkuuksista vastaava johtaja, jolla on palava into viedä suomalainen sote-palvelukyvykkyys uudelle aikakaudelle. Mikan tavoitat osoitteesta <a href="mailto:mika.kaartinen@cgi.com">mika.kaartinen@cgi.com</a>.</em></p> </div> <span><span>laura.rundgren…</span></span> <span>Thu, 11/08/2018 - 05:21</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=67743&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="kxJERMcT25SKIxICbuxCUIzgZ5Hg4bWIB2V3yEATgOs"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 08 Nov 2018 11:21:53 +0000 laura.rundgren@cgi.com 67743 at https://www.cgi.fi Alustatalouden ABC https://www.cgi.fi/fi/blogi/alustatalouden-abc <span>Alustatalouden ABC</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><em>”CGI Voice of the Customer -tutkimuksessa haastattelimme globaalisti 1000 asiakasta. Haastatelluista yrityksistä erottui pieni edelläkävijöiden ryhmä, noin 30 yritystä, joiden poikkeuksellista menestystä oli yhdistämässä alustatalouden ajattelun kulmakivet. Näiden yritysten liiketoiminta kasvoi 60 % nopeammin. Lisäksi ne olivat 100 % kannattavampia kuin muut verrokkiryhmän yritykset.”</em></p> <p>Alustatalous ja digitaaliset ekosysteemit ovat nykyisin vahvasti esillä eri medioissa. Perinteiset suuryritykset ovat heränneet muutokseen ja rakentavat tällä hetkellä omia teknologia-alustoja, joilla ne digitalisoivat liiketoimintamallejaan ja tavoittelevat uusia markkinoita. Startup-yritysten keskuudessa alustaliiketoiminta alkaa olla jo de facto. Kyseessä on valtavan laaja ja monitahoinen ilmiö, johon liittyy paljon vieraita termejä, jotka kuvaavat abstrakteja asioita. Ei ole ihme, että monen ihmisen voi olla vaikea saada asiasta kunnolla kiinni.</p> <p>Alustataloutta on vaikea kiteyttää puolen minuutin hissipuheeksi, koska mitä täsmällisemmin sitä yrittää määritellä, sitä abstraktimpi ja vaikeammin ymmärrettävä kuvauksesta tulee. Voimme määritellä alustatalouden esimerkiksi näin:</p> <blockquote><p><strong><em>Alustatalous (Platform Economy) on teknologian mahdollistama, digitaalisiin liiketoiminta-alustoihin perustuva liiketoimintamalli, joka mahdollistaa eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen, jossa vaihdetaan ja luodaan arvoa.</em></strong></p> </blockquote> <p>Määritelmä on kattava, mutta mitä sillä tarkoitetaan käytännössä? Okei, kyseessä ovat digitaaliset alustat, joilla luodaan uudenlaista liiketoimintaa. Mutta miten nämä alustat eroavat muista digitaalisista tuotteista ja palveluista?</p> <p>Digitaaliselle alustaliiketoiminnalle on tyypillistä uudenlainen teknologian mahdollistama liiketoimintamalli, useiden käyttäjäryhmien yhdistäminen alustan avulla, helppo tapa liittyä, sekä skaalautuvuus käyttäjämäärän kasvaessa.</p> <h3>Digitaalisen alustaliiketoiminnan tunnusmerkit ovat:</h3> <ul><li>Teknologian mahdollistama liiketoimintamalli</li> <li>Käyttäjäryhmien välillä tapahtuva vuorovaikutus</li> <li>Alusta luo luottamauksen käyttäjien välille</li> <li>Avoimet rajapinnat (API) kehittäjille</li> <li>Liiketoiminta skaalautuu käyttäjämäärän kasvaessa</li> <li>Plug-and-play -mallinen, eli helppo ottaa käyttöön itsepalveluna</li> <li>Uudenlainen liiketoimintamalli, joka luo käyttäjälle välitöntä lisäarvoa</li> </ul><p>CGI Next Digital Business Platform yksikössä olemme erikoistuneet alustatalouteen ja sen tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Rakennamme todistetusti paremman huomisen asiakkaillemme.</p> <p><strong><a href="https://www.cgi.fi/cdo-playbook">CDO Playbook</a> <em>tarjoaa punaisen langan jokaiselle asiakokemuksen kehittämisestä vastaavalle johtajalle.</em></strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="/fi/lataa/cdo-playbook" data-entity-type="media" data-entity-uuid="a4518d97-13b2-4bdd-bc6a-975a92160d6b" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/lataa/cdo-playbook"> <img src="/sites/default/files/cdo_playbook_cta_cgifi.png" alt="Lataa CDO Playbook" title="cdo-playbook-cta" /></a></article></p> </div> <span><span>laura.rundgren…</span></span> <span>Thu, 11/08/2018 - 04:41</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=67740&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="dD3R6Oo2xKSDFgasAtoijY7h_rdAzx3r0TerKj--J_g"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 08 Nov 2018 10:41:51 +0000 laura.rundgren@cgi.com 67740 at https://www.cgi.fi Asiakaskokemuksen kehittäminen ja CRM - tiedon analysoinnilla asiakasmenestykseen https://www.cgi.fi/fi/blogi/tehtava-cdolle-digitaalinen-asiakaskokemus-kuntoon-kiitos <span>Asiakaskokemuksen kehittäminen ja CRM - tiedon analysoinnilla asiakasmenestykseen</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Pinnalla yhä: asiakaskokemuksen hallinta sekä digitaaliset tuotteet ja palvelut.</p> <p>Samat aiheet ovat pyörineet suomalaisten liiketoiminta- ja tietohallintajohtajien investointiprioriteeteissa jo parin vuoden ajan. Aiheet nousevat esille niin Gartnerin <a href="https://www.marketvisio.fi/articles/digitalisoituminen-ja-ict-kehityshankkeet-2017-toimialakatsaus/" target="_blank">Digitalisoituminen ja ICT-kehityshankkeet 2017</a> -toimialakatsauksessa, kuin myös katsauksen uudemmassa versiossa.</p> <p>Trendi näkyy myös yhä useammasta organisaatiosta löytyvän CDO:n pöydällä mielenkiintoisena ylimmän johdon asettamana tehtävänä:</p> <blockquote><p><span>Laita meidän digitaalinen asiakaskokemuksemme kuntoon!</span></p></blockquote> <p>Miten tähän abstraktiin tehtävään tulisi tarttua? Mistä digitaalinen asiakaskokemus ja asiakasmenestys muodostuvat? Ja mikä on asiakkuudenhallinnan ratkaisun ja asiakastiedon rooli tässä kokonaisuudessa?</p> <article alt="Asiakaskokemuksen kehittäminen" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="871c15f1-0349-4f97-9b14-8d7128546192" title="Asiakaskokemuksen kehittäminen" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/asiakaskokemuksen-kehittaminen-ja-crm.jpg" alt="Asiakaskokemuksen kehittäminen" title="Asiakaskokemuksen kehittäminen" /></article> <h3>Asiakaskokemuksen rakennussarja</h3> <p>Asiakaskokemus muodostuu monesta tekijästä, kuten ihmiskeskeisyydestä, merkityksellisistä kohtaamisista, oikein ajoitetusta ja oikeasisältöisestä viestinnästä sekä asiakkaan yksilöllisestä kohtelusta.</p> <p>Edellä mainitut on helppo hahmottaa. Valitettavan usein keskustelu digitaalisesta asiakaskokemuksesta rajoittuu vain näihin näkökulmiin. CDO:n kannalta olennaista on kuitenkin ymmärtää, että asiakaskokemuksen johtaminen on myös mm. liiketoimintamallien, sisäisten prosessien, toimintatapojen ja sidosryhmien johtamista.</p> <p>Lisäksi asiakkaan tulee tuntea, että juuri hänen palvelemisekseen on nähty paljon vaivaa, vaikka todellisuus saattaa olla päinvastainen - kiitos <a href="https://www.cgi.fi/blogi/alykas-automaatio-ja-ihmiskunnan-tulevaisuus" target="_blank">automaatiolle</a>, <a href="https://www.cgi.fi/blogi/kehittynyt-analytiikka-liiketoiminnan-tehostajana" target="_blank">analytiikalle</a> ja <a href="https://www.cgi.fi/bi/tekoaly" target="_blank">tekoälylle</a>.</p> <p> </p> <h3>Data on asiakkaan sielun peili</h3> <p>Jotta voidaan rakentaa erityislaatuista asiakaskokemusta, täytyy asiakas ja hänen tarpeensa tuntea erinomaisesti. Asiakastiedon tulee olla ajan tasalla, ja asiakkuudenhallinnan ratkaisun pitää tukea alituista ja monikanavaista asiakastiedon rikastamista sekä tiedon monipuolista analysointia.</p> <p>Moderni, ennustavaa analytiikkaa ja tekoälyä hyödyntävä asiakkuudenhallinnan ratkaisu sekä korkealaatuinen asiakastieto muodostavat asiakasymmärryksen ja -kokemuksen kivijalan.</p> <p>Jos viedään kivijalkavertaus hieman pidemmälle, voidaan asiakaskokemuksen kokonaisuus nähdä talona, jonka rakentamisessa on eri vaiheita ja jossa suunnittelu on olennainen tekijä onnistumisen takana. Tärkein yksittäinen toimenpide CDO:lle onkin luoda digitaalisen asiakaskokemuksen visio, jossa huomioidaan ainakin organisaation strategia, teknologiat ja henkilöt.</p> <p>Organisaation sitoutuminen visioon on olennaista, mutta myös mitattavuus konkreettisten tavoitteiden kautta on tärkeää. Vain sen kautta voidaan todentaa, ollaanko tavoitteisiin päästy. Esimerkki visiota tukevasta ja mitattavasta tavoitteesta voisi olla se, että asiakaspoistuma puolittuu kahden vuoden aikana, kun digitaalista asiakaskokemusta kehitetään.</p> <p>Ennen visionsa luomista organisaation tulee kuitenkin ymmärtää kolme asiaa:</p> <ul> <li>Mitä digitaalinen asiakaskokemus tarkoittaa? </li> <li>Mistä digitaalinen asiakaskokemus muodostuu meidän liiketoiminnassamme?</li> <li>Mikä on kypsyysasteemme digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämisessä?</li> </ul> <p>Esimerkiksi toimialasta tai strategiasta riippuen asiakaskokemus voidaan nähdä varsin eri tavoin, ja sen muodostumiseen vaikuttavat hyvin erilaiset tekijät. Vastaavasti oman kypsyysasteen tunnistaminen auttaa hahmottamaan realistiset tavoitteet ja luomaan konkreettisen vision. Lähestymistapa on hyvin erilainen riippuen siitä, puhutaanko asiakaskokemuksen kehittämisestä ensimmäistä kertaa vai onko aiheeseen panostettu jo monta vuotta.</p> <p> </p> <h3>Helpottaako vai hiekoittaako nykyratkaisu asiakaskokemuksenne kehittämistä?</h3> <p>Kun asiakaskokemuksen käsite on oman organisaationne kannalta selkeytetty ja mitattava tahtotila on olemassa, on CDO:lla onnistumisen edellytykset käsissään.</p> <p>Seuraava askel on perustan suunnittelu tai validointi. Molempiin liittyvät olennaisesti tietopääoma (data-assetit) sekä organisaation käytössä oleva asiakkuudenhallinnan ratkaisu:</p> <ul> <li><strong>Ei asiakkuudenhallinnan ratkaisua käytössä</strong>. Selvitä, millainen ratkaisu tukee organisaationne toimintaa ja asiakaskokemuksenne kehittämistä parhaalla mahdollisella tavalla.</li> <li><strong>Käytössä ratkaisu, joka esimerkiksi koetaan hankalaksi käyttää tai jossa datan laatu on heikko</strong>. Selvitä, kuinka ratkaisu ja data voidaan tuoreuttaa palvelemaan nykytarpeita – vai onko parempi toteuttaa kokonaan uusi ratkaisu ilman historian painolastia.</li> <li><strong>Käytössä nykyaikainen ja työtä tehostava asiakkuudenhallinnan alusta, joka on yhdistetty korkealaatuiseen asiakastietoon.</strong> Mitkä ovat organisaationne tavoitteet ja miten asiakaskokemusta pitäisi kehittää? Selvitä, mitä elementtejä tai ominaisuuksia olisi tarpeen ottaa käyttöön tai jatkojalostaa, jotta nämä onnistuvat.</li> </ul> <p>Kaikkien yllä mainittujen vaihtoehtojen kannalta olennaista on tahtotila ja sen mukaan toimiminen. Vain sen kautta ymmärretään, millainen perustan tulee olla ja mitä sen päälle on tarkoitus saada rakennettua. Kun perusta on olemassa, seuraa tiedon rikastaminen ja analysointi, joilla saavutetaan entistä parempi asiakasymmärrys sekä mahdollisuudet asiakaskokemuksen ja myös asiakkaan arvon kasvattamiseen.</p> <p> </p> <h3>Tietoperusteisilla toimenpiteillä arvoa asiakkaille</h3> <p>Digitaalisen asiakaskokemuksen unelmatalo syntyy vankasta perustasta sekä arvontuoton kannalta optimaalisista elementeistä. Kun yhdistetään suunnitelmallisuus ja oikeat elementit ymmärrykseen oman organisaation tilanteesta ja tavoitteista, on CDO:n todella mahdollista toteuttaa saamansa tehtävä.</p> <p>Yhdistämällä palvelumuotoilun menetelmiä, liiketoimintaosaamista ja laajaa teknologia- sekä toimialaosaamista pystymme luomaan palveluja, ratkaisuja ja toimintamalleja, joissa tiedon analysointi, tietoperusteiset toimenpiteet ja oppiminen toimivat erinomaisina ajureina parempaan asiakasymmärryksen ja edelleen asiakkaan arvon kasvattamiseen.</p> <p><strong><em>Kirjoittaja toimii CRM-liiketoiminnan johtajana CGI:ssä. <a href="https://www.cgi.fi/asiantuntija/mikko-kosonen" title="Tutustu Mikko Kososeen">Mikon</a> tavoitat osoitteesta <a title="Lähetä sähköpostia Mikko Kososelle">mikko.kosonen@cgi.com</a>.</em></strong></p> <p><strong><em>Tekstiä muokattu ja uudelleenoptimoitu 2.10.2018, alkuperäinen julkaisu 18.8.2017.</em></strong></p> <p dir="ltr"><strong><a href="https://www.cgi.fi/cdo-playbook">CDO Playbook</a> <em>tarjoaa punaisen langan jokaiselle asiakokemuksen kehittämisestä vastaavalle johtajalle.</em></strong></p> <article alt="Lataa CDO Playbook" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="/cdo-playbook" data-entity-type="media" data-entity-uuid="a4518d97-13b2-4bdd-bc6a-975a92160d6b" title="cdo-playbook-cta" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/cdo-playbook"> <img src="/sites/default/files/cdo_playbook_cta_cgifi.png" alt="Lataa CDO Playbook" title="cdo-playbook-cta" /></a></article> </div> <span><span>anna.sillanpaa…</span></span> <span>Thu, 11/08/2018 - 01:45</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=67728&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="BBk8Q7CBBF6Pm0lVWJTcd9Cj52tGg60ghpbh7JQeZGg"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 08 Nov 2018 07:45:09 +0000 anna.sillanpaa@cgi.com 67728 at https://www.cgi.fi Näin hoidat lomasuunnittelun tehokkaasti ja yhtenäisesti yli tiimirajojen - työntekijöiden toiveita unohtamatta https://www.cgi.fi/fi/blogi/nain-hoidat-lomasuunnittelun-tehokkaasti-ja-yhtenaisesti-yli-tiimirajojen-tyontekijoiden-toiveita-unohtamatta <span>Näin hoidat lomasuunnittelun tehokkaasti ja yhtenäisesti yli tiimirajojen - työntekijöiden toiveita unohtamatta</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Onko tulevat lomat jo suunniteltu? Voiko henkilöstösi vaikuttaa lomiensa ajankohtiin tai jopa suunnitella omat lomat itse? Onko työntekijöillä näkyvyys lomaoikeuspäiviinsä, pidettyihin lomajaksoihin ja tiimin lomasuunnitelmiin?</strong></p> <p><article alt="Näin hoidat lomasuunnittelun tehokkaasti ja yhtenäisesti yli tiimirajojen - työntekijöiden toiveita unohtamatta" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-type="media" data-entity-uuid="431dd974-8d51-4593-830b-9643a9877658" title="Näin hoidat lomasuunnittelun tehokkaasti ja yhtenäisesti yli tiimirajojen - työntekijöiden toiveita unohtamatta" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img src="/sites/default/files/cgi-blogi-nain-hoidat-lomasuunnittelun-tehokkaasti.jpg" alt="Näin hoidat lomasuunnittelun tehokkaasti ja yhtenäisesti yli tiimirajojen - työntekijöiden toiveita unohtamatta" title="Näin hoidat lomasuunnittelun tehokkaasti ja yhtenäisesti yli tiimirajojen - työntekijöiden toiveita unohtamatta" /></article></p><p>Lomasuunnittelussa tasapainotellaan omien, työkavereiden ja työnantajan tarpeiden välillä – eikä niitä ole aina helppo sovittaa yhteen. Joskus myös esimiehiltä puuttuu yhtenäinen näkemys työntekijöiden lomatoiveista ja -ajankohdista, mikä vaikeuttaa työtehtävien järjestelyä. Esimiesten suunnitellessa lomia manuaalisesti arvokasta työaikaa kuluu hukkaan.</p> <p>Kun työntekijät pääsevät itse suunnittelemaan lomansa, työtyytyväisyys ja hyvinvointi kasvavat. Hyvin suunnitellut lomakaudet puolestaan takaavat työnantajalle, että organisaation toiminta pysyy yllä niin vuodenvaihteessa, talvilomakaudella kuin heinäkuussakin.</p> <p> </p> <h3>5 vinkkiä tehokkaaseen ja työntekijäkokemusta parantavaan lomasuunnitteluun</h3> <p>Miten näiden kaikkien asioiden huomioiminen onnistuu lomasuunnittelussa? Keräsin tähän 5 vinkkiä tehokkaaseen ja henkilöstöystävälliseen lomasuunnitteluun.</p> <ol><li><strong>Ota käyttöön digitaaliset ratkaisut.</strong> Excelin pyörittely varmasti riittää tiettyyn pisteeseen, mutta onko se työajan käytön kannalta järkevää? Digitaalinen ratkaisu helpottaa suunnittelua ja antaa reaaliaikaisen näkymän lomasuunnitteluun. Lomakäsittely on nopeaa ja yhdenmukaista. Esimiesten työ helpottuu ja työntekijät pystyvät ilmoittamaan lomajaksonsa ja muutokset suoraan järjestelmään.</li> <li><strong>Tee lomasuunnittelusta läpinäkyvää.</strong> Mahdollista työntekijöille näkyvyys tiiminsä tai yksikkönsä toiveisiin ja suunniteltuihin lomiin. Näin työntekijät voivat huomioida työkaverien toiveet jo omassa suunnittelussa. Jos loma on helpompi saada läpi sellaisenaan vaikka viikkoa myöhemmin, ehkä työntekijä siirtää lomaansa omasta aloitteestaan.</li> <li><strong>Ohjeista lomakausien resursointi etukäteen.</strong> On varmasti tärkeää, ettei asiakaspalvelu, myynti tai laskutus lopu kesän aikana, vaan paikalla on aina joku, joka voi ne hoitaa. Jos palveluiden tuottaminen vaatii vaikka kahden tiimiläisen paikallaolon läpi suosituimpien lomakausien, kerro se etukäteen. Näin työntekijät osaavat ottaa toistensa toiveet paremmin huomioon.</li> <li><strong>Hyväksy lomat hyvissä ajoin ja pidä niistä kiinni.</strong> Lomien hyväksyntää voidaan nopeuttaa ajasta ja paikasta riippumattomilla mobiilisovelluksilla. Kun lomat on hyväksytty, työntekijät lyövät lomasuunnitelmat lukkoon, varaavat ulkomaan reissuja tai sopivat muiden perheenjäsenten lomat samaan ajankohtaan. Työntekijän tyytyväisyyden kannalta on tärkeää, että loma toteutuu silloin kun on sovittu.</li> <li><strong>Varmista yhteydet palkanlaskentaan ja työvuorosuunnitteluun.</strong> Hyvä digitaalinen lomakäsittelyjärjestelmä päivittää lomaoikeustiedot automaattisesti palkkajärjestelmästä suunnittelun pohjaksi ja hyväksytyt lomajaksot maksuja varten takaisin palkkajärjestelmään. Yhteydet on hyvä olla myös työvuorosuunnitteluun käytettävään ohjelmistoon, jotta lomat voidaan ottaa huomioon työvuorosuunnittelussa.</li> </ol><p>Digitaalinen lomakäsittely mahdollistaa tehokkaan ja nopean lomakäsittelyn. Hyvän digitaalisen järjestelmän avulla koko henkilöstö näkee lomaoikeuspäivänsä, pidetyt lomajaksot sekä tiiminsä lomasuunnitelmat. Myös erilaiset lomasopimukset kuten lomaraha – ja säästövapaa sopimukset voidaan hoitaa samassa järjestelmässä.</p> <p>Työntekijät voivat itse suunnitella lomansa ja lähettää toiveensa esimiehelleen käsiteltäviksi. Esimies näkee työntekijöidensä lomatoivomukset, tekee lopullisen lomasuunnittelun ja hyväksyy lomajaksot. Hyväksyttyjen lomajaksojen siirtäminen palkanlaskentajärjestelmään tapahtuu ilman erillistallennuksia. Koko lomien käsittelyyn liittyvä prosessi hoituu samalla järjestelmällä. Helppoa ja tehokasta!</p> <p>Miten lomasuunnittelu tehdään teillä seuraavalla lomakaudella? Tekevätkö esimiehet taas Excel-jumppaa vai olisiko aika ottaa käyttöön hyvä ja tasapuolista lomasuunnittelua tukeva digitaalinen järjestelmä?</p> <p><span><span>Tutustu digitaaliseen CGI HR Lomakäsittelyyn tarkemmin lataamalla demovideo!</span></span></p> <p><article alt="Näin hoidat lomasuunnittelun tehokkaasti ja yhtenäisesti yli tiimirajojen - työntekijöiden toiveita unohtamatta" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="https://www.cgi.fi/tuoteratkaisut/cgi-hr-lomakasittely/lataa-demo" data-entity-type="media" data-entity-uuid="b2b8a3ca-75da-46b7-b5b2-bd9e1e68c894" title="Näin hoidat lomasuunnittelun tehokkaasti ja yhtenäisesti yli tiimirajojen - työntekijöiden toiveita unohtamatta" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="https://www.cgi.fi/tuoteratkaisut/cgi-hr-lomakasittely/lataa-demo"> <img src="/sites/default/files/lomakasittely-demo-lataus-cta.png" alt="Näin hoidat lomasuunnittelun tehokkaasti ja yhtenäisesti yli tiimirajojen - työntekijöiden toiveita unohtamatta" title="Näin hoidat lomasuunnittelun tehokkaasti ja yhtenäisesti yli tiimirajojen - työntekijöiden toiveita unohtamatta" /></a></article></p> </div> <span><span>pooja.cs@cgi.com</span></span> <span>Wed, 11/07/2018 - 07:09</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=72581&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="a1GtLQp-oldI0l8Fp1DoFl1HlBBFLWwbU-MHKSmN4Is"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 07 Nov 2018 13:09:45 +0000 pooja.cs@cgi.com 72581 at https://www.cgi.fi Näin syntyi TaskuTurva – Service Sprint takasi vauhdikkaan palvelukehityksen https://www.cgi.fi/fi/blogi/nain-syntyi-taskuturva-service-sprint-takasi-vauhdikkaan-palvelukehityksen <span>Näin syntyi TaskuTurva – Service Sprint takasi vauhdikkaan palvelukehityksen</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Kuluttajat kokevat vakuutusasiat usein kaukaisina ja vaivalloisina. Se ei ole ihme, sillä kosketus asiakkaaseen tapahtuu yleensä mollivoittoisissa merkeissä. Joko jotain ikävää on tapahtunut, ja ihminen on pakotettu asioimaan vakuutusyhtiön kanssa lomakkeita täytellen ja kuitteja skannaillen, tai sitten kyse on laskutukseen tai vakuutusehtojen päivittämiseen liittyvästä ”pakollisesta” kanssakäynnistä.</p> <p>Totesimme vakuutusyhtiö Turvan kanssa että tähän tarvitaan muutosta.</p> <p><a href="https://www.turva.fi/henkiloasiakkaat/ota-yhteytta/asioi-mobiilissa/taskuturva">TaskuTurva</a>, Turvan asiakkaiden ja Turvan vakuuttamien ammattiliittojen jäsenten uusi mobiilipalvelu, helpottaa arkea säästäen aikaa ja rahaa sekä katsoo vakuutusasioita asiakkaan silmin. Palvelu parantaa erityisesti lapsiperheiden elämää – TaskuTurvan avulla vaikkapa lapsen kanssa lääkärissä asiointi hoituu rahaa käyttämättä ja vahinkoilmoitusta täyttämättä. Sama prosessi toimii myös yleisimpien autovahinkojen kanssa. Ennen kaikkea palvelu esittää vakuutusasiat ihmisen näkökulmasta, ei vakuutusyhtiön prosesseista tai tuotteista lähtien. Kun asiakkaat tuntevat paremmin vakuutustensa sisällön, turhien yhteydenottojen määrä asiakastukeen on vähentynyt ja asiakkaiden kokemus on parantunut.</p> <p>Turvalle palvelu taas luo täysin uudenlaiset mahdollisuudet henkilökohtaiseen asiakasviestintään. Asiakkaille voidaan sovelluksen kautta kohdentaa juuri oikea viesti oikeaan aikaan, mikä parantaa markkinoinnin osumatarkkuutta ja konversiota.</p> <p>Lopputuloksesta voit lukea tarkemmin <a href="http://www.servicedesignstudio.fi/caset/taskuturva/" target="_blank">tästä pidemmästä case-kuvauksesta</a>.</p> <h3> </h3> <h3>Miten TaskuTurva syntyi?</h3> <p>Tutkimus Turvan asiakkaiden parissa auttoi muodostamaan tarvittavan ymmärryksen käyttäjien tarpeista ja siitä miten he luovat merkityksiä:</p> <p>Mitä ihmiset vakuuttamisella hakevat ja miten he kokevat vakuutusasiat? Miten vakuutusten arvo muodostuu? Miten vakuutusyhtiö voisi olla ymmärrettävämpi ja aidosti helpottaa asiakkaansa arkea?</p> <p>Uuden palvelun suunnittelun keskeiseksi tavoitteeksi muodostui vakuutusasioita kertominen asiakkaiden ”mentaalisesta mallista” lähtien, sekä asiakkaiden usein kohtaamien tilanteiden sujuvoittaminen.</p> <p> </p> <p><article alt="TaskuTurva" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="large" data-entity-type="media" data-entity-uuid="233da326-9d39-43b9-b4fb-4f339e32ee77" title="TaskuTurva" class="align-center embedded-entity" data-langcode="fi"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/mobiili-blogiin.png?itok=T8ub6h7h" alt="TaskuTurva" title="TaskuTurva" /></article></p><p> </p> <h3>Ydinkonsepti viikossa Service Sprintillä</h3> <p>Palvelun ydinkonsepti syntyi CGI:n ja asiakkaan yhteistyössä Service Sprintissä.</p> <p>Service Sprinttiä varten kootaan yhteinen tiimi, jolle annetaan viikko aikaa ja haaste. Viikon aikana kirkastetaan tavoitetila ja kriittisimmät kysymykset menestymisestä, ja prototypoidaan ja testataan ratkaisu käyttäjillä. Lisäksi ymmärretään miten palvelu voidaan rakentaa, ja tuottako se enemmän rahaa kuin sen kehittämiseen menee.</p> <p>Vietimme yhden työviikon tiiviisti yhdessä Turvan edustustiloissa, rauhassa pirstaleisilta kalentereilta sekä toimistoarjen hälinältä ja keskeytyksiltä.</p> <p>Aluksi kiteytimme ratkaistavan ongelman sekä onnistumisen kriittisimmät kysymykset. Mitä halutaan saavuttaa, ja miten arvioimme menestystä? Mikä voisi estää meitä, mitkä ovat onnistumisen edellytykset?</p> <p> </p> <h3>Be a surfer, not a tanker</h3> <p>Sprintin maanantai-iltapäivänä totesimme ajaneemme umpikujaan: ydintiimin ulkopuolisia asiantuntijoita haastattelemalla ymmärsimme että idea, johon olimme kiinnittymässä, ei todennäköisesti tuottaisi asiakkaalle tarpeeksi arvoa. Suunnanmuutos tässä vaiheessa oli pelottava ajatus, ja tiimin olotila oli hetken sumea. Mitä nyt? Syntyykö tästä mitään? Ehdimmekö maaliin?</p> <p>Päädyimme pivotoimaan koko asetelman, ja muuttamaan hankkeen taustalla olevaa perimmäistä ideaa. Tämä oli mahdollista nopeasti, koska tavoitteet oli kirkastettu ja autonominen tiimi pystyi tekemään nopeasti päätöksiä. Näin toimii Start-Up parhaimmillaan!</p> <p>Kun suunta oli vihdoin kirkas, oli palvelun konkretisointi itse asiassa helppoa. Usko onnistumiseen palautui, ja innostuksemme kasvoi entisestään!</p> <p>Viikon aikana loimme, visualisoimme ja testasimme ratkaisun prototyypin. Halusimme ennen kaikkea ymmärtää palvelun arvon asiakkaille, joten jalkauduimme kauppakeskuksen käytäville keräämään ensikäden pikapalautetta kymmeniltä kohderyhmään kuuluvilta kuluttajilta. Haluavatko asiakkaat todella tätä? Palvelu josta asiakas ei välitä, on turha ja jopa haitallinen.</p> <p>Yhtä aikaa prototypoinnin ja käyttäjäpalautteen keräämisen kanssa analysoimme palvelun toteuttamiseen tarvittavat tekniset kyvykkyydet, työmäärän sekä palvelun merkityksen Turvan liiketoiminnalle. Vastasimme kysymyksiin siitä, miten palvelu kannattaa teknisesti toteuttaa, mitä sen tekeminen maksaa ja voiko siitä tulla kannattavaa liiketoimintaa.</p> <p>Arvioimme TaskuTurvan toteuttamisen kestävän muutaman kuukauden, joka oli vakuutusalalle poikkeuksellisen nopea tahti. Onneksi asiakas luotti meihin ja teki nopean päätöksen etenemisestä. Kolmessa kuukaudessa pilotti oli jo käynnissä!</p> <p>Autonominen, sitoutunut ja siiloton tiimi onnistumisen edellytyksenä<br /> Miksi tämä projekti onnistui? Autonomisen tiimin merkitystä ei voi liikaa korostaa. Toteutus tehtiin pienellä, mutta asialleen omistautuneella tiimillä, jossa oli jäseniä sekä CGI:n että Turvan puolelta. Työssä tarvittiin erilaista osaamista mm. mobiilikehityksestä, järjestelmäarkkitehtuurista sekä vakuutusjärjestelmistä.</p> <p>Olennaista oli, että tiimillä oli valtuudet tehdä itsenäisiä päätöksiä ilman tarvetta varmistaa yksityiskohtia ulkopuoliselta. Tämä vaatii, että tiimissä on riittävästi päätösvaltaa sekä ulkopuolisten luottamusta siihen, että tehdyt ratkaisut ovat oikeita.</p> <p>Hyvässä tiimissä ei näy siiloja. Kun kaikki keskittyvät käsillä olevaan haasteeseen ja jakavat yhteisen tavoitteen, firmat ja tittelit unohtuvat nopeasti. Viestintä on olennaisesti helpompaa, kun tiimissä vallitsee yhteinen tekemisen meininki ja luottamus. Tämä on olennaista varsinkin silloin, kun ollaan vaikeiden päätösten äärellä.</p> <p> </p> <h3>Miksi Service Sprint?</h3> <p>Itse aloittaisin lähes jokaisen projektin Service Sprintillä. Vetäytyminen yhteiseen tilaan ja lähes kokonaisen työviikon omistaminen yhteisen haasteemme ratkaisuun oli tässäkin projektissa yksi keskeisistä onnistumisen elementeistä.</p> <p>Strukturoitu toimintamalli pakottaa kirkastamaan ajatuksen ja etenemään ripeästi esteiden yli – tekemään rohkeita ja konkreettisia päätöksiä sen sijaan, että sovittaisiin kalenteriin uusi komiteaistunto kolmen viikon päähän.</p> <p>Kiivas edistymisen tahti ja konkreettinen lopputulos luo mahtavan fiiliksen, joka kantaa myös sprinttiviikon jälkeiseen aikaan. Tarpeeksi voimakas tahtotila mahdollistaa enemmän kuin usein uskommekaan – kun jotain priorisoidaan ja sen edistämiseen on motivaatiota, asioita tapahtuu joskus yllättävän rivakasti isommissakin organisaatioissa.</p> <p> </p> <h3>Hyvän Service Sprintin salaisuus?</h3> <p>Sprinttiviikko on intensiivinen, raskas, mutta palkitseva. Vaikka erilaisia variaatioita kokeillaankin, paras tapa toteuttaa Sprint on edelleen vetäytyä fyysisesti yhteiseen tilaan maanantaista perjantaihin. Silloin tiimin fokus ja tekemisen flow säilyy mahdollisimman rikkoutumattomana. Positiivinen paine pysyy yllä eikä intensiteetti pääse laskemaan esimerkiksi viikonlopun aikana.</p> <p>Yksi Service Sprintin onnistumista tukeva tekijä on riittävän haastava ja merkityksellinen tavoite. Se motivoi tiimin jäseniä, ja kanavoi energiaa oikeaan kohteeseen. Toinen hyvä nyrkkisääntö on, että käyttäjän kokemuksen tulisi olla olla keskiössä. Jos halutaan ratkaista esim. vain teknisiä haasteita, ei Service Sprint välttämättä ole paras työkalu.</p> <p>Tässä projektissa pienten lasten isän ei ollut vaikea motivoida itseään kehittämään palvelua, joka helpottaa lapsiperheiden vakuutusasioiden hoitoa ja tekee siten arjesta piirun verran mukavampaa.</p> <p><strong>Kuulostaako siltä, että Service Sprint voisi auttaa teitäkin luomaan uusia palveluita? Haluaisitko sparrata asiantuntijamme kanssa ja kuulla tarkemmin Service Sprintin mahdollisuuksista? Varaa maksuton konsultointipuhelu <a href="https://www.cgi.fi/konsultointipuhelu">täältä.</a></strong></p> <p> </p> </div> <span><span>laura.rundgren…</span></span> <span>Wed, 11/07/2018 - 04:35</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=67707&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="qSKkhS6SkDdbOOQDU33J5zQsu3IaFAWnha56iAf7e-k"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 07 Nov 2018 10:35:36 +0000 laura.rundgren@cgi.com 67707 at https://www.cgi.fi Mitä yhteistä on sote-sektorin UNAlla ja energia-alan Datahubilla? https://www.cgi.fi/fi/blogi/mita-yhteista-on-sote-sektorin-unalla-ja-energia-alan-datahubilla <span>Mitä yhteistä on sote-sektorin UNAlla ja energia-alan Datahubilla?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Kun ydintiedot ovat saatavissa yhdestä paikasta ja kaikki tiedonvaihtoon liittyvät prosessit hoidetaan jaetun alustan kautta, kaikkien osapuolten toiminta nopeutuu, yksinkertaistuu, parantuu ja tehostuu.</p> <p>Tällä perusteella käynnistettiin Suomessa Datahub-hanke, joka vie koko energia-alan alustatalouden aikakauteen. Sama perustelu kuvastaa hyvin myös toista, suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden kannalta tärkeintä IT-hanketta eli UNA-hanketta.</p> <p><article alt=" Mitä yhteistä on sote-sektorin UNAlla ja energia-alan Datahubilla" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-type="media" data-entity-uuid="e7757d37-b93b-45fa-a06e-293970b6aa28" title=" Mitä yhteistä on sote-sektorin UNAlla ja energia-alan Datahubilla" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img src="/sites/default/files/mita-yhteista-on-unalla-ja-datahubilla.jpg" alt=" Mitä yhteistä on sote-sektorin UNAlla ja energia-alan Datahubilla" title=" Mitä yhteistä on sote-sektorin UNAlla ja energia-alan Datahubilla" /></article></p><p><a href="https://www.fingrid.fi/palvelut/vahittaismarkkinoiden-tiedonvaihto/datahub/" target="_blank">Datahub</a> on sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoalusta, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta eli käytännössä loppuasiakkaista. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä. Se tarjoaa rajapinnan, jota hyödyntämällä palveluntuottajat voivat kehittää asiakkaiden palvelukokemusta ja uusia palvelujaan.</p> <p><a href="https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/akusti/akusti-projektit/una" target="_blank">UNA</a> puolestaan on kansallinen alusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmäekosysteemille sekä asiakas- ja potilastietojen vaihdannalle. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettava UNA-ydin on ekosysteemin sydämenä sykkivä integraatio- ja tiedonhallintaratkaisu. Se kokoaa yksilö- ja väestötason asiakkuustiedot eri lähteistä, esimerkiksi erilaisista kansallisista rekistereistä sekä monenkirjavista asiakas- ja potilastietojärjestelmistä niin julkisilta kuin yksityisiltäkin palveluntuottajilta.</p> <p>Hyvällä syyllä voi siis sanoa, että UNA on soten datahub. Ja oikeastaan vielä paljon enemmän. Meistä ihan jokainen on pian UNAssa.</p> <p>Tämä mahdollistaa sen, että voimme jatkossa saada paremmin meidän tai omaistemme tarvetta vastaavaa palvelua tai tukea.</p> <blockquote><p><span>Vain hyödyntämällä kokemusta sekä kohdetoimialasta että erilaisista suurista data-alustahankkeista voidaan varmistaa, että lopputulos palvelee tarkoitustaan.</span></p></blockquote> <h3>Onnistumisen perusta valetaan kilpailutuksessa</h3> <p>Suuret IT-hankkeet sisältävät usein erilaisia riskejä, tiukkoja vaatimuksia ja ennakoimattomia yllätyksiä. Vähintäänkin niihin liittyy aina odotus, että toteuttajalla on kyky ennakoida riskejä, vastata vaatimuksiin ja hallita yllätykset. Siksi jokaisen hankkeen merkittävin vaihe, jossa pääosin ratkeaa sen onnistuminen tai epäonnistuminen, on hankkeen kilpailutus ja toimittajavalinta.</p> <p>Tämä koskee myös Datahubia ja UNAa. Molemmat ovat suuria ja pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia hankkeita.</p> <p>Suomen Datahubin toteuttajaksi valikoiduimme paitsi vahvan paikallisen osaamisemme myös kokemuksemme ansiosta. Maailmassa on rakennettu tähän mennessä 12 datahubia. Niistä 10 on CGI:n toteuttamia. Seuraavan pystytämme Suomeen.</p> <p>Terveydenhuollon eri palveluntuottajia yhdistäviä data-alustoja, joissa virtaa miljoonien ihmisten sensitiivisintä tietoa, on toteutettu vähemmän. Mutta me olemme toteuttaneet niitäkin, esimerkiksi NHS-organisaatioille Iso-Britanniassa.</p> <p>Datahub puksuttaa meillä jo eteenpäin, mutta UNA-hankkeessa eletään nyt kriittisiä hetkiä. Teknisen alustan laadun ja tulevaisuuden skaalautuvuuden sekä ylipäänsä koko hankkeen onnistumisen perustukset valetaan nyt käynnissä olevassa UNA-ydin kilpailutuksessa.</p> <p>Yhtenä tarjoajista olemme koonneet Suomelle teknisesti parhaan ja kokonaisedullisimman ratkaisun. Mistä olen erityisen vakuuttunut, on kokemuksen välttämättömyys onnistumiselle: ilman kokemusta mittavien data-alustojen käytännön toteuttamisesta sekä suomalaisen sote-sektorin syvällistä tuntemista paraskaan teknologia ei yksin riitä.</p> <p>Vain hyödyntämällä kokemusta sekä kohdetoimialasta että erilaisista suurista data-alustahankkeista voidaan varmistaa, että lopputulos palvelee tarkoitustaan – olipa kyse Datahubista tai UNAsta.</p> <p><em><a href="asiantuntija/mika-kaartinen">Kirjoittaja</a> on sote-kentän asiakaskokemukseen erikoistunut dataintoilija, joka haluaa sote-tiedon tuottamaan parempaa palvelua ja hyvinvointia. Mikan tavoitat osoitteesta <a href="mailto:mika.kaartinen@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">mika.kaartinen@cgi.com</a>. </em></p> <p> <strong>Tutustu myös:</strong></p> <ul><li><a href="/blogi/uk-teki-unat-mita-opimme-sote-itn-yhdistamisesta-iso-britanniassa">UK teki UNAt – Mitä opimme sote-IT:n yhdistämisestä Iso-Britanniassa</a></li> <li><a href="/blogi/uk-teki-unat-alustatalous-tulee-soteen-myos-suomessa" target="_blank">UK teki UNAt, osa 2 – Alustatalous tulee soteen, myös Suomessa</a></li> <li><a href="https://www.fingrid.fi/palvelut/vahittaismarkkinoiden-tiedonvaihto/datahub/" target="_blank">Fingridin esittely Datahubista</a></li> </ul></div> <span><span>pooja.cs@cgi.com</span></span> <span>Tue, 11/06/2018 - 19:30</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=72569&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="qjyDGLOzrWolntUPEfN60iroH26O5yz8JMBKXyUWwl4"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 07 Nov 2018 01:30:54 +0000 pooja.cs@cgi.com 72569 at https://www.cgi.fi 4 kysymystä, joihin pitää vastata ennen ensimmäistä tekoälyprojektia https://www.cgi.fi/fi/blogi/4-kysymysta-joihin-pitaa-vastata-ennen-ensimmaista-tekoalyprojektia <span>4 kysymystä, joihin pitää vastata ennen ensimmäistä tekoälyprojektia</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Moni yritys pohtii parasta aikaa tekoälyn hyödyntämistä omassa liiketoiminnassa. Ennen kuin älykauppoja aletaan klousata, on hyvä varmistua siitä, että tekoäly otetaan käyttöön oikeista syistä ja oikeisiin tarpeisiin.</strong></p> <p><article alt="4 kysymystä, joihin pitää vastata ennen ensimmäistä tekoälyprojektia" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-type="media" data-entity-uuid="1444a22b-63c2-4b92-80a7-7dae360f3928" title="4 kysymystä, joihin pitää vastata ennen ensimmäistä tekoälyprojektia" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img src="/sites/default/files/cgi-blogi-4-kysymysta-ennen-ensimmaista-tekoalyprojektia.jpg" alt="4 kysymystä, joihin pitää vastata ennen ensimmäistä tekoälyprojektia" title="4 kysymystä, joihin pitää vastata ennen ensimmäistä tekoälyprojektia" /></article></p><p>Hype on kova ja hitaimmatkin yritysjohtajat ovat jo heränneet siihen tosiasiaan, että <a href="/bi/tekoaly" target="_blank">tekoäly</a> on tätä päivää - ei hiljalleen sarastavaa tulevaisuutta. Jo nyt eri toimialojen tekoälystä saama hyöty on valtava. Se tuo tehokkuutta ja uusia mahdollisuuksia yhtä lailla toimistotyöhön ja asiakaspalveluun kuin valmistavaan teollisuuteenkin.</p> <p>Kokosin pohdittavaksi neljä tärkeää kysymystä, jotka jokaisessa yrityksessä kannattaa kysyä ääneen ennen kuin tekoälyprojekti startataan. Kysymykset auttavat hahmottamaan, kuinka valmis organisaatio on siirtämään toimintansa tekoälykaudelle.</p> <h3>❓Mitä ongelmia tekoäly meillä ratkaisee?</h3> <p>Jotta hankkeeseen ei rynnätä nurin perin, pitää miettiä tarkasti, mihin ongelmiin apua eniten kaivataan: halutaanko muuttaa sisäisiä HR-prosesseja, kehittää asiakaspalvelua tai vastata paremmin huollon odotuksiin? Jokaisen työpaikan ja toimialan solmukohdat ovat erilaisia, joten se, mikä toimii seinän toisella puolella, ei välttämättä toimi teillä. Ja joskus uuden teknologisen ratkaisun sijasta onkin järkevämpää vain päivittää rutiineita paremmin nykyvaatimuksia vastaamaan.</p> <p>Asiaa on hyvä pohtia jopa raadollisen rehellisesti, ja uskaltaa myös kyseenalaistaa tekoälyn tarve. Pahimmassa tapauksessa tekoäly valjastetaan tekemään liiketoiminnan kannalta vääriä asioita, jolloin ratkaisu ei viekään liiketoimintaa uudelle tasolle, eikä pahimmillaan edes maksa käytettyä aikaa ja rahaa takaisin.</p> <h3>❓Mitä lisäarvoa tekoäly tuottaa liiketoiminnallemme?</h3> <p>Kun on mietitty, missä tekoäly tekemistä tehostaa, on aika pohtia sen mukanaan tuomaa lisäarvoa: Miten tekoäly muuttaa liiketoimintaamme ja tapoja toimia? Miten uusi toimintatapa käytännössä helpottaa päivittäistä tekemistä? Ja ennen kaikkea miten kaikki tämä muuntuu euroiksi joko säästöjen tai kasvaneiden tuottojen kautta?</p> <p>Viimeistään tässä vaiheessa olisi hyvä päästä benchmarkkaamaan myös kilpailijoiden toimintaa. Hyvät toimintatavat kannattaa napata omaan käyttöön, ja mielellään tehdä vastaavat asiat vielä paremmin.</p> <p>Olennaista onkin, miten tekoäly auttaa yritystäsi erottautumaan kilpailijoista ja nostamaan liiketoiminnan tasoa entistä korkeammalle.</p> <h3>❓Mitkä asiat haluamme säilyttää tulevaisuudessakin ihmisten hoidettavana?</h3> <p>Vaikka tekoälyn mahdollisuuksista puhutaan paljon, on hyvä muistaa se, ettei se pysty kaikkeen. On paljon tehtäviä, jotka ihminen ainakin vielä hoitaa paremmin. Nämäkin on hyvä ainakin ylätasolla tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi asiakaskohtaamisissa ihmiset odottavat vielä oikean ihmisen olevan tavoitettavissa, etenkin silloin, kun kyse on heille itselleen merkityksellisistä tai suurista asioista.</p> <p>Ihmisten kompetenssi pitkälläkin aikavälillä liittynee erityisesti moraalisia tai eettisiä valintoja vaativiin tehtäviin. Spekulaatiota on herättänyt esimerkiksi se, miten tekoäly toimisi, jos se joutuisi valitsemaan, kumman henki säästetään: jalankulkijan vai autossa matkustavan ihmisen?</p> <p>Algoritmit kuitenkin kehittyvät ja oppivat lisää koko ajan, joten lienee vain ajan kysymys, milloin tekoäly pystyy hoitamaan myös edellä mainitun kaltaisia ihmiselle luontaisia tehtäviä. Sitä odotellessa kannattaa kuitenkin olla realistinen arvioitaessa tekoälyn mahdollisuuksia hoitaa tietyn tyyppisiä tehtäviä, ainakaan itsenäisesti. Mitä isompia riskejä mahdollisiin virhearviointeihin liittyy, sitä tarkempi ja vaativampi on tekoälyn opetusvaihe.</p> <h3> ❓Mitä riskejä tekoälyn käyttöönotossa on?</h3> <p>Jokaisella liiketoiminnan alueella on omat riskinsä. Joillain toimialoilla toimitaan niin tiiviissä yhteistyössä muiden ihmisten kanssa, että tekoäly koetaan isoksi riskiksi. Monet ihmiset ovat vielä kaiken kaikkiaan arkoja hoitamaan asioitaan tekoälyn kanssa ja se voi toimia enemmän pelotteena kuin viestinnän keventäjänä.</p> <p>Jos taas lähdetään tekoälyavusteisesti tehostamaan prosesseja, jotka itse asiassa pitäisi miettiä kokonaan uudestaan, saatetaan jopa päätyä korostamaan niihin liittyviä ongelmia. Kovin hyvä vaihtoehto ei ole myöskään se, että tekoälyn annetaan huseerata itsekseen valvomatta. Ihmisen pitää hallita tilanteet aina, jottei tekoäly pääse tekemään asioita tai päätöksiä ihmisen tietämättä ja ymmärtämättä sen perusteluita.</p> <p>Yksi huomioitava riski on myös turvallisuus. Paikat, joissa tekoälyä käytetään ovat erityisen houkuttelevia kyber-rikollisille. Siksi kyberturvallisuus tulee ottaa erityisen tarkasti huomioon tekoälyhankkeissa.</p> <p>Joko olette pohtineet jokaista neljää kysymystä? Oletteko ehkä jo löytäneet niihin myös vastaukset?</p> <p>Jos vastaus on myöntävä, niin onneksi olkoon. Olette jo pitkällä tekoälytiellänne. <a href="mailto:eeva.randen@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">Ota ihmeessä yhteyttä</a>, niin jutellaan lisää.</p> <p><em>Jos kysymykset odottavat vielä vastauksia, kannattaa perehtyä tekoälyyn paremmin. Lisää ajatuksia voit lukea alla olevista blogeistamme. Näkemystä tarjoaa myös keskusteluohjelma <a href="/blogi/tekoaly-kayttoon-uusimman-tiedon-ja-parhaat-vinkit-sinulle-tarjoilee-uusibisnes" target="_blank">#uusibisnes</a>.</em></p> <p><article alt="4 kysymystä, joihin pitää vastata ennen ensimmäistä tekoälyprojektia" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-type="media" data-entity-uuid="577faa18-731c-4b12-bd33-ac15a6f2aed5" title="4 kysymystä, joihin pitää vastata ennen ensimmäistä tekoälyprojektia" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img src="/sites/default/files/uusibisnes-cta-2.png" alt="4 kysymystä, joihin pitää vastata ennen ensimmäistä tekoälyprojektia" title="4 kysymystä, joihin pitää vastata ennen ensimmäistä tekoälyprojektia" /></article></p><p><strong>Lue lisää tekoälystä:</strong></p> <ul><li><a href="/blogi/pieni-sanakirja-tekoalysta">Pieni sanakirja tekoälystä</a></li> <li><a href="/blogi/tekoalyn-kayttoonotto-ja-sen-5-sudenkuoppaa" target="_blank">Tekoälyn käyttöönotto ja sen 5 sudenkuoppaa</a></li> <li><a href="/blogi/tekoaly-kayttoon-uusimman-tiedon-ja-parhaat-vinkit-sinulle-tarjoilee-uusibisnes" target="_blank">Tekoäly käyttöön! Uusimman tiedon ja parhaat vinkit sinulle tarjoilee #uusibisnes</a></li> <li><a href="/blogi/miten-tekoaly-muuttaa-maailmaa-ja-miten-siihen-voi-varautua" target="_blank">Myrskyvaroitus: Miten tekoäly muuttaa maailmaa ja miten siihen voi varautua?</a></li> <li><a href="/blogi/vakuuta-talousosasto-tekoalytarpeesta​" target="_blank">Vakuuta talousosasto tekoälytarpeesta</a></li> </ul></div> <span><span>pooja.cs@cgi.com</span></span> <span>Tue, 11/06/2018 - 11:36</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=72536&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="-yTn5T_XETlgb06AJYviZc8mn0ZNrP8nCbk0G1W7FWE"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Tue, 06 Nov 2018 17:36:45 +0000 pooja.cs@cgi.com 72536 at https://www.cgi.fi Maksuliikenne siirtyy pilveen – Analyste Banking tuo automatiikan maksuliikenteeseen https://www.cgi.fi/fi/blogi/maksuliikenne-siirtyy-pilveen-analyste-banking-tuo-automatiikan-maksuliikenteeseen <span>Maksuliikenne siirtyy pilveen – Analyste Banking tuo automatiikan maksuliikenteeseen</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Pilvipohjainen <a href="https://www.analyste.com/banking-esite" target="_blank">Analyste Banking</a><a href="https://www.analyste.com/banking-esite"> </a>on suunnannäyttäjä maksuliikenteen tulevaisuuden ratkaisuna. Tarjoamme Analyste Bankingia jälleenmyyntituotteena CGI:n omasta suomalaisesta käyttöympäristöstä.</strong></p> <p> Tavoitteena on siirtää kaikki Windows-pohjaisen maksuliikenteen käyttäjämme pilvipohjaiseen ratkaisuun tulevien vuosien aikana. Nykyinen Windows-pohjainen maksuliikenne on ollut hyvin pidetty ja toimiva ohjelma asiakkaidemme keskuudessa.</p> <h3>Miksi vanha, tuttu ja turvallinen pitäisi vaihtaa uuteen ja hienompaan?</h3> <p>Olen kuullut asiakkailtamme monta kertaa kysymyksen, miksi vanha, hyvin toimiva Windows-pohjainen maksuliikenne pitäisi päivittää uuteen Analyste Bankigiin. Miksi siis pitäisi päivittää uuteen, kun vanhallakin pärjätään?</p> <p>Yhtä hyvin voi kysyä, miksi vanha toimiva auto pitäisi päivittää uuteen. Vanhalla voi edelleen ajaa, ja se toimii luotettavasti. Mitä uuteen vaihtamalla sitten saa? Käytettävyys ja taloudellisuus ovat huippuluokkaa. Tekniikka on tuonut mukanaan paljon uusia ominaisuuksia, jotka helpottavat matkantekoa ja tekevät siitä antoisampaa. Käyttö on myös huoltovapaata.</p> <p>Samoilla argumenteilla voi perustella vanhan Windows-pohjaisen maksuliikenteen vaihtamista uuteen Analyste Bankingiin. Se tuo mukanaan paljon uutta. SaaS-mallinen Banking mahdollistaa maksuliikenteen hoitamisen selaimen kautta. Tämä tuo joustavuutta: käyttäjä ei ole sidottu paikkaan tai laitteeseen. Työasemakohtaisia päivityksiä ei myöskään enää tarvita, ja asiakkailla on aina käytössään viimeisin versio Bankingistä.</p> <blockquote><p>Käytettävyys ja taloudellisuus ovat huippuluokkaa.</p> </blockquote> <h3>Automatiikka avuksi – käytätkö työaikaasi turhiin manuaalisiin työvaiheisiin</h3> <p>Banking helpottaa käyttäjien arkea automatisoimalla toimintoja. Pankeista tapahtuvat aineistojen noudot ja maksuaineistojen lähetykset voidaan automatisoida kunkin organisaation tarpeiden mukaan. Automaattinen tiliöinti vähentää virheitä ja säästää aikaa. </p> <p>Bankingin automatisoinnin avulla maksuliikenneprosessin eri vaiheissa on mahdollista säästää valtava määrä manuaalisia työtunteja, jotka voi käyttää tuottavampaan toimintaan. Aikaa säästyy ja kustannukset pienenevät.</p> <p>Hyvin toteutetun Banking-käyttöönottoprojektin yhteydessä asiakkaan koko maksuliikenneprosessi kartoitetaan ja jokainen työvaihe käydään läpi. Automatiikkaa lisäämällä käyttäjän tarvitsee puuttua vain mahdollisiin poikkeustilanteisiin. Automatiikka hoitaa rutiinitoimenpiteet.</p> <p>Banking lähettää käyttäjälle ilmoituksia mahdollisista poikkeustilanteista. Näin mahdollisiin ongelmiin reagoiminen on nopeampaa ja helpompaa.</p> <p>Toimintoja, prosesseja ja käyttäjien tehtäviä suunniteltaessa ja rajattaessa voidaan jo etukäteen miettiä ratkaisuja, joiden avulla mahdolliset riskit voidaan minimoida. Bankingin avulla estetään esimerkiksi vaaralliset työyhdistelmät. Maksuliikenneprosessi on taloushallinnon kriittisimpiä toimintoja, joten sen on sujuttava ongelmitta ja luotettavasti ajasta ja paikasta riippumatta.</p> <h3>CGI:n avulla hallittu käyttöönotto</h3> <p>Meidän tehtävämme CGI:llä on Analysten jälleenmyyjänä ennakoida tulevia muutoksia ja tarjota palveluja, joiden avulla asiakkaamme pystyvät hoitamaan maksuliikenneprosessinsa entistä tehokkaammin ja varmistamaan kilpailukykynsä. Konsulttimme johdolla käyttöönottoprojekti sujuu vaivatta ilman, että maksuliikenteeseen tulee käyttökatkoja.</p> <p>CGI on Analysten Maksuliikenteen suurin jälleenmyyjä. Teemme tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä Analysten kanssa. Mietimme ja suunnittelemme yhdessä, miten voisimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin maksuliikenneprosessin eri osa-alueilla. Suunnitteilla on muun muassa yhteisiä asiakastilaisuuksia ja webinaareja, joista informoimme myöhemmin lisää.</p> <p><em>Kirjoittaja on Marko Mielonen, joka toimii palvelujohtajana CGI:llä. Markoon saat yhteydettä osoitteella: <a href="mailto:marko.mielonen@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">marko.mielonen@cgi.com</a>.</em></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Fri, 11/02/2018 - 02:28</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=93002&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="SEl0EUeWZvnCTNQqavU9PNtzPpeFTvavZkiDC1foqVM"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 02 Nov 2018 07:28:41 +0000 niko.levonen@cgi.com 93002 at https://www.cgi.fi Paikkatiedot ovat kriittistä infrastruktuuria – miten huolehtia niiden toimintavarmuudesta ja turvallisuudesta? https://www.cgi.fi/fi/blogi/paikkatiedot-ovat-kriittista-infrastruktuuria-miten-huolehtia-niiden-toimintavarmuudesta-ja-turvallisuudesta <span>Paikkatiedot ovat kriittistä infrastruktuuria – miten huolehtia niiden toimintavarmuudesta ja turvallisuudesta? </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Paikkatiedon merkitys uusien ja nykyisten palveluiden mahdollistajana on noussut yhä keskeisemmäksi. Turvaamalla paikkatietojen laatu ja saatavuus sekä ehkäisemällä väärinkäytösten riskit voidaan tietojen avaamisesta saada täysimittaiset hyödyt minimoimalla haitat.</strong></p> <p>Paikkatietojen rooli arkipäivässämme on noussut uudelle tasolle digitalisoitumisen myötä – teknologia mahdollistaa kustannustehokkaan paikkatiedon tuottamisen ja sen lisäksi teknologinen kehitys mahdollistaa eri tietojen yhdistämisen ja hyödyntämisen uusien palveluiden luomisessa ja vanhojen tehostamisessa.</p> <p> Julkisin varoin tuotettuja paikkatietoaineistoja on jo yli kymmenen vuoden ajan tuotu avoimeksi ja paremmin hyödynnettäväksi EU tasolta asti. Takana on ajatus, että liiketoiminta ei ole enää pelkkä data, vaan yhä enemmän sen jalostaminen ja hyödyntäminen. Ajureina tässä ovat toimineet esimerkiksi EU:n INSPIRE-direktiivi joka pyrkii paikkatietojen yhteiskäyttöisyyteen ja yhteiseen paikkatietoinfrastruktuuriin, sekä PSI-direktiivi, joka kannustaa julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöön. </p> <blockquote><p>Paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisen tueksi tuleekin olla hyvä ymmärrys sen roolista eri toimintojen mahdollistajana. </p> </blockquote> <p>Nyt alustatalouden aikakaudella on vihdoin päästy uusi harppaus eteenpäin paikkatietojen avoimuuden ja saatavuuden edistämisen osalta. Hallituksen kärkihankkeilla edistetään esimerkiksi paikkatietoalustan ja kansallisen maastotietokannan kehittämistä sekä kaavoituksen digitalisoimista. </p> <p> Paikkatiedosta on tulossa yhä enemmän yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria. Sen saatavuus ja muut laatuvaatimukset vaikuttavat yhä useampiin yhteiskunnan toimintoihin ja palveluihin. Esimerkiksi älyliikenne tulee käyttämään paikkatietoa hyvin monella eri tavalla ja tulee siten asettamaan paikkatiedolle ja sitä tarjoaville palveluille merkittäviä laadullisia sekä palvelutasollisia vaatimuksia. Paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisen tueksi tuleekin olla hyvä ymmärrys sen roolista eri toimintojen mahdollistajana. </p> <p> Tiedon avaaminen on keskeistä uusien palveluiden tehokkaan kehittämisen mahdollistamiseksi. Samalla tulee huomioida kuitenkin myös paikkatiedon arkaluontoiset näkökulmat kuten yksityisyydensuoja tai yleinen turvallisuus. Suuri osa tiedosta on varmasti soveltuvaa avoimesti jaettavaksi ja se synnyttää toivottua lisäarvoa. Paikkatiedon laatunäkökulmat sekä saatavuuden näkökulma tulee kuitenkin puntaroida samalla. Tiedon väärinkäytön uhkakuvat tulee tunnistaa etukäteen, jotta ei mahdollisteta uudenlaisia haavoittuvuuksia ja väärinkäytön tilanteita. Keinoja tietojen väärinkäytösten hallintaan on, kunhan tiedämme mitä vastaan varaudumme. Alustat tarjoavatkin erinomaiset keinovalikoimat turvallisuusnäkökulmien huomioimiseksi. </p> <p> Kriittisen infrastruktuurin kehittämisen haasteena on pitkän tähtäimen sekä laajan näkökulman säilyttäminen. Mahdollisia haavoittuvuuksia ja riskejä tulee arvioida jatkuvasti infrastruktuuria kehittäessä ja mielellään etupainotteisesti, sillä suunnitteluvaiheessa ne on huomattavasti helpompi huomioida. </p> <p><em><a href="/asiantuntija/hannes-seppanen">Kirjoittaja</a> toimii CGI:llä jatkuvuudenhallinnan ja paikkatietojen asiantuntijana, ja hänen tavoitteenaan on tukea asiakkaita kehittämällä heidän toimintansa jatkuvuuden turvaamista sekä sitä tukevia ratkaisuja. </em><br />  </p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 11/01/2018 - 03:28</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=92922&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="48I5O_ju3z5gs4zqOkTq1G9Da8EdPOYuBOkW0_iSsJo"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 01 Nov 2018 08:28:14 +0000 niko.levonen@cgi.com 92922 at https://www.cgi.fi Näin ilmoitat tiedot helposti tulorekisteriin teknisen rajapinnan kautta https://www.cgi.fi/fi/blogi/nain-ilmoitat-tiedot-helposti-tulorekisteriin-teknisen-rajapinnan-kautta <span>Näin ilmoitat tiedot helposti tulorekisteriin teknisen rajapinnan kautta</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong><a href="https://www.cgi.fi/fi/blogi/palkkahallinnon-suurin-muutos-vuosiin-kansallinen-tulorekisteri">Kansalliseen tulorekisteriin</a> voidaan toimittaa tietoja kolmen eri kanavan kautta: Sähköisen asiointipalvelun, teknisen rajapinnan tai ihan paperiprosessin kautta. Tässä blogissa kerromme, kuinka ilmoittaminen onnistuu tehokkaasti teknisen rajapinnan avulla.</strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-type="media" data-entity-uuid="0dd845bb-2980-4619-bb38-5eb5167d67f4" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img src="/sites/default/files/cgi-blogi-nain-ilmoitat-tiedot-helposti-tulorekisteriin-teknisen-rajapinnan-kautta.jpg" alt="Näin ilmoitat tiedot helposti tulorekisteriin teknisen rajapinnan kautta" title="Näin ilmoitat tiedot helposti tulorekisteriin teknisen rajapinnan kautta" /></article></p><p>Tekninen rajapinta on pääasiallinen kanava suurten aineistomassojen toimittamiseen. Teknisellä rajapinnalla tarkoitetaan eri järjestelmien välille rakennettavaa integraatiota. Esimerkiksi palkkajärjestelmän ja tulorekisterin välille rakennetaan sähköinen yhteys, jolloin tiedot siirtyvät kahden sovelluksen välillä ilman manuaalista työtä.</p> <p>Teknisen rajapinnan avulla tarvittavat tiedot voidaan ilmoittaa suoraan käytössä olevasta järjestelmästä tulorekisteriin ilman, että käyttäjän tarvitsisi siirtyä erilliseen tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun. Kun tiedot siirretään tulorekisteriin teknisen rajapinnan kautta, manuaalisten työvaiheiden määrä palkkatietojen ilmoittamisessa vähenee.</p> <h3>Hae ensin digitaalinen varmenne tietojen toimittamiseen</h3> <p>Teknisen rajapinnan kautta toimitettava aineisto tulee olla allekirjoitettu tulorekisterin myöntämällä digitaalisella varmenteella. Sillä tunnistetaan tulorekisterin teknistä rajapintaa käyttävä organisaatio sekä aineiston muuttumattomuus.</p> <p>Varmenne myönnetään organisaatiolle, joka vastaa tietojen toimittamisesta tulorekisteriin tai jolla on oikeus saada tietoja tulorekisteristä. Eli kaikki asiakkaamme, jotka haluavat toimittaa tiedot suoraan järjestelmistämme tulorekisteriin, tarvitsevat varmenteen ja se täytyy toimittaa myös CGI:lle. Varmenteen avulla tulorekisteri tietää kenelle aineiston allekirjoitukseen käytetty varmenne kuuluu, jolloin tietyn aineiston tuottanut organisaatio voidaan jäljittää tulorekisterin tiedoista.</p> <p>Digitaaliseen allekirjoitukseen sisältyy myös tarkistussumma, joka on laskettu koko aineiston sisällön perusteella. Jos aineiston sisältö muuttuu, allekirjoituksen tarkistussumma ei enää täsmää. Näin varmistetaan, että aineistoon ei pääse virheitä matkan varrella.</p> <p>CGI tarjoaa apua varmenteen perustamiseen ja noutamiseen, mutta myös asiakkaan toimenpiteitä tarvitaan. Varmennetta voi hakea ainoastaan hakijaorganisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, kuten toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, Katso-pääkäyttäjä tai toimihenkilö, jolla on yksinedustamisoikeus. <strong>Hakemukset jätetään 1.11.2018 alkaen tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun kautta.</strong></p> <p><strong>Varmenteen perustaminen lyhyesti:</strong></p> <ol><li>Asiakas sopii tulorekisterin kanssa palvelujen käytöstä sähköisen asiointipalvelun kautta</li> <li>Varmennepalvelu lähettää tekniselle yhteyshenkilölle varmennepyynnön tekoa varten tarvittavat tiedot eli siirtotunnuksen &amp; kertakäyttösalasanan (voimassa 14vrk)</li> <li>Asiakas tai CGI muodostaa varmennepyynnön (WS-kutsu: CSR + siirtotunnus + kertakäyttösalasana)</li> <li>Palvelukutsu palauttaa noutotunnuksen</li> <li>Asiakas tai CGI muodostaa varmenteen noutopyynnön (WS-kutsu: noutotunnus)</li> <li>Palvelukutsu palauttaa varmenteen</li> </ol><p><a href="https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/varmenne/">Lue lisää varmeenteen hakemisesta tulorekisterin sivuilta</a>.</p> <h3>Näin tiedot siirtyvät tulorekisteriin CGI:n järjestelmistä</h3> <p>Julkaisemme vuoden vaihteen lähestyessä uusia versioita HR- ja palkkajärjestelmistämme. Versioihin on tehty mittavia kehitystöitä kansallista tulorekisteriä varten. Version päivitys on pakollinen, jotta tulorekisterin käyttöönotto on mahdollista. Jos et ole vielä saanut tietoa omasta järjestelmästäsi olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!</p> <p>Tarjoamme tulorekisterin tietojen välittämiseen teknisen rajapinnan kautta kolmea vaihtoehtoa: tiedot toimitetaan suoraan <a href="/fi/tuoteratkaisut/cgi-hr-palkkaratkaisut">palkkajärjestelmästä</a>, <a href="/tuoteratkaisut/siirinet">SiiriNet-tiedonsiirtopalvelun</a> tai <a href="/tuoteratkaisut/tyvi-palvelu">TYVI-palvelun</a> kautta.</p> <p><strong>Tiedot suoraan palkkajärjestelmästä tulorekisteriin</strong></p> <p>CGI HR -palkkaratkaisujen suora liittymä mahdollistaa varmenteiden automaattisen uusimisen sekä aineistojen allekirjoittamisen ja lähettämisen. Liittymän avulla palkkajärjestelmään syötetty tieto voidaan siirtää teknistä rajapintaa pitkin tulorekisteriin automaattisesti, joten manuaaliset työvaiheet vähenevät ja työn tekeminen tehostuu. Varmenne uusitaan automaattisesti kahden vuoden välein.</p> <p><em>Suosittelemme käyttämään suoraa liittymää CGI HR -palkkojen versioissa pa18.2 (CGI Palkat) ja po18.2 (Populus). Hae varmenne ja toimita se meille.</em></p> <p><strong>Tiedot SiiriNet-tiedonsiirtopalvelun kautta tulorekisteriin</strong></p> <p>CGI:n SiiriNet-tiedonsiirtopalvelun kautta tulorekisteri-ilmoittaminen hoidetaan automatisoidusti. Käytännössä SiiriNet-palvelun kautta tietojen siirto on asiakkaallemme yhtä helppoa kuin suoran liittymän käyttö palkkajärjestelmästä. SiiriNet huolehtii lähetyshetkellä aineiston allekirjoittamisesta asiakaskohtaisella varmenteella. Lähetettyjen tulorekisteri-ilmoitusten palautesanomat voidaan noutaa SiiriNetin avulla esim. palkkapalvelimelle tai sähköpostilla palkanlaskijalle. Varmenne pitää kuitenkin uusia kahden vuoden välein manuaalisesti.</p> <p><em>Suositelemme SiiriNet-palvelun käyttöä, jos se on jo ennestään käytössä, esimerkiksi CGI HR -palkkojen fe18.2 (Fenix) versiossa ja CGI HR HIJAT-palkoissa se on paras ratkaisu.<em> Myös osalle CGI HR pe18.2 (Pegasos) version käyttäjille SiiriNet on parempi <em><span>ratkaisu kuin <span>TYVI, varsinkin sijaismaksajilla, joilla lähetettäviä tiedostoja tulee paljon. Tällöin SiiriNet on parempi ratkaisu</span>. Hae varmenne ja toimita se meille.</span></em></em></em></p> <p><strong>Tiedot manuaalisesti TYVI-palvelun kautta tulorekisteriin</strong></p> <p>Tulorekisterin ilmoitukset voidaan tehdä myös TYVI-palvelussa. Jos palvelu on jo sinulle tuttu Verohallinnon vuosi-ilmoitusten lähettämisen myötä, KATRE-option käyttöönotto on vaivatonta. TYVI-palvelusta voi lähettää tulorekisteriin palkkatietoilmoituksia, työnantajan erillisilmoituksia ja etuustietoilmoituksia tiedostomuotoisena (ei lomakemahdollisuutta). Palautesanomat palautuvat TYVI-palveluun luettavaksi ja tallennettavaksi. Lähettäminen on kuitenkin manuaalista ja jää käyttäjän vastuulle. Myös varmenne pitää muistaa uusia kahden vuoden välein manuaalisesti.</p> <p><em>TYVI-palvelua voi käyttää kaikkien järjestelmiemme rinnalla ja sen käyttöä voi jatkaa tulorekisterin myötä. Suosittelemme TYVI-palvelun käyttöä esimerkiksi CGI HR -palkkojen versioissa pr18.2 (Prima) ja pe18.2 (Pegasos) sekä <a href="https://www.sonet.fi/fi/sonet-premium/henkilostonohjaus/palkanlaskenta/">Sonetin palkanlaskennan</a> ja <a href="/tuoteratkaisut/profio360">Profio360</a>-palkkojen käyttäjille. <em>Hae varmenne ja toimita se meille. </em></em></p> <p><em>Sonet Premiumiin on tulossa oma tekninen rajapinta myöhemmin keväällä 2019.</em></p> <p>Palkkajärjestelmistä muodostettavan tiedoston voi myös ladata tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun, jolloin teknistä rajapintaa tai varmennetta ei tarvita.</p> <p> </p> <p><strong>Oletko jo tilannut <a href="/hr-uutiskirje">uutiskirjeemme</a>? Klikkaa alta ja kuulet ensimmäisten joukossa uusimmat henkilöstö- ja palkkahallintoon liittyvät uutiset digitaalisesta HR:stä, kansallisesta tulorekisteristä ja muista muutoksista!</strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="/hr-uutiskirje" data-entity-type="media" data-entity-uuid="28403920-458a-4f36-a576-c69ea7e973e1" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/hr-uutiskirje"> <img src="/sites/default/files/cgi-hr-uutiskirje-cta_0.png" alt="cgi-hr-uutiskirje" title="cgi-hr-uutiskirje" /></a></article></p> </div> <span><span>pooja.cs@cgi.com</span></span> <span>Fri, 10/26/2018 - 10:38</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=72524&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="MXT9PCHJlU1GHLBTrP8GncZAayihHzG1DLgQQKwS1TA"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 26 Oct 2018 15:38:05 +0000 pooja.cs@cgi.com 72524 at https://www.cgi.fi Pidä silmällä näitä liikennealan startup-yrityksiä https://www.cgi.fi/fi/blogi/pida-silmalla-naita-liikennealan-startup-yrityksia <span>Pidä silmällä näitä liikennealan startup-yrityksiä</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Liikenne ja logistiikka - niin kuin kaikki muutkin olevat toimialat - elävät parasta aikaa digitaalista murrosta. Uudet teknologiat mahdollistavat asioita, joita ei aiemmin ole voitu kuvitella tai tehdä siksi, ettei ole ollut siihen välineitä. Mutta nyt pystytään vaikka mihin. Vai mitä mieltä olet näistä innovaatioista?</strong></p> <h3> 1. Lennokit mukana kaupallisessa kuljetusbisneksessä</h3> <p>Vaikka <a href="https://www.amazon.com/Amazon-Prime-Air/b?ie=UTF8&amp;node=8037720011">Amazon Prime Air</a> on herättänyt paljon innostusta sekä mediassa että ostajien keskuudessa, ovat vasta harvat toimijat saaneet lennokkikuljetuksen kaupalliseen käyttöön asti.</p> <p>Yhdysvaltalainen <a href="https://mttr.net/product">Matternet</a> on yksi näistä onnekkaista. Sveitsin ilmailuviranomaiset ovat hyväksyneet sen dronet tavarankuljetukseen myös kaupunkien yläpuolella. Tämä antaa Matternetille arvokasta etumatkaa verrattuna muihin toimijoihin, joilta vielä puuttuu oikeus toimia kaupunkialueella ja joista suurin osa on vasta testikäytössä haja-asutusalueilla.</p> <p>Sveitsissä Matternet muodostaa itsenäisen kuljetusverkoston eri sairaaloiden välillä. Lennokkeja hallitaan keskitetyllä pilviratkaisulla eikä järjestelmän hallinnointiin tarvita paikan päällä henkilökuntaa. Pakettien lastauksesta ja vastaanottamisesta sekä itseohjautuvien lennokkien akkujen vaihtamisesta huolehtii laskeutumisasema.</p> <p>Voi vain kuvitella, millaisia mahdollisuuksia dronekuljetukset tulevaisuudessa tarjoavat, kun se korvaa perinteiset logistiikan keinot niiden hitauden takia. Myös vaikeasti saavutettavat paikat ovat lennokkien ansiosta helpommin tavoitettavissa.</p> <p> </p> <h3>2. Kuljetusrobotti on helppo kohdata</h3> <p>Vaikka droneilla on puolensa, eivät ne välttämättä ole ainoita tapoja kuljettaa tavaraa paikasta toiseen. On alueita, joilla on dronerajoituksia, ja tämä estää niiden lennättämisen esimerkiksi tiettyjen rakennusten läheisyydessä.</p> <p>Ratkaisu tähän voi hyvinkin olla kävelyvauhtia kulkeva kuljetusrobotti. Rauhallisesti liikkuvat robotit myös koetaan miellyttävämmiksi ja helpommiksi kohdata kuin taivaalta syöksyvät dronet. Lisäksi niiden imagoa kolhivien dramaattisten onnettomuuksien todennäköisyys on hyvin pieni.</p> <p><a href="https://starshipdeliveries.com/">Starship Technologies</a> on yritys, joka kehittää kävelyteitä hyödyntäviä autonomisia kuljetusrobotteja. Robotteja on käytetty muun muassa yrityskampuksilla, jossa ne toimittavat esimerkiksi ruokaa ja varaosia. Robotteja ohjataan mobiilisovelluksella ja niiden mukana toimitetaan siilo, jossa niitä säilytetään ja jossa ne vaihtavat akkunsa automaattisesti.</p> <p>Yrityksen taustavoimissa häärii samoja ihmisiä, jotka ovat olleet luomassa Skypeä, joten bisnesosaamistakin todennäköisesti löytyy riittävästi maailmanvalloitusta silmällä pitäen.</p> <p> </p> <h3>3. 100-vuotias roottoripurje päivitettiin nykyaikaan</h3> <p>Mutta osataan täällä Suomessakin - olemmehan <a href="https://www.oneseaecosystem.net/about/" target="_blank">One Sea</a> -ekosysteemin ansiosta yksi itseohjautuvan meriliikenteen kärkimaita.</p> <p>Cleantech- ja insinööriyritys <a href="https://www.norsepower.com/" target="_blank">Norsepower</a> on modernisoinut vanhan keksinnön uuteen käyttöön. Jo lähes sata vuotta sitten keksittiin <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Roottoripurje" target="_blank">roottoripurje</a>, joka nyt on digitalisoitu ja näin päivitetty uudelleen käytettäväksi. Roottoripurjeen toiminta perustuu siihen, että pyörivä sylinteri luo sopivissa tuuliolosuhteissa nostetta laivan kulkusuuntaan, mikä puolestaan pienentää aluksen polttoainekustannuksia. Norsepowerin roottoripurje säätyy optimaalisesti tuuliolosuhteiden mukaan, ja se voi tuottaa samanlaisen työntövoiman kuin kokoaan <a href="https://www.eniday.com/en/sparks_en/rotor-sails/" target="_blank">kymmenen kertaa isompi perinteinen purje</a>. </p> <p>Mutta miksi roottoripurjeen kaltainen vanha teknologia toimii nyt paremmin kuin vaikkapa parikymmentä vuotta sitten?</p> <p>Koska maailma on muuttunut. Aiemmin öljy oli edullista, mutta nyt sen hinta on noussut. Lisäksi ympäristövaatimukset ovat tiukentuneet ja valmistusmateriaali on kestävämpää. Unohduksiin jäänyt teknologia piti vain päivittää nykyaikaan ja nyt se on kustannustehokas väline pienentää polttoainekulutusta.</p> <p> </p> <h3>4. Toimintapojen digitalisointi tekee logistiikasta sujuvaa</h3> <p>Logistiset toimintatavat ovat suurilta osin olleet hyvin vanhanaikaisia. Israelilaislähtöinen<a href="https://www.freightos.com/" target="_blank"> Freightos</a> näki mahdollisuuden digitalisoida näitä toimintamalleja ja lähti houkuttelemaan logistiikkayrityksiä hyvin suunnitellulla <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZrZcpOToFwM" target="_blank">pilvipalvelulla</a>, joka helpottaa yritystoiminnan hallinnointia.</p> <p>Pilvialusta tekee rahdin hinnoittelusta, hallinnoinnista ja analysoimisesta helppoa ja nopeaa. Kun asiakasyrityksiä oli saavutettu tarpeeksi, avasi Freightos myös digitaalisen markkinapaikan rahtipalveluita ostaville asiakkailleen. Automatisoitu palvelu tarjoaa mahdollisuuden kilpailuttaa rahdin kuljetus ja näin hoitaa aiemmin päiviä kestäneen prosessin muutamassa sekunnissa.</p> <p>Nämä elävän elämän caset osoittavat, miten digitalisaation ja modernin teknologian avulla voidaan kehittää täysin uutta ja päivittää vanhoja innovaatioita nykypäivän tarpeisiin vastaaviksi.</p> <p><strong>Kiinnostaako kuulla lisää vastaavanlaisista bisnescaseistä? Lataa <a href="/lataa/5xmuutos-liikenne" target="_blank">eKirja 5x muutos</a>, ja löydät uusia tapoja viedä liikenteen ja logistiikan tuotteet ja palvelut uudelle tasolle. Ja samalla kasvattaa omaa liiketoimintaa uusiin sfääreihin.</strong></p> <p><article alt="Lataa 5xMuutos Liikenne -ekirja" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 /fi/lataa/5xmuutos-liikenne" data-entity-type="media" data-entity-uuid="832b7797-c412-4356-a785-45f6ef7b1acc" title="Lataa 5xMuutos Liikenne -ekirja" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/lataa/5xmuutos-liikenne"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/5x-muutos-liikenne-final-3.jpg" alt="Lataa 5xMuutos Liikenne -ekirja" title="Lataa 5xMuutos Liikenne -ekirja" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Fri, 10/26/2018 - 07:01</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=67636&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="iuhOgD8g_Vt6Lmobm65tGUD9gbYrLWTbWj9-rUZ0qto"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 26 Oct 2018 12:01:35 +0000 niko.levonen@cgi.com 67636 at https://www.cgi.fi Tekoälyn käyttöönotto ja sen 5 sudenkuoppaa https://www.cgi.fi/fi/blogi/tekoalyn-kayttoonotto-ja-sen-5-sudenkuoppaa <span>Tekoälyn käyttöönotto ja sen 5 sudenkuoppaa</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Organisaatioiden tekoälyyn kohdistuvat odotukset ovat valtavat. Tekoälyllä voi tosiaan tehostaa liiketoimintaa ja luoda uusia mahdollisuuksia, mutta tekoälyn käyttöönotto tarkoittaa aina muutosta. Eikä muutos ole koskaan helppoa. Innostuksesta huolimatta organisaatioiden valmius tekoälyn käyttöönottoon on usein huono. Isoin haaste tekoälyn onnistuneessa käyttöönotossa ei ole teknologia tai matemaattiset taidot. Todelliset haasteet saavat alkunsa organisaation kulttuurista, siiloutuneisuudesta ja vanhoista toimintatavoista.</strong></p> <p>Listasin kokemukseni mukaan hankalimmat haasteet tekoälyn käyttöönotossa.</p> <h3>1. Asiakas unohtuu</h3> <p>Tekoäly ei ole mikään yksittäinen työkalu, joka voidaan ottaa käyttöön kuin uusi CRM-järjestelmä. Teknisestä näkökulmasta tekoäly on kokoelma edistyneen analytiikan ja automaation ratkaisuja, joita voidaan käyttää niin tehokkaasti ja niin moneen käyttötarkoitukseen, että se rikkoo toimialarajat ja mahdollistaa uusia disruptiivisia bisnesmalleja.</p> <p>Näistä syistä on tärkeää pitää kirkkaana mielessä mikä on yrityksen arvo asiakkaalle. Esimerkiksi vakuutuksen ostaja ei osta vakuutusta. Hän ostaa turvaa. Taksiasiakas ei osta taksikyytiä. Hän ostaa nopean, helpon ja luotettavan tavan päästä haluamaansa paikkaan.</p> <p>Älä koskaan unohda, mitä asiakas oikeasti ostaa. Vaikka tekoälyn soveltaminen alkaisi pienestä pilottiprojektista, ei isoa kuvaa ja asiakasta saa unohtaa.</p> <p><strong>Ratkaisu:</strong> Pidä mielessä mitä asiakas oikeasti ostaa, kun hän ostaa yrityksen palvelua tai tuotetta. Mieti, haetko toiminnan tehostamista, uusia liiketoimintamahdollisuuksia vai kenties parempaa asiakaskokemusta.</p> <p> </p> <h3>2. Jumiudutaan vanhoihin ajatusmalleihin</h3> <p>Pitkään alalla olleet yritykset - myös alan parhaat - juuttuvat usein vanhoihin ajattelumalleihinsa. Asiat tehdään niin kuin ne on aina tehty, koska vanhat tavat koetaan helpommiksi kuin uudet. Vielä tänäkin päivänä moni työntekijä printtaa ja faksaa (!) dokumentteja, koska se on “helpoin tapa” tehdä asia.</p> <p>No, ei tietenkään ole.</p> <p>Jos vanhaa ajattelua ei räjäytetä, ei tekoälyllä voi tehdä muuta kuin optimoida vanhoja, tehottomia toimintamalleja niin pitkälle, kuin niitä on edes mahdollista optimoida. Ja se ei riitä. Hevoskärryjä optimoimalla ei synny autoa, vaikka tekoäly valitsisi valtakunnan parhaat hevoset.</p> <p><strong>Ratkaisu:</strong> Älä rakenna tekoälyä tehostamaan vanhentuneita prosesseja. Jos prosessi on jäänne menneisyydestä, jossa leijonanosa työstä tehtiin manuaalisesti, korjaa prosessi ensin.</p> <p> </p> <h3>3. Kysytään vääriä asioita</h3> <p>Olen joskus, ehkä aika useinkin, kehuskellut sillä, että data-analyytikkomme osaavat ennustaa mitä tahansa toistuvia tapahtumia, jos he vain saavat riittävästi dataa käyttöönsä. Tämä ei ole suurestikaan liioiteltua.</p> <p>Aina vastauksen löytäminen ei olekaan vaikeinta. Vaikeinta on osata kysyä oikeita asioita.</p> <p>On ensiarvoisen tärkeää määritellä tekoälyprojektin alkuvaiheessa selvitettävät tutkimuskysymykset oikein. Jos löydökset jäävät tasolle “nice to know” eivätkä herätä vilkasta keskustelua, olivat selvitettävät kysymykset todennäköisesti vääriä, vaikka vastaukset olisivat täysin oikein. Löydösten pitää olla niin kiinnostavia, että ne herättävät keskustelua.</p> <p>Jos keskustelua ei herää, jää tekoäly "pöytälaatikkoanalytiikaksi". Silloin siitä ei ole mitään hyötyä liiketoiminnalle - tosin ei haittaakaan. Analyytikoilla riittää puuhasteltavaa, ja yrityksen johto voi kirkkain silmin sanoa "saavuttaneensa jo tuloksia tekoälyllä" samalla, kun kilpailijat kasvattavat etumatkaansa kaikessa rauhassa.</p> <p><strong>Ratkaisu:</strong> Vältä pöytälaatikkoanalytiikkaa. Jos tekoälyllä tunnistetaan esimerkiksi, mitkä asiakkaat ovat korkeimmassa riskissä irtisanoa sopimuksensa, pitää selvittää myös, mihin mikrosegmenttiin nämä asiakkaat kuuluvat ja miten heitä tulee lähestyä. Näin voidaan kohdistaa heihin parhaaksi arvioidut markkinointitoimenpiteet ja mitata tulokset.</p> <p>HUOM! Joskus tulokset jäävät laihoiksi siksi, että vastaukset ovat yksinkertaisesti liian epätarkkoja hyödyttääkseen liiketoimintaa merkittävästi. Tällöin kyse on luultavasti huonolaatuisesta datasta tai väärien datalähteiden käytöstä.</p> <p> </p> <h3>4. Unohdetaan sitouttaa oikeat ihmiset</h3> <p>Olet varmistanut, että selvitettävät kysymykset ovat oikeat ja tulokset ovat mielestäsi vaikuttavia. Mutta et siltikään saa ihmisiä innostumaan tai asioita tapahtumaan. Oletko ehkä unohtanut sitouttaa tekemiseen oikeat ihmiset?</p> <p>Tiedon pitää kiinnostaa oikeita tahoja. Vain silloin voidaan saada tekoälystä hyötyä ja skaalata toimivat ratkaisut laajemmin liiketoiminnan käytäntöön. Jos tulokset eivät tunnu hetkauttavan ketään, et ehkä ole saanut sitoutettua mukaan oikeita henkilöitä - yleensä johtoa tai muita päättäjiä.</p> <p>Pahimmassa tapauksessa kukaan ei ole kiinnostunut tekoälyprojektin tuloksista eikä ratkaisua päästä kunnolla ottamaan käyttöön. Tällöin ratkaisu jää unholaan ja asiat pysyvät ennallaan.</p> <p><strong>Ratkaisu:</strong> Etsi ja sitouta oikeat ihmiset alusta saakka. Laadi myös selkeä ja konkreettinen “pilotista tuotantoon” -suunnitelma. Se lisää pilotin työmäärää hieman, mutta helpottaa ratkaisun jalkauttamista.</p> <p> </p> <h3>5. Tekoälyn arvoa ei osoiteta</h3> <p>On itsestään selvää, että tekoälyn tulee alusta alkaen tuoda lisäarvoa liiketoimintaan. <br /> Tee perusteltu business case -laskelma. Seuraa myös pilotin tuloksia ja päivitä laskelma. Jos hyödyt eivät ole kirkkaat päättäjille, ei tekoälypilotti tule koskaan menemään tuotantokäyttöön.</p> <p><strong>Ratkaisu:</strong> Laske, millaisia säästöjä tekoäly tuo tullessaan. Jos tekoäly voi esimerkiksi pienentää asiakaspoistumaa 10 prosentilla, on aika yksinkertaista osoittaa säästöt euroina.</p> <p>Oletko samaa mieltä haasteista? Kommentoi tai ota minuun suoraan yhteyttä.</p> <p>Haluatko tietää, mihin tekoälyä voidaan hyödyntää ja mihin se taipuu? Katso <a href="/blogi/tekoaly-kayttoon-uusimman-tiedon-ja-parhaat-vinkit-sinulle-tarjoilee-uusibisnes">#uusibisnes-video</a>!</p> <p> <strong>Lue lisää tekoälystä:</strong></p> <ul><li><a href="/fi/blogi/pieni-sanakirja-tekoalysta">Pieni sanakirja tekoälystä</a></li> <li><a href="/blogi/tekoaly-kayttoon-uusimman-tiedon-ja-parhaat-vinkit-sinulle-tarjoilee-uusibisnes">Tekoäly käyttöön! Uusimman tiedon ja parhaat vinkit sinulle tarjoilee #uusibisnes</a></li> <li><a href="https://admin.fi.cgi.com/blogi/miten-tekoaly-muuttaa-maailmaa-ja-miten-siihen-voi-varautua">Myrskyvaroitus: Miten tekoäly muuttaa maailmaa ja miten siihen voi varautua?</a></li> <li><a href="/blogi/vakuuta-talousosasto-tekoalytarpeesta%E2%80%8B">Vakuuta talousosasto tekoälytarpeesta</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Fri, 10/26/2018 - 06:31</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=67633&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="gc2IFYvIv9QI4BUYpjO3IPeirDug3B-x0_o600YJ0Ns"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 26 Oct 2018 11:31:52 +0000 niko.levonen@cgi.com 67633 at https://www.cgi.fi Kuusi tapaa tehokkaampaan organisaatioon ja parempaan asiakastyytyväisyyteen (Osa 2) https://www.cgi.fi/fi/blogi/kuusi-tapaa-tehokkaampaan-organisaatioon-ja-parempaan-asiakastyytyvaisyyteen-osa-2 <span>Kuusi tapaa tehokkaampaan organisaatioon ja parempaan asiakastyytyväisyyteen (Osa 2)</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Blogisarjassa (1-3) käyn läpi kokemusten kautta opittuja asioita siitä, miten organisaatio voi hyödyntää keräämäänsä dataa ja parantaa sen avulla mitattavalla tavalla laskutusastetta, asiakastyytyväisyyttä ja työtyytyväisyyttä.</strong></p> <p><a href="/fi/blogi/6-tapaa-tehokkaampaan-organisaatioon-ja-parempaan-asiakastyytyvaisyyteen-osa-1">Edellisessä osassa</a> esitin kaksi tapaa tehostaa toimintaa ja samalla parantaa asiakastyytyväisyyttä:</p> <ul> <li><strong>Data.</strong> Varmista, että saat käyttöösi validia dataa, joka saadaan raporteista helposti.</li> <li><strong>Analysointi</strong>. Tutki datan perusteella, mitä konkreettisia asioita voidaan tehdä laskutettavan työn lisäämiseksi.</li> </ul> <p> Seuraavat askeleet ovat yhtä haastavia, mutta juuri siksi myös hyviä tapoja erottautua edukseen.</p> <ul> <li><strong>Suunnittele ja jalkauta.</strong> Kun tehtäviä muutoksia alkaa tulla esiin, luo selkeä suunnitelma muutoksista ja niiden vaikutuksista henkilöstön arkeen.</li> <li><strong>Viesti</strong>. Kommunikoi proaktiivisesti muutoksista ja rakenna vaihtoehtoisia skenaarioita muutoksen läpiviemiseksi.</li> </ul> <p> </p> <h3>Suunnittele muutosten läpivienti</h3> <p>Data on kertonut meille, että toimipisteessä A on mahdollista joustavoittaa työntekijöiden työntekoa muokkaamalla vuorolistoja. Samalla henkilöstöllä pystytään näin tekemään isompi määrä suoritteita, vaikka työntekijäkohtainen kokonaiskuormitus laskee. Tähän lopputulemaan päästään, kun työvuorosuunnittelussa siirrytään tasaavaan työjaksoon. Datan perusteella on selvää, että iso määrä työsuoritteista painottuu alkuviikkoon ja päivätasolla aamupäiviin.</p> <p>Moni haluaa luoda nopeita muutoksia, mutta liiketoiminta on useammin maratonjuoksu kuin sprintti. Aikaan, joka menee muutoksen läpiviemiseen, vaikuttavat esimerkiksi:</p> <ul> <li>henkilöstön määrä</li> <li>toimipisteiden määrä</li> <li>muutoksen suuruus (eli se, miten erilaiselta arki näyttää ja tuntuu muutoksen jälkeen)</li> <li>muutoksen implementoinnin nopeus</li> <li>muutosten määrä</li> <li>kokemukset aiemmista muutoksista</li> </ul> <p> Kun pohtii näitä tekijöitä, harva haluaa lisätä kompleksisuutta yhdistämällä useita muutoksia kerralla läpivietäväksi. </p> <h3> </h3> <h3>Viesti aktiivisesti</h3> <p>Muutosjohtamiseen liittyen, oleellista on viestiä asioista organisaatiolle sopivalla tavalla. Helpoin tapa pilata loistava muutos on olla kertomatta siitä tai saada mutkikkaalla viestinnällä ihmiset kiinnittämään huomio vääriin asioihin.</p> <p>Viestinnässä hyödynnän itse seuraavaa: ”Ole proaktiivinen ja kaikki mitä voidaan ymmärtää väärin, tullaan ymmärtämään väärin”.</p> <p>Hyväksi havaitsemiani keinoja viestintään ovat esimerkiksi:</p> <ul> <li>Avoimien ovien kulttuuri. Jokainen henkilö saa mahdollisuuden kysyä ja tulla kuulluksi.</li> <li>Kaikkea ei tarvitse kysyä. Viestintää tehdään ylhäältä alas. Moni yllättyy positiivisesti kun saa viikkotiedotteessa vastauksia kysymyksiin, joita ei ole ehtinyt edes ajatella.</li> <li>Ole rehellinen. Jos joku asia on vielä kesken, päättämättä tai selvittämättä kerro siitä ja prosessista silti. Kerro mitä asiaan liittyen aiotaan tehdä seuraavaksi!</li> <li>Kerro milloin asioista tullaan viestimään ja miten. Jokainen työyhteisössä on kiinnostunut kuulemaan mitä seuraavaksi tapahtuu.</li> </ul> <p> </p> <p>Kiinnittämällä huomiota näihin asioihin, voit varmistaa isonkin muutoksen jouhevan läpiviennin vaiheittain tehtynä.</p> <p> </p> <blockquote><p>Helpoin tapa pilata loistava muutos on olla kertomatta siitä.</p> </blockquote> <p> </p> <p>Blogisarjan <a href="/fi/blogi/kuusi-tapaa-tehokkaampaan-organisaatioon-ja-parempaan-asiakastyytyvaisyyteen-osa-3">viimeisessä osassa</a> paljastan loput tehostamisen keinot vastaamalla kysymykseen: <strong>Miten selkeä raportointi voi tehostaa toimintaa, taata paremman asiakastyytyväisyyden ja auttaa tekemään päätöksiä?</strong></p> <p> </p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Fri, 10/26/2018 - 06:05</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=67630&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="wLWh3y-dPuFgAMvBjHi7ATiBSoETqiiT3rYAtLPO57o"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 26 Oct 2018 11:05:15 +0000 niko.levonen@cgi.com 67630 at https://www.cgi.fi Kiihdytyskaista tiedon valtatielle - tiekartta SAP S/4HANA -teknologiaan https://www.cgi.fi/fi/blogi/kiihdytyskaista-tiedon-valtatielle-tiekartta-sap-s4hana-teknologiaan <span>Kiihdytyskaista tiedon valtatielle - tiekartta SAP S/4HANA -teknologiaan</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Isot teknologia-harppaukset ovat isojen riskien, mutta samalla myös uusien mahdollisuuksien tilaisuus – miten SAP S/4HANA nähdään teidän yrityksessänne?</strong></p> <p>Siirtyminen uuden aikakauden toiminnanohjausjärjestelmään on monien yritysten suunnittelupöydällä. Erityisen akuutti tämä kysymys on SAP ERP -asiakkuuksissa – ECC kun on tulossa tiensä päähän vuoteen 2025 mennessä. Uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmien luvataan pienentävän IT-kustannuksia, tehostavan toimintaa sekä parantavan suorituskykyä ja käytettävyyttä. Toisaalta jääminen vanhaan teknologiaan lisää riskejä niin ylläpitokustannusten, osaamisen saatavuuden kuin kokonaisarkkitehtuurin kehittämisenkin suhteen.</p> <p>Loikka vanhasta uuteen on kuitenkin pitkä: isot ERP-hankkeet leimataan helposti epäonnistuneeksi ennen aikojaan. Yritysten johdon on helppo listata useita paremmin tuottavia investointeja prioriteettilistalle ja loppujen lopuksi, hyötyjen määrittäminen on usein kovin vaikeaa.</p> <p> </p> <h3>Tiekartta avuksi päätöksentekoon</h3> <p>Miten sitten päästä alkuun nykytilasta kohti tiedon valtatietä? Miten yrityksen johdolle saadaan varmuus siitä, miten matka kohti <a href="/fi/blogi/tyokalumme-sap-s4hanan-kohtaamiseen" title="SAP S/4HANA">SAP S/4HANA -teknologiaa</a> saadaan turvallisesti ja ennakoiden vietyä maaliin? Aivan kuten arkiliikenteessä, matkanteon suunnittelua ja seurantaa helpottaa tiekartta, tässä tapauksessa SAP S/4HANA roadmap.</p> <p>Tiekartta on johdonmukainen, kokemuksiin perustuva opas niin liiketoiminnan kuin tietohallinnon käyttöön. Tiekartta koostuu eri vaiheista, joilla kaikilla on suuri arvo onnistuneeseen S/4HANA-hankkeen läpiviemiseen.</p> <article alt="S/4HANA roadmap" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="931a6ffc-8f55-48a6-88ae-a35ea437d0c4" title="s4hana-roadmap" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/s4hana-roadmap_4.jpg" alt="S/4HANA roadmap" title="s4hana-roadmap" /></article> <p> </p> <h3>Kokemuspohjainen riskienhallinta tiekartan tukena</h3> <p>Kuten niin monessa muutoksessa, riskienhallinta nousee isoon rooliin siirryttäessä SAP S/4HANAn käyttöön:</p> <p>Miten uusi teknologia soveltuu yrityksemme nykytoimintaan ja -arkkitehtuuriin? <br /> Miltä osin toimintaa joudutaan uudistamaan tai tekemään lisäinvestointeja? <br /> Mitä vaiheita muutokseen sisältyy? </p> <p>Miten varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus muutoksen edetessä?<br /> Näihin ja moneen muuhun kysymykseen löytyy vastaus CGI SAP S/4HANA roadmap’in eri vaiheista ja niihin liittyvistä analyyseistä.</p> <p>Näistä esimerkkinä CGI SAP S/4HANA assessment, joka on tiivis paketti kokonaisvaltaiseen tilanneanalyysiin. Samainen lähestyminen pohjusti <a href="/fi/uutiset/cgi-uudisti-helsingin-yliopiston-talousjarjestelman-sap-s4-hanaan" title="CGI uudisti Helsingin Yliopiston talousjärjestelmän SAP S/4HANAan">Helsingin Yliopiston</a> ja <a href="/fi/asiakasesimerkit/raisio-sap-s4hana" title="Raisio SAP S/4HANA">Raision</a> onnistuneiden ERP-hankkeiden läpiviennin annetussa aikataulussa ja budjetissa.</p> <p> </p> <p><a href="/asiantuntija/veli-isoniemi">Kirjoittaja</a> toimii CGI:llä SAP-konsultointipalvelujen johtajana. Velin tavoitat osoitteesta <a href="mailto:veli.isoniemi@cgi.com?cc=palaute.fi@cgi.com&amp;Subject=Yhteydenotto%20CGI.fi-sivustolta">veli.isoniemi@cgi.com</a></p> <p> </p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Tue, 10/23/2018 - 07:41</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=67564&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="tE7VhCSAOPgr1pjKmCUt3emmFYgYf5B2SJTO23yTONM"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Tue, 23 Oct 2018 12:41:45 +0000 niko.levonen@cgi.com 67564 at https://www.cgi.fi Miksi valmis rakennus ei vastaa suunniteltua? https://www.cgi.fi/fi/blogi/miksi-valmis-rakennus-ei-vastaa-suunniteltua <span>Miksi valmis rakennus ei vastaa suunniteltua?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Miksi rakennettu talo ei ole sellainen kuin suunniteltiin? Mitä meni vikaan ja milloin? Ja miksi tiedämme ongelmista vasta nyt?</strong></p> <p>Rakennusteollisuus on pitkään nähty muusta teollisuudesta eriytyvänä ja jopa kehityksessä jälkeenjääneenä alana. Väitetään, että rakennustoimiala on täysin oma maailmansa, eikä siihen voida soveltaa samoja ohjausmenetelmiä kuin muuhun teollisuuteen.</p> <p>Kun asiaa tutkitaan tarkemmin, huomataan rakentamisen kuitenkin koostuvan pääpiirteittäin samoista elementeistä muun teollisuuden kanssa. Komponentteja ostetaan, yhdistetään ja muokataan, päälle lisätään vähän henkilötyötä ja saadaan aikaan lopputuote, joka toimitetaan asiakkaalle.</p> <blockquote><p>Rakennuksen tietomallista on puhuttu jo pitkään. Miksei rakentamistoimiala ole siis pystynyt samaan kuin valmistava teollisuus?</p> </blockquote> <h3>Tietomalli parantaa tarkkuutta</h3> <p>Esimerkkejä yhtymäkohdista muuhun teollisuuteen on paljon. Yhtenä näistä voidaan pitää rakennuksen tietomallia (BIM), joka vastaa teollisuudessa käytettävää tuotetietomallia. Tuotetiedon hallinta auttaa valmistavan teollisuuden yrityksiä tekemään täsmällisempiä ostoja, tarkempia suunnitelmia ja hiomaan koko valmistusprosessia entistä tehokkaampaan muotoon.</p> <p>Rakennuksen tietomallista on puhuttu jo pitkään. Miksei rakentamistoimiala ole siis pystynyt samaan kuin valmistava teollisuus? Onko syynä perinteinen käsityö ja muutosvastaisuus? Vai onko syypää sittenkin työn projektiluonteisuus, joka hankaloittaa prosessien vakioimista? Vai onko se pelkkä tekosyy?</p> <p>Tällä hetkellä suunnittelijan tekemät alkuperäiset tietomallit muuttuvat merkittävästi työmaalla toteutuksen aikana, kohde kerrallaan. Muutoksen vaikutuksesta lopputulokseen ei vastaa kukaan</p> <h3>Kaikki tieto yhden katon alla</h3> <p>Syy ongelmiin löytyy puutteellisesta tiedon elinkaaren hallinnasta. Tuotetieto ei ole käytettävissä tarpeeksi sulavasti prosessin aikana rakennuksen suunnittelusta sen ylläpitoon. Tieto liikkuu eri järjestelmien kautta prosessiketjua pitkin milloin Excelissä ja milloin manuaalisesti klubiaskin kannessa, aina erikseen syötettynä seuraavaan järjestelmään.</p> <p>Lopullisen tiedon paikkansapitävyyttä voi kuka tahansa arvioida, jos on koskaan pelannut rikkinäistä puhelinta. Virheiden lisäksi manuaalinen tiedonsiirto aiheuttaa myös turhauttavaa lisätyötä.</p> <blockquote><p>Lopullisen tiedon paikkansapitävyyttä voi kuka tahansa arvioida, jos on koskaan pelannut rikkinäistä puhelinta.<br />  </p> </blockquote> <p>Mitä jos rakennuksen suunnitelma saataisiin sekä tarkkana tietomallina että visuaalisena 3D-mallina samaan järjestelmään, jota käyttävät myös hankinta ja tuotantoyksikkö? Kuinka suuresta säästöstä ja tehostamisesta puhuttaisiin, jos väärät suunnitelmat ja ad hoc -soveltaminen sekä manuaalinen tiedonsiirto saataisiin minimoitua?</p> <p>Jos suunnittelu ja toiminnanohjaus muodostavat kokonaisratkaisun, jossa tieto liikkuu sulavasti prosessista toiseen, ehyenä ja läpinäkyvästi, olemme toimialalla askeleen edellä. Näihin asioihin olemme alan osaajien kanssa panostaneet kehittäessämme <a href="/fi/tuoteratkaisut/profio360">CGI Profio360</a> -rakentamisen toiminnanohjausjärjestelmää.</p> <p><em><a href="/fi/asiantuntija/sakari-alajoutsijarvi">Kirjoittaja</a> toimii CGI:llä toiminnanohjauksen konsulttina ja on työskennellyt erinäisissä toimenkuvissa niin valmistavan teollisuuden kuin rakennusteollisuuden ratkaisujen parissa. Sakarin tavoitat osoitteesta <a href="mailto:sakari.alajoutsijarvi@cgi.com">sakari.alajoutsijarvi@cgi.com</a>.</em></p> <p><strong>Menestyksekäs muutosjohtaminen vaatii laadukkaan tiedon jakamista ja tehokasta hyödyntämistä. Mitä muuta se vaatii? Tilaa ilmainen <a href="/fi/toiminnanohjaus/toiminnanohjaus-liiketoiminnan-muutoksessa">eKirjamme</a> ja lue, mikä järjestelmien muutostarpeen käynnistää, miten muutos etenee ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa:</strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 /fi/toiminnanohjaus/toiminnanohjaus-liiketoiminnan-muutoksessa" data-entity-type="media" data-entity-uuid="0308a0b9-223e-4825-98ed-b73771cdcfd0" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/toiminnanohjaus/toiminnanohjaus-liiketoiminnan-muutoksessa"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/files_fi/images/blog/erp_ekirja_cta.png" alt="Lataa ekirja: Määrääkö muutos vai sen johtaja?" title="erp_ekirja_cta.png" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 10/22/2018 - 06:48</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=67555&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="8_ShOjuk043BEIrUaG5LHIhN1wHBMap8hBD3POIsvzk"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 22 Oct 2018 11:48:00 +0000 niko.levonen@cgi.com 67555 at https://www.cgi.fi Katso sineen taivaan - ja siellä bisnesmahdollisuuksia näät https://www.cgi.fi/fi/blogi/katso-sineen-taivaan-ja-siella-bisnesmahdollisuuksia-naat <span>Katso sineen taivaan - ja siellä bisnesmahdollisuuksia näät</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Tämän vuoden tammikuussa astui voimaan <a href="https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180063" target="_blank">kansallinen laki avaruustoiminnasta</a>. Tämä laki määrittelee ehdot myös yksityiselle avaruustoiminnalle, joka on koko ajan kasvava ala. Mutta mitä yksityinen avaruustoiminta todella on ja millaisia liiketoimintamahdollisuuksia toimiala kätkee sisälleen?<br /> Avaruustoimialaan viitataan usein myös termeillä New Space ja New Space Economy. Toimialan alle kuuluu monenlaista toimintaa: kaukokartoitusta, navigointia ja tietoliikennettä sekä teknologiaa ja sovelluksia.</strong></p> <p>Monelle tulee yllätyksenä, että myös Suomessa on laadukasta ja kansainvälisesti kilpailukykyistä avaruustoimintaa. Suomalaiset ovat jo pitkään toimineet <a href="http://spacefinland.fi/euroopan-avaruusjarjesto-esa/" target="_blank">Euroopan Avaruusjärjestön</a> hankkeissa, ja tasokasta osaamista löytyy esimerkiksi <a href="http://ilmatieteenlaitos.fi/avaruustutkimus-ja-havaintoteknologiat" target="_blank">Ilmatieteen laitokselta</a> ja <a href="https://www.vtt.fi/" target="_blank">VTT:ltä</a>.</p> <h3>Uutta bisnestä satelliiteilla</h3> <p>Iso osa avaruustoiminnasta liittyy satelliitteihin ja satelliittiverkostoihin, joissa lakiuudistuksen myötä piilee runsaasti erilaista bisnespotentiaalia.</p> <p>Hyvä esimerkki avaruusteknologiaa hyödyntävästä startupista on Aalto-yliopistosta ponkaissut <a href="https://www.iceye.com/" target="_blank">Iceye</a>, joka sai juuri 30 miljoonan euron rahoituksen työlleen. Iceyen tavoitteena on rakentaa laaja satelliittiverkko, jonka avulla voidaan tuottaa reaaliaikaisempaa tietoa entistä edullisemmin, erityisesti pohjoisesta pallon puoliskosta. Yrityksen vahvuus on tutkateknologia, jolla maata voidaan kuvata myös pilvien läpi.</p> <p>Halutessaan ideoita bisnesmahdollisuuksiin ja toimintatapoihin voi hakea myös ulkomailta.</p> <p>Mainioksi benchmarkiksi kelpaa korkealle tähtäävästä yrityksestä on satelliitteja rakentava <a href="http://www.oneweb.world/" target="_blank">OneWeb</a>, joka on rakentamassa matalalla lentävää 900 satelliitin satellittiverkkoa. Verkko tulee mahdollistamaan kattavan tietoliikenteen jokaiseen maailman kolkkaan. Ensimmäisen kierroksen rahoittajiksi on jo saatu värvättyä nimekäs joukko yrityksiä, kuten <a href="https://www.virgin.com/" target="_blank">Virgin Group</a>, <a href="https://www.softbank.jp/en/" target="_blank">SoftBank</a>, <a href="https://www.coca-colacompany.com/" target="_blank">Coca Cola</a>, <a href="https://www.bharti.com/" target="_blank">Bharti Group</a>, <a href="https://www.qualcomm.com/" target="_blank">Qualcomm</a> and <a href="https://www.airbus.com/" target="_blank">Airbus</a>.</p> <h3>Pienemmät satelliitit tarkoittavat enemmän dataa</h3> <p>Yksi syy erityisesti satelliittiteollisuuden kasvuun on teknologian kehittymisessä: kun satelliittien koot ovat pienentyneet, on ne myös edullisempaa laukaista avaruuteen kuin perinteiset isommat satelliittit. Pienempien kustannusten ansiosta nyt myös yksityisillä toimijoilla on varaa siihen. Aikaisemmin tämä oli lähinnä valtioiden asia.</p> <p>Ennen kaikkea kysymys on kuitenkin vielä enemmän riskinottamisen valmiudesta: aiemmin valtiot tekivät satelliitit sellaisiksi että ne varmasti toimivat. New Space tekee satelliitteja halvoista kaupallisista komponenteista nopeasti, ja tällöin on oltava valmis myös siihen, ettei jokin satelliitti toimikaan.</p> <p>Joka tapauksessa kun satelliittien hinnat ovat laskeneet, on isonkin satelliittiverkoston rakentaminen mahdollista. Kun satelliitteja voidaan laukaista avaruuteen jopa satoja, tarkoittaa se valtavaa bisnespotentiaalia esimerkiksi paikkatietopohjaista dataa kerääville ja analysoiville yrityksille.</p> <p>Erityisesti <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Earth_observation_satellite" target="_blank">Earth observation</a> -satelliiteista saadaan yhä enemmän ja nopeammin dataa. Tätä dataa voidaan hyödyntää ja integroida eri tavoin: esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin valvonnassa ja operoinnissa tai kuluttajille suunnatuissa palveluissa, jotka hyödyntävät paikkatietopohjaista dataa. Näissä kaikissa korostuu tiedon prosessoinnin automaatio ja reaaliaikaisuus.</p> <p>Pieniä minisatelliitteja hyödyntäviä yrityksiä on jo nyt maailmanlaajuisesti paljon. Visiot ovat upeita ja silti realistisia. Myös suomalaisille yrityksille on tarjolla lukuisia liiketoiminta- ja viestimahdollisuuksia avaruustoimialalta. Meidän pitää vain uskoa osaamiseemme ja markkinoida asiantuntemustamme oikein.</p> <h3>Perinteisellä avaruustutkimuksella on vahva jalansija Suomessa</h3> <p>Alan uusien pioneerien ohella Suomalainen avaruusosaaminen nojaa vahvasti arktisen alueen avaruustutkimukseen. Tutkimuksella tuotetaan tärkeää tietoa arktisilta alueilta hyödyntäen uusimpia satelliitti- ja avaruusteknologioita ja muun muassa Ilmatieteenlaitoksen <a href="https://ilmatieteenlaitos.fi/arktinen-avaruuskeskus" target="_blank">Arktinen avaruuskeskus</a> tuottaa kattavia satelliittiaineistoja sekä mittaustietoja viranomaisten, tutkimuslaitosten sekä yksityisten toimijoiden käyttöön.</p> <p><strong>Kaipaatko lisää inspiraatiota? Keräsimme eKirjaamme erilaisia liikenteen ja logistiikan alan casejä, joissa on hyödynnetty modernia teknologiaa uuden liiketoiminnan synnyttämiseen.</strong></p> <p><strong>Lataa <a href="/fi/lataa/5xmuutos-liikenne">5xMuutos</a> ja luo uutta bisnestä uusilla innovaatioilla!</strong></p> <p><article alt="Lataa 5xMuutos Liikenne -ekirja" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 /fi/lataa/5xmuutos-liikenne" data-entity-type="media" data-entity-uuid="832b7797-c412-4356-a785-45f6ef7b1acc" title="Lataa 5xMuutos Liikenne -ekirja" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/lataa/5xmuutos-liikenne"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/5x-muutos-liikenne-final-3.jpg" alt="Lataa 5xMuutos Liikenne -ekirja" title="Lataa 5xMuutos Liikenne -ekirja" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Mon, 10/15/2018 - 06:38</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=67473&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="WPVr78n_QHcel_SUYYrcoy3z_feOIVC7sqTqQUye4u0"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Mon, 15 Oct 2018 11:38:49 +0000 niko.levonen@cgi.com 67473 at https://www.cgi.fi Vakuuta talousosasto tekoälytarpeesta https://www.cgi.fi/fi/blogi/vakuuta-talousosasto-tekoalytarpeesta <span>Vakuuta talousosasto tekoälytarpeesta</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>IT-johtajien tehtävänä on usein toimia välikätenä digitaalisten uudistusten ja muun johdon välillä. Homma ei ole helppo, ja se vaatii toimiakseen faktoja ja pitäviä perusteita. Esimerkiksi tekoäly voi hyödyttää koko liiketoimintaa ja parhaimmillaan antaa uutta puhtia koko yrityksen tuloksiin. Mutta miten vakuutat usein aika skeptisen talousjohdon tekoälyn kannattavuudesta?</strong></p> <h3>Vakuuta talousosasto tekoälytarpeesta</h3> <p>Vaikka talousjohtajat tunnistavatkin tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuudet, on niiden laajamittaiseen käyttöönottoon vielä matkaa. Talousjohtajat ja kontrollerit kaipaavat konkreettisia tuloksia ja esimerkkejä tekoälyn hyödyistä ennen kuin investoivat siihen. Onneksi tarjolla on nyt myös tutkittua tietoa.</p> <p>CGI:n <a href="/lataa/tekoaly-taloudessa-nykytila-haasteet-ja-mahdollisuudet">Artificial Intelligence in Finance: Current state, challenges and opportunities in Finland -tutkimusta</a> varten haastateltiin 50 taloushallinnon johtotehtävissä toimivaa henkilöä kesäkuussa 2018. Tutkimus antaa hyvän näkemyksen tekoälyyn ja koneoppimiseen liittyvistä odotuksista, haasteista ja nykytilasta.</p> <h3>Miten taloushallinto hyötyy tekoälystä?</h3> <p>Tekoälyn puolesta puhuu monta asiaa. Tutkimuksen mukaan sen merkittävimmät hyödyt ovat sen aikaansaamat kustannussäästöt, sen tehokkuus ja läpinäkyvyys sekä sen tuottama nopeampi päätöksentekokyky. Nämä kaikki edut pätevät myös muilla toimialoilla, mutta jos haluamme vakuuttaa talousjohdon, tulee meidän puhua nimenomaan sitä koskevista asioista.</p> <p>Laskujen kierrätys ja tiliöinti ovat tutkimuksen mukaan toimintoja, joihin talousjohto odottaa merkittävää kustannussäästöä tekoälyn avulla. (Tutkimuksen mukaan jopa 80 % haastatelluista mainitsee sen potentiaalisena kohteena.). Tämä onkin usein ensimmäisiä kohteita, joita lähdetään ratkaisemaan tekoälyn avulla. <a href="/asiakasesimerkit/cgin-tekoalyosaaminen-kuntien-hyvinvoinnin-asialla">Asiakkaallemme tehdyssä toteutuksessa on tekoälyn avulla jopa 90% 1,3 miljoonasta ostolaskusta täysin automatisoitavissa</a>.</p> <p>Laskujen käsittely on hyvä esimerkki prosessikokonaisuudesta, jota on jo onnistuneesti tehostettu ohjelmistorobotiikan (RPA) avulla. Osa vaaditusta tekemisestä on kuitenkin sellaista, johon ohjelmistorobottien kyvyt eivät riitä ilman tekoälyn apua.</p> <blockquote><p>open I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that.close</p> <p>– HAL9000 elokuvassa 2001: Avaruusseikkailu (1969) &amp; Tiliöivä ohjelmistorobotti (2018)</p> </blockquote> <p>Tekoäly voikin tuoda ohjelmistorobottien tekemiseen <a href="/blogi/alya-ohjelmistoroboteille">uudenlaista tehokkuutta ja tuloksellisuutta</a>.</p> <p>Esimerkiksi CGI:n toteutuksissa talouden ennustamisessa on saatu merkittäviä hyötyjä niin tarkkuuden kuin työn vähenemisen osalta. Hyödyntämällä kaikkea organisaation dataa on myös saatu parempia ennusteita kuin aiemmin ihmisten tekemänä. Tekoälyn avulla muun muassa kustannusten ja myynnin ennustaminen voi olla jatkuvaa ilman, että se sitoo merkittävää määrää asiantuntijoita.</p> <h3>Näin vastataan tekoälyn käyttöönoton haasteisiin</h3> <p>Samu Paajanen listaa <a href="/blogi/tekoalyn-kayttoonotto-ja-sen-5-sudenkuoppaa">blogissaan</a> yleisiä haasteita, jotka johtuvat organisaation kulttuurista, siiloutuneisuudesta ja vanhoista toimintatavoista. Samat haasteet koskevat tietenkin myös talousosaston tekoälyhankkeita. Tutkimuksen mukaan taloushallinnossa suurimmat haasteet liittyvät osaamiseen, datan laatuun tai sen puuttumiseen sekä teknologian kypsyyteen.</p> <p>Yritykset ovatkin pyrkineet ratkomaan osaamiseen liittyviä haasteita muun muassa rekrytoimalla taloon uusia tekijöitä tai hankkimalla käyttöön Data Scientist -osaajia.</p> <p>Vain 12 % haastatelluista kuitenkin kertoi, että heidän organisaatiossaan on datasta kokonaisuutena vastaava Chief Data Officer tai Data Architect -rooli. Ongelma tässä on se, että jos halutaan ottaa tekoälyä ja <a href="https://www.techemergence.com/what-is-machine-learning/" target="_blank">koneoppimista</a> käyttöön, pitää samalla panostaa myös datan laatuun.</p> <p>Yhtenä ratkaisuna datan laadun kehittämisessä on esimerkiksi CGI:n kehittämä tietovirtapalvelu <a href="/tietovirtapalvelut" target="_blank">CGI DataFlow Service</a>, jossa muun muassa yhtenäistetään olemassa olevien sovellusten tiedot uusien palvelujen tarpeisiin. Samalla huolehditaan sovellusten välisten tietovirtojen ja koko yrityksen ydintiedon sisällöstä ja laadusta.</p> <p>Useat talouden järjestelmistä sisältävät jo nyt - tai tulevat sisältämään - sisäänrakennettua tekoälytoiminnallisuutta. Yksi tapa lisätä perinteisiin järjestelmiin tekoälyä on kytkeä ulkoisia tekoälypalveluja esimerkiksi ohjelmistorobotiikan avulla nykyiseen toiminnallisuuteen.</p> <p>Tutkimuksen mukaan talousammattilaisista jopa 90 % oli sitä mieltä, että talous on potentiaalinen alue tekoälyn käyttöönotolle. Kuitenkin vasta 20 % haastateltujen organisaatioista käyttää tai pilotoi tekoälyä talousosastolla. Toki edellisten lisäksi 28 % organisaatioista sentään jo suunnittelee käyttöönottoja. Mitä pikemmin taloushallinto onnistuu valjastamaan tekoälyn käyttöönsä, sitä nopeammin se saa lisäpotkua kaikkeen tekemiseensä. Ja tästä hyötyy koko liiketoiminta.</p> <p> <strong>Lue lisää tutkimuksesta ja ota tekoäly käyttöön myös omassa organisaatiossasi. Me autamme sinut alkuun.</strong></p> <p> <strong><a href="/lataa/tekoaly-taloudessa-nykytila-haasteet-ja-mahdollisuudet">Lataa tutkimus tästä</a></strong></p> <p><strong>Kiinnostaako tekoäly? Lue lisää:</strong></p> <ul><li><a href="/blogi/pieni-sanakirja-tekoalysta">Pieni sanakirja tekoälystä</a></li> <li><a href="/blogi/tekoaly-kayttoon-uusimman-tiedon-ja-parhaat-vinkit-sinulle-tarjoilee-uusibisnes">Tekoäly käyttöön! Uusimman tiedon ja parhaat vinkit sinulle tarjoilee #uusibisnes</a></li> <li><a href="/blogi/miten-tekoaly-muuttaa-maailmaa-ja-miten-siihen-voi-varautua">Myrskyvaroitus: Miten tekoäly muuttaa maailmaa ja miten siihen voi varautua?</a></li> <li><a href="/blogi/tekoalyn-kayttoonotto-ja-sen-5-sudenkuoppaa">Tekoälyn käyttöönotto ja sen 5 sudenkuoppaa</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 10/11/2018 - 01:38</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=94424&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="xLfgee5JSttOQVL82b8pMWTfA27Cv88lApny9kdhdFk"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 11 Oct 2018 06:38:20 +0000 niko.levonen@cgi.com 94424 at https://www.cgi.fi Digitaalisuus muuttaa liikenteen käyttäjälähtöiseksi https://www.cgi.fi/fi/blogi/digitaalisuus-muuttaa-liikenteen-kayttajalahtoiseksi <span>Digitaalisuus muuttaa liikenteen käyttäjälähtöiseksi</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Digitaalinen maailma tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia muuttaa nykyisiä toimintatapoja ja -prosesseja uudenlaisiksi: käyttäjälähtöisiksi ja asiakaskokemusta parantavaksi. Tämä myös liikenteessä, kun urbaani elämäntapa kohtaa digitalisaation mahdollisuudet.</strong></p> <h3>Ajatellaan liikenne uusiksi</h3> <p>Kaupungistuminen ja ilmastonmuutos asettavat haasteita, joihin voidaan vastata esimerkiksi teknologian ja jakamistalouden keinoin. Vaikka me Suomessa elämme vielä aikamoisessa lintukodossa moniin maailman miljoonakaupunkeihin verrattuna, alkaa liikenteen uudelleenajattelu olla jo meillekin pakollista. Mitä pikemmin tähän herätään, sitä nopeammin päästää kehittämään liikennettä käyttäjä- ja ympäristöystävällisemmäksi.</p> <p>Digitalisaation avulla voidaan lisätä jo olemassa olevien palvelujen vaikuttavuutta ja tuottavuutta sekä kehittää kokonaan uusia palvelumalleja, jotka eivät analogisessa maailmassa olisi olleet mahdollisia. Uuden, juuri voimaan astuneen lainsäädännön toimivuutta tulee seurata ja tarvittaessa siihen pitää tehdä muutoksia. Kaupunkien rooli liikkumisen uudistamisessa on keskeinen ja päätöksenteossa tarvitaankin rohkeutta ja osaamista. Rohkeat yksilöt eivät riitä, demokratiamme vaatii rohkeita enemmistöjä.</p> <h3>Liikenteen roaming - ja liikut helposti ja edullisesti</h3> <p>Voidaan puhua<a href="https://www.youtube.com/watch?v=BNnS8ccwV6s"> liikenteen roamingista</a>, jonka perusajatus on sama kuin kännykkäliittymässäkin: kuljitpa sitten Helsingissä, Oulussa, Tukholmassa tai Pekingissä, tulee liikenneliittymän toimia samoin kuin kännykkäliittymän - samalla palvelutasolla ja jopa samalla hinnalla. Näin voit turvallisesti astua missä tahansa maassa junaan tai taksiin ja voit luottaa siihen, että homma toimii samoin kuin kotimaassa.</p> <p>Suomalainen kasvuyritys <a href="https://maas.global/">MaaS Global</a> perustaa tuotteensa roamingiin. Heidän <a href="https://whimapp.com/fi/">Whim-sovelluksensa </a>tarjoaa käyttäjille kaupunkiliikenteen palvelun, jossa kaikki liikkumisen muodot ovat saatavilla vaikka yhdellä kuukausimaksulla. Sovellus kerää kartalle kaupungin julkisen liikenteen palvelut joukkoliikenteestä kaupunkipyöriin sekä takseihin ja vuokra-autoihin. Matkustaja voi näistä valita haluamansa liikkumisen muodon.</p> <p>Whim on hyvä esimerkki käyttäjälähtöisestä ajattelusta. Se mahdollistaa ovelta ovelle kulkemisen uudella ja innovatiivisella tavalla, jossa yhdistyvät eri liikennemuotojen palvelut. Asiakkaan kannalta olennaista on se, että palvelu on käytössä kiinteällä kuukausihinnalla. Liikkumisen kustannukset ovat kotitalouksille huomattava menoerä, itse asiassa asumisen jälkeen toiseksi suurin. Yksityisauton käyttö on tehoton ja iso investointi, joka seisoo 95 % ajasta tuottamattona paikallaan. Ja liikkuessaankin yksityisautot kyyditsevät keskimäärin 1,2 henkilöä.</p> <p>Parhaimmillaan myös suomalaiset liikennekäyttäjät voivat saavuttaa sen, mitä suomalaiset kännykkäkäyttäjät ovat saaneet: laadukkaat verkot ja Euroopan edullisimmat kuluttajahinnat.</p> <p>Kaipaatko lisää ideoita siihen, miten voisit omalla liiketoiminnallasi kehittää liikennettä viisaampaan suuntaa? Olemme keränneet erilaisia liikenteen ja logistiikan alan casejä, joissa hyödynnetään modernia teknologiaa ja digitalisaatiota.</p> <p><strong><a href="/lataa/5xmuutos-liikenne">Lataa 5x muutos</a> ja luo uutta bisnestä uusilla innovaatioilla!</strong></p> <p><article alt="Lataa 5xMuutos Liikenne -ekirja" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="/lataa/5xmuutos-liikenne" data-entity-type="media" data-entity-uuid="832b7797-c412-4356-a785-45f6ef7b1acc" title="Lataa 5xMuutos Liikenne -ekirja" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/lataa/5xmuutos-liikenne"> <img src="/sites/default/files/5x-muutos-liikenne-final-3.jpg" alt="Lataa 5xMuutos Liikenne -ekirja" title="Lataa 5xMuutos Liikenne -ekirja" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 09/27/2018 - 06:59</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=67310&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="C1_OFLG4T8es94iCqCVZlz4MzcgkBx6EfmNNuPerrFM"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 27 Sep 2018 11:59:18 +0000 niko.levonen@cgi.com 67310 at https://www.cgi.fi Joko olisi aika hyödyntää rakennuksen tietomallia muussakin kuin seminaaripuheissa? https://www.cgi.fi/fi/blogi/joko-olisi-aika-hyodyntaa-rakennuksen-tietomallia-muussakin-kuin-seminaaripuheissa <span>Joko olisi aika hyödyntää rakennuksen tietomallia muussakin kuin seminaaripuheissa?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Rakennuksen tietomallista (BIM) on puhuttu niin kauan, että sille on jo muodostunut lähihistoria. Tietomallin hyödyntäminen rakentamisen projekteissa on puheista huolimatta hyvin vaihtelevaa. Voi olla, että joku rakentamisprojektiin osallistuva taho ei ole edes kuullut sanaa tietomalli, saati nähnyt sitä. Silti taloja nousee kuin sieniä sateella. Millä hinnalla ja laadulla?</p> <p>Rakentamiskustannukset nousevat, kun työmailla yritetään hallita kaaosta, joka voi johtua monesta eri syystä. Työmaakopin seinillä ja pöydillä olevilla 2D-piirustuksilla pitää selvitä ja niin on selvittykin. Voisiko asia olla toisin? Sanonta ”hyvin suunniteltu on puoleksi tehty” pitää edelleen paikkansa, mutta rakentamisen näkökulmasta sen voisi päivittää. </p> <blockquote><p>Hyvin suunniteltu ja visualisoitu on toteutusta vaille valmis.</p> </blockquote> <p><article alt="Joko olisi aika hyödyntää rakennuksen tietomallia muussakin kuin seminaaripuheissa?" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1" data-entity-type="media" data-entity-uuid="9eb6030a-1a60-4be0-a7ce-127e885e8400" title="Joko olisi aika hyödyntää rakennuksen tietomallia muussakin kuin seminaaripuheissa?" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><img class="img-responsive" src="/sites/default/files/hyvin-suunniteltu-blogi.png" alt="Joko olisi aika hyödyntää rakennuksen tietomallia muussakin kuin seminaaripuheissa?" title="Joko olisi aika hyödyntää rakennuksen tietomallia muussakin kuin seminaaripuheissa?" /></article></p><p>Nykyisin visualisoinnissa puhutaan 3D, 4D, 5D, 6D… tietomalleista, vaikka 3D-tietomallin hyödyntäminen on vieläkin puutteellista. Tietotekniikka on tuonut rakennusalalle hyödyllisiä työkaluja, mm. suunnittelun käyttöön ja projektin hallintaan. Tietojärjestelmät ovat myös tuoneet ongelmia rakentamisen prosesseihin. Eri järjestelmät ovat heikosti integroitu keskenään, tietojen siirtoa ja täydennystä tehdään manuaalisesti, joka aiheuttaa kustannuksia ja virheitä.</p> <p>Ratkaisuna tähän olisi kattava projektinhallintajärjestelmä johon olisi integroitu suunnittelu- ja tuotetiedon hallintajärjestelmä PDM. Suunnittelussa voisi käyttää PDM-ratkaisussa kvalifioituja rakennustuotteita, jotka hankinnan toimesta ostetaan ja toimitetaan työmaalle. Tietomallin visualisoinnilla seurataan hankintaprosessin etenemistä tarjouspyynnöstä toimitukseen saakka. Huolellisen ja riittävän yksityiskohtaisen aikataulusuunnittelun avulla voidaan tietomalliin visualisoida kuinka rakennuksen valmistuminen etenee. Tietomallista nähdään mitkä rakennusosat pitää olla asennettuna ensi viikolla.</p> <p>Mielenkiintoinen näkökulma voisi olla myös eri tehtävien vaikutus toisiinsa. Esimerkiksi voitaisiin visualisoida kustannusten ylittyminen budjetista jonkin merkittävän työvaiheen myöhästymisen johdosta.</p> <p>Visualisoinnin käytölle on vain mielikuvitus rajana ja se auttaa ymmärtämään mitä ollaan tekemässä ja mitä siitä seuraa.</p> <p>Kirjoittaja on ollut kehittämässä vaativia valmistavan teollisuuden ja rakennusteollisuuden toimintaprosesseja, ja hänen kehittämiä toimintamalleja hyödynnetään teollisuudessa päivittäin. Karin tavoitat osoitteesta kari.matinmikko@cgi.com</p> <p>Tutustu myös cgin palveluihin<a href="/fi/teollisuus/rakentaminen-ja-kiinteistoala"> rakentamisen toimialalle</a> sekä <a href="/fi/tuoteratkaisut/profio360">CGI Profio360 -toiminnanohjausratkaisuun</a>.</p> <p><strong>Menestyksekäs muutosjohtaminen vaatii laadukkaan tiedon jakamista ja tehokasta hyödyntämistä. Mitä muuta se vaatii? Tilaa ilmainen <a href="/toiminnanohjaus/toiminnanohjaus-liiketoiminnan-muutoksessa">eKirjamme</a> ja lue, mikä järjestelmien muutostarpeen käynnistää, miten muutos etenee ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa:</strong></p> <p> </p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 09/27/2018 - 04:16</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=67301&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="VEZ80QGMvnK_qPVYndYEZ7I-fQQ0nJwzN0_gqJv8qhE"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 27 Sep 2018 09:16:18 +0000 niko.levonen@cgi.com 67301 at https://www.cgi.fi UK teki UNAt – Alustatalous tulee soteen, myös Suomessa https://www.cgi.fi/fi/blogi/uk-teki-unat-alustatalous-tulee-soteen-myos-suomessa <span>UK teki UNAt – Alustatalous tulee soteen, myös Suomessa</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Hoitopolut potilaskeskeisiksi! Sairaalajaksot lyhyemmiksi! Parempaa palvelua halvemmalla!</strong></p> <p>Nämä ovat tuttuja vaatimuksia Suomen sote-uudistukselle, mutta myös Iso-Britannian sote-sektorille. Tulevaisuudessa Suomessa sote-palvelut järjestää maakunnat. Iso-Britanniassa niiden vastineita ovat alueelliset NHS:t (National Health Servicet).</p> <p>Molemmissa maissa käytännön sote-palveluja tuottavat lukuisat julkiset ja yksityiset organisaatiot. Molemmissa maissa asiakas- ja potilastieto on perinteisesti ollut hajallaan pitkin valtakuntaa – palveluntuottajien erilaisissa järjestelmissä. Molemmissa maissa päädyttiin samaan johtopäätökseen: taloudelliset ja vaikuttavuustavoitteet voidaan saavuttaa vain parantamalla tiedon liikkuvuutta ja hyödynnettävyyttä yli organisaatiorajojen.</p> <p>Suomessa tähän tähtäävä kriittisen tärkeä hanke tunnetaan nimellä UNA. Iso-Britanniassa sen vastine kantaa nimeä Clinical Portal.</p> <p>Suomessa kyse on, KanTaa lukuun ottamatta, monin osin vielä tulevaisuuden lupauksesta. Iso-Britanniassa kyse on jokapäiväisestä arjesta ensimmäisten NHS:ien alueilla, joita ovat mm. Isle of Wight ja London North West.</p> <h3>Mitä UK:ssa käytännössä tehtiin?</h3> <p>Tietojärjestelmien osalta UK:ssa, kuten Suomessa UNA-yhteisössä, on ymmärretty, ettei jättimäisen, koko valtakunnan tai edes puoli valtakuntaa kattavan monoliittijärjestelmän hankinta ole järkevää eikä nykypäivää.</p> <p>Siksi lähestymistavaksi otettiin integraatioalustan rakentaminen, jotta kukin yksikkö voi jatkaa omien järjestelmiensä käyttöä, kehittämistä ja uudistamista omien prioriteettiensa ja investointikykynsä mukaan. Lisäksi valtavan kertakäyttöönoton sijaan kokonaisuutta voidaan kehittää vaiheittain edeten, mikä on paitsi monoliittistrategiaa turvallisempaa myös huomattavasti ketterämpää ja edullisempaa.</p> <p>Iso-Britanniassa edelläkävijä-NHS:t päätyivät kehittämään sote-alustan yhdessä CGI:n kanssa, koska mikään toinen taho ei pystynyt tuottamaan vastaavaa kokonaisuutta:</p> <p>valmis integraatioratkaisu (e-CareLogic) avoimine rajapintoineen eri tuottajajärjestelmiin, <br /> harmonisoitu ja laajennettava tietomalli varmistamaan tiedon hyödynnettävyys, <br /> skaalautuminen palvelukirjon ja -tuottajaekosysteemin laajentuessa<br /> omat käyttöliittymät niin ammattilaisille kuin kansalaisille <br /> sekä, kirsikkana kakussa, <br /> edullisin hinta, paitsi käyttöönotossa myös pitkäjänteisessä kehittämisessä.</p> <h3>Miten UK liittyy UNAan?</h3> <p>Suomessa UNAn ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan ydintietojen harmonisointiin ja liikuttamiseen (ilman loppukäyttäjien käyttöliittymiä). Paine saada valmista aikaan on kova varsinkin sitten, kun sote-malli on Arkadianmäellä lukittu ja katseet kääntyvä politiikasta päätösten realisointiin.</p> <p>Toisaalta, UNAn tyyppinen kehittämispaine ei loppupeleissä edes ole sidonnainen nykymuotoisen sote-uudistuksen onnistumisen tai kariutumisen kanssa. Tämän tyyppisiä ratkaisuja tarvitaan tulevaisuudessa joka tapauksessa. Oli soten hallinnollinen toteuttamisrakenne millainen tahansa, kansalaiset pitää saada keskiöön ja tieto liikkumaan.</p> <p>Clinical Portalin tapaan UNA tulee kohtaamaan useita eri teknologioin toteutettuja perusjärjestelmiä, joiden tietomallit eivät (KanTa-arkistoitavien tietojen ulkopuolella) kaikilta osin vastaa toisiaan. Nämä perusjärjestelmät on integroitava ratkaisuun, joka pystyy harmonisoimaan eri tietomallit ja tarjoamaan tietoa eteenpäin käyttäjille. Tämä harmonisointi on avain, joka mahdollistaa paremman näkymän asiakkaan kokonaistilanteeseen, palveluiden paremman kohdentamisen ja haettujen säästöjen toteutumisen.</p> <blockquote><p>Oli soten hallinnollinen toteuttamisrakenne millainen tahansa, kansalaiset pitää saada keskiöön ja tieto liikkumaan.<br />  </p> </blockquote> <p>Maallikolle UNAn ydin saattaa näyttäytyä vain yhtenä integraatioalustana, mutta edellä kuvatusta johtuen väitän, että tämä alusta ja ydintoteutus on tärkein ja vaikuttavin yksittäinen IT-hanke, mitä Suomen terveydenhuollossa on viime vuosina käynnistetty tai on lähivuosien suunnitelmissa. Mikään toinen hanke ei määrittele yhtä pitkälle tulevaisuuteen, miten sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisessa onnistutaan.</p> <p>Ytimen on pystyttävä huomioimaan maakuntien heterogeeninen perusjärjestelmäympäristö, mahdollistettava avoin monitoimittajakehittäminen sekä turvattava sote-ekosysteemin kasvu tulevaisuudessa ilman tähtitieteellisiksi räjähtäviä työmääriä tai lisenssikustannuksia.</p> <p>Siksi UNA-toteutuksen tulee olla paitsi nopea, laadukas ja kustannustehokas myös fiksusti skaalautuva. Alusta lähtien.</p> <p><em><strong><a href="/asiantuntija/jaakko-aaltonen">Jaakko</a> työskentelee liiketoiminnan kehitysjohtajana auttamassa yrityksiä mukautumaan digitalisaation aikaan. Jaakon tavoitat osoitteesta jaakko.aaltonen@cgi.com.</strong></em></p> <p><strong>Tutustu myös</strong></p> <ul><li><a href="/blogi/uk-teki-unat-mita-opimme-sote-itn-yhdistamisesta-iso-britanniassa">UK teki UNAt – Mitä opimme sote-IT:n yhdistämisestä Iso-Britanniassa</a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 09/27/2018 - 03:31</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=67298&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="_ZbcXwTonoiMqwWk0fxxpA8h8mdepD6I8rzQYElOmhc"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 27 Sep 2018 08:31:40 +0000 niko.levonen@cgi.com 67298 at https://www.cgi.fi Ruokapalvelukonkarin seitsemän tapaa hillitä hävikkiä https://www.cgi.fi/fi/blogi/ruokapalvelukonkareiden-seitseman-tapaa-hillita-havikkia <span>Ruokapalvelukonkarin seitsemän tapaa hillitä hävikkiä</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Hävikkiviikkoa vietetään 10-16.9.2018 ja olemme mukana taistelussa ruokahävikkiä vastaan. Ruokapalvelu Savo Cateringin mukaan asiakaslähtöinen suunnittelu, ruuankulutuksen seuranta ja vakioitu reseptiikka ovat hävikinhallinnan kulmakivet.</strong></p> <p>Monet yritykset, organisaatiot, kuluttajat ja muut tahot ottavat vuosittain osaa hävikkiviikkoon. Ruokatuotannossa, niin suurkeittiöissä kuin kotitalouksissakin syntyy hävyttömän paljon ruokahävikkiä vuosittain, joka vaikuttaa jokaisen hiilijalanjälkeen. Suomalaisten kaikesta ruuasta 10-15% eli noin 450 miljoonaa kiloa menee hukkaan. EU-tasolla laskettuna ruokahävikkiä syntyy 173 kiloa per asukas. Puhutaan, että tällä määrällä ruokkisi monia nälkäisiä ympäri maailman. Enää eivät puheet auta – nyt on tartuttava härkää sarvista ruokahävikin nitistämiseksi.</p> <p>Tilanteen vakavuuteen havahtuneena, hävikkiravintoloita ja -kauppoja tulee markkinoille jatkuvasti. Myös moni ruokapalvelu on edelläkävijä hävikin estämisen osalta. Suurin osa ruokapalveluiden hävikistä syntyy tarjolla olleesta syömättä jääneestä ruuasta sekä asiakkaan lautaselta biojätteeseen päätyvästä ruoasta. Haastattelimme Aromi-asiakastamme, <a href="https://www.sakky.fi/kuntayhtyma/palvelut/ravintolapalvelut">Savon Koulutuskuntayhtymän ruokapalvelua Savo Cateringia</a> hävikkiin liittyen. He taistelevat esimerkillisesti kekseliäillä tavoilla hävikkiä vastaan.</p> <blockquote><p>EU-tasolla laskettuna ruokahävikkiä syntyy 173 kiloa per asukas.<br />  </p> </blockquote> <p>Savo Catering valmistaa ruokaa useisiin eri Savon Koulutuskuntayhtymän toisen asteen oppilaitoksiin, päivittäin jopa 3200 lounasannosta. Oppilaitoksien ravintoloissa työskentelee myös ravintola-alan opiskelijoita. Opiskelijat ovatkin aallonharjalla oppimassa, miten ja millä työkaluilla hävikkiä tulevaisuudessa vähennetään.</p> <p>Savo Cateringille hävikki ja sen vähentäminen on tärkeää ja toimenpiteet hävikin estämiseen ovat vakiintuneita. Näitä ovat muun muassa biojätteen punnitseminen ja ateriamäärän seuranta, joka vaikuttaa suoraan siihen kuinka paljon ruokaa valmistetaan. Savo Cateringille tärkeitä työkaluja edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi ovat ruokalistasuunnittelu ja vakioitu reseptiikka. He ovat myös toteuttaneet erilaisia hävikkikampanjoita ruokailijoille vuosien varrella, kuten ”ota vain minkä jaksat syödä” –kampanjan.</p> <p>Millä muilla tavoilla nyt ja tulevaisuudessa he estävät oppilaitoksessa syntyvää hävikkiä? Tässä seitsemän hävikin estämisen toimenpidettä Savo Cateringin ruokapalveluprosessissa:</p> <ol><li><strong>Ruokalistasuunnittelu.</strong> Kaikki hävikin estäminen ja ekologisesti toimiminen lähtee ruokalistasuunnittelusta. Satokauden mukaiset kasvikset huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Lähiruoka on myös tärkeää; kasvikset ja leipä tulevat läheltä – jo tässäkin säästetään luontoa ja voidaan hyödyntää lähialueen antimia.</li> <li><strong>Aamupuuro.</strong> Lounashävikin estäminen alkaa jo aamusta: Savo Catering on syksystä 2018 lähtien tarjonnut opiskelijoilleen aamupalaksi ilmaisen luomupuuron. Kun opiskelijoilla ei ole lounasaikaan huutava nälkä, ottavat he myös maltillisemmin lounasaikaan lautasilleen ruokaa.</li> <li><strong>Ruokailuastioiden koko</strong>. Muutamissa ravintoloissa tarjottimet on otettu pois käytöstä. Tämä estää ruokailijoita ottamasta liikaa ruokaa yhdellä kertaa tarjottimelleen. Lisäksi, kun tarjottimia ei tarvitse pestä astiahuollossa, säästää se vettä, sähköä ja pesuaineita.</li> <li><strong>Lautasmalli.</strong> Lounaslinjastossa on tarjolla aina salaatti ensin, vasta sen jälkeen lämmin ruoka. Kuva lautasmallista ravintoloiden seinillä ovat myös samalla muistuttamassa ruokailijoita oikeaoppisesta tavasta koota ravinteikas annos.</li> <li><strong>Tarjoilu.</strong> Lounasruokailun loppua kohden, linjastoon viedään ruokaa pienemmissä astioissa, jotta tarjoiluhävikkiä ei syntyisi enää paljoakaan ruokailun loppupuolella.</li> <li><strong>Ylijäämän myynti.</strong> Kun päivän ruokaa jää yli, se ei suinkaan päädy aina biojätteeseen. Ruokaa myydään opiskelijoille ja henkilöstölle sopuhintaan, pakataan myyntiin myymälöihin tai tarjotaan usein myös seuraavana päivänä.</li> <li><strong>Asiakaslähtöisyys.</strong> Tulevaisuudessa Savo Catering pitää tärkeänä asiakastyytyväisyyskyselyitä. Kyselyistä saadaan arvokasta tietoa siitä, mistä ruoasta ruokailijat pitävät. Toiveruokaviikkoja pidetään siis myös tulevaisuudessa säännöllisesti, jolloin ruokaa päätyy biojätteeseen vähemmän ja ruokalistasuunnittelu pitää hävikin kurissa.</li> </ol><p>Tänä syksynä Savo Catering on aloittanut myös Ekokompassi-ympäristöohjelman, jonka avulla pyritään edistämään konkreettisia toimenpiteitä hävikin estämiseksi ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.</p> <p>Me CGI:llä otamme hävikin vakavasti Savon Koulutuskuntayhtymän tavoin. <a href="/fi/tuoteratkaisut/aromi">Aromi</a> mahdollistaa ekologisen ruokapalveluprosessin suunnittelusta ostoihin asti. Aromiin integroitu Satokausikalenteri ohjaa käyttämään kasviksia niiden satokausien aikaan, jolloin laatu ja maku ovat parhaimmillaan. Näin kasvikset päätyvät lautaselle ja vatsaan biojäteastian sijaan. Aromi14 ohjaa ostajaa tilaamaan oikean määrän tarvittavia raaka-aineita resepteihin perustuen ja näin helposti pilaantuvia elintarvikkeita ei tule tilattua ylimääräistä.</p> <hr /><p> </p> <p><strong>Lataa <a href="/fi/lataa/ruokapalvelupaallikon-opas">ruokapalvelupäällikön opas</a> ja tutustu digitalisaation mahdollisuuksiin ruokapalveluissa!</strong></p> <p><article alt="Lataa Ruokapalvelupäällikön opas" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 /fi/lataa/ruokapalvelupaallikon-opas" data-entity-type="media" data-entity-uuid="06be6897-d477-4440-bfb9-a1395e555c66" title="Lataa Ruokapalvelupäällikön opas" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/lataa/ruokapalvelupaallikon-opas"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/files_fi/images/mediaroom/banneri-nain-johdat-ruokapalvelua-tehokaasti-tiedon-pohjalta.png" alt="Lataa Ruokapalvelupäällikön opas" title="Lataa Ruokapalvelupäällikön opas" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 09/26/2018 - 08:35</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=67289&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="GDul_aWuz2PwBpIRzD0dAB_knUiFylFp5XjInamGAOg"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 26 Sep 2018 13:35:42 +0000 niko.levonen@cgi.com 67289 at https://www.cgi.fi Laiva on lastattu datalla ja tekoälyllä https://www.cgi.fi/fi/blogi/laiva-on-lastattu-datalla-ja-tekoalylla <span>Laiva on lastattu datalla ja tekoälyllä</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Isojen rahtilaivojen lastaaminen ja ohjaaminen läpi valtamerten myrskyjen ei ole ihan pala kakkua. Ei, vaikka digitalisaatio tekeekin merenkulusta entistä turvallisempaa.</strong></p> <p>Rahtilaivojen lastausratkaisuihin erikoistunut <a href="https://www.macgregor.com/" target="_blank">MacGregor</a> on kehittänyt nykyaikaiseen teknologiaan perustuvan tavan parantaa rahtilaivojen turvallisuutta. Se analysoi laivarahdeista saamaansa dataa tekoälyllä.</p> <p> </p> <h3>Analytiikasta turvaa merenkulkuun</h3> <p>Rahtilaivan lastaaminen on toisinaan aikamoinen haaste. Esimerkiksi konttien paino vaikuttaa siihen, miten laiva tulisi lastata. <a href="/ratkaisu-lehti/2-2018/laiva-lastattu-alykkaasti" target="_blank">MacGregor kehitti yhteistyökumppaniensa kanssa ratkaisun</a>, jolla mitataan lastauksen ja merimatkan aikana laivarahtiin kohdistuvia voimia, kuten tuulen ja aallokon vaikutusta.</p> <p>Käytännössä sensorit keräävät reaaliaikaista dataa kontin ja konttipinojen liikkeistä merenkäynnin aikana. Tarvittaessa miehistö saa datasta varoituksia, ja näiden mukaan lastaussuunnitelmaa voidaan muuttaa turvallisemmaksi: voidaan muuttaa kurssia tai nopeutta ja tarkistaa rahdin kiinnityksiä matkan aikana.</p> <p>Vaikka merimatkan aikana ei sinänsä ole mahdollista muuttaa lastausta, saadaan datasta tärkeää tietoa tulevaisuutta silmällä pitäen. Se kertoo, miten käytäntöjä on mahdollista muuttaa, jotta vältytään vaaratilanteilta. Samoin <a href="/fi/data-ja-analytiikka">analytiikka </a>auttaa maksimoimaan laivan kuljetuskapasiteetin, kun saadaan faktaa siitä, miten lasti käyttäytyy eri olosuhteissa.</p> <h3>Satsaus dataan on panostus asiakaskokemukseen</h3> <p>MacGregorin ratkaisu on hyvä esimerkki dataa hyödyntävästä analyysimenetelmästä, joka tuottaa arvokasta tietoa liiketoiminnan käyttöön.</p> <p>Teknologian avulla paitsi parannetaan merenkulun turvallisuutta, myös pidetään parempaa huolta asiakkaan rahdista koko merimatkan ajan. Kun kontit osataan lastata kestämään merenkäyntiä mahdollisimman hyvin, vältytään asiakkaan rahdin menetyksiltä. Koska yksikään asiakas ei halua menettää lastiaan, on tämä jos mikä asiakaskokemukseen satsaamista.</p> <p>Lisäksi rahtilaivojen lastaus on kerätyn datan ansiosta kustannustehokasta: kun tiedetään, minkä painoista lastia voidaan kuljettaa turvallisesti missäkin olosuhteissa, voidaan laivat lastata mahdollisimman täyteen - turvallisuudesta tinkimättä.</p> <p>Dataa, analytiikkaa ja tekoälyä voidaan yhdistää lukemattomin tavoin eri tarkoituksissa. MacGregor on vain yksi esimerkki innovatiivisista tavoista luoda uutta liiketoimintaa digitalisaation tuella.</p> <p>Mikä on sinun tapasi?</p> <p><strong>Keräsimme yhteen useamman casen, jossa liikenteen alalla on hyödynnetty modernia teknologiaa. Lataa <a href="/lataa/5xmuutos-liikenne">eKirja 5xMuutos</a> ja löydä tapoja viedä oma bisnes ja omat asiakaskokemukset ihan uudelle tasolle.</strong></p> <p><article alt="Lataa 5xMuutos Liikenne -ekirja" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 /lataa/5xmuutos-liikenne" data-entity-type="media" data-entity-uuid="832b7797-c412-4356-a785-45f6ef7b1acc" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/lataa/5xmuutos-liikenne"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/5x-muutos-liikenne-final-3.jpg" alt="Lataa 5xMuutos Liikenne -ekirja" title="5x-muutos-liikenne-cta-3" /></a></article></p><p> </p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 09/26/2018 - 03:19</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=67277&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="McNdgyEREyat3EHy2yuK3RQcBQBYCo2_EYltlsiF8G8"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 26 Sep 2018 08:19:46 +0000 niko.levonen@cgi.com 67277 at https://www.cgi.fi Tiedätkö, mistä sinun kotisi on tehty? Joko olisi aika saada käsiimme kotimme tuoteselosteet? https://www.cgi.fi/fi/blogi/tiedatko-mista-sinun-kotisi-on-tehty-joko-olisi-aika-saada-kasiimme-kotimme-tuoteselosteet <span>Tiedätkö, mistä sinun kotisi on tehty? Joko olisi aika saada käsiimme kotimme tuoteselosteet?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Ylen uutisissa mainittiin 13.8, että ympäristöministeriö käynnistää hankkeen rakennusten tuoteselosteiden aikaansaamiseksi. Miksi vasta nyt? Esimerkiksi elintarvikkeiden tuoteselosteet ovat olleet arkipäivää jo historian sivu. Tiedämme, mitä syömme, mutta kodistamme tiedämme vain osoitteen ja pohjapiirustuksen.</strong></p> <p>Oma koti on monelle elämän suurin investointi. Tästä huolimatta emme tiedä, mitä kaikkea pinnan alta todellisuudessa löytyy. Mitä kaikkea on asennettu? Entä mitä on tullut lisää pyytämättä, kun rakennuksessa on asuttu läpi vuosien ja vuodenaikojen? Hometta, asbestia, liimaa? Mitä muuta?</p> <p>Mistä tämä johtuu? Puuttuvatko tiedot liian kireän rakennusaikataulun, tehokkaan urakkakilpailutuksen, huonon suunnittelun tai puutteellisen rakennusvalvonnan vuoksi? Vai onko tiedon rekisteröinti liian hankalaa ja työlästä? Vai eikö sitä vain ole vaadittu?</p> <blockquote><p>Kodin tuoteselostetieto on saatavissa mutta sitä ei hyödynnetä<br />  </p> </blockquote> <p>Kuka tiedon kerää ja välittää – ja minne? Teollisuudessa ainestodistukset ovat olleet jo pitkään arkipäivää ja niiden tuottamiseen ja hyödyntämiseen on olemassa valmiita toimintaprosesseja. Miksi emme hyödynnä valmiita toimintamalleja myös rakennusteollisuudessa?</p> <p>Tietotekniikka mahdollistaa tiedon hankkimisen eri lähteistä ja sen tallettamisen keskitetysti<br /> Nykyaikaisella tietotekniikalla tiedon keräämisen ja tallentamisen kustannukset ovat lähinnä marginaalisia. Tarvitaan vain ryhtiä tekemiseen ja valvontaan.</p> <p>Jo rakennusvaiheessa asentaja voisi lukea työkortin tuotetunnisteet sähköisesti, esimerkiksi skannaamalla viivakoodin kännykällä. Näin tieto rakennusaineista, vaikkapa kylpyhuoneen vesieristeistä, laatoista ja sauma-aineista tallentuisi tietokantaan ja olisi vaivattomasti kodin ostajan saatavilla – vielä vuosien kuluttuakin. Tämä helpottaisi huomattavasti rakennuksen elinkaaren aikaista ylläpitoa ja nostaisi asumisen laatua.</p> <p>Tämä kaikki on mahdollista tietotekniikan ja rakennuksen tietomallin visualisoinnin avulla. Rakennuksen ja asunnon omistajat saisivat näkyvien osien lisäksi haltuunsa rakennuksen näkymättömän osan eli rakennuksen tiedot.</p> <p>Voisiko tietomallien visualisointi ja hallinta tuottaa kilpailuetua myös rakentajalle? Tänä päivänä ihmisten kiinnostus asuin- ja elinympäristön laatuun alkaa olla sitä luokkaa, että vastaavanlaisille toteutuksille luulisi olevan aitoa kysyntää.</p> <p>Kirjoittaja on ollut kehittämässä vaativia valmistavan teollisuuden ja rakennusteollisuuden toimintaprosesseja, ja hänen kehittämiä toimintamalleja hyödynnetään teollisuudessa päivittäin. Karin tavoitat osoitteesta kari.matinmikko@cgi.com</p> <h3>Tutustu myös</h3> <ul><li><a href="/fi/teollisuus/rakentaminen-ja-kiinteistoala">Palvelumme rakentamisen toimialalle</a></li> <li><a href="/fi/tuoteratkaisut/profio360">CGI Profio360 -toiminnanohjausratkaisu teollisuuden ja rakentamisen toimialoille</a></li> </ul><hr /><p><strong>Menestyksekäs muutosjohtaminen vaatii laadukkaan tiedon jakamista ja tehokasta hyödyntämistä. Mitä muuta se vaatii? Tilaa ilmainen <a href="/fi/toiminnanohjaus/toiminnanohjaus-liiketoiminnan-muutoksessa">eKirjamme</a> ja lue, mikä järjestelmien muutostarpeen käynnistää, miten muutos etenee ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa:</strong></p> <p><article alt="Lataa ekirja: Määrääkö muutos vai sen johtaja?" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 /fi/toiminnanohjaus/toiminnanohjaus-liiketoiminnan-muutoksessa" data-entity-type="media" data-entity-uuid="0308a0b9-223e-4825-98ed-b73771cdcfd0" title="erp_ekirja_cta.png" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/toiminnanohjaus/toiminnanohjaus-liiketoiminnan-muutoksessa"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/files_fi/images/blog/erp_ekirja_cta.png" alt="Lataa ekirja: Määrääkö muutos vai sen johtaja?" title="erp_ekirja_cta.png" /></a></article></p><p> </p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Fri, 09/21/2018 - 08:45</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=67199&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="KqabmzKliOfdSnyBVA4xHglfDa3gf9nTa9NUv7x-zUs"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 21 Sep 2018 13:45:14 +0000 niko.levonen@cgi.com 67199 at https://www.cgi.fi Uskaltaisitko sinä robottiauton kyytiin? https://www.cgi.fi/fi/blogi/uskaltaisitko-sina-robottiauton-kyytiin <span>Uskaltaisitko sinä robottiauton kyytiin?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Autonomiset eli itseään ajavat ajoneuvot tunnetaan myös nimellä robottiauto. Robottiautot ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, joissa pienetkin muutokset voivat heijastua moniin toimintoihin arvaamattomilla tavoilla.</strong> </p> <p>Media on tuonut esille useita autonomisten ajoneuvojen toiminnasta johtuvia onnettomuuksia eikä liene sattumaa, että juuri niiden jälkimainingeissa on robottiautoja valmistava <a href="https://voyage.auto/">Voyage</a> alkanut puhua robottiautojen turvallisuuden puolesta. Kun kilpailijat varjelevat liikesalaisuuksiaan, vapautti Voyage robottiautojensa turvallisuustestauksen lähdekoodin kaikkien käytettäväksi ja kehitettäväksi.</p> <p> </p> <h3>Avoimuudesta etua asiakkaille ja brändille</h3> <p>Voyagen veto on erittäin fiksu. Kun ihmisten skeptisyys ja jopa pelko itseään ajavia ajoneuvoja kohtaan on kasvanut, tuo yritys itseään esille vastuullisena toimijana ja tarjoaa kaikille mahdollisuuden kehittää autojaan.</p> <p>Ja tämä on oikeasti hyvä asia, kyse ei ole pelkästä brändin kiillotuksesta. Kun useampi silmäpari arvioi koodia, löytyvät myös virheet todennäköisemmin. Näin Voyage voi käyttää saamaansa palautetta laitteidensa kehitystyössä. </p> <p>Tällainen läpinäkyvyys on eduksi myös koko alalle. Voyagen avoimuus antaa tärkeää tietoa kaikille autonomisten ajoneuvojen valmistajille ja kehittäjille. Lisäksi jokaisen valmistajan ei enää tarvitse luoda omia testauskäytäntöjään alusta alkaen itse. </p> <h3>Pelot pois pisteyttämällä</h3> <p>Käytännössä Voyagen lanseerama toimintamalli perustuu sen luomaan pisteytysjärjestelmään, jolla voidaan arvioida ajoneuvojen itsenäistä toimintaa erilaisissa tilanteissa. </p> <p>Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi se, miten itseohjautuva auto käyttäytyy toisen auton peruuttaessa pihatieltä ajoradalle. Myös käyttäjien ja matkustajien antamia pisteitä käytetään kehittämisen työkaluina.</p> <p>Läpinäkyvyyttä hyödyntää myös suomalainen <a href="http://sensible4.fi/">Sensible4</a>, joka  on erikoistunut pohjoisiin olosuhteisiin soveltuvaan automaattiseen ajamiseen. Yritys on demonnut julkisesti, miten heidän teknologiansa toimii. </p> <p>Olisi enemmän kuin suositeltavaa, että yhä useampi yritys lähtisi vastaavanlaisen avoimuuden kelkkaan. Tämä hyödyttäisi sekä käyttäjiä että yrityksiä itseään. Eikä varmaan ketään haittaisi se, että saisimme turvalliset robottiautot piakkoin maanteille. Ennen sitä voi aika monella olla korkea kynnys kivuta auton kyytiin - puhumattakaan niiden tielle joutumisesta. </p> <p>Teknologia ja digitaalisuus mahdollistavat ihan uudenlaista liiketoimintaa ja kasvua yrityksille eri aloilla. Keräsimme yhteen kiinnostavia ja innostavia casejä liikenteen ja logistiikan alalta. </p> <p><strong>Lataa eKirja <a href="/fi/lataa/5xmuutos-liikenne">5xMuutos </a>ja löydä tapoja viedä oma bisnes ja asiakaskokemukset ihan uudelle tasolle.</strong></p> <p><article alt="Lataa 5xMuutos Liikenne -ekirja" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="1 /fi/lataa/5xmuutos-liikenne" data-entity-type="media" data-entity-uuid="832b7797-c412-4356-a785-45f6ef7b1acc" title="5x-muutos-liikenne-cta-3" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/lataa/5xmuutos-liikenne"> <img class="img-responsive" src="/sites/default/files/5x-muutos-liikenne-final-3.jpg" alt="Lataa 5xMuutos Liikenne -ekirja" title="5x-muutos-liikenne-cta-3" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 09/05/2018 - 09:54</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=67060&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="Kf0lHaPh63fhOOcKXszwgiXAPpYSAe9IyHT0s0ZF08c"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 05 Sep 2018 14:54:46 +0000 niko.levonen@cgi.com 67060 at https://www.cgi.fi Tekoäly tuli. Oletko valmis? https://www.cgi.fi/fi/blogi/tekoaly-tuli-oletko-valmis <span>Tekoäly tuli. Oletko valmis? </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Ei se mitään, harva on. Mutta mistä sen oikeastaan tietää onko valmis tekoälylle vai ei ja tarvitseeko tekoälyn tuloon erikseen valmistautua? Eikö voisi vain nostaa jalat pöydälle ja antaa tekoälyn tehdä miettiminen? Minulle valmistautumisen merkitys ja vaiheet selkenivät tehdessäni Liikennevirastolle diplomityötä keinoälyn hyödyntämisestä väylänpidossa. Alla muutama työn tuoma oivallus.</p> <p>Tekoäly on pohjimmiltaan ohjelmistokehitystä. Sen rakennuspalikoita ovat algoritmit, koodinpätkät ja valtavat määrät dataa. Tekoälyn yhtenä määritelmänä voitaisiin käyttää ohjelmaa, joka pystyy käsittelemään valtavaa määrää erilaista dataa ja tekemään olemassa olevan tiedon pohjalta ennusteita löytämiensä kaavojen avulla. Historiadataan perustuvia ennusteita on tehty jo pitkään, mutta keinoälyn avulla ennusteissa voidaan huomioida lukuisia tekijöitä, joiden huomioiminen on aiemmin ollut mahdotonta. Tuloksena saadaan aiempaa tarkempia ennusteita ja sitä kautta parempia päätöksiä.</p> <p><strong>Huomioi tärkeät stepit valmistautuessa</strong></p> <p>Jotta tekoälyä voi ajatella hyödyntävänsä, tulee ensin huolehtia muutama asia kuntoon. Ensinnäkin tekoälyn käyttöönotolla tulee olla johdon tuki. Johto toimii teknologian sisäisenä sponsorina, eli luo myönteistä mielikuvaa teknologiasta ja huolehtii sen leviämisestä organisaatiossa. Johdon tuki on erityisen tärkeää, kun tekoälyä halutaan tuoda osaksi ydinprosesseja, sillä mitä suurempi ja monimutkaisempi käyttötapaus, sen arvokkaampi projekti.</p> <p>Toisena kohtana tekoälyyn valmistautujan listassa on liiketoiminnan haasteiden ja kipupisteiden tunnistaminen. Kun haasteet ovat tiedossa, voidaan lähteä miettimään, miten keinoäly voisi vastata niihin. </p> <p>Villeimmätkin ideat voi heittää kehiin, sillä kolmantena vaiheena käyttötapauksista valikoidaan toteuttamiskelpoisimmat. Valinnan kriteereinä toimivat käyttötapauksen kolme dimensiota: merkittävyys, kompleksisuus ja vaikutus organisaation toimintamalleihin ja prosesseihin. Toteutettavalla käyttötapauksella on oltava riittävän suuri vaikutus tekemiseen, eikä se saa olla liian vaikea tai suuritöinen. Myös sen vaatima muutos organisaation toimintamalleihin ja prosesseihin on hyvä huomioida, sillä suuret muutokset aiheuttavat usein suurta muutosvastarintaa.</p> <blockquote><p><em>Tekoäly on ehdottomasti tulevaisuuden parempien päätösten pohja, mutta se ei tipu taivaalta valmiina. Ensin on valmistauduttava.</em></p> </blockquote> <p><strong>Aloita kuitenkin datan laaturemontista</strong></p> <p>Käyttötapauksen vaikeuteen vaikuttaa erityisesti saatavilla oleva data. Tekoäly vaatii jo oppiakseen, esimerkiksi tunnistaakseen kuvasta miltä tiessä oleva reikä näyttää, valtavat määrät dataa. Vielä suurempi määrä tarvitaan sen hyödyntämiseen. Lisäksi datan tulee olla saatavilla ja riittävän laadukasta. </p> <p>Monen organisaation haasteena on tilanne, jossa dataa on olemassa, mutta se on eri muodoissa ja hajallaan. Hajanainenkin tieto on hyödynnettävissä, jos tiedetään mitä dataa on, missä se on, missä muodossa se on ja miten se on saatavissa. </p> <p>Kaikki järjestelmät eivät myöskään automaattisesti taivu keinoälyn pyörittämiseen, joten yksi hyödyllinen tapa taklata dataongelmia on ison heterogeenisen datamassan käsittelyyn tarkoitetun ympäristön hyödyntäminen. Datan laaturemontin voisi oikeastaan nostaa tekoälyn käyttöönoton lähtöviivaksi, aloituspisteeksi ennen ensimmäistä askelta. Puitteet on hyvä kunnostaa, jotta ideat on mahdollista tuoda käytäntöön.</p> <p><strong>Älä unohda käyttäjiä</strong></p> <p>Viimeinen vaihe tekoälyn käyttöönotossa on käytännön toimintamallin määrittely. Toteutuksen pohtimisessa suuri apu on suunnitellun ratkaisun todellisten käyttäjien mukaan tuominen. Tällöin uudelle ratkaisulle luodaan jo varhain sisäisiä sponsoreita, ja pienennetään muutosvastarinnan projektin onnistumiselle aiheuttamaa riskiä. Tekoäly on ehdottomasti tulevaisuuden parempien päätösten pohja, mutta se ei tipu taivaalta valmiina. Ensin on valmistauduttava.</p> <p><em>Kirjoittaja toteutti CGI:n tilauksesta Liikennevirastolle keinoälyn hyödyntämistä väylänpidossa tutkivan </em><em>diplomityön.</em></p> <p><strong>Lue myös</strong></p> <ul><li><strong>Liikenneviraston uutinen:<a href="https://www.liikennevirasto.fi/-/tulevaisuudessa-vaylanpitoa-voitaisiin-tukea-keinoalylla#.W0bjz9IzY2w"><em> </em></a></strong><a href="https://www.liikennevirasto.fi/-/tulevaisuudessa-vaylanpitoa-voitaisiin-tukea-keinoalylla#.W0bjz9IzY2w">Tulevaisuudessa väylänpitoa voitaisiin tukea keinoälyllä</a></li> <li><strong>Ellinooran diplomityö: </strong><a href="http://https://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/26220/Korpela.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y">Keinoälyn hyödyntäminen väylänpidossa </a></li> <li><strong>Asiakasesimerkki: </strong><a href="/fi/asiakasesimerkit/vaylavirasto-tieverkon-tilanteen-analysointi-kuvantunnistuksen-avulla">Tieverkon tilanteen analysointi kuvantunnistuksen avulla</a></li> </ul><p><em>CGI:n <a href="/ura/opiskelijat-ja-vastavalmistuneet">Future Talent-ohjelman </a>kautta talossa on paljon opinnäytetyön tekemisestä kiinnostuneita nuoria. CGI haluaa kehittää asiakasymmärrystään tarjoamalla opinnäytetöitä asiakasorganisaatioilleen. </em></p> <p><em>Blogin on kirjoittanut Ellinoora Korpela. </em></p> <p> </p> </div> <span><span>anniina.hovi@cgi.com</span></span> <span>Wed, 09/05/2018 - 04:49</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=67006&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="-UNOdnU6yaZ_A0y4gfEWgNT59vaEe-C5kNWaOcCOknk"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 05 Sep 2018 09:49:58 +0000 anniina.hovi@cgi.com 67006 at https://www.cgi.fi [UUSI E-KIRJA] 5xMuutos Liikenne - Digitaalinen maailma on täynnä bisnesmahdollisuuksia! https://www.cgi.fi/fi/blogi/5x-muutos-liikenne-digitaalinen-maailma-on-taynna-bisnesmahdollisuuksia <span>[UUSI E-KIRJA] 5xMuutos Liikenne - Digitaalinen maailma on täynnä bisnesmahdollisuuksia!</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Koko maailma on muutoksessa. Kaupungistumisen myöstä ihmiset tarvitsevat tie- ja rautatieliikenteeseen, ilmailuun ja merenkulkuun uusia palveluita. Monet näistä ovat  syntyneet tai ovat mahdollisia vasta nyt, uusien teknologioiden ansiosta. Ja kun digitaalisuus ja uudet teknologiat mullistavat toimialaa, syntyy jatkuvasti myös liiketoimintamahdollisuuksia ympäri maailmaa.</strong></p> <p>Ekologisuus, vastuullisuus ja digitalisaatio on tulevaisuuden kova kombo. Etenkin kaupungistumisen myötä ovat ihmiset ympäri maailmaa heränneet vaatimaan <a href="/fi/liikenne-ja-logistiikka">liikennepalveluilta</a> tehokkuutta, kestävyyttä ja vastuullisuutta. Eteenpäin katsova yritys satsaa näihin, ja käyttää liiketoiminnassaan polttoaineena tekoälyä, automatisaatiota ja dataa.</p> <p>Keräsimme inspiraatioksi viisi caseä, jotka osoittavat innovaatioiden ja uudenlaisen ajattelun voiman bisneksen tekemisessä.</p> <h2>Vain mielikuvitus on rajana liikenteen bisnesmahdollisuuksille</h2> <ul><li>Tekoäly, data ja analytiikka auttavat parantamaan rahtilaivojen turvallisuutta ja maksimoimaan niiden kuljetuskapasiteettia.</li> <li>Avaruustoimiala ei enää pyöri vain valtioiden rahoituksella. Entistä isompien satelliittiverkkojen rakentaminen on mahdollista myös yksityisille toimijoille - mikä taas tarkoittaa aivan uudenlaista datankeruupotentiaalia. Ja enemmän bisnesmahdollisuuksia myös yrityksille.</li> <li>Suomalainen mobiilisovellus vie kaupunkiliikenteen uudelle tasolle. Se tarjoaa  kaupunkiliikenteen palvelun, jossa kaikki liikkumisen muodot ovat saatavilla yhdellä kuukausimaksulla.</li> <li>Robottiautovalmistaja tavoittelee turvallisuutta ja tästä syystä on vapauttanut autojensa turvallisuustestauksen lähdekoodin kaikkien käytettäväksi ja kehitettäväksi.</li> <li>Startupit muuttavat logistiikkabisnestä monin tavoin: on kaupallista lennokkikuljetusta, autonomisia kuljetusrobotteja, modernisoituja roottoripurjeita sekä pilvialustoja ja analytiikkaa logistiikkayritysten käyttöön.</li> <li>Miten sinun bisnesideasi voisi hyötyä modernista teknologiasta ja digitalisaatiosta?</li> </ul><p><strong><a href="/fi/lataa/5xmuutos-liikenne">Lataa eKirja</a> ja kerää ideoita, miten liikenteen ja logistiikan edelläkävijät luovat uutta digitaalista liiketoimintaa ja parempia asiakaskokemuksia.</strong></p> <p><article alt="Lataa 5xMuutos Liikenne -ekirja" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="/fi/lataa/5xmuutos-liikenne" data-entity-type="media" data-entity-uuid="832b7797-c412-4356-a785-45f6ef7b1acc" title="5x-muutos-liikenne-cta-3" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/fi/lataa/5xmuutos-liikenne"> <img src="/sites/default/files/5x-muutos-liikenne-final-3.jpg" alt="Lataa 5xMuutos Liikenne -ekirja" title="5x-muutos-liikenne-cta-3" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 09/05/2018 - 03:02</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=66976&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="vNHSEBlFsn0oc7GI5IVHBYzScnkfToZhHPtAahdRUkI"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 05 Sep 2018 08:02:29 +0000 niko.levonen@cgi.com 66976 at https://www.cgi.fi Palvelumuotoilusta lisäbuustia bisnekseen https://www.cgi.fi/fi/blogi/palvelumuotoilusta-lisabuustia-bisnekseen <span>Palvelumuotoilusta lisäbuustia bisnekseen</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Palvelumuotoilusta vaahdotaan joka paikassa, mutta mitä se oikeasti on ja miten sen avulla voi löytää uutta bisnestä? Tällaiset puheenaiheet ovat pinnalla kesälaitumilta palanneessa #uusibisnes-jaksossa, jossa pääsen vaahtoamaan palvelumuotoilusta itsekin.</strong></p> <article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="view_mode:media.embedded" data-entity-type="media" data-entity-uuid="f6db9a43-aaf5-4a37-b518-66e48204d63e" data-langcode="fi" class="embedded-entity"> <article> <div class="field field--name-field-media-video-embed-field field--type-video-embed-field field--label-hidden field__item"> <div class="video-embed-field-provider-youtube video-embed-field-responsive-video"> <iframe width="854" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.youtube.com/embed/zcnLw1D8Z1s?autoplay=0&amp;start=0&amp;rel=0"></iframe></div> </div> </article> </article> <p>Harvemmin sitä pääsee puhumaan itselle tärkeästä asiasta niin, että joka sana taltioidaan myös seuraavien sukupolvien iloksi. Minulla oli siihen mahdollisuus, kun #uusibisnes-keskusteluohjelmaa isännöivä <a href="/asiantuntija/tuomo-pursiainen">Tuomo “Tumppi” Pursiainen</a> kutsui minut vieraakseen puhumaan palvelumuotoilusta. Tällä kertaa sain vartin verran ruutuaikaa - juttuahan tästä riittäisi viikkokausiksi.</p> <h3>Mitä palvelumuotoilu on?</h3> <p>Kun me puhun <a href="http://servicedesignstudio.fi/">palvelumuotoilusta</a>, tarkoitan sillä varhaisen vaiheen suunnittelutyötä. Tämä tarkoittaa sitä, että sukelletaan syvälle asiakkaan liiketoimintaan ja opetellaan ymmärtämään sitä niin pitkälle kuin mahdollista. Usein tämä vaatii myös asiakkaan asiakkaan tai jopa vielä pidemmälle meneviin loppukäyttäjäketjuihin perehtymistä.</p> <p>Vasta kun asiakkaan bisnes on otettu haltuun, voidaan lähteä kehittämään uusia palvelukonsepteja ja ideoita. Myös kehitystyö tehdään mahdollisimman hyvin ennen kuin aletaan piirrellä mitään käyttöliittymiä.</p> <p>Käytännössä palvelumuotoilu on pitkälle post-it-lappujen pyörittelemistä ja tusseilla tuhraamista. Samalla haastattelemme ihmisiä siitä, mitä he tekevät, miksi he tekevät, mitkä asiat he kokevat vaikeiksi tai turhauttaviksi. Näin kerätyn tiedon avulla lähdetään ideoimaan uutta. Aluksi ideoidaan kaikkea mahdollista ja välillä katsotaan, mitkä ideat ovat toteutuskelpoisimpia.</p> <p>Joskus tämä voi tuntua turhauttavalta, kun olisi paljon kiehtovampaa hypätä suoraan tekemään uutta. Palvelumuotoiluun kannattaa kuitenkin satsata, sillä suoraan tekemiseen hyppäämisessä on riskinsä.</p> <h3>Mihin palvelumuotoilua tarvitaan?</h3> <p>IT-hankkeissa iso riskin paikka on se, kun siirrytään suunnittelusta eli design-vaiheesta devaukseen. Kun koodarit pannaan hommiin, kasvaa budjetti heti ihan toisen näköiseksi. Siksi ongelmia tulee aina muistaa katsoa ajoissa ja hieman ylempää kuin vain yksittäisten prosessien kautta. Palvelumuotoilu tarjoaa työkaluja nähdä ja ymmärtää kokonaisuus. Se tarjoaa järjestelmällisen tavan ratkaista ongelmia niin, että samanaikaisesti ymmärretään sekä ihmisiä että prosesseja ja työvälineitä. Näin vältytään turhalta työltä ja isoilta virheiltä.</p> <p>Palvelumuotoilu auttaa löytämään ne olennaiset kohdat, joihin teknologiaa kannattaa lähteä soveltamaan. Kun lähdemme kehittämään toimintaa ihmisten kautta, keskitytään oikeasti tärkeisiin asioihin: esimerkiksi niihin tilanteisiin, joissa ihminen odottaa liian kauan päätöstä tai jossain tehdään turhaan päällekkäistä työtä. Kun löydämme kipukohdat, voimme alkaa ratkoa niitä vaikkapa automaation ja analytiikan keinoin. Palvelumuotoilu näyttää myös sen, mikä toimii, mikä on arvokasta tietoa sekin. On turhaa korjata asiaa, joka jo toimii.</p> <h3>Case YIT - näin palvelumuotoilu voi ohjata tekemistä</h3> <p>Rakennuttajayritys YIT on hyvä esimerkki casestä, jossa palvelumuotoilu on ollut mukana monessa vaiheessa.</p> <p>Lähdimme yhdessä ratkaisemaan sitä, ettei rakennusliike enää talon valmistumisen jälkeen ole tarpeeksi mukana asukkaiden elämässä. Käytännössä etsimme ratkaisuja siihen, miten voimme kehittää erilaisia prosesseja ja työvälineitä sujuvammiksi.</p> <p>Palvelumuotoilun avulla löydettiinkin monia ratkaisuja, jotka palvelevat YIT:n asiakaskuntaa - talojen asukkaita - entistä paremmin. Asukkaiden ja YIT:n välistä viestintää tehostettiin esimerkiksi tarjoamalla vanhanaikaisten paperilomakkeiden sijasta näppärä sähköinen raportointijärjestelmä, jolla vioista ilmoittaminen on sujuvaa ja täsmällistä. Kun rakentajan ja asukkaan välillä ei enää seilaa helposti katoavia ja epäselviä papereita, pystyy YIT korjaamaan viat aiempaa nopeammin ja tehokkaammin. Näin asiakaskokemus paranee huomattavasti ja yritys säästää selvää rahaa, kun aikaa ei kulu hitaisiin paperitöihin.</p> <p>Post-it-lappujen pyörittely on huomattavasti halvempaa kuin koodata ja viedä tuotantoon. Siksi tämä pyörittely kannattaa tehdä ajoissa. Sen jälkeen on turvallista lähteä toteuttamaan uusia villejä ideoita.</p> <p>Olisiko sinun yrityksessäsi tilausta palvelumuotoilulle? <a href="/fi/asiantuntija/arttu-niskasaari">Ota yhteyttä</a>, niin mietitään yhdessä, mitä lisäarvoa palvelumuotoilulla voidaan tuoda liiketoimintaasi ja tarjoaisiko se bisnekseesi kokonaan uusia mahdollisuuksia!</p> <p><em>Bogin on kirjoittanut Arttu Niskasaari.</em></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Tue, 08/28/2018 - 05:56</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=66762&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="-wOJL1I8og3dv5my4pKp0f6aPr-nTwf_PN2u-7ALIAc"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Tue, 28 Aug 2018 10:56:32 +0000 niko.levonen@cgi.com 66762 at https://www.cgi.fi Onhan yrityksesi kruununjalokivet suojattu? https://www.cgi.fi/fi/blogi/onhan-yrityksesi-kruununjalokivet-suojattu <span>Onhan yrityksesi kruununjalokivet suojattu?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Oletko miettinyt, mitä tapahtuisi, jos ulkopuoliset pääsisivät käsiksi liiketoimintakriittisiin järjestelmiisi, yrityksesi kruununjalokiviin? Millä tavoin ongelma havaitaan, jos havaitaan ja kuinka paljon sen korjaamiseen kuluu aikaa ja rahaa?</p> <p>Tiesitkö, että merkittävä osa nykyisistä tietomurroista ja datan väärinkäytöistä on itse asiassa sisäisiä poikkeamia. Tai että yli 90 prosenttia kyberhyökkäyksistä onnistuu inhimillisten virheiden, puutteellisten työtapojen ja tietämättömyyden takia. Ja kaikista varotoimista huolimatta keskimäärin 10 prosenttia hyökkäyksistä onnistuu. Pääosa hyökkäyksistä jää huomaamatta tai niistä kuullaan kolmannelta osapuolelta - tai pahimmillaan luetaan vasta otsikoista.</p> <p>Kun hyökkääjä on päässyt yhteen yrityksen koneeseen, suurin osa mahdollisuuksista havaita tunkeutuminen on jo mennyt. Hyökkääjillä on usein tiedossaan oikeat käyttäjätunnukset ja salasanat, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos palvelua ei monitoroida, hyökkäystä ei välttämättä havaita lainkaan. Hyökkääjä voi kaikessa rauhassa etsiä pääsyä dataan kuukausia tai jopa vuosia. Näitä pitkäkestoisia hyökkäyksiä on tehty ja nähty Suomessakin.</p> <p>Jos ongelma havaitaan vasta vuoden tai kahden päästä, sievoinen summa rahaa tai valtava määrä tärkeää dataa, kuten IP-materiaalia tai liiketoimintatietoja, on ehtinyt jo vaihtaa omistajaa. Hyvä uutinen on se, että tähän ongelmaan on lääke: aktiivimonitoroinnilla vastaavan kaltaiset väärinkäyttötapaukset kyettäisiin havaitsemaan heti.</p> <blockquote><p>Yli 90 prosenttia kyberhyökkäyksistä onnistuu inhimillisten virheiden, puutteellisten työtapojen ja tietämättömyyden takia.<br />  </p> </blockquote> <h3>Jos ERP on yrityksen sydän, aktiivinen monitorointipalvelu on sen jatkuvaa sydänfilmiä</h3> <p>Mistä monitoroinnissa on sitten kyse? Yrityksen keskeisten, liiketoimintakriittisten tietojärjestelmien tapahtumia valvotaan kyberturvaan erikoistuneiden asiantuntijoiden toimesta. Monitorointi kattaa niin ulkoiset tapahtumat kuin yrityksen sisäisen, omien työntekijöiden toiminnan. Lisäksi analysoidaan mahdolliset tietoturvapoikkeamat, raportoidaan tapahtuneet kyberhyökkäysyritykset ja neuvotaan tietoturvaongelmien korjaamisessa.</p> <p>Monitoroinnilla tuotetaan monenlaista informaatiota järjestelmän tilasta, kuten integraatioiden toiminnasta ja erilaisista ongelmista. Näin ongelmat havaitaan ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa isompia vaikeuksia.</p> <p>Asetusten ja käyttöoikeuksien vaatimuksenmukaisuutta sekä elintärkeää master dataa, kuten asiakas-, henkilö- ja maksuliikennetietoja, voidaan tarkkailla ja poikkeamiin puuttua lähes reaaliaikaisesti. Yleisnäkymässä voidaan seurata, miten käyttäjät oikeasti käyttävät ympäristöä ja mitä kaikkea kukin siinä tekee. Monitoroinnilla voidaan myös tehostaa esimerkiksi SAP-auditointeja.</p> <p>Monitorointi todistetusti toimii! Katso, miten <a href="/fi/uutiset/spr-veripalvelu-ulkoisti-kybervalvonnan-cgille">SPR Veripalvelu hyödyntää monitorointia yhteiskunnallisesti kriittisen palvelunsa turvaamisessa</a>.</p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 08/22/2018 - 07:09</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=66624&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="0NF_KlfCMLQSTKKQWztsbdK0phoS_U8QCc5GkzsIR-E"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 22 Aug 2018 12:09:09 +0000 niko.levonen@cgi.com 66624 at https://www.cgi.fi Haluatko johtaa huipputiimiä? https://www.cgi.fi/fi/blogi/haluatko-johtaa-huipputiimia <span>Haluatko johtaa huipputiimiä?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Aloitin urani Nokian tutkimuskeskuksessa 90-luvun lopussa. Tutkimusryhmämme henki oli mahtava ja teimme myös tulosta kaupallisten tuotteiden mahdollistajana ja patenttien muodossa. Mikä sai tiimin toimimaan hyvin?</strong></p> <p>Tiimillä oli mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä päätöksiä. Saimme vaikuttaa jäsenten rekrytointiin suosittelemalla sopivia uusia jäseniä. Tiimi ei ollut siis vain ryhmä satunnaisia ihmisiä. Meillä oli myös valtuutus tehdä päätöksiä. Tiimillä oli pohjana visio, mutta tutkimusprojektien sisältö suunniteltiin yhdessä ja sitä muokattiin kuunnellen rahoittajien ajatuksia näyttämistämme demoista. Saimme myös päättää työtapamme, työkalumme ja käytetyt ohjelmistot. Tämä paransi paljon yhteishenkeä. Esimerkiksi, kun rakensimme demoa WLAN-verkon esittelyä varten, sitä oli ideoimassa ja rakentamassa innoissaan monta ihmistä. Tunsimme myös vahvaa omistajuutta tekemälle työllemme.</p> <p>Tiimi istui yhdessä ja olimme helposti saavutettavissa. Työkaveri oli helppo löytää ja ratkaista aktiivinen ongelma keskustelemalla. Asioita ei ratkaistu dokumentaatiolla ja sähköposteilla. Mitä tehdä, kun nykypäivänä tiimit ovat jakaantuneet pahimmillaan ympäri maailmaa usein kustannustehokkuuden nimissä?</p> <blockquote><p>Mahdollisuus irtaantua hetkeksi työstä on yksi keskeisiä menestyksen elementtejä</p> </blockquote> <p>Mahdollisuus tehdä töitä yhdessä ja samassa paikassa on yhä menestyksen avain ja siihen on varattava taloudelliset resurssit. Koin konkreettisesti toisessa projektissa keskustelun intialaisen tiimin kanssa helpottuneen merkittävästi sen jälkeen, kun vietin heidän kanssaan viikkoja Intiassa töitä tehden, lounasta syöden ja iltaa yhdessä viettäen. Tiimiläisiä tuli myös Intiasta Suomeen tekemään töitä asiakkaan ja muun tiimin kanssa. Tiimiläsiin tutustuminen helpottaa merkittävästi avoimen keskustelukulttuurin ylläpitämistä ja ongelmien ratkaisemista yhdessä. Kun opit tuntemaan kollegasi, pystyt paremmin hyödyntämään vaikkapa videoneuvottelumahdollisuuksia.</p> <p>Tiimille annettiin mahdollisuus oppia ja saada uusia näkökulmia, rentoutuakin. Nykypäivän trendi on ollut tehokkuus, jossa suunnitelmat eivät saa sisältää tyhjäkäyntiä. Ketterissä organisaatioissa on varattu aikaa oppimiseen ja innovointiin esimerkiksi hackathonien ja community of practice -toiminnan tukemana. Ruotsalainen Spotify antaa työntekijöilleen vapauden tehdä mitä haluaa viikon ajaksi. Vapaus innovoida onkin tuottanut tulosta, sillä Spotify on mainittu useaan otteeseen maailman innovatiivisimpien yritysten listalla. Arkea siis pitää rytmittää myös epävirallisemmallakin toiminnalla. Jos haluat tähän lisää ideoita, lue vaikkapa Tribal Unity-kirja (Em Cambell-Pretty).</p> <p>Mahdollisuus irtaantua hetkeksi työstä onkin yksi keskeisiä menestyksen elementtejä. SAFe (Scaled Agile Framework) on nostanut tämän keskeisesti esiin määrittelemällä hetken, jonka ajaksi ei pidä suunnitella normaalia toteutustyötä. Tämä aika on varattu innovoinnille, ajatustenvaihdolle, koulutukselle ja uuden suunnittelulle.</p> <p>Kun isoa muutosta tehdään perinteisestä vesiputousorganisaatiosta kohti ketterää organisaatiota, muutoksen tulee tapahtua myös tiimitasolla. Tälle muutokselle pitää antaa aikaa ja mahdollisuuksia. Listatut näkökulmat ovat alku tälle työlle, mutta eivät koko totuus. Seuraavassa blogikirjoituksessa käsittelen johdon roolia ketterän kehityksen muutoksen mahdollistajana – tutustu sillä välin <a href="https://www.slideshare.net/CGI_FI/safe-kyttnoton-abc">SaFen käyttöönoton ABC:hen!</a></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 08/22/2018 - 06:17</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=66621&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="FkW0jxZfOunaWo2xj06zn2OicK2QPiYxjmmGo933zFE"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 22 Aug 2018 11:17:19 +0000 niko.levonen@cgi.com 66621 at https://www.cgi.fi IoT:n neljä tasoa https://www.cgi.fi/fi/blogi/data-ja-analytiikka/iotn-nelja-tasoa <span>IoT:n neljä tasoa</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Rakkaalla lapsella on monta nimeä: Internet of Things, Internet of Everything, teollinen internet… Helpoin termi on varmaan lyhyt IoT. Mutta mitä IoT todellisuudessa on ja miten sitä voidaan hyödyntää bisneksessä? Tästä jutellaan #uusibisnes-keskusteluohjelman neljännessä jaksossa.</strong></p> <p><article data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="view_mode:media.embedded" data-entity-type="media" data-entity-uuid="96764c88-fc7a-42b1-95d2-1b68d4ef5c32" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><article><div class="field field--name-field-media-video-embed-field field--type-video-embed-field field--label-hidden field__item"><div class="video-embed-field-provider-youtube video-embed-field-responsive-video"><iframe width="854" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.youtube.com/embed/bYZnnWUWBCA?autoplay=0&amp;start=0&amp;rel=0"></iframe> </div> </div> </article></article></p><p>IoT kattaa monia asioita, erilaisia laitteita, antureita ja niiden välistä kommunikaatiota - wifiä, bluetoothia, mobiiliverkkoja ja uusia teknologioita, kuten 5G:tä.</p> <p>Olennainen osa IoT:tä on sen avulla kerättävä data, joka tallennetaan pilveen tai paikalliselle palvelimelle. Tallentamisen jälkeen dataa analysoidaan ja tämän analyysin pohjalta voivat laitteet ohjata itse itseään toimimaan oikein.</p> <p>IoT kannattaa rakentaa pala kerrallaan, tietyssä järjestyksessä. Voidaan sanoa, että IoT rakentuu neljästä eri tasosta:</p> <h3>1. Datan keruu</h3> <p>Kaiken ytimessä on data. Keräämällä oikeanlaista dataa ja käyttämällä sitä hyväksi tuodaan loppukäyttäjälle arvokasta lisäarvoa. Jotta päästään alkuun, tulee tehdä investointeja ja alkaa tietoisesti kerätä dataa laitteiden käyttäytymisestä.</p> <h3>2. Lisäarvoa datasta</h3> <p>Seuraava taso on datan hyödyntäminen, jossa aiemmista tapahtumista kerätystä datasta ennustetaan tulevaa käyttäytymistä ja tapahtumia. Esimerkkinä ennakoiva kunnossapito, jossa laitetoimittaja kerää tuotteistaan dataa ja tämän datan avulla voi suunnitella ja varautua huoltoihin ja poikkeustilanteisiin etukäteen - ennen kuin ongelma on käsillä.</p> <p>Huollon ennakointi on lisäarvoa tuottava palvelu monelle asiakkaalle, koska se auttaa sovittamaan huoltoviiveet muihin aikatauluihin ja suunnitelmiin. Laitteen hallittu alasajo on edullisempaa ja helpompaa kuin yllättävän vian korjaaminen.</p> <h3>3. IoT:stä tuloksiin</h3> <p>Tämä vaihe liittyy erityisesti uusien bisnesmallien kehittämiseen, jossa hyödynnetään datan kautta saatua ymmärrystä asiakkaille tärkeistä asioista. Nyt lähdetään laskuttamaan IoT-laitteen tuottamaa lopputulosta tai lisäarvoa.</p> <p>Käytännössä tämä voi olla vaikkapa rakennusten sisäilman laadun säätelyä. IoT:n avulla voidaan hinnoitella ilmanlaatua ja rakennuksessa oleskelevien mukavuustasoa.</p> <h3>4. Laitteiden täydellinen automaatio ja autonomia</h3> <p>Neljäs askel on täydellinen automaatio ja autonomia, jossa laitteet ja järjestelmät keskustelevat keskenään ja ohjaavat toisiaan. Tähän suuntaan ollaan koko ajan menossa ja ratkaisuun liittyy vahvasti koneoppiminen ja tekoäly, joka pystyy datan perusteella tekemään itsenäisiä päätöksiä.</p> <p>Siinä ne olivat, IoT:n neljä tasoa.</p> <p>Jos et vielä ole ottanut IoT:tä käyttöön omassa liiketoiminnassasi, kannattaa tarttua toimeen saman tien. Se nimittäin on tulevaisuuden peruskauraa, joka tarjoaa laite- ja järjestelmävalmistajille uuden kilpailuedun.</p> <p>Nappaa lisää vinkkejä IoT:n käyttöönottoon liittyvissä asioissa #uusibisnes-keskusteluohjelman neljännestä jaksosta.</p> <p>Ja aina voit olla yhteydessä suoraan minuun. Mietitään yhdessä, millaisilla askelmerkeillä sinun yrityksesi kannattaa edetä ja miten rakennetaan paras mahdollinen älykäs tuote, käyttäjäkokemus ja liiketoimintamalli juuri sinun asiakkaillesi.</p> <p><a href="/uusibisnes">Katso myös muut sarjan jaksot.</a></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Fri, 08/17/2018 - 07:46</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=66571&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="bBmn5Hzn2o-d53Lp07d4Q2cEEncUaKfzNb1ui0IBh6w"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Fri, 17 Aug 2018 12:46:03 +0000 niko.levonen@cgi.com 66571 at https://www.cgi.fi Laskentatehon kaappaaminen trendinä kyberrikollisuudessa – vaarassa kaikki verkkoon kytketyt laitteet https://www.cgi.fi/fi/blogi/laskentatehon-kaappaaminen-trendina-kyberrikollisuudessa <span>Laskentatehon kaappaaminen trendinä kyberrikollisuudessa – vaarassa kaikki verkkoon kytketyt laitteet</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Perinteisesti kyberhyökkäyksissä on pyritty joko pysäyttämään kohteena olevan verkkopalvelun toiminta tai varastamaan tärkeää tietoa ja pääomaa. Uutena ja nopeasti yleistyvänä ilmiönä on tullut laskentatehon kaappaaminen kryptovaluuttojen louhimiseksi. Huolestuttavinta on, että laajoihin järjestelmiin kohdistuvien, kehittyneiden kyberhyökkäysten ohella rikollisille kelpaa mikä tahansa verkkoon kytketty laite – esimerkiksi kännykkäsi tai etäohjattava ilmalämpöpumppu. </strong></p> <p>Kryptovaluuttojen louhimiseen tarvitaan paljon laskentatehoa ja sähköä, koska louhintaan liittyvät matemaattiset mallit ovat monimutkaisia. Mikäli maksat sähköstä ja laitteistosta itse, louhiminen käy kalliiksi, joten kyberrikolliset etsivät jatkuvasti uusia keinoja varastaa laskentakapasiteettia. Tähän tarkoitukseen soveltuu mikä tahansa verkkoon kytketty laite. Viime aikoina otsikoihin nousseet, kryptovaluuttojen louhimiseen liittyvät kyberhyökkäykset, ovat kuitenkin vasta jäävuoren huippu. Suurimmassa vaarassa voisi ajatella olevan esimerkiksi suurten konesalien, mutta todellisuus on toinen. Laskentatehon kaappaamisessa ei ratkaise yksittäisen kohteen tehokkuus, vaan murtautumisen helppous ja kohteiden määrä.</p> <p>Samaan aikaan kyberhyökkäysten taso kovenee – mikä oli eilen mahdollista vain tiedustelupalveluille, on tänään hakkerien arkipäivää. Yleisimmin haittaohjelmia levitetään liitetiedostojen avulla, mutta palvelinympäristöissä tilanne on toinen. Jokainen päivittämätön, internetiin yhdistetty palvelin toimii porttina organisaation sisäverkkoon. Merkkejä kyberhyökkäyksistä löytyy enemmän kuin joka toisesta yritysverkosta – ajankohtaisin esimerkki Suomessa on haittaohjelma Wannamine.</p> <h3> Huolestuttava ilmiö</h3> <p>Vaikka kapasiteetin varaaminen tuntuisi ensi kädessä vaarattomalta, menetetyn laskentatehon johdosta hidastuneet työasemat ja järjestelmät aiheuttavat uhreiksi joutuneille yrityksille merkittäviä tappioita jo lyhyessäkin ajassa. Voit nimittäin menettää jopa 65 prosenttia laitteidesi prosessoritehosta. Siksi kehotan niin järjestelmien ylläpitäjiä kuin yksittäisiä käyttäjiä tarkastelemaan käyttöympäristönsä tehokkuutta aktiivisesti. Ovatko työasemat hidastuneet? Onko kysymys yksittäisestä laitteesta vai järjestelmästä? Mikäli näin todetaan tapahtuneen, eivätkä elvytystoimet auta, kysymyksessä on todennäköisesti kyberhyökkäys.</p> <p>Korostan, että minkä tahansa laitteen liittämisestä verkkoon seuraa laskentatehon menettämistäkin suurempi uhka – jos kyberrikollinen pystyy varastamaan kapasiteettiasi, hän saattaa myös kyetä hallitsemaan laitettasi. Kuka pääsee säätämään kodinkoneitasi? Lukkojasi? Autoasi? Toimittamiasi tuotteita? Valitettavasti useimpien verkkoon kytkettyjen laitteiden tietoturvallisuus on vähintään kyseenalaisella tasolla, ja voimme vain toivoa valmistajien ottavan tilanteen tosissaan.</p> <blockquote><p>Jos kyberrikollinen pystyy varastamaan kapasiteettiasi, hän saattaa myös kyetä hallitsemaan laitettasi.</p> </blockquote> <h3> Valmius on paras puolustus</h3> <p>Tärkeintä on varmistaa, että tietoturvastasi on huolehdittu laadukkaasti. Ennakoinnin ja tietoturvan tason kannalta ratkaisevaa on kyberturvallisuudesta vastaavan kumppanisi reaaliaikainen ja kattava näkemys yli maarajojen. Passiivisten järjestelmien sijaan tarvitset valmiutta niin paikallisia kuin kansainvälisiä kyberuhkia vastaan. Ainoastaan teknologiasta riippumattomat toimittajat kykenevät valitsemaan tarpeitasi vastaavat ohjelmat ja järjestelmät. Mikäli vahinko on tapahtunut, on selvitettävä, mistä ja miten järjestelmään on päästy, mitä hyökkääjä on tehnyt sekä millaisia vahinkoja on päässyt syntymään. Seuraavaksi aloitetaan toipumiseen liittyvät toimenpiteet, häädetään hyökkääjä sekä varmistetaan, ettei hän kykene toistamaan tekoaan.</p> <p> <a href="/asiantuntija/arttu-leppala">Kirjoittaja</a> toimii CGI Suomi Oy:n kyberturvallisuuskeskuksen päällikkönä.</p> <p>Haluatko varmistaa organisaatiosi tietoturvan? Tutustu <a href="/fi/tietoturva/SOC">CGI:n kyberturvallisuuskeskukseen</a>.</p> <p><strong>Lue myös:</strong></p> <ul><li><a href="/blogi/miten-rakentaa-kyberpuolustus-kun-kaikki-on-korkattavissa">Miten rakentaa kyberpuolustus kun kaikki on korkattavissa? </a></li> <li><a href="https://www.cgi-group.co.uk/en-gb/white-paper/cyber-value-connection" target="_blank">Tiedätkö kuinka paljon kyberhyökkäys vaikuttaa sinun yrityksesi arvoon?</a></li> <li><a href="https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt/2018/02/ttn201802131503.html">Viestintäviraston tiedote Wannamine-haittaohjelmasta 13.2.2018 </a></li> </ul></div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Thu, 08/16/2018 - 08:14</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=66553&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="F6gJ4ZrFFBfdi3orPw1z-oVXd0tD-JDUql9hUCLaEcs"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Thu, 16 Aug 2018 13:14:40 +0000 niko.levonen@cgi.com 66553 at https://www.cgi.fi Lasketaanko teillä palkat edelleen niin kuin ne on aina ennenkin laskettu? https://www.cgi.fi/fi/blogi/lasketaanko-teilla-palkat-edelleen-niin-kuin-ne-on-aina-ennenkin-laskettu <span>Lasketaanko teillä palkat edelleen niin kuin ne on aina ennenkin laskettu?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Palkkahallinnon henkilöstön vaihtuessa tai palkkajärjestelmän vaihtuessa vertaillaan usein vanhaa ja uutta palkkajärjestelmää. Vastaan tulee kommentteja siitä, miten vanha järjestelmä oli paljon parempi ja miten uusi järjestelmä ei tee kaikkea mitä edellinen. Asia ajatellaan monesti negatiiviseen sävyyn, mutta ei huomata sitä miten paljon potentiaalia tämä kokemus ja vertailu antaa.</strong></p> <h3>Haasta vanhat toimintatavat ja palkkajärjestelmän toimittaja</h3> <p>Ajatellaan tilannetta missä henkilö vaihtaa yrityksestä toiseen ja käytettävä palkkajärjestelmä vaihtuu. Perehdytyksen yhteydessä uutta käyttäjää ohjeistetaan tekemään, kuten vanhat käyttäjät ovat tottuneet tekemään. Käynnistetään useita raportteja yksitellen, tapahtumia tallennetaan tai hakemuksia tehdään manuaalisesti tai sitten vain tehdään aivan liian monen klikkauksen kautta.</p> <p>Nämä asiat on hyvä kyseenalaistaa. Tehdäänkö näin vain siksi, ettei tiedetä muista vaihtoehdoista? Vai olisiko tässä oikeasti kehittämisen paikka ja aiheellista kehittää palkkaprosesseja? Tai antaa ohjelman toimittajalle palautetta?</p> <h3> Tunnista kehityskohteet ja etsi ratkaisu</h3> <p>Palkkakonsultin työssäni kohtaan tilanteita, joissa palkanlaskentaan ei ole tehty mitään kehitystä vuosiin. Sitten yritykseen tulee uusi käyttäjä, joka toteaa aiemman järjestelmän olleen parempi ja siltä pohjalta lähdetään tekemään järjestelmän vaihtoprojektia.</p> <p>Ennen vaihtoprojektin käynnistämistä kannattaa kuitenkin kartoittaa tilanne tarkkaan. Useissa tilanteissa nykyisestä järjestelmästä voi löytyä ratkaisu, jota ei vain ole tiedetty. Tai tapa, jolla sama asia hoidetaan kahdella klikkauksella viiden sijaan. Useissa järjestelmissä on valtavasti potentiaalia jos sitä vain osataan käyttää.</p> <p>Kartoituksen avulla, ottamalla uusia piirteitä käyttöön ja tehostamalla toimintoja voidaan saada vanhasta järjestelmästä pienellä työllä irti huomattavaa hyötyä, suhteessa kalliiseen ja mittavaan järjestelmän vaihtoprojektiin. Jos kartoituksen jälkeen ongelmaan ei löytynyt ratkaisua, kannattaa tämä tuoda esiin ohjelman toimittajalle. Ehkä ratkaisu lisätään ohjelman kehityslistalle!</p> <p>Jos kuitenkin päädytään vaihtamaan järjestelmää, uutta ratkaisua valittaessa kannattaa miettiä millaista hyötyä järjestelmällä halutaan ja mitä ongelmakohtia sillä pyritään poistamaan. Mikä hankinnassa on tärkeintä? Halutaanko järjestelmästä pitkäaikainen ja luotettava, annetaanko painoarvoa myös järjestelmätoimittajan osaamiseen ja kokemukseen, jotta järjestelmäprojekti onnistuu suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa.</p> <p> </p> <blockquote><p>Useissa järjestelmissä on valtavasti potentiaalia jos sitä vain osataan käyttää.<br />  </p> </blockquote> <h3>Pysy mukana jatkuvassa muutoksessa</h3> <p>Järjestelmän käyttöönottoprojektin jälkeen ajatellaan monesti, että projekti on vihdoin valmis, moni manuaalinen työ on hiottu pois ja voidaan levätä laakereilla seuraavat kymmenen vuotta. Näin ajatellen päädytään kymmenen vuoden päästä samaan tilanteeseen kuin mistä lähdettiin. Yrityksen prosessit muuttuvat ja ne edellyttävät muutoksia. Järjestelmiä kehitetään jatkuvasti ja asiakkaita hyödyntäviä muutoksia julkistetaan vuosittain.</p> <p>Ellei yrityksessä ole itsenäistä kehittäjää, kannattaa käyttää toimittajan tarjoamia konsultointipalveluja jokunen päivä silloin tällöin, jotta järjestelmät pysyvät ajan hermoilla. Näin järjestelmä on kymmenenkin vuoden päästä kustannustehokas ja ajantasaisesti automatisoitu.</p> <p>Palkanlaskentajärjestelmät ovat käytössä pitkään ja siksi on tärkeää, että yhteistyö järjestelmätoimittajan kanssa sujuu mutkattomasti ja kehitystyötä tehdään jatkuvasti yhdessä. Voin vain kannustaa rohkeasti kyseenalaistamaan ja kysymään, pyytämään apua tai kartoitusta prosessien kehittämiseen. Näin saadaan yhteistyöstä paljon antoisampaa!</p> <p><strong>Kaipaatko apua HR- ja palkkaprosessien tehostamiseen ja digitalisointiin? Tule mukaan ilmaiseen <a href="/digitaalinen-hr-akatemia">digitaalinen HR -akatemiaan</a>, joka kokoaa asiantuntijoidemme neuvot napakaksi paketiksi.</strong></p> <p><article alt="digitaalinen-hr-akatemia-banneri" data-embed-button="media_browser" data-entity-embed-display="media_image" data-entity-embed-display-settings="/digitaalinen-hr-akatemia" data-entity-type="media" data-entity-uuid="246bd375-b052-4349-a7b3-2e5e7936bf11" title="digitaalinen-hr-akatemia-banneri" data-langcode="fi" class="embedded-entity"><a href="/digitaalinen-hr-akatemia"> <img src="/sites/default/files/digihr-akatemia-cta.png" alt="digitaalinen-hr-akatemia-banneri" title="digitaalinen-hr-akatemia-banneri" /></a></article></p> </div> <span><span>niko.levonen@cgi.com</span></span> <span>Wed, 08/15/2018 - 07:21</span> <section class="field field--name-field-comments field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Kirjoita kommentti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=66515&amp;2=field_comments&amp;3=comment_content" token="LdMhCJVw7BhahKq32ImyeLIutqG3lJelvXz1zioJjE4"></drupal-render-placeholder> <a href="/fi/node/17785" class="use-ajax" data-dialog-type="modal"> Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot </a> </section> Wed, 15 Aug 2018 12:21:51 +0000 niko.levonen@cgi.com 66515 at https://www.cgi.fi Räjähtikö budjetti? 6 vinkkiä ketterän hankkeen kustannusten kurissapitämiseen (Osa 2) https://www.cgi.fi/fi/blogi/rajahtiko-budjetti-6-vinkkia-ketteran-hankkeen-kustannusten-kurissapitamiseen-osa-2 <span>Räjähtikö budjetti? 6 vinkkiä ketterän hankkeen kustannusten kurissapitämiseen (Osa 2)</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Ketteryydellä haetaan nopeutta, joustavuutta ja parempaa laatua tuotekehitykseen. Miten pitää hankkeen kustannukset kurissa? Juttusarjan ensimmäisessä osassa käydään läpi ketterän budjetoinnin ja tuotehallinnan roolia kulujen hallinnassa, nyt vuorostaan käsittelemme eri vaiheiden, asiantuntijoiden ja optimoinnin merkitystä ketterässä hankkeessa.</strong></p> <h3>4. Älä rajoita mahdollisuuksiasi liian aikaisin</h3> <p>Ketterässä kehityksessä asioita viedään eteenpäin vaiheittain, syventäen samalla yksityiskohtia. Mitä pienempi kokonaisuus, sitä nopeammin se kulkee toteutusputken lävitse. Teknisiin ratkaisuihin tai toiminnallisiin yksityiskohtiin ei tule kiinnittää liian aikaisin huomiota, sillä viime hetkellä tulevat isot muutokset koituvat usein kalliiksi.</p> <p>Tuotehallinnan ja tiimien apuna määrittelyssä ovat Definition of Ready (DoR) –kriteerit. DoR-kriteereissä määritellään eri vaiheissa olevat asiat. Näin varmistamme, että aikaa ei käytetä liikaa yksityiskohtien tarkentamiseen liian aikaisessa vaiheessa, mutta meillä on kuitenkin riittävästi tietoa työn jatkamiseen. Eri vaiheille määritellään omat kriteerinsä. Esimerkiksi käyttäjätarinoiden DoR- kriteerit tukevat niin tiimiä kuin tuoteomistajaa. Kriteeri auttaa tarkentamaan yksityiskohtia, jotta tiimin on helpompi ymmärtää haluttu toiminnallisuus ja tieto on riittävän tarkalla tasolla työn koon arvioimiseen.</p> <h3>5. Kokoa asiantuntijat ideoimaan yhdessä</h3> <p>Uusien toiminnallisuuksien kehittäminen vaatii avuksi asiantuntijoita arkkitehdistä järjestelmäasiantuntijaan ja UI/UX suunnittelijaan. Koko porukka kannattaa ottaa aikaisessa vaiheessa mukaan ideoimaan erilaisia käytännöntoteutuksia asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi.</p> <p>Service Sprint-malli auttaa varmistamaan, ettei alkuvaiheen määrittelyyn kulu liikaa aikaa. Service Sprinteissä tarvittavat asiantuntijat kokoontuvat työstämään viikon ajaksi halutusta muutoksesta käyttäjätarpeeseen sopivaa prototyyppiä. Tämän pohjalta tiimien on helppo jatkaa myöhemmin yksityiskohtien tarkentamista.</p> <h3>6. Rajoita yhtäaikaisesti tapahtuvaa toimintaa</h3> <p>Sinunkin aikasi on rahaa eli keskitä toimintaa olennaiseen. Minimoimalla yhtäaikaisten tehtävien määrää, tekijät keskittyvät olennaisiin